Poslání a priority APES

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je spolek založený v říjnu roku 2010 společnostmi AB Facility, ENESA, Siemens, Středisko pro úspory energie, SEVEn, The Energy Efficiency Center, Dalkia Česká republika, MARTIA a ENVIROS, zapsaný pod spisovou značkou L 65269 vedenou Městským soudem v Praze. V březnu 2023 sdružovala asociace 30 společností.

Posláním APES je přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu.

Priority APES:
 • reprezentovat a hájit oprávněné zájmy poskytovatelů energetických služeb na českém trhu i ostatních zemích,
 • aktivně přispívat k dlouhodobému rozvoji energetických služeb v ČR,
 • určovat a slaďovat standardy energetických služeb v ČR,
 • propagovat energetické služby ve veřejném ale i soukromém sektoru
Podporujeme:
 • zvyšování energetické účinnosti ve spotřebě ve stávajících, ale i nově stavěných komerčních a veřejných budovách, včetně využití obnovitelných zdrojů;
 • nastavení dotačních programů tak, aby efektivně kombinovaly prostředky z veřejných zdrojů (fondy EU, národní zdroje, případně další zdroje dotací) se soukromými finančními zdroji a business modely (EPC, Performance Design&Build) s cílem, co nejlepší alokace těchto zdrojů s důrazem na prokazatelnost dosažených výsledků;
 • tlak na ekonomickou výhodnost, prokazatelnost výsledků a garanci dosahovaných energetických úspor;
 • soutěžení projektů, zejména ve veřejném sektoru, na náklady životního cyklu. Našim cílem je společně s dalšími partnery pohybujícími se v oblasti šetrného stavebnictví zajistit dlouhodobou ekonomickou efektivnost a udržitelnost komplexních rekonstrukcí a nových staveb;
 • inovace: nové technologie, obchodní modely a inovativní financování jsou nezbytným předpokladem dalšího rozvoje energetických služeb;
 • stabilitu a transparentní nastavení podmínek pro podnikání v oblasti energetických služeb, které je zásadně ovlivňováno dlouhodobou energetickou politikou, nastavením priorit, legislativou, nastavením regulačního rámce (ceny, tarify, daně a další);
Úspěchy APES:
 • Připravili jsme pro MPO návrh vzorové smlouvy, zadávací dokumentace a metodiky výběrového řízení pro veřejné zadavatele projektů využívajících energetické služby se zaručeným výsledkem.
 • Díky aktivitám APES a aliance Šance pro budovy, jejíž je APES členem, byl schválen nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který odráží i specifika EPC.
 • Pořádáme konference a přednášíme na řadě seminářů a školení s cílem propagovat energetické služby se zaručeným výsledkem jako jednu z významných cest ke zvyšování energetické účinnosti, jak je vnímá i směrnice evropské komise EED 2012/27/EU.

Mezinárodní spolupráce

APES se nyní účastní jednoho významného mezinárodního projektů:

GREEN DEAL FOR BUILDINGS - ROUNTABLE

Renovace budov v České republice a na Slovensku nemohou dosáhnout požadovaného tempa bez účasti soukromého kapitálu a bez zapojení dalších zdrojů a nástrojů financování. K tomu je potřebná spolupráce všech zainteresovaných stran a implementace efektivních finančních nástrojů. Jak toto financování má vypadat bude předmětem kulatých stolů, ke kterým zasednou všichni zainteresovaní.

Základním úkolem projektu je organizace „Kulatých stolů“ (Roundtables) za účasti špičkových odborníků ze soukromého i veřejného sektoru, jejichž hlavním výstupem bude příprava návrhů opatření a akčních plánů s cílem ovlivnit politiky klíčových zúčastněných stran a podpořit implementaci iniciativy Chytré finance pro chytré budovy, zejména pokud jde o zlepšení efektivnosti veřejného financování a zapojení soukromého kapitálu. Tři expertní týmy s odborníky z Česka a Slovenska se budou podrobně věnovat efektivnímu financování, zvýšení investic do energetické účinnosti a zvyšování hodnoty a důvěry investorů.

Více o projektu najdete zde.

Rada APES

Výkonným orgánem asociace je Rada. Aktuálně je složena ze tří zástupců ESCO společností a dvou představitelů poradenských firem. Rada zasedá zpravidla jednou měsíčně.

Ing. Miroslav Marada

Ing. Miroslav Marada, MBA

ENESA a.s.

předseda APES

Bc. Martin Hvozda

Bc. Martin Hvozda

ENETIQA a.s.

místopředseda APES

In. Libor Prouza

Ing. Libor Prouza

LOYD GROUP s.r.o.

místopředseda APES

Ing. Jaroslav Maroušek

Ing. Jaroslav Maroušek

SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

člen rady APES

Ing. Eduard Paulik

Ing. Eduard Paulík

D-energy s.r.o.

člen rady APES

Výkonný ředitel asociace

Ing. Radim Kohoutek

Ing. Radim Kohoutek

DS Energy Consulting s.r.o.

výkonný ředitel APES

Vystudoval obor Ekotechnika na Fakultě strojního inženýrství ČVUT v Praze. Několik let působil v automobilovém průmyslu, v oddělení technického vývoje společnosti Škoda Auto. V r. 2003 začal pracovat ve společnosti Siemens jako vedoucí projektů zajišťujících úspory energie a od roku 2007 do března 2015, na pozici ředitele útvaru energetických služeb divize Building Technologies, kde koordinoval činnosti související s realizací těchto projektů v České a Slovenské republice, z nichž mnoho bylo řešeno metodou Energy Performance Contracting (EPC).

Od dubna 2015 do července 2017 pracoval jako obchodní ředitel ve společnosti Amper Savings, a.s. Od srpna 2017 je ředitelem společnosti DS Energy Consulting s.r.o.

E-mail: radim.kohoutek@apes.cz

Tel.: +420 602 538 228

Kritéria pro přijímání nových členů asociace

V souladu se stanovami asociace přijímá nové členy Rada APES na základě osobní prezentace uchazeče o členství na jednání Rady, které se koná jednou měsíčně. V případě zájmu prosím kontaktujte office@apes.cz, tel. 603 894 354, kde obdržíte další informace ohledně vstupní procedury, poskytovaných služeb a členských poplatků.

Partneři

APES úzce spolupracuje především s těmito organizacemi a institucemi

Stanovy ke stažení zde.

Kontakt