VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB SE ZARUČENÝM VÝSLEDKEM PRO VEŘEJNÉ ZADAVATELE

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB SE ZARUČENÝM VÝSLEDKEM PRO VEŘEJNÉ ZADAVATELE29-05-2024

Zákon o hospodaření energií stanoví v ustanovení § 10e povinné náležitosti smlouvy o energetických službách se zaručeným výsledkem, a to včetně příloh.

Vzor smlouvy pro veřejné zadavatele najdete zde.

Její nedílnou součástí jsou přílohy, které si lze stáhnout tady.

VZOROVÉ DOKUMENTY POTŘEBNÉ K VÝBĚRU A UZAVŘENÍ SMLOUVY S PORADCEM

VZOROVÉ DOKUMENTY POTŘEBNÉ K VÝBĚRU A UZAVŘENÍ SMLOUVY S PORADCEM21-06-2024

Níže jsou ke stažení vzorové základní dokumenty potřebé k výběru a uzavření smlouvy s poradcem:

Výzva/zadávací dokumentace k podání nabídky na zpracování analýzy potenciálu úspor energie a vody a využití metody EPC pro vybrané objekty

01 Výzva k podání nabídky na zpracování analýzy potenciálu úspor energie a vody a využití metody EPC pro vybrané objekty – Příloha č. 1: Seznam objektů

02 Výzva k podání nabídky na zpracování analýzy potenciálu úspor energie a vody a využití metody EPC pro vybrané objekty   – Příloha č. 2: Čestné prohlášení

03 Výzva k podání nabídky na zpracování analýzy potenciálu úspor energie a vody a využití metody EPC pro vybrané objekty – Příloha č. 3: Návrh SoD

25 LET ENERGETICKÝCH SLUŽEB SE ZÁRUKOU ÚSPOR

25 LET ENERGETICKÝCH SLUŽEB SE ZÁRUKOU ÚSPOR04-12-2019

V listopadu 2019 uplyne 25 let od zahájení prvního energeticky úsporného projektu řešeného metodou energetických služeb se zárukou úspor (EPC).  K této příležitosti připravil APES publikaci nazvanou 25 let energetických služeb se zárukou úspor. Obsahuje pohled do historie formou rozhovorů se šesti klíčovými aktéry, stručnou informaci o základních principech metody EPC a také přehled nejzajímavějších projektů, které se za tu dobu podařilo realizovat.

 

Součástí projektu je i microsite energetické služby

 

Publikace vznikla díky finanční pomoci ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017 – 2021 – Program EFEKT 2 pro rok 2019.

NÁVOD MOŽNÉHO POSTUPU PŘI REALIZACI PROJEKTŮ METODOU DESIGN&BUILD

NÁVOD MOŽNÉHO POSTUPU PŘI REALIZACI PROJEKTŮ METODOU DESIGN&BUILD22-06-2018

Cílem publikace, jejíž celý název je Návod možného postupu pro zadavatele při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build (& Operate) se zaměřením na minimalizaci celkových nákladů životního cyklu je představit jednu z cest, jak by mohl zadavatel postupovat při realizaci těchto projektů podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, a to se zaměřením na zvýšení energetické účinnosti staveb – stanovení vhodných výkonových a funkčních parametrů a jejich naplnění při samotném provozu vedoucí k minimalizaci celkových nákladů životního cyklu.

 

Metodiku lze přiměřeně použít rovněž na postup privátních investorů při přípravě a realizaci projektů DB.

 

 

Publikace vznikla díky podpoře z programu EFEKT 2017 a OPŽP PO6 Technická pomoc.

 

ZÁSADY ÚČTOVÁNÍ, FINANCOVÁNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY REALIZACE PROJEKTŮ EPC VE VEŘEJNÉM SEKTORU

ZÁSADY ÚČTOVÁNÍ, FINANCOVÁNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY REALIZACE PROJEKTŮ EPC VE VEŘEJNÉM SEKTORU 23-02-2018

Jednou z oblastí, která nebyla doposud komplexně popsána, je problematika účtování, financování a daňových aspektů spojených s realizací projektů EPC. Cílem metodiky je vysvětlení základních principů a vypracování standardních postupů spojených s těmito komplexními projekty, které slouží k rekonstrukci a modernizaci majetku ve vlastnictví veřejných institucí.

Publikace byla zpracována díky podpoře programu EFEKT 2017.

