JAK REALIZOVAT 54 OPATŘENÍ PROJEKTU GD4B

JAK REALIZOVAT 54 OPATŘENÍ PROJEKTU GD4B24-05-2024

V Praze se sešli odborníci ze stavebnictví, finančnictví, energetiky a státní správy, aby zhodnotili dosavadní výsledky projektu Zelená dohoda pro budovy (GD4B) a řekli si, jak navržená opatření, která byla poslední tři roky diskutována několika stovkami účastníků kulatých stolů, implementovat do praxe.

 

Budovy jsou dnes zodpovědné za 40 procent spotřeby globální energie a s ní spojenou produkci skleníkových plynů. Proto se projekt zaměřuje právě na ně.

 

„Padesát čtyři navržených opatření, které mají pomoci snížit energetickou náročnost budov, nejsou svatým grálem, ale rozhodně je lze považovat za promyšlené a prokonzultované milníky na cestě k plnění našich závazků v oblasti dekarbonizace,“ uvedl Jiří Karásek ze společnosti SEVEn Energy národní koordinátor projektu GD4B.

 

Průřez opatřeními z oblasti energetiky budov prezentoval Radim Kohoutek z Asociace poskytovatelů energetických služeb, jejíž členové jen loni realizovali energeticky úsporné projekty za dvě miliardy korun. Řeč byla o energetických službách se zárukou úspor, kde investice do energeticky úsporných opatření jsou hrazeny z budoucích garantovaných úspor energie. „Zákazník tak nepotřebuje prvotní investici, a pokud je potenciál úspor dostatečný, obejde se bez i dotací či vlastních financí, což může být v budoucnu mimořádně důležité,“ upozornil Radim Kohoutek. To ovšem neplatí pro organizační složky státu, kam patří například policie, soudy, celmí úřady a další početné instituce, a proto se nyní budou hledat cesty, jak metodu EPC otevřít i pro ně. 

 

Hovořilo se i o SECAP, což jsou akční klimatické plány pro udržitelnou energii a klima, zjednodušeně řečeno se jedná o závazek měst a obcí k měření energie a CO2. To ovšem vyžaduje zajištění technické podpory pro municipality. I to je jedno z doporučovaných opatření projektu GD4B.

 

Důležitou oblastí je udržitelné financování. Petr Dovolil z PwC připomněl fakt, že Green Deal je tu s námi už řadu let a jeho důležitými hybateli jsou finanční instituce, které pro zachování svoji udržitelnosti stále významněji přesměrovávají své finanční toky směrem k environmentálně udržitelným aktivitám a technologiím. Opatření navrhovaná kulatými stoly projektu GD4B proto upozorňují na citelně chybějící národní strategii, národní akční plán a aktivní koordinační skupinu v oblasti udržitelného financování.

 

Také stavebnictví má v souvislosti s dekarbonizací zadané úkoly. Zatím však stále není jasná metodika nefinančního reportingu ESG. Klíčovou oblastí bude snižování energetické náročnosti stavební výroby prostřednictvím digitalizace, většího důrazu na kvalitu vzdělávání a průmyslovou výrobu. Řešit je třeba i uhlíkovou stopu stavební dopravy. „Už dnes existují stavební stroje využívající bateriové systémy, to se ale netýká liniových staveb typu dálnice, kde je nelze dobít. Navíc, mějme na paměti, že nerosty a drahé kovy, ze kterých se baterie vyrábí, se nachází v Číně,“ připomíná Ondřej Franek ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

 

Projekt Zelená dohoda pro budovy (Green Deal for Buildings), který je součástí́ celoevropské́ iniciativy financované́ z programu Horizon 2020, v květnu 2024 končí. Konsorcium projektu, které sdružuje v České i Slovenské republice devět partnerů, však ve svojí práci bude pokračovat. „Před námi nyní stojí možná ještě větší úkol: hledat partnery či podporovatele pro jednotlivá opatření, kteří budou vnímat jejich důležitost, kteří je uvedou do života,“ dodává Jiří Karásek. Tady může pomoci nově založená celoevropská Koalice pro financování energetické účinnosti, které bude řízena formou plenárních zasedání za účasti nejvyšších politických představitelů každé členské země, kterým bude předsedat Evropská komise. Konkrétní úkoly pak budou řešit expertní skupiny, a především národní centra/huby. Výstupy projektu GD4B, kterými jsou prodiskutovaná a rozpracovaná konkrétních opatření vložená do cestovních map, mohou být dobrým základem pro rychlý start národních hubů, jenž mohou přispět ke skokovému posunu v otázce dekarbonizace.

KLIMATICKÉ CÍLE EU MOHOU ZÁJEM O EPC ZTROJNÁSOBIT

KLIMATICKÉ CÍLE EU MOHOU ZÁJEM O EPC ZTROJNÁSOBIT23-05-2024

"Projekty garantovaných úspor energie (EPC) se stávají stále populárnějšími a efektivnějšími nástroji pro snižování energetické náročnosti budov a další infrastruktury a pro dosažení cílů v oblasti dekarbonizace české ekonomiky. V souvislosti s klimatickými cíli Evropy se očekává, že poptávka po projektech úspor ve všech oblastech – včetně EPC metody – se nejméně ztrojnásobí," zaznělo na tiskové konferenci společnosti SSI Group, která stojí za EPC projektem pro Psychiatrickou nemocnici v Bohnicích.

 

Využití metody EPC (Energy Performance Contracting) není v českém prostředí žádnou novinkou – první projekty byly realizovány již před 30 lety. EPC je využíváno v soukromé i veřejné sféře, která díky vývoji legislativy a standardizaci dnes dominuje. Více než 90 % EPC projektů se uskuteční na objektech měst, obcí, krajů a jejich či státních příspěvkových organizací.

Až trojnásobný nárůst

Podle údajů Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) v roce 2023 překročila roční úspora z EPC projektů 400 milionů korun a kumulovaná úspora dosáhla více než 6 miliard korun. Skutečnou celkovou úsporu z EPC projektů v ČR přepočtenou na aktuální ceny a zahrnující i projekty, kde již garantovaná období skončila, pak asociace odhaduje na více než 10 miliard korun.

V příštích letech by mohl zájem o metodu EPC v ČR ještě vzrůst. „V souvislosti s klimatickými cíli Evropy a závazky ČR z nich plynoucích se očekává, že se poptávka po projektech energetických úspor ve všech oblastech ekonomiky znásobí, mělo by to být až trojnásobně nebo více. To by se mělo proporcionálně odrazit i v poptávce po EPC,” uvedl předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) Miroslav Marada.

Obecně jsou projekty EPC hojně využívány na budovách škol, kulturních zařízeních, či dalších objektech veřejného sektoru. Aktuálně je jednoznačným lídrem oblast infrastruktury ve zdravotnictví.

 

Celá tisková zpráva je k dispozici zde.
 

PROJEKT GREEN DEAL FOR BUILDINGS FINIŠUJE I NA SLOVENSKU

PROJEKT GREEN DEAL FOR BUILDINGS FINIŠUJE I NA SLOVENSKU28-04-0202

Na konci dubna proběhl v Bratislavě Ceremoniální kulatý stůl projektu GD4B, který završil téměř tříletou spolupráci slovenského projektového konsorcia a tamních stakeholderů z oblasti stavebnictví, energetiky, financí i školství. Výsledkem je návrh téměř 50 konkrétních opatření, které mají pomoci vytvořit příznivější podmínky pro investice do čisté energie v budovách a městské infrastruktuře, včetně obnovy budov na bezemisní.

 

Projekt je primárně zaměřen na rezidenční a nerezidenční budovy, dále pak na průmysl a městskou infrastrukturu. Podle oficiálních statistik je na Slovensku 75 % budov energeticky neefektivních, pro urychlení tempa snižování energetické náročnosti budov je proto nezbytná modernizace a transformace stavebního sektoru. Zde hraje klíčovou úlohu vzdělávání a inovace. Problematická je i produktivita práce ve stavebnictví, aby rostla je nutná robotizace, aktivní zapojení autonomních či modulárních systémů, a to nejen u výstavby nových budov, ale i při rekonstrukcích.

