Poslání a priority APES

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je spolek založený v říjnu roku 2010 společnostmi AB Facility, ENESA, Siemens, Středisko pro úspory energie, SEVEn, The Energy Efficiency Center, Dalkia Česká republika, MARTIA a ENVIROS, zapsaný pod spisovou značkou L 65269 vedenou Městským soudem v Praze. V září 2020 sdružovala asociace 28 společností.

Posláním APES je přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu.

Priority APES:
 • reprezentovat a hájit oprávněné zájmy poskytovatelů energetických služeb na českém trhu i ostatních zemích,
 • aktivně přispívat k dlouhodobému rozvoji energetických služeb v ČR,
 • určovat a slaďovat standardy energetických služeb v ČR,
 • propagovat energetické služby ve veřejném ale i soukromém sektoru
Podporujeme:
 • zvyšování energetické účinnosti ve spotřebě ve stávajících, ale i nově stavěných komerčních a veřejných budovách, včetně využití obnovitelných zdrojů;
 • nastavení dotačních programů tak, aby efektivně kombinovaly prostředky z veřejných zdrojů (fondy EU, národní zdroje, případně další zdroje dotací) se soukromými finančními zdroji a business modely (EPC, Performance Design&Build) s cílem, co nejlepší alokace těchto zdrojů s důrazem na prokazatelnost dosažených výsledků;
 • tlak na ekonomickou výhodnost, prokazatelnost výsledků a garanci dosahovaných energetických úspor;
 • soutěžení projektů, zejména ve veřejném sektoru, na náklady životního cyklu. Našim cílem je společně s dalšími partnery pohybujícími se v oblasti šetrného stavebnictví zajistit dlouhodobou ekonomickou efektivnost a udržitelnost komplexních rekonstrukcí a nových staveb;
 • inovace: nové technologie, obchodní modely a inovativní financování jsou nezbytným předpokladem dalšího rozvoje energetických služeb;
 • stabilitu a transparentní nastavení podmínek pro podnikání v oblasti energetických služeb, které je zásadně ovlivňováno dlouhodobou energetickou politikou, nastavením priorit, legislativou, nastavením regulačního rámce (ceny, tarify, daně a další);
Úspěchy APES:
 • Připravili jsme pro MPO návrh vzorové smlouvy, zadávací dokumentace a metodiky výběrového řízení pro veřejné zadavatele projektů využívajících energetické služby se zaručeným výsledkem.
 • Díky aktivitám APES a aliance Šance pro budovy, jejíž je APES členem, byl schválen nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který odráží i specifika EPC.
 • Pořádáme konference a přednášíme na řadě seminářů a školení s cílem propagovat energetické služby se zaručeným výsledkem jako jednu z významných cest ke zvyšování energetické účinnosti, jak je vnímá i směrnice evropské komise EED 2012/27/EU.

Mezinárodní spolupráce

APES a jeho členové se účastní řady významných mezinárodních projektů:

QUANTUM

Mezinárodní projekt QUANTUM spadající do rámcového programu pro výzkum a inovace EU HORIZON 2020 má za cíl vyvinout a otestovat nástroje a postupy pro zavedení procesu řízení kvality v celém životním cyklu budov, a tím dosáhnout dalších úspor energií.

Projekt QUANTUM, jehož celý název je Quality management for building performance – improving energy performance by life cycle quality management, disponuje rozpočtem cca 7 mil. EUR, z čehož příspěvek z Horizon 2020 činí 5,7 mil. EUR.

Na projektu se podílí celkem 14 partnerů z 11 zemí. Polovina z nich jsou komerční společnosti, druhou část tvoří neziskové organizace a univerzity. Hlavním koordinátorem je Technische Universitat Braunschweig (Německo).

Společnost ENESA je členem týmu, jehož úkolem bude vyvinout a otestovat nástroje a modely služeb, které umožní snížit spotřebu energie v budovách až o 10 % díky optimalizaci provozování těchto budov při současném zachování komfortu pro uživatele.

Jedná se o 4letý projekt, jehož výsledky budou známy v prosinci 2019. Více o projektu najdete zde.

QualitEE

Projekt QualitEE, financovaný evropským programem Horizon 2020, je zaměřen na podporu investic do služeb zvyšujících energetickou efektivitu, a to zejména v budovách. Jeho dalším cílem je také zvýšení důvěry v poskytovatele těchto služeb. Cílů projektu bude dosaženo vytvořením kritérií pro hodnocení kvality zmiňovaných služeb a zavádění systémů zajištění kvality služeb na národní úrovni.

Konsorcium projektu QualitEE se skládá z 12 partnerských organizací, které pokrývají 18 evropských zemí, dále z expertního poradního výboru zahrnujícího tvůrce evropských standardů CEN/CENELEC a z 59 dalších podporovatelů jako jsou finanční instituce, vládní úřady, odbory a průmyslové svazy nebo instituce zabývající se certifikacemi. České odborníky na tuto problematiku zde reprezentuje společnost SEVEn. Více o projektu najdete zde.

