Definice

I když pojem „energetické služby“ může na první poslech znít příliš obecně a neurčitě, díky zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií má v českém právním prostředí přesně definovaný význam:

Jsou to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie mimo jiné prostřednictvím instalace energeticky účinných technologií, neboli ověřitelné a měřitelné zvýšení účinnosti užití energie.

V celém světě je tento druh činností známý jako Energy Performance Contracting (EPC).

Legislativa

Metodu EPC právně vymezuje zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření energií. Její součástí jsou i definice klíčových pojmů:

Energetickou službou (pozn.: se zaručeným výsledkem) se rozumí činnosti, jejichž účelem je ověřitelné a měřitelné nebo výpočtem stanovené zvýšení účinnosti užití energie nebo jejichž účelem jsou úspory spotřeby energie prostřednictvím energeticky účinných technologií nebo provozní činností, údržbou nebo kontrolou.

Smlouvou o energetických službách (vzorové dokumenty ke stažení viz níže) se rozumí smluvní ujednání mezi příjemcem a poskytovatelem energetických služeb o opatření ke zvýšení účinnosti užití energie, ověřované a kontrolované během celého trvání smluvního závazku, kdy jsou náklady na toto opatření placeny ve vztahu ke smluvně stanovené míře zvýšení účinnosti užití energie nebo k jinému dohodnutému kritériu energetické náročnosti, například finančním úsporám.

Poskytovatelem energetických služeb se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která dodává energetické služby nebo provádí jiná opatření ke zvýšení účinnosti užití energie zařízení konečného uživatele, či v rámci jeho.budovy (pro označení poskytovatele energetických služeb se můžeme setkat s pojmem ESCO z anglického Energy Services Company).

Zákon č. 406/2000 dále upravuje náležitosti vzorové smlouvy o energetických službách a certifikaci. Při využití energetických služeb veřejným zadavatelem je třeba se striktně řídit zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, který vymezuje výběrové řízení a metodiku při poskytování energetických služeb.

Publikaci na toto téma připravil APES v rámci programu EFEKT 2016. Ke stažení zde.

Aktuální vzorovou smlouvu o energetických službách určených veřejnému zadavateli najdete zde.

Její nedílnou součástí jsou i přílohy - ke stažení zde.

Výhody

Víte, že díky EPC můžete

 • investovat do modernizace a rekonstrukce energetického hospodářství, aniž byste museli vynaložit finanční prostředky nad rámec svého současného rozpočtu?
 • výrazně uspořit provozní náklady?
 • podstatně snížit konečnou spotřebu energie?

Každý projekt EPC je kombinací souboru investičních energeticky úsporných opatření a energetického managementu.

Je navržen vždy tak, aby zákazník všechny investice a ostatní související náklady splatil za předem známou dobu z úspor generovaných projektem. Výše úspor je garantována smluvně a je prokazatelná díky využití energetického managementu.

Standardem je dodávka investičních úsporných opatření na splátky. V takovém případě je zákazníkovi poskytována garance, že průběžné splátky nebudou vyšší než průběžně dosahovaná úspora.

EPC má řadu dalších výhod:

 • návrh koncepce, přípravu, vyprojektování, realizaci a zprovoznění úsporných opatření má na starosti jeden dodavatel, který přebírá většinu finančních i technických rizik,
 • projekt snižuje nároky na obsluhu energetických systémů a technologických zařízení budov,
 • projekt přispívá k ochraně životního prostředí.

Typickými klienty energetických služeb se zárukou jsou státní instituce a organizace, kraje, města a obce a jejich příspěvkové organizace, ale i průmyslové podniky.