 

Transformace budov na vyšší standardy si vyžádá i dostatek zdrojů a rozmanité finanční nástroje. Jedním z nich může být i využití energetických služeb se zárukou úspor (EPC), jak o tom mluvil Radim Kohoutek z Asociace poskytovatelů energetických služeb ČR:EPC má České republice třicetiletou tradici. V posledních letech však zažívá nebývalý růst, za kterým stojí energetická krize, ale i finanční pobídky na přípravu projektů z EIB. Svoji roli hraje i dotační zvýhodnění pro žadatele, kteří budou modernizovat budovy právě metodou EPC. Je evidentní, že i pro stát jsou transparentní, dlouhodobé a udržitelné úspory energie v budovách jasným plusem.“

 

Pod dokumentem Zelená dohoda pro budovy je na Slovensku podepsáno téměř 80 institucí ze stavebnictví, bankovnictví, státní a veřejné správy, školství a nevládního sektoru. Ti jsou také připraveni podporovat navržená opatření a jejich uvádění do praxe. „Prax potvrdzuje, že okrúhle stoly majú pri spolupráci stakeholderov svoj nespochybniteľný význam a vytvárajú skvelý predpoklad aj na realizáciu ďalších, nadväzujúcich, aktivít v oblasti financovania energetickej efektívnosti. Je nevyhnutné, aby táto skupina stakeholderov pokračovala v aktívnom dialógu o implementácii prijatých opatrení, ako aj o nových úlohách, ktoré budúcnosť celkom isto prinesie,“ řekl prezident ZSPS, Pavol Kováčik.

 

Projekty běží kromě České republiky a Slovenska také v řadě dalších evropských zemí. Tato iniciativa Evropské komise nyní vytvořila základ národních center Evropské aliance pro financování energetické účinnosti, jejíž oficiální založení bylo vyhlášen v předen konáním Ceremoniálního kulatého stolu v Bratislavě.

EPC JE NA VZESTUPU. LONI SE REALIZOVALY PROJEKTY ZA 2 MLD. KORUN

EPC JE NA VZESTUPU. LONI SE REALIZOVALY PROJEKTY ZA 2 MLD. KORUN08-04-2024

Investice do projektů realizovaných pomocí energetických služeb se zaručenou úsporou (EPC) se meziročně zvýšily skoro desetkrát. Důvodem je cena energií, dotační podpora na přípravu projektů a tlak na dekarbonizaci. Nejvíce projektů připadá na zdravotnictví. Vedle něj začali uspořenou energii vloni sčítat i v budovách města Břeclav, pankrácké věznici a ve dvou objektech Českého statistického úřadu. Kromě snížení účtů za energie mají projekty i nefinanční přínosy v podobě zvýšené kvality vnitřního prostředí nebo vyšší bezpečnosti díky lepšímu osvětlení.

 

 „Čísla jsou to skutečně impozantní, v historii jsme se k takovým nikdy ani nepřiblížili. Je to hlavně proto, že díky dotačním podmínkám a současně kvůli vysokým cenám za energie se dnes projekty EPC dělají velmi komplexně a zapojují se do nich ty největší organizace. Investiční náklady na jeden projekt jdou dnes spíše do stamilionů korun než do desítek milionů korun, jak tomu bylo dříve. A jak se rozšiřují řady kvalifikovaných dodavatelů, tedy ESCO společností, roste i počet realizovaných projektů,“ vysvětluje Miroslav Marada, předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb.

 

V loňském roce bylo realizováno celkem 16 EPC projektů, do kterých bylo nainvestováno 1,96 mld. korun. Tři čtvrtiny této částky přispěly k modernizaci energetiky sedmi zdravotnických objektů.  Jsou mezi nimi tři psychiatrické léčebny: Dobřany, Kosmonosy a Bohnice. Od loňska jsou energeticky úspornější také čtyři nemocnice: v Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, Hustopečích a Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze Krči. Tyto projekty ušetří v následujících letech energie za 64 mil. korun ročně a zásadním způsobem modernizují energetické systémy těchto zařízení.

 

Investičně největší byl projekt ve více než sto let starém areálu pražské Psychiatrické nemocnice Bohnice. „Výměna 9,5 kilometru tepelných rozvodů s výměnou více než 3000 oken a dveří a dalšími energeticky úspornými opatřeními na padesáti objektech za plného provozu trvala jen 18 měsíců. Úspora ve spotřebě energií má dosáhnout minimálně 30 procent původní výše, tedy 14,7 milionu korun ročně v referenčních cenách roku 2021. Vzhledem k růstu cen energií a vody to zřejmě bude vyšší částka – odhadem 24 milionů korun ročně,“ upřesňuje projektová manažerka psychiatrické nemocnice Věra Fibigerová.

 

Díky největší modernizaci za poslední půlstoletí bude i Fakultní Thomayerova nemocnice platit o minimálně 7 mil. korun ročně méně za energie. V roce 2023 zde proběhla modernizace osvětlení a vytápění ve dvaceti pavilonech včetně zateplení sedmi z nich, a to za plného provozu. „Velmi mě těší, že od našich zaměstnanců, ale i pacientů, máme pozitivní zpětnou vazbu, že je to krok správným směrem. Například nové osvětlení přispívá k větší bezpečnosti práce, což je další bonus ke smluvně garantovanému snížení nákladů za elektřinu a plyn nejméně o 30 procent ročně. Jsme rádi, že provoz naší nemocnice je nyní energeticky úspornější, a hlavně šetrnější k životnímu prostředí. Úspora představuje snížení emisí CO2 o 2 500 tun ročně,“ řekl ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

 

Významnou proměnou prošly též dvě budovy Českého statistického úřadu. Projekt se týkal nejen ústřední budovy Českého statistického úřadu v Praze, kde za plného provozu došlo ke kompletní obměně pláště budovy, k inovacím v systému vytápění a větrání a zavedení úsporných technologií, které sníží spotřebu energií minimálně o 30 procent, ale také budovy krajského ředitelství v Brně. Oba projekty za více než 275 mil. korun byly ze dvou třetin financovány z prostředků Evropské unie. Zbývající třetina byla hrazena z vlastních volných finančních zdrojů. “ČSÚ spadá do kategorie organizačních složek státu (OSS), které si ze zákona nemohou vzít dodavatelský úvěr, protože by tím navýšily státní dluh. Toto se týká stovek objektů, v nichž sídlí ministerstva, soudy, policie, finanční úřady, Kancelář prezidenta, Úřad vlády a další instituce. Je však potřeba uvést, že z celkového státního dluhu, který by tímto vznikal, by se sice jednalo o jednotky až nižší desítky promile, avšak ve stejné výši by docházelo ke snížení provozních nákladů na energie. Naše asociace se snaží ve spolupráci se zástupci ministerstva financí hledat cesty, jak EPC projekty v organizačních složkách státu realizovat ve větší míře,“ upozorňuje Martin Hvozda, místopředseda Asociace poskytovatelů energetických služeb.

 

Podle článku 5 evropské směrnice o energetické účinnosti označované jako EED 2012/27/EU má každý členský stát zajistit, aby byla každoročně renovována 3 % celkové podlahové plochy vytápěných nebo chlazených budov s celkovou užitnou podlahovou plochou nad 500 m2 ve vlastnictví a v užívání jeho ústředních vládních institucí s cílem splnit alespoň minimální požadavky na energetickou náročnost. České republice se tento požadavek daří plnit jen částečně, jelikož dotační zdroje, z nichž se nyní modernizace musí hradit, nejsou neomezené. Využitím dodavatelských úvěrů u EPC projektů by tempo renovací nepochybně zrychlilo, navíc díky garantovaným úsporám energie by se snížily náklady státu na provoz těchto budov, což by v dobách Konsolidačního balíčku znamenalo krok správným směrem

TITUL NEJLEPŠÍ PŘIPRAVOVANÉ EPC 2023 PUTUJE DO HAVÍŘOVA

TITUL NEJLEPŠÍ PŘIPRAVOVANÉ EPC 2023 PUTUJE DO HAVÍŘOVA24-01-2024

APES letos již po třinácté vyhlašovala výsledky soutěže o nejlepší připravovaný energeticky úsporný projekt roku. První místo si odnáší město Havířov, druhé připadlo Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov a třetí příčku obsadila hanácká metropole Olomouc. Čestné uznání bylo přiznáno městu Hustopeče, kde vzniká již druhý energeticky úsporný projekt.

