Z čeho financovat investici do zvyšování energetické účinnosti budov?

1. Výhradně z budoucích úspor energie

Základním principem energetických služeb se zárukou úspor, tedy EPC, je schopnost financovat modernizaci energetického hospodářství z budoucích smluvně zaručených úspor nákladů na energie a provoz. Projekty EPC zahrnující krátkodobě a střednědobě návratná opatření už v sobě tuto podmínku mohou mít zahrnutu, a pak poskytovatel navrhuje projekt tak, aby klient (město, kraj, nemocnice či průmyslový podnik atd.) mohl pohodlně a se zárukou splácet dodavatelský úvěr ze smluvně garantovaných úspor. Díky tomu lze snížit provozní náklady (za vytápění, chlazení, osvětlení, vzduchotechniku, vodné a stočné atp.) bez potřeby vlastních finančních zdrojů.

Ale co když objekt či areál vyžaduje dlouhodobě návratná opatření? Co když je vhodným energeticky úsporným opatřením zateplení objektu či výměna starých oken? Nebo třeba fotovoltaika či komunitní energetika? V těchto případech je možné využít dotační podporu ze státních či evropských zdrojů.

2. EPC projekt je spolufinancován z dotace

Největších úspor energie dosahují komplexní projekty. Tedy projekty kombinující technologická a stavební opatření, mezi která patří zejména zateplení objektů či výměna otvorových výplní. Tyto projekty však mají příliš dlouhou návratnost na to, aby mohly být financovány výhradně z budoucích úspor. Klient má proto dvě základní možnosti: spolufinancovat projekt z vlastních zdrojů nebo využít některou z dotačních možností.

2.1 Dotace na přípravu EPC projektu

Jednou z mála nevýhod EPC je komplikovanější proces přípravy a zadání projektu poskytovateli energetických služeb. Klienti často nechtějí ztrácet čas něčím, co neznají, co se odchyluje od běžného standardu (projektová dokumentace > nejlevnější dodavatel > realizace bez záruk za výsledek) nebo je „zbytečně“ komplikované.

Toho si je vědom i hlavní gestor energetických služeb v České republice Ministerstvo průmyslu a obchodu, které již dlouhé roky podporuje vznik EPC projektů v rámci svého dotačního programu EFEKT.

V posledních dvou letech se velkou měrou na dotační podpoře přípravy EPC projektů podílí Národní rozvojová banka prostřednictvím evropského programu ELENA (European Local ENergy Assistance) či další příjemci tohoto programu.

2.2 Dotace na energeticky úsporná opatření

Podpora investičních energeticky úsporných opatření z dotačních titulů významně snižuje jejich návratnost a pomáhá uskutečňovat komplexní projekty a hloubkové renovace budov. Princip EPC je využitelný ve všech dotačních titulech. Nejvíce projektů vzniklo v kombinaci s Operačním programem Životní prostředí, kde je metoda EPC dokonce bonifikována. Kombinace dotace a EPC je nicméně funkční také v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost či Modernizačním fondu.

Nabídka dotací je skutečně široká. Přehled dotačních titulů vhodných k podpoře projektů či jednotlivých energeticky úsporných opatření najdete na webu člena APES společnosti enovation zde.

Kontakt