Příklady využití EPC v praxi

Metoda EPC je v České republice využívána již téměř 30 let. Za tu dobu bylo realizováno skoro 275 EPC projektů, které ušetřily téměř 5,7 mld korun na energiích. Seznamte se s těmi nejúspěšnějšími:

Pro koho je vhodné

Energetické služby se zaručeným výsledkem (EPC) nejsou univerzálně použitelné pro rekonstrukci energetických zařízení v jakémkoli objektu. Obecně lze říci, že vhodný potenciál pro budoucí úspory vzniká u objektu/objektů, jejichž

 • Roční spotřeba energie překračuje 1 mil. korun.
 • Prostá návratnost investic do realizovaných energeticky úsporných zařízení by se měla pohybovat mezi součtem ročních úspor nákladů na energie (elektřina, plyn, voda a další) za 8 – 12 let.
 • Investice do modernizace = ušetřená energie za 8 – 12 let = rozdíl mezi dnešní a budoucí sníženou spotřebou x 8 - 12.

Na koho se obrátit?

V ČR poskytuje aktivně energetické služby se zaručeným výsledkem 10 společností, specializované poradenské služby pak nabízí další dvě desítky firem. Seznamte se s nejdůležitějšími hráči na trhu EPC

Evropský etický kodex pro EPC

Jedná se soubor hodnot a principů, které jsou považovány za zásadní pro úspěšnou realizaci projektů EPC v evropských zemích. Vznikl s cílem představit EPC jako spolehlivý obchodní model zahrnující poskytování energetických služeb. Je dobrovolným závazkem a není právně závazný.

Celý text je ke stažení zde.

Kodex v současné době podepsalo více než 200 subjektů z celé Evropy, v ČR je pod etickým kodexem podepsáno 65 % členů APES.

Zásady

Etický kodex pro EPC obsahuje 9 hlavních zásad pro realizaci projektů EPC:

 1. Poskytovatel EPC dodává ekonomicky efektivní úspory.
 2. Poskytovatel EPC na sebe přebírá rizika dosažení výsledků.
 3. Poskytovatel EPC ručí za úspory a tyto jsou určeny měřením a verifikací.
 4. Poskytovatel EPC podporuje dlouhodobé využívání energetického managementu.
 5. Vztah mezi poskytovatelem EPC a klientem je dlouhodobý, poctivý a transparentní.
 6. Všechny kroky v průběhu projektu EPC jsou prováděny v souladu se zákonem a etikou podnikání.
 7. Poskytovatel EPC pomáhá klientovi zajistit financování projektů EPC.
 8. Poskytovatel EPC zajisti kvalifikované pracovníky pro realizaci projektu EPC.
 9. Poskytovatel EPC se zaměřuje na vysokou kvalitu a péči ve všech krocích realizace projektu.

Jak etický kodex používat

 1. Indikátor kvality EPC. Klienti se dozví, kterých principů by se měli držet pro dosažení.
 2. Marketingový nástroj pro sdělení, že EPC je seriózní a férový model.
 3. Inspirace pro smluvní modely.

Signatáři etického kodexu

V současné době jej v Evropě podepsalo přes dvě stovky signatářů.

V ČR svůj podpis doposud připojili:

 • APES

Poskytovatelé energetických služeb:

 • AB Facility a.s.
 • Amper Savings, a.s.
 • Engie Services a.s.
 • E.ON Energie, a.s.
 • DEA Energetická agentura, s.r.o.
 • D-energy s.r.o.
 • ENESA, a.s.
 • KOOR ENERGY s.r.o.
 • MVV Energie CZ a.s.
 • Siemens, s.r.o.
 • Veolia Energie ČR, a.s.

Odborní poradci a další signatáři:

 • C.E.I.S CZ, s.r.o.
 • Comfort Space a.s.
 • DS Energy Consulting s.r.o.
 • ENACO, s.r.o.,
 • Kongresové centrum Praha
 • PKV Build s.r.o.
 • PORSENNA o.p.s
 • SEVEn - Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
 • Středisko pro úspory energie s.r.o.
 • Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Jak se připojit

Pokud se i vy chcete stát signatářem etického kodexu, odešlete podepsané prohlášení dle instrukcí ve formuláři pro poskytovatele energetických služeb nebo pro odborné poradce a další signatáře na adresu . Celý popis procedury je k dispozici zde.

Veškeré dotazy či připomínky lze směřovat na národního administrátora kodexu, kterým je Asociace poskytovatelů energetických služeb, kontakty najdete v patičce webu.

Kontakt