 

Nejlepší připravovaný EPC projekt roku 2023 je nyní realizován v 22 objektech města Havířova.

 

Odborná porota ve složení Jan Kozák (MPO), Vladimír Sochor (Národní rozvojová banka) a Martin Sedlák (MŽP a Svaz moderní energetiky) ocenila na dosud investičně největším městském projektu EPC na Moravě především jeho komplexnost. Náklady na realizaci energeticky úsporných opatření činí 151 ml. korun, ale roční úspory představují 14,6 mil. korun ročně. Ty má navíc město smluvně garantováno po dobu deseti let poskytovatelem. Projekt může posloužit za vzor, jak modernizovat budovy a snižovat jejich spotřebu energie, navíc s ekologickým přínosem, i dalším městům a obcím.

 

Celou tiskovou zprávu najdete zde 

 

PRŮMYSL, MĚSTA I STÁTNÍ SPRÁVA PODPORUJÍ ZRYCHLENÍ RENOVACÍ BUDOV

PRŮMYSL, MĚSTA I STÁTNÍ SPRÁVA PODPORUJÍ ZRYCHLENÍ RENOVACÍ BUDOV14-01-2024

Závěrečný osmý kulatý stůl evropské iniciativy Smart Finance for Smart Buildings, jejíž součástí je i APES, nedávno přivedl dohromady více než padesát zástupců průmyslu, odborníků, státních a samosprávných institucí, aby společně diskutovali o 50 opatřeních urychlujících renovace budov v České republice.

 

Diskuse se zaměřila na klíčová témata, jako je připravenost českého stavebnictví na očekávanou renovační vlnu, rozvoj energetických služeb a využití finančních nástrojů. Navrženým opatřením vyjádřili podporu klíčoví hráči ve financování a realizaci projektů energetické účinnosti. Znakem úspěchem iniciativy kulatých stolů také je, že řada identifikovaných opatření se již realizuje.

 

Celou tiskovou zprávu najdete zde

50 OPATŘENÍ, JAK ZRYCHLIT TEMPO RENOVACE BUDOV

50 OPATŘENÍ, JAK ZRYCHLIT TEMPO RENOVACE BUDOV11-01-2024

"Česká republika stojí před výzvou zrychlení renovací budov, aby dosáhla ambiciózních cílů energetické účinnosti a dekarbonizace. Ročně projde komplexní renovací pouhé 1 % budov, což je nedostatečné tempo v porovnání s požadavky nedávno aktualizovaných směrnic o energetické účinnosti a o energetické náročnosti budov, které zdůrazňují potřebu zdvojnásobení tempa renovací," zaznělo na tiskové konferenci věnované závěrům projektu Green Deal for Building, jehož součástí je i APES.

 

Nově přijatá Směrnice o energetické účinnosti (EED) požaduje snížení spotřeby energie v budovách nejméně o 1,9 % ročně. To představuje zpřísnění oproti původní verzi Směrnice. Česká republika dosud povinný cíl zvyšování úspor energie v budovách neplnila.

 

Nově přijatá Směrnice o obnovitelných zdrojích (RED) požaduje snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030. Nejnovější Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD IV) definuje budovy s nulovými emisemi a požaduje zvyšování energetické účinnosti nejméně kvalitních stávajících budov. Tyto opatření vytvářejí komplexní rámec pro dosažení udržitelného a bezemisního prostředí.

 

 „Pro Českou republiku je nyní podstatné učinění kroků směrem k udržitelnější budoucnosti, a to zejména v oblasti energetické účinnosti budov. Právě proto Ministerstvo životního prostředí letos rozšířilo stávající výzvy z investičního programu Nová zelená úsporám. Je to rok od vypsání výzvy NZÚ Light, která je určená pro seniory a nízkopříjmové domácnosti na dílčí renovace. Podporu již dostalo téměř 53 tisíc žadatelů. V září se navíc otevřel podprogram Oprav dům po babičce, který je určený především pro rodiny na komplexní renovace starších domů. Pro veřejný sektor aktuálně běží výzvy z Operačního programu Životní prostředí a další se otevřou z Modernizačního fondu. V podpoře chceme pokračovat i nadále, v Národním klimaticko-energetickém plánu jsme si stanovili cíl roční míry kvalitních renovací na 3 %,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Spolupráce mezi různými sektory a hledání inovativních řešení jsou klíčovými prvky tohoto úsilí. Věřím, že tato událost poskytne podněty a inspiraci pro budoucí kroky, které povedou k urychlení renovací a dosažení cílů udržitelnosti v oblasti energetiky,“ dodal ministr.

 

V reakci na tyto výzvy byly před dvěma lety založeny tzv. národní kulaté stoly, kde se scházejí odborníci z různých odvětví, včetně stavebních podniků, finančních institucí, energetických firem, státní správy a akademické sféry, jejichž nedílnou součástí je APES. Cílem těchto setkání bylo nalézt inovativní přístupy k financování a renovacím budov, které povedou k rychlejšímu tempu a efektivnějšímu využití dostupných zdrojů.

 

„Úspory energie nejen v budovách, ale i ve výrobních halách, mají obrovský potenciál pro snížení emisí CO2. To zejména platí v tuhých mrazech, kdy energie, které v zimních měsících ušetříme zateplením budov, neumíme jednoduše nahradit obnovitelnými zdroji. Přitom právě zateplení budovy přináší úsporu na vytápění, která se ekonomicky vyplatí nejvíce,“ dodává Marian Piecha, vrchní ředitel Sekce fondů EU Ministerstva průmyslu a obchodu, který se osobně zúčastnil několika kulatých stolů.

 

Výsledky dosavadních kulatých stolů, kde bylo projednáno více než padesát konkrétních opatření, budou představeny na slavnostním kulatém stole 11. ledna.

 

Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí, vnímá tuto událost jako důležitý krok směrem k nalezení praktických řešení pro dosažení cílů energetické účinnosti a dodává: „Závěrem této diskuse o zrychlení renovací pro energetickou účinnost v České republice je naléhavá potřeba spojení sil a inovativního přístupu. Klíčovou zprávou, kterou chceme předat, je, že výzvy spojené s dosahováním energetických cílů nelze překonat izolovaně. Spolupráce mezi veřejným sektorem, soukromými firmami, akademickou obcí a občanskou společností je klíčem k úspěchu.“

 

Tato událost není pouze prezentací konkrétních opatření, ale také výzvou k aktivnímu zapojení všech zainteresovaných stran. Přijměme proto tuto příležitost jako impulz k jednotnému úsilí, které povede k vytvoření udržitelnějšího a energeticky efektivnějšího prostředí v České republice. Společně můžeme dosáhnout změn, které nejenže přinesou ekonomické výhody, ale také pozitivně ovlivní životní prostředí a kvalitu života nás všech.

PF 2024

PF 202418-12-2023

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2024.

Tým APES

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ A. S. VSTUPUJE DO APES

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ A. S. VSTUPUJE DO APES12-12-2023

Od nového roku se řady APES rozšíří o Pražskou plynárenskou a.s. (PPAS), a konkrétně její nově založený odbor teplárenství, který má zájem realizovat úsporné projekty pomocí energetických služeb se zárukou (EPC), kde modernizace energetického hospodářství může být částečně, nebo dokonce plně hrazena z budoucích smluvně garantovaných úspor energie.  

 

PPAS se sídlem v Praze je jednou z českých společností dodávající elektřinu a zemní plyn. V současnosti obhospodařuje celkem asi 425 tisíc odběrných míst po celé ČR, řadí se tak za ČEZ a EoN na 3. místo. Společnost je 100% vlastněna hlavním městem Prahou.  Kromě dodávek energie se zaměřuje na řadu dalších oborů, podporuje nové, ekologické a efektivní technologie. V souladu s evropskou direktivou o energetické účinnosti klade důraz i na energeticky úsporná řešení, která díky zvyšování energetické účinnosti budov povedou k energetické bezpečnosti a ke snížení zátěže životního prostředí. 