EPC+

Cílem projektu „Energetické služby se zaručenou úsporou Plus” (EPC+) je razantní snížení transakčních nákladů balíčků energetických služeb tak, aby bylo pro firmy nabízející energetické služby možné v rámci malých a středních podniků (SME) realizovat projekty a investice malého rozsahu. Toho lze dosáhnout pouze prostřednictvím vysoké standardizace technických řešení a smluvních záležitostí energetických služeb.

Výstupy projektu zahrnují:

 • Vytvoření komerčních standardizovaných balíčků energetických služeb pro SME v každém zúčastněné zemi.
 • Mimo to vytvoří každá zúčastněná země balíčky energetických služeb, které budou vyhovovat jejím konkrétním požadavkům. Tyto balíčky budou zahrnovat standardizovaná technická řešení pro specifický tržní sektor, vzorovou smlouvu a (pokud to bude možné) finanční řešení.
 • Tento projekt vytvoří erudovanou spolupráci mezi SME pro Inovační energetické služby (SPINS) a realizuje pilotní projekty.

Očekávané výsledky:

 • Komerční standardizované balíčky energetických služeb.
 • Vzdělání v technických, finančních a smluvních otázkách EPC.
 • Dvacet dva pilotních projektů realizovaných SPINs.
 • Národní a evropské komunikační a osvětové kampaně, které osloví více než 5000 profesionálů a 15000 klientů.

Více na stránkách projektu zde.

GuarantEE

Projekt, který byl uzavřen v březnu 2019, byl financován z evropského programu Horizon 2020 a zaměřoval se na podporu a rozšiřování projektů EPC v soukromém a veřejném sektoru. Zpracovatelský tým tvořilo konsorcium 14 partnerských organizací ze 14 evropských zemí. Partnerem za Českou republiku byl ENVIROS.

Partneři projektu se zabývali vývojem řešení EPC projektů pro nájemní budovy. Pro úvodní odhad vhodnosti použití metody EPC byl v rámci projektu vytvořen on-line nástroj, kde uživatel během několika minut může zjistit, zda je jeho nemovitost vhodná pro realizaci energeticky úsporného projektu pomocí EPC. Nástroj naleznete na zde.

V rámci projektu se uskutečnily dva webináře. Jeden byl zaměřen na metodu Triple win solution a druhý se věnoval mezinárodnímu standardu měření a verifikace úspor IPMVP.

Dalším výstupem z projektu je publikace o metodě Triple win solution, dále Policy Recommendations Report a také podrobný Rozbor trhu EPC v ČR. Poslední dvě jmenované publikace jsou v angličtině

Více o projektu naleznete na webu guarantEE.

Rada APES

Výkonným orgánem asociace je Rada. Aktuálně je složena ze tří zástupců ESCO společností a dvou představitelů poradenských firem. Rada zasedá zpravidla jednou měsíčně.

Ing. Miroslav Marada

Ing. Miroslav Marada, MBA

ENESA a.s.

předseda APES

Bc. Martin Hvozda

Bc. Martin Hvozda

MVV Energie CZ a.s.

místopředseda APES

In. Libor Prouza

Ing. Libor Prouza

LOYD GROUP s.r.o.

místopředseda APES

Ing. Jaroslav Maroušek

Ing. Jaroslav Maroušek

SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

člen rady APES

Ing. Eduard Paulik

Ing. Eduard Paulík

D-energy s.r.o.

člen rady APES

Výkonný ředitel asociace

Ing. Radim Kohoutek

Ing. Radim Kohoutek

DS Energy Consulting s.r.o.

výkonný ředitel APES

Vystudoval obor Ekotechnika na Fakultě strojního inženýrství ČVUT v Praze. Několik let působil v automobilovém průmyslu, v oddělení technického vývoje společnosti Škoda Auto. V r. 2003 začal pracovat ve společnosti Siemens jako vedoucí projektů zajišťujících úspory energie a od roku 2007 do března 2015, na pozici ředitele útvaru energetických služeb divize Building Technologies, kde koordinoval činnosti související s realizací těchto projektů v České a Slovenské republice, z nichž mnoho bylo řešeno metodou Energy Performance Contracting (EPC).

Od dubna 2015 do července 2017 pracoval jako obchodní ředitel ve společnosti Amper Savings, a.s. Od srpna 2017 je ředitelem společnosti DS Energy Consulting s.r.o.

E-mail: radim.kohoutek@apes.cz

Tel.: +420 602 538 228

Kritéria pro přijímání nových členů asociace

V souladu se stanovami asociace přijímá nové členy Rada APES na základě osobní prezentace uchazeče o členství na jednání Rady, které se koná jednou měsíčně. V případě zájmu prosím kontaktujte office@apes.cz, tel. 603 894 354, kde obdržíte další informace ohledně vstupní procedury, poskytovaných služeb a členských poplatků.

Partneři

APES úzce spolupracuje především s těmito organizacemi a institucemi

Stanovy ke stažení zde.

Kontakt