 

METODIKA EPC PROJEKTU PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

METODIKA EPC PROJEKTU PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ02-02-2018

Projekty zvyšující energetickou efektivitu se zaručeným výsledkem (z angl. Energy Performance Contracting, EPC) se ve většině případů zaměřují na budovy a objekty ve správě municipalit. Obdobně lze aplikovat projekty EPC také na venkovní, potažmo veřejné osvětlení (dále VO). Tato oblast skýtá několik specifik oproti obvyklým energeticky úsporným opatřením v budovách. Účelem publikace je prezentovat metodický návod pro začlenění úsporných opatření ve veřejném osvětlení do EPC projektů a tím zjednodušit a rozšířit úspory energie ve veřejném osvětlení. Publikace obsahuje také přehled základních pojmů ve VO, parametry, shrnuje dnešní technologie, modely správy a současné trendy.

 

ENERGETICKÝ MANAGEMENT PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

ENERGETICKÝ MANAGEMENT PRO VEŘEJNOU SPRÁVU 25-10-2017

Je jen málo dalších oborů, které by vyžadovaly tak multidisciplinární přístup, jako je energetický management. Není podstatné, zda za základ položíme elektroenergetiku, elektrotechniku nebo stavební obory. 
K tomu je potřeba přidat oblast hygieny práce ve vztahu ke kvalitě prostředí na pracovištích, ve školských i zdravotnických zařízeních. Důležitá je také práce s lidmi, manažerské schopnosti jsou vítány, vhod přijdou i znalosti z oboru psychologie a vyjednávání. Schopnost jednat s lidmi je klíčová, v oblasti motivace a chování uživatelů budov a zařízení spočívá více než 50 % veškerého potenciálu úspor. Energetický manažer se také nezřídka musí orientovat v otázkách ekonomiky i práva. O tom všem je publikace zpracovaná díky podpoře z programu EFEKT 2016.

CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB V ČR

CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB V ČR14-06-2017

Publikace obsahuje návrh praktického zavedení systému certifikace vč. konkrétních kroků a úkolů, který bude respektovat požadavky směrnice a stávající stav daný novelou zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. v platném znění a může být  podkladem pro zavedení systému certifikace Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Návrh systému je sestaven na specifikaci forem poskytování energetických služeb a jejich základních parametrů, podle kterých může být poskytování energetických služeb posuzováno. Na základě uvedených specifikací byla sestavena kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů, které budou muset splňovat firmy energetických služeb, které budou mít zájem být zařazeny do seznamu firem certifikovaných k provádění vyhlašovaných veřejných zakázek v příslušných oblastech. 

ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZARUČENÝM VÝSLEDKEM (EPC) - PŘÍRUČKA PRO VEŘEJNÉ ZADAVATELE

ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZARUČENÝM VÝSLEDKEM (EPC) - PŘÍRUČKA PRO VEŘEJNÉ ZADAVATELE09-06-2017

Díky podpoře z projektu EFEKT 2016 vznikla publikace o EPC nejen pro veřejnou správu. První polovina se věnuje obecným informacím: co je metoda EPC, komu je určena, jaké jsou fáze přípravy, jak vybrat dodavatel, jaké jsou možnosti financování atd. V další části je pak výklad zaměřen na veřejný sektor a jeho specifika. Na závěr jsou uvedeny příklady využití metody EPC v praxi.

Pokud přemýšlíte o využití energetických služeb se zaručeným výsledkem ve vaší instituci, rozhodně si tuto publikaci nenechte ujít.

PODPORA IMPLEMENTACE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2012/27/EU DO NÁRODNÍCH PODMÍNEK VE VZTAHU K APLIKACI ENERGETICKÝCH SLUŽEB

PODPORA IMPLEMENTACE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2012/27/EU DO NÁRODNÍCH PODMÍNEK VE VZTAHU K APLIKACI ENERGETICKÝCH SLUŽEB01-05-2015

Co brání většímu využívání energetických služeb se zárukou úspor? Ve státní sektoru je to vykazování objemu zadlužení, vyplývajícího z pravidel evropské směrnice ESA 2010, a dále nedostatečné povědomí při zaúčtovávání. Organizační složky státu pak metodu EPC nemohou využívat vůbec. Cílem této publikace je dát návod na překonávání těchto překážek.

Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 – Program EFEKT

UPLATNĚNÍ METODY EPC VE SVĚTLE NOVĚ PŘIJATÝCH EVROPSKÝCH SMĚRNIC O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

UPLATNĚNÍ METODY EPC VE SVĚTLE NOVĚ PŘIJATÝCH EVROPSKÝCH SMĚRNIC O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH10-01-2015

První část této publikace je věnována specifikaci EPC z pohledu platného zákona o veřejných zakázkách, konkrétně výběru zadávacího řízení, hodnotícím kritériím, ale i možnostem změny smlouvy. V další části jsou pak popsány změny, které by měly přinést nové evropské zadávací směrnice. Závěrečné kapitoly obsahují návrhy konkrétních legislativních opatření na certifikaci poskytovatelů energetických služeb.

Součástí je také plné znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek.

Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 – Program EFEKT.

METODIKA PŘÍPRAVY A REALIZACE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ ŘEŠENÝCH METODOU EPC U ORGANIZACÍ VE STÁTNÍM SEKTORU

METODIKA PŘÍPRAVY A REALIZACE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ ŘEŠENÝCH METODOU EPC U ORGANIZACÍ VE STÁTNÍM SEKTORU15-01-2014

Jedná se o metodickou příručku, která vás provede procesem přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC, jejímž základním principem je poskytování energetických služeb s garantovaným výsledkem. 

Cílem je rovněž upozornit na možné problémy či úskalí, např. problematiku DPH či účtování technického zhodnocení dlouhodobého majetku. 

Tato příručka byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2013.

NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE ENERGETICKÝCH SLUŽEB

NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE ENERGETICKÝCH SLUŽEB08-01-2014

Obsahem této publikace je návrh kriterií, která budou muset splňovat firmy certifikované k provádění vyhlašovaných veřejných zakázek v příslušných oblastech.

Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2013 – Program EFEKT 

IMPLEMENTACE ČLÁNKU 18 O ENERGETICKÝCH SLUŽBÁCH SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI (EED) V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH

IMPLEMENTACE ČLÁNKU 18 O ENERGETICKÝCH SLUŽBÁCH SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI (EED) V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH04-01-2014

Článek 18 této Směrnice zahrnuje četné požadavky na aktivitu státu a jeho podporu trhu v oblasti energetických služeb a na možnosti malých a středních podniků v přístupu na tento trh. Stát má podle Směrnice zajistit řádné fungování trhu s energetickými službami, odstranit regulatorní a neregulatorní překážky, které brání využívání a uzavírání smluv o energetických službách. 

Cílem tohoto materiálu je shrnout aspekty plnění požadavků článku 18 Směrnice v České republice a navrhnout způsoby aplikace požadavků této normy v českém prostředí tam, kde doposud aplikovány nejsou. 

Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2013 – Program EFEKT.

MOŽNOSTI REALIZACE KOMPLEXNĚ ŘEŠENÝCH ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ V BUDOVÁCH VE STÁTNÍM SEKTORU

MOŽNOSTI REALIZACE KOMPLEXNĚ ŘEŠENÝCH ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ V BUDOVÁCH VE STÁTNÍM SEKTORU12-12-2013

Tato publikace představuje mimořádně kvalitní zdroj informací o typech energetických úsporných opatřeních a možnostech získání dotací na tato opatření. Jsou zde také popsány výhody kombinace stavebního a technologického charakteru a příprava komplexní kombinované rekonstrukce. To vše je v závěru doplněno konkrétními příklady z praxe. Autorem je společnost SEVEn.

ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU - KUCHAŘKA PRO ZÁKAZNÍKY

ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU - KUCHAŘKA PRO ZÁKAZNÍKY 15-01-2013

Praktický průvodce procesem realizace projektu úspor energie metodou EPC, který umožňuje orientaci potenciálních zákazníků v procesu realizace a jeho klíčových bodech. V publikaci jsou představeny jednotlivé kroky tohoto procesu, jejich hlavní náplň a konkrétní, praktické rady a tipy pro jednotlivé typy organizací. Informace jsou tak šity na míru typu organizace – státní sféra, veřejná sféra (města, obce) a soukromá sféra. Publikace je široce distribuována jak na seminářích a workshopech, tak také prostřednictvím zástupců Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES).

ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU

ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU20-12-2012

Brožura obsahující poměrně podrobný popis metody EPC, seznam poradenských firem a realizovaných EPC projektů včetně kontaktů na ESCO společnosti.

Ke stažení zde

EPC - ZARUČENÁ ÚSPORA

EPC - ZARUČENÁ ÚSPORA17-03-2023

V letáku najdete popis metody EPC, fáze procesu realizace projektu a jeho financování. Nechybí ani referenční projekty. Leták vznikl za podpory MŽP.

Kontakt