 

PPAS má řadu zákazníků, kterým by komplexní rekonstrukce jejich objektů metodou EPC pomohla snížit náklady na energie, zvýšit kvalitu vnitřního prostředí a v neposlední řadě by přispěla i k plnění jejich požadavků v oblasti ESG. Proto chceme být co nejlépe připraveni jim tento produkt nabídnout v nejlepší kvalitě, s využitím poznatků nejzkušenějších poradců a realizátorů EPC projektů na českém trhu, který v této oblasti patří v Evropě k nejprogresivnějším,“ vysvětluje důvody vstupu PPAS do APES Leoš Grelich, vedoucí oddělení služeb v teplárenství.

 

Energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC nejsou jednoduchou disciplínou. Aby zákazník ušetřil 20 % nákladů na energie a více, a ještě z toho zaplatil modernizaci, je nutné projekt velmi precizně připravit a realizovat. Velmi oceňujeme, že PPAS vstupuje do APES ještě před první zakázkou. Těší nás, že je připravena využít ověřené postupy včetně vzorové smlouvy pro veřejné zadavatele a metodiky schválené MPO. Pro trh EPC je důležitý i podpis PPAS pod Evropským etickým kodexem EPC.  Rádi se budeme dělit svým know how,“ dodává Miroslav Marada, předseda APES.

O EPC SE BUDE MLUVIT NA SYMPOZIU EKONOMICKÉHO DENÍKU

O EPC SE BUDE MLUVIT NA SYMPOZIU EKONOMICKÉHO DENÍKU27-11-2023

Další příležitostí dozvědět se více o metodě EPC bude sympozium Ekonomického deníku na téma Investice, úvěry a financování projektů energetických úspor, které proběhne dne 6.12. 2023 odpoledne v Hotel Augustine, Letenská 33, Praha 6.

 

Záštitu nad akcí převzala Markéta Adamová Pekarová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu. Jako keynote speaker zde vystoupí Miroslav Marada, předseda APES a ředitel pro strategii a rozvoj společnosti ENESA a. s., s prezentací o potenciálu a bariérách rozvoje metody EPC.

 

Vzhledem k tématu nebudou chybět ani příspěvky zástupců ministerstva financí a ministerstva průmyslu a obchodu. Roman Binder, náměstek ministra financí, představí téma Nové možnosti úvěrového financování příspěvkových organizací státu po přijetí konsolidačního balíčku. Vystoupí také René Neděla, vrchní ředitel ministerstva průmyslu a obchodu, který bude mluvit o nových legislativních požadavcích na energetickou účinnost veřejných budov.  

 

Přínosy a úskalí EPC pak odprezentuje na konkrétním projektu Eduard Paulík ze společnosti D-energy.

 

Více info o akci najdete na webu organizátora.

APES SE ROZRŮSTÁ O PORADENSKOU SPOLEČNOST ELPROCON 21

APES SE ROZRŮSTÁ O PORADENSKOU SPOLEČNOST ELPROCON 2130-10-2023

Od října letošního roku se řady APES rozšiřují o společnost Elprocon 21, která se specializuje na technicko – ekonomické poradenství, včetně auditů a následné optimalizace návrhů. 

 

Společnost Elprocon 21 byla založena v roce 2019 s cílem vytvářet a navrhovat energeticky úsporná řešení vedoucí ke snížení energetické náročnosti zákazníka, jako jsou opatření z oblasti spotřeby, výroby a distribuce tepelné a elektrické energie, stlačeného vzduchu, chladu, rekuperace, vnitřního a venkovního osvětlení, OZE, KVET. Součástí jejich nabídky je i doporučení z oblasti externího financování, dotačních příležitostí nebo právě realizace pomocí metody EPC či EC.

 

Do APES vstupujeme s jasným záměrem. Radíme firmám, jak zvyšovat energetickou účinnost. Tam, kde je potenciál úspor vysoký, je využití metody EPC, která umožňuje splácet investice z budoucích úspor, nasnadě. Proto chceme být u zdroje informací o této metodě, chceme být součástí odborného poradenského grémia, jehož cílem je připravovat doporučení k nastavování podmínek kombinace EPC a dotace, která je dnes významně na vzestupu,“ vysvětluje Šárka Géryková, která bude společnost Elprocon 21 v APES zastupovat.

 

V příštích letech očekáváme několikanásobný nárůst poptávky po projekt EPC, kde odborní poradci hrají velkou roli. Vítáme proto každého, kdo je připraven se na tomto boomu podílet a poskytovat kvalitní služby v souladu s Evropským etickým kodexem ku prospěchu zákazníků, tak aby výsledné parametry projektů byly přínosem pro dosažení cílů v oblasti dekarbonizace a bezpečnosti,“ dodává Miroslav Marada, předseda APES

KLIMATICKO-ENERGETICKÝ PLÁN ČR JE SCHVÁLEN

KLIMATICKO-ENERGETICKÝ PLÁN ČR JE SCHVÁLEN20-10-2023

Vláda schválila Národní klimaticko-energetický plán (dále jen NKEP), tedy klíčový dokument popisující dekarbonizaci české ekonomiky a plnění evropských klimaticko-energetických závazků do roku 2030. Tento proces dekarbonizace povede v následujících letech k nárůstu spotřeby elektřiny, která nahradí jiné druhy paliv a povede k růstu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a jádra. Důležitým prvkem Plánu jsou rovněž energetické úspory, které umožní snížení energetické náročnosti české ekonomiky. Schválení NKEP má významné dopady nejen pro životní prostředí, ale také pro ekonomiku ČR, energetickou soběstačnost a kvalitu života občanů.

 

"Projekt Green Deal for Buildings vítá schválení Národního klimaticko-energetického plánu. Již dva roky se aktivně věnujeme těmto důležitým tématům na národní úrovni prostřednictvím národních kulatých stolů. Jsme potěšeni, že budeme moci dále posilovat úspory energie a obnovitelné zdroje v ČR. Nadcházející kulatý stůl, který bude věnován financování projektů energetické účinnosti v průmyslu a ve službách se bude konat již tento pátek," říká Jiří Karásek ze společnosti SEVEn, koordinátor projektu v České republice.

 

Financování projektů energetické účinnosti v průmyslu a ve službách má oproti rezidenčnímu sektoru řadu specifik. Požadavky na velmi krátkou návratnou investice (zpravidla do tří let) a požadavky na zachování nebo krátké přerušení provozu jsou z hlediska typu opatření zásadně limitující. Na druhé straně velké podniky motivuje snížení produkovaných emisí skleníkových plynů s ohledem na požadavky nefinančního reportingu a inovace technologických a výrobních procesů. Velká tepelná čerpadla ale i další technologie jsou jednou z nastupujících cest. Jak překonat dané aktuální překážky realizace opatření? Existují různé způsoby financování a technologie, kterým se bude sedmý kulatý stůl evropského projektu Green Deal for Buildings věnovat.

 

O možnostech financování a o tom, jak průmyslové podniky a služby podpořit, budou jednat investoři, dodavatelé, stavaři, představitelé státní správy a experti v oblasti úspor energie 20. října od 8:30 v prostorech ČSOB.

 

Sedmý kulatý stůl ze série Smart Finance for Smart Buildings, moderuje Jaroslav Maroušek a celou diskuzi otevře Lukáš Flídr z ČSOB Advisory. Na něj naváže Ondřej Ptáček ze společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC), který vede takzvané Power Purchase Agreement Projekty.

 

V další části budou představeny dva úspěšné příklady projektů EPC v průmyslu, které dokazují, že tato metoda může být efektivní a prospěšná i v soukromém sektoru. Prvním příkladem je projekt ve výrobním závodě Siemens Elektromotory Mohelnice, který byl oceněn evropskou cenou za nejlepší projekt energetických služeb v komerčním sektoru. Druhým příkladem je projekt v oblasti výroby potravin, který byl dokončen v roce 2023.

 

S Milanem Šimoníkem ze společnosti Exergia se podíváme na potenciál tepelných čerpadel v budovách i průmyslu, neboť tepelná čerpadla se stávají stále atraktivnější technologií, která umožňuje nahradit fosilní paliva dostupnými zdroji tepla, jako jsou čistírny odpadních vod, řeky, geotermální energie a vzduch.

 

Závěrem s Jiřím Karáskem ze společnosti SEVEn nahlédneme do souboru připravovaných opatření projektu Green Deal for Buildings, která se budu v ČR realizovat a napomohou tak plnění náročných cílů dnes schváleného Národního klimaticko-energetického plánu.

PROJEKT GREEN DEAL4BUILDINGS MÍŘÍ DO FINÁLE

PROJEKT GREEN DEAL4BUILDINGS MÍŘÍ DO FINÁLE09-10-2023

Ročně projde v ČR komplexní renovací jen 1 % budov. Pro dosažení cílů energetické účinnosti a dekarbonizace je však třeba tempo renovací alespoň zdvojnásobit. „Proto jsme před dvěma lety společně s kolegy z Asociace pro rozvoj infrastruktury, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a společnosti SEVEn založili tzv. kulaté stoly jako platformu, kde se budou moci scházet odborníci z řad stavebních podniků, finančních institucí, energetických firem, státní správy a akademické sféry, abychom společně hledali řešení pro jednodušší financování a inovativní přístupy k renovacím budov,“ říká Radim Kohoutek, výkonný ředitel APES.

 

Na konci září se bude konat předposlední setkání této platformy s cílem probrat možnosti zvýšení energetické účinnosti budov v průmyslu. Řeč bude o energeticky úsporných projektech řešených metodou EPC, využití průmyslových teplených čerpadel, ale i o dopadech transformace energetiky na stavební průmyslovou výrobu v ČR.

 

O projektu

Projekt Zelená dohoda pro budovy (Green Deal for Buildings) je součástí celoevropské iniciativy, financované z programu Horizon 2020. V rámci projektu bude v České republice a na Slovensku zorganizováno osm kulatých stolů za účasti odborníků ze soukromého i veřejného sektoru, na kterých budou prezentovány a projednávány nedostatky implementace energetických úspor, které limitují či omezují efektivitu veřejného financování a zapojení soukromého kapitálu. Společně budou hledány možnosti, jak ovlivnit národní politiku s cílem podpořit implementaci opatření. Konkrétně budou vypracovány cestovní mapy, akční plány a pokyny, na jejichž základě budou navržena opatření krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. Současně se předpokládá vznik zásobníku projektů, které lze efektivně financovat. Na projektu se podílí devět partnerských organizací z České a Slovenské republiky.

Více o projektu na www.greendeal4buildings.eu/cs/.

JAK SI V EU STOJÍ METODA EPC?

JAK SI V EU STOJÍ METODA EPC?11-09-2023

Zprávu o stavu trhů EPC v EU v letech 2020-21 vydal nyní Úřad Evropské unie pro publikace.

 

Zpráva obsahuje právní rámec této metody, její finanční a technickou podporu ze strany EU, nabízí i úvahu nad velikostí trhu EPC a věnuje se i bariérám a doporučením jak ze strany expertů EU, tak i odborníků na národních úrovních. Klíčová je však pasáž o využití EPC v jednotlivých zemích EU.  Publikaci najdete na webu Evropské komise zde 

APES VOLILA NOVÉ VEDENÍ NA DALŠÍ TŘI ROKY

APES VOLILA NOVÉ VEDENÍ NA DALŠÍ TŘI ROKY23-07-2023

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES), která sdružuje 30 nejvýznamnějších hráčů na poli energetických služeb se zárukou úspor (EPC), volila v červnu pět členů rady, kteří asociaci povedou do roku 2026. Svoje mandáty obhájilo předchozí vedení. Ve své práci tak budou pokračovat předseda asociace Miroslav Marada (ENESA a.s.) a místopředsedové Martin Hvozda (ENETIQA a.s.) a Libor Prouza (LOYD GROUP s.r.o.) společně s členy rady Jaroslavem Marouškem (SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.) a Eduardem Paulíkem (D-energy s.r.o.).  Klíčovými prioritami Rady bude propagace a častější využívání energetických služeb jako spolehlivé cesty nejen k finančním úsporám, ale i k dekarbonizaci a energetické bezpečnosti. Naplnit cíle ČR v této oblasti je komplexní úkol, ve kterém mají energetické služby hrát významnou roli.

 

Chci asociaci dostat víc do povědomí, když už ne laické, tak určitě odborné veřejnosti,“ říká o své vizi na další tři roky předseda APES Miroslav Marada a pokračuje: „Předmětem energetických služeb má podle mého názoru být ekonomicky a ekologicky efektivní integrace perspektivních prvků moderní energetiky a energeticky úsporných opatření do komplexních řešení, jinými slovy synergie úspor a obnovitelných zdrojů. Naše business modely jsou založeny na službách s možností splácení investic z budoucích garantovaných úspor. Zájemci mohou využít standardizované zadávací postupy, ty aktuálně potřebujeme více zjednodušit a vyřešit některé přetrvávající administrativní bariéry.

 

Poptávka po energetických úsporách je v současné době enormní. Metoda EPC je díky svým výhodám zcela unikátním nástrojem pro zlepšení energetické účinnosti. „Velice rád bych proto i v následujícím období pokračoval s šířením povědomí o této metodě ve veřejné i soukromé sféře. Ale chci se také zaměřit i na edukativní činnost nejen pro členy asociace, aby se udržela velmi nadstandardní kvalita poskytovaných služeb ze strany firem ESCO,“ doplňuje Martin Hvozda, místopředseda asociace.

 

Považuji za důležité přispívat k rozvoji aktivní komunikace mezi členy asociace a vzájemné výměně získaných znalostí a zkušeností,“ říká Libor Prouza, který obhájil post místopředsedy a dodává: „domnívám se totiž, že se nám v minulém funkčním období, právě díky tomu, podařilo velmi významně rozvinout a kultivovat trh s energetickými službami. Zachování tohoto pozitivního trendu je tak mojí jednoznačnou prioritou.“ 

 

Radu APES dále doplňují Eduard Paulík, zodpovědný za rozvoj dalších směrů EPC, jako je EPC light pro menší obce a Jaroslav Maroušek, jenž má na starost spolupráci se zahraničím a oblast poskytování konzultačních služeb pro zadavatele projektů a žadatele o dotace.

 

APES usilovala a bude usilovat i nadále o praktické využití energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) jako jednoho ze standardních a velmi funkčních nástrojů vedoucích ke snížení energetické náročnosti veřejných i soukromých budov a zlepšení komfortu v nich. Za dobu svého působení se APES stala uznávaným odborným partnerem pro některé státní instituce, ministerstva, vysoké školy i soukromé subjekty a ve vzájemné spolupráci tak vznikají stále zajímavější a komplexnější projekty přinášející úspory v řádu desítek milionů korun a stovek tun ušetřených emisí každý rok. „Díky této spolupráci se APES také mohla zapojit do projektu tzv. Kulatých stolů v rámci mezinárodního projetu Green Deal 4 Buildings, nebo k založení první sítě energetické účinnosti v ČR, která umožňuje starostům více než desítky českých obcí výměnu zkušeností v oblasti energetiky a využití OZE v Česku a Bavorsku,“ dodává Radim Kohoutek, výkonný ředitel asociace.

JAK SI PŘEDSTAVUJÍ DEKARBONIZACI V BAVORSKU?

JAK SI PŘEDSTAVUJÍ DEKARBONIZACI V BAVORSKU?22-06-2023

V polovině června navštívily dvě desítky akademiků, energetiků a komunálních zastupitelů sdružených v Síti energetické účinnosti bavorské město Hassfurt, které je vzorovým příkladem, jak zajistit kompletní spotřebu energií měst z obnovitelných zdrojů.

 

Motivováno krizovými situacemi v jaderných elektrárnách po světě se Německo rozhodlo k odchodu od jaderné energie ve prospěch obnovitelných zdrojů (OZE). Hassfurt, město škol a průmyslových podniků, se stal laboratoří, kde se energetická transformace tvoří a testuje v reálném čase.

 

Základem je kombinace fotovoltaiky, větrných elektráren, bioplynové stanice, výroby vodíku z přebytečné energie z OZE a kogenerace, to vše zastřešené moderním řídícím střediskem, jehož úkolem je kromě stabilizace sítě, řízení výroby a distribuce energie i obchodování na denním a vnitrodenním trhu. Jen zde pracuje 6 osob, z toho 2 se věnují bezpečnosti sítě a ochraně před hackerskými útoky.

 

Díky tomu město vyrábí 250 % svojí spotřeby, vše z OZE. Více než 25 000 domácností tak mohlo přejít z plynu na obnovitelné zdroje. Důraz na dekarbonizaci odráží i fakt, že veškerá nová bytová výstavba je vytápěna pomocí tepelných čerpadel. Ta využívají předehřátou vodu z fototermických kolektorů, kterou čerpadlo jen dohřívá.

 

V ČR už dnes narážíme na klíčový problém při využívání OZE, a tím je zajištění kontinuálního zásobování energiemi. Jak to řeší v Hassfurtu? Když nefouká vítr či nesvítí slunce, může město využít energie nahromaděné v bateriovém úložišti, případně vodík, který se přidává k zemnímu plynu. Německá potrubní síť už nyní připouští příměs až 10 % vodíku. Lze očekávat, že v nedaleké budoucnosti bude možné přidávat do plynu tam, kde síť není starší 20 let, až 30 % vodíku.

 

Pro energetiky z českých měst a obcí je vodík zatím jen odrážkou ve výčtu možností OZE. V Hassfurtu jsou o krok dál. „Výroba vodíku v tomto množství není rentabilní, jedná se spíše o okrajovou záležitost,“ přiznává ředitel městského energetického podniku Norbert Zoesch a dodává, „ale až bude moci vodík využívat i nákladní doprava, pak už to bude o hodně zajímavější. Firma, která zde zařízení provozuje, je financována z darů firem i jednotlivců, kteří jsou ochotni platit vyšší ceny za energie. Pro město je důležitý výzkumný aspekt: víme, že výroba je možná a v budoucnu bude díky přínosu z emisních povolenek i výroba levnější.“

 

České návštěvníky studijní cesty zajímalo, jak postupovalo město při prosazování těchto progresivních opatření.  „V Hassfurtu je kladen velký důraz na komunikaci s občany, každý takový projekt musí být přínosem pro komunitu. Každoročně město organizuje Dny hassfurtské energie, vydává čtvrtletník s informacemi o městské energetice,“ vysvětluje starosta města Rudi Eck. Plánují zde i zakoupení flotily elektroaut, která si budou moci občané bez vlastního auta od města bezplatně vypůjčit.  Místní se mohou do aktivit zapojit i finančně, např. na větrných elektrárnách se podílí 25 %. Výsledným efektem těchto snah je vysoké procento obyvatel, jenž využívají zelenou místní energií, jen 7 % odebírá energie od jiného dodavatele.

 

Zde je důležité připomenout, že v Německu mohou být města vlastníky veškerých distribučních síti. Nejsou tedy „připoutání“ k žádnému velkému hráči či dokonce hráčům na poli distribuce a nejsou tak hned na startu v konkurenční nevýhodě.

 

Kde vedení města vidí klíč k úspěchu? V nikdy nekončící komunikaci s občany, v politické stabilitě (starosta a ředitel městského energetického podniku spolupracují již 16 let), v ochotě investovat, pouštět se do nových věcí. Významně pomáhá i sdružování měst v tzv. Sítích klimatické ochrany, kde členové diskutují o nových řešeních a konkrétních výsledcích. Důležité je i zapojení privátního sektoru.

 

Velmi zajímavý byl i pohled z úrovně Společnost pro realizaci projektů obnovitelných technologií v okrese Haßberge mbH, ve kterém se kromě Hassfurtu angažuje dalších 25 obcí z tohoto okresu s celkem 85 000 obyvateli. Cílem společnosti je energetická neutralita do roku 2030. „Jak vypadá snesitelná energetická transformace pro všechny?  Klíčem je podobný model jako v Hassfurtu: výstavba FVE na 3 % polí s horší bonitou půdy, která není příliš vidět a kterou zemědělci či obce pro tento účel poměrně ochotně poskytnou a výstavba 15 až 20 větrných elektráren do konce roku 2030, to celé zastřešeno obchodním modelem komunální společnosti, která určuje ceny, a tudíž je zárukou odolnosti vůči globálním cenám energie.  Navíc bez dotace,“ shrnuje Marco Siller, ředitel společenství.

 

Šlo by podobný model zavést i u nás? Na tuto otázku měli zástupci Aše, Kladna, Pilníkova a Tábora rozdílné názory, na čem se však shodli je, že nyní většina občanů není připravena na podobné změny, protože to u nás není politické téma. Přesto už i tady dochází k pozvolným změnám. V Aši zakládají městkou energetickou společnost. Díky zpracované energetické koncepci ví, že pro ně bude výhodné se zaměřit na výrobu bioplynu, ale že velkým tématem bude v budoucnu i geotermální energie. Kladno je v otázce energetických úspor jedním z neprogresivnějších měst v ČR, Tábor je připraven do roku 2030 dosáhnout snížení emisí oxidu uhličitého o 40 % ve srovnání s rokem 2010.

 

Všichni účastníci včetně členů Sítě energetické účinnosti však hodnotili cestu jako mimořádně přínosnou.

 

Síť energetické účinnosti vznikla v roce 2022 díky podpoře projektu Přeshraniční výměna zkušeností se snižováním energetické náročnosti podpořeného z programu EUKI. Na projektu se společně s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (ČVUT UCEEB) podílí Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) a Center for Excellence for Cogeneration Technologies se sídlem v bavorském Ambergu, při Osbayerische Technische Hoschule Amberg, Weiden (OTH-AW).

KULATÝ STŮL NA TÉMA TRANSFORMACE ENERGETIKY VE MĚSTECH

KULATÝ STŮL NA TÉMA TRANSFORMACE ENERGETIKY VE MĚSTECH12-06-2023

Municipality představují klíčový nástroj k dosažení cílů úspor energie v ČR a celkové dekarbonizaci naší ekonomiky. Šestý kulatý stůl projektu Smart Finance for Smart Buildings, který se konal 2. června 2023,  ukázal směřování transformace energetiky ve městech a překážky, které musí překonat. K dosažení ambiciózních cílů mohou pomoci nové technologie jako chytré distribuční sítě tepla a chladu Ectogrid, nebo služby flexibility pro elektrizační síť na místní úrovni.

 

Praha se ve svém klimatickém plánu (SECAP) zavázala k 60% snížení emisí skleníkových plynů. Prvním krokem k dosažení tohoto cíle bylo založení Pražského společenství pro obnovitelnou energii (PSOE) s ambicí zajistit pro městské, ale i soukromé, budovy projektovou přípravu a provoz instalací střešních VFE elektráren. Cílem je usnadnit a standardizovat přípravu projektů. Během prvního roku působení se k PSOE zaregistrovalo více než 900 zájemců a byly realizovány první projekty.

 

„Nejdůležitějším opatřením pro urychlení projektové přípravy je sjednocení údajů o budovách do jednotné databáze,“ řekl Jaroslav Klusák, ředitel PSOE. Totéž platí také pro renovace veřejného osvětlení. Příprava na projekty formou pasportizace majetku měst a obcí – urychlí a usnadní přípravu projektů úspor energie. Veřejné osvětlení je další oblastí, kde mohou municipality snadno šetřit energii, a to nejen u velkých, ale i menších obcí – už od několika desítek světelných bodů. Klíčový je vhodný návrh projektu, kdy lze dosáhnout až 80% snížení spotřeby elektřiny, jak uvedl Tomáš Fuchman ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

 

Městům a obcím nicméně často chybí prostředky a kapacity na kvalitní přípravu projektů a mnohé se tak plánují podle aktuální situace, čímž města přicházejí o mnoho synergií. Podporu městům právě na předprojektovou přípravu nabízí evropský program EU City Facility. Město, které jej získá, dostane 60 tisíc eur (1,5 mil. Kč) na studie proveditelnosti, inženýrské analýzy, právní analýzy, sociální studie, tržní průzkumy nebo finanční analýzy. EUCF je zatím pilotním projektem s nízkou kapacitou. První zkušenosti ze tří českých měst, která podporu získala, nicméně ukazují, že jde o mimořádně efektivní nástroj. Jeho napodobení v ČR, např. pro desítky měst nad 10 tisíc obyvatel, by přineslo významné zvýšení objemu energeticky úsporných projektů v českých municipalitách.

 

Podrobný zápis setkání najdete zde 

POZVÁNKA NA ŠESTÝ KULATÝ STŮL PROJEKTU GD4B

POZVÁNKA NA ŠESTÝ KULATÝ STŮL PROJEKTU GD4B 30-05-2022

Jak financovat energetickou účinnost ve městech? Tomuto tématu se budeme věnovat na šestém kulatém stole evropského projektu Green Deal for Buildings. Financování energetické účinnosti ve městech je důležitým faktorem pro podporu a realizaci opatření směřujících k úsporám energie a snižování emisí skleníkových plynů. Existuje několik způsobů, jak města mohou projekty energetické účinnosti financovat.

 

O možnostech financování a o tom, jak dekarbonizaci měst podpořit a urychlit, budou jednat poradci, investoři, dodavatelé, stavaři, úředníci a experti v oblasti úspor energie 2. června od 9:00 v prostorech PriceWaterhouseCoopers (PwC).

 

Šestý kulatý stůl ze série Smart Finance for Smart Buildings, moderuje Jaroslav Maroušek a celou diskuzi otevře Helen Carlström, ze společnosti E.On Německo, která je projektovou manažerkou a odbornicí v oblasti dekarbonizace měst. Na ni naváže Fredrik Karlsson ze společnosti Polar Capacity Švédsko, která investuje do místní energetické vyváženosti průmyslu, obcí a místních energetických společností.

 

V další části Jaroslav Klusák z Pražského společenství obnovitelné energie (PSOE) představí zkušenosti v oblasti městské energetické komunity, neboť PSOE má za sebou první desítky úspěšně dokončených, či rozpracovaných projektů a dalších cca 200 objektů je připraveno k realizaci.

 

 S Vlastou Švejnohovou ze společnosti Enviros se podíváme na program EU City Facility, který je zaměřený na technickou pomoc v oblasti udržitelné energetiky pro města a obce v České republice.

 

V neposlední řadě se Tomáš Fuchman ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví zaměří na financování úsporných opatření ve veřejném osvětlení, neboť modernizace veřejného osvětlení dokáže ušetřit až 80 % spotřeby elektrické energie a přinést do obecního rozpočtu nemalé úspory

 

Závěrem s Jiřím Karáskem ze společnosti SEVEn nahlédneme do nadcházejících aktivit kulatých stolů v tomto roce.

SÍŤ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI DISKUTOVALA O KOMUNITNÍ ENERGETICE

SÍŤ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI DISKUTOVALA O KOMUNITNÍ ENERGETICE27-04-2023

Přínosy komunitní energetiky, legislativní bariéry, technické možnosti a právní aspekty, a hlavně z čeho komunitní energetiku zaplatit – tyto a další okruhy byly obsahem dubnového setkání představitelů Sítě energetické účinnosti, která vznikla díky projektu Přeshraniční výměna zkušenosti v oblasti zvyšování energetické účinnosti podpořeného z programu EUKI.

 

Téměř tři desítky zástupců měst, obcí a odborných firem se sešlo v Benešově u Prahy, aby diskutovaly o komunitní energetice. Wojciech Belch, vedoucí výzkumného týmu Participativního plánování a design Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT mluvil o přínosech komunitní energetiky, koho už se dnes tato oblast týká, volbě role, jakou chce obec v komunitní energetice hrát a také jak začít. Klíčové je podle něj vyjednat „politickou podporu“ napříč všemi skupinami obyvatel v obci, protože komunitní energetika je dlouhodobá strategická aktivita, která se bez informovanosti, pochopení a široké podpory realizovat nedá. Důležitou roli hraje dobře zpracovaná strategie a hluboká znalost pravidel trhu s energiemi a tarify. Upozornil i na častý mytus, že obce ušetří na distribučních poplatcích. EU nyní předpokládá, že obce budou muset platit spravedlivý poplatek podle toho, jak budou zatěžovat distribuční síť. Neopomněl zmínit překážky rozvoje komunitní energetiky: hodnotové (absence autorit, energošmejdi), tržní (lidské zdroje, absence financí na předprojektovou přípravu, nevyspělé byznysové prostředí) a technické (kapacita distribuční sítě, datová podpora).

 

Další prezentující Petr Volf, vedoucí výzkumného týmu UCEEB, se zaměřil na technické aspekty komunitní energetiky a OZE. Věnoval se FVE, bateriovým systémům a jejich smysluplnému využití, přeceňovanému vlivu sklonu panelů, ale i příkladům dobré praxe v bytových domech. Upozornil přítomné starosty také na problematiku měření po fázích a v Česku zatím téměř nedostupného součtového měření a využití asymetrických spínačů. Účastníci se ptali: „Máme volnou střechu a příští měsíc končí dotační výzva na FVE, kde máme začít?“ Radim Kohoutek z APES radil: „Začněte kvalitní analýzou vašeho energetického hospodářství, jaký je stav vašich zařízení, jaká je bilance vašich energetických toků, zjistěte ideálně hodinovou spotřebu. Bez hlubší znalosti toho, co se u vás děje, je šance, že se trefíte do správného řešení, mizivá. Oslovte odborníky, vše si promyslete a v klidu počkejte na další výzvu. Stát je připraven OZE masivně dotovat a bude otevírat ještě několik dotačních výzev.“

 

Právním aspektům komunitní energetiky se věnoval Vojtěch Krajíček z právní kanceláře Doucha Šikola advokáti. Obsahem jeho prezentace byl současný stav novely energetického zákona LEX OZE II. Schvalování je v časovém skluzu za termíny stanovenými v evropských směrnicích a nestihne se ani původní předpokládaná účinnost k začátku července 2023. V nejbližší době tedy nebude možné provozovat energetická společenství či společenství pro obnovitelné zdroje, což jsou dvě navrhované formy komunitní energetiky. Návrh novely má zatím řadu slabých míst, přesto jej však lze považovat za krok správným směrem, a to mimo jiné díky úpravě dalších způsobů sdílení elektřiny.

Poslední oblastí, které se zúčastnění věnovali, byla dotační podpora. Jindřiška Kapitánová z renomované dotační a poradenské společnosti enovation představila současné dotační tituly, ze kterých je možné čerpat prostředky na energetické úspory: OPŽP, Národní program životního prostředí a Modernizační fond. U každého z nich zmínila výši alokace, účel, podmínky čerpání, komu je učen a další důležité informace.

 

Celé setkání provázela velmi živá diskuze, dotazy na konkrétní téma, a především výměna zkušeností mezi zástupci měst a obcí, sdruženými v Síti energetické účinnosti, zřízené po vzoru bavorských sítí v rámci projektu, na němž se společně s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (ČVUT UCEEB) podílí Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) a Center for Excellence for Cogeneration Technologies se sídlem v bavorském Ambergu, při Osbayerische Technische Hoschule Amberg, Weiden (OTH-AW).

 

Další setkání proběhne 15. června v bavorské obci Hassfurt, kde si účastníci mj. prohlédnou jak v 13tisícové obci funguje akumulace elektřiny do vodíku s využitím KVET technologie a další možnosti využití OZE.

V PARLAMENTU SE MLUVILO O EPC

V PARLAMENTU SE MLUVILO O EPC20-04-2023

Ve středu 19. dubna se v prostorách Poslanecké sněmovny konala konference na téma Energetické úspory ve státní správě. Akci pořádal Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci se Svazem moderní energetiky a pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéty Pekarové Adamové. Vystoupili zde zástupci MPO a MF, Státního fondu životního prostředí, ČEZ ESCO a další hosté. V závěru byly prezentovány i úspěšné EPC projekty v Kongresovém centru Praha a v kolejích a menzách ČVUT. Cílem akce bylo rozproudit debatu ohledně využití metody EPC v organizačních složkách státu (OSS), což nyní Zákon o rozpočtových pravidlech 218/2000 Sb. umožňuje jen velmi omezeně.

 

Podle odhadů renomované poradenské společnosti Deloitte platí stát za spotřebované energie ve vládních budovách o 500 mil. více, než by bylo potřeba. Pokud se připočtou i budovy v majetku veřejné správy, pak se už jedná o 12 mld. korun ročně.

 

Evropská směrnice EED 2012/27/EU ukládá státu v oblasti zvyšování energetické účinnosti budov roli příkladného správce. Jednou z cest, jak snížit spotřebu elektřiny, plynu či tepla může být modernizace energetického hospodářství pomocí metody EPC, kde se investice do modernizace hradí z budoucích úspor energií, jejichž výši má zákazník smluvně garantovánu. Pro organizační složky státu, kam patří ministerstva, soudy, policie, finanční úřady, Kancelář prezidenta, Úřad vlády a řada dalších institucí, však EPC využít nelze, protože přijímání dodavatelských úvěrů jim zakazuje zákon o rozpočtových pravidlech. Jeho úkolem je zamezit zadlužování státu. Z celkového státního dluhu, který by tímto vznikl, by se sice jednalo o jednotky promile, i tak je zákon neúprosný.

 

Výše zmiňovaná evropské směrnice je nyní revidována, zohledňuje i tlak na dekarbonizaci a nově i derusifikaci. Stát tak bude muset každoročně snížit spotřebu energií ve svých budovách o minimálně 1,9 %. Je jasné, že na energeticky úsporné modernizace takového rozsahu nejsou ve státním rozpočtu dostatečné prostředky a nebudou stačit ani dotace. V porovnání s předchozími léty je proto motivace k realizaci energetických úspor ve státních objektech i metodě EPC podstatně vyšší. Výsledkem diskuze, která na konferenci probíhala, je tak příslib zřízení mezirezortní skupiny, jenž se bude touto tématikou zabývat. 

PODCAST POD PROUDEM: EPC POHLEDEM POSKYTOVATELE I ZÁKAZNÍKA

PODCAST POD PROUDEM: EPC POHLEDEM POSKYTOVATELE I ZÁKAZNÍKA20-03-2023

Co znamená zkratka EPC? Jaké jsou výhody  energetických služeb se zárukou úspor. Kde je jejich přínos největší? Jaké jsou zkušenosti zákazníků? 

 

Nejen o tom debatují v dalším dílu podcastu Pod Proudem Miroslav Marada, předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb a Milan Vich, energetický manažer Pardubického kraje s moderátorkou Seznam Zpráv Marií Bastlovou.

 

 

 

JAK NA ENERGETICKÉ RENOVACE OBYTNÝCH BUDOV?

JAK NA ENERGETICKÉ RENOVACE OBYTNÝCH BUDOV?15-03-2023

V pátek 3. března proběhl v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Pátý kulatý stůl k diskusi a návrhu opatření k podpoře renovační vlny a financování energetické účinnosti v budovách. Ústředním tématem kulatého stolu byly obytné budovy a jejich energetické renovace. Celkem se zúčastnilo 43 zástupců širokého spektra organizací z finanční sféry, veřejných institucí, vysokých škol, veřejné správy, stavebních firem, zájmových organizací, poskytovatelů energetických služeb a dalších.

 

Kulatý stůl uvedl svým vystoupením Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí. Zrekapituloval motivaci pro podporu environmentálních a klimatických opatření a uvedl tak širší kontext, v němž funguje podpora renovací budov. Upozornil, že programy podpory musí být jednoduché a dobře komunikovatelné, zároveň stále musí zajistit dodržení kvality podpořených projektů.

 

V další části zazněl příspěvek Vojtěcha Svobody z odboru energetických úspor Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) o aktuálním vývoji aktualizací dvou evropských směrnic klíčových pro energetické úspory v budovách.  Druhým řečníkem byl Tomáš Vanický z Centra pasivního domu, který přítomným představil projekt HOMERNO řešící jednotné kontaktní místo pro majitele rodinných domů, kteří se chtějí pustit do energeticky úsporné modernizace svých objektů. Jako poslední prezentoval Tomáš Majtner ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví sérii úvah „stavební“ expertní skupiny odrážející pohled stavebního sektoru na otázku komplexních renovací budov a zvýšení tempa jejich realizací.

 

Na závěr 5. kulatého stolu Jiří Karásek ze společnosti SEVEn seznámil přítomné se studií na téma kapacit a vzdělávání ve stavebnictví realizovanou v rámci projektu DoubleDecker.

 

Zápis diskuse a navržená opatření k navýšení počtu hloubkových energeticky úsporných modernizací je zde

CENY ZA NEJLEPŠÍ PŘIPRAVOVANÉ EPC JSOU ROZDÁNY

CENY ZA NEJLEPŠÍ PŘIPRAVOVANÉ EPC JSOU ROZDÁNY14-02-2023

 Letos již podvanácté vyhlašoval APES soutěž o nejlepší připravovaný energeticky úsporný projekt řešený pomocí energetických služeb se zárukou úspor (EPC). První místo si odnesla Česká pošta za projekt pro malešické depo, druhou příčku získala nemocnice ve Vyškově a třetí skončilo řešení pro město Kadaň. Byla udělena i čestná uznání: putují do Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a vedení Středočeského kraje.

 

Více informací je tiskové zprávě zde

PÁTÝ KULATÝ STŮL PROJEKTU GD4B BUDE O REZIDENČNÍCH BUDOVÁCH

PÁTÝ KULATÝ STŮL PROJEKTU GD4B BUDE O REZIDENČNÍCH BUDOVÁCH24-02-2023

V pořadí pátý kulatý stůl, k podpoře iniciativy Smart Finance for Smart Buildings, proběhne v pátek 3. března 2023 v čase od 9:00 do 13:00, na téma obytné budovy.

 

Cílem iniciativy SF4SB je zvýšení míry renovací budov v Evropě. Renovace a instalace obnovitelných zdrojů v České republice a na Slovensku zatím nedosahuje tempa potřebného pro úspěšnou dekarbonizaci. Hlavními příčinami jsou neefektivní financování, nedostatek projektů a nedostatečné kapacity. K uspíšení tohoto procesu vznikla iniciativa, tzv. Renovační vlna (Renovation Wave), a také proto vznikly kulaté stoly.

 

Kulaté stoly mají ambici stát se stálým fórem pro jednání všech zainteresovaných stran, jako jsou vláda, regionální a místní orgány, finanční instituce, poskytovatelé energetických služeb a majitelé a provozovatelé budov v rámci celého hodnotového řetězce energetické účinnosti ve stavebním sektoru. Cílem kulatých stolů je analyzovat možnosti rozšíření existujících řešení a iniciativ, které byly úspěšné v jiných zemích Evropské unie, a vypracovat příslušné strategie, cestovní mapu a akční plány.

 

Ve druhé části kulatého stolu budou k diskuzi představena tři vybraná opatření:

 • Aktivity MPO v oblasti EED a data potřebná k vyhodnocení jejího plnění,
 • Usnadnění komplexních renovací obytných budov (one-stop shop) a
 • Zvýšení podílu komplexních renovací budov.

 

Ve třetí části se budeme věnovat posilování kapacit renovací budov.

POZVÁNKA NA KONFERENCI ENER. MANAGEMENT PRO MĚSTA

POZVÁNKA NA KONFERENCI ENER. MANAGEMENT PRO MĚSTA 08-02-2023

Spotřeba energií a její řízení je jedním z nejpalčivějších problémů městské či obecní energetiky. Otazníky jsou i u výběru a realizace energeticky úsporných opatření a využívání OZE.

 

Na tyto a další otázky mohou městští či obecní zastupitelé nebo energetičtí manažeři najít  odpověď na konferenci nazvané Energetický management pro města a obce, která se bude konat 15. a 16. února 2023 v pražském hotelu Olympic - Artemis. 

 

Program se tentokrát zaměří zejména na tato témata: 

 • Situace na energetickém trhu
 • Komunitní energetika
 • Fotovoltaika
 • Zavádění energetického managementu, certifikace ISO 50010
 • Financování projektů na snížení spotřeby energie
 • Úspory ve veřejném osvětlení
 • Úspory energií v budovách a další témata

 

Na programu prvního dne konference bude i vyhlášení výsledků soutěže o Nejlepší připravovaný projekt EPC 2022, kterou již po dvanácté pořádá Asociace poskytovatelů energetických služeb. 

 

Bližší informace o programu najdete zde . Na stejném místě se také můžete registrovat na akci.

JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIÍ V BUDOVÁCH?

JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIÍ V BUDOVÁCH?31-01-2023

Této otázce se věnuje série kulatých stolů pro odbornou veřejnost organizovaná v rámci projektu Green Deal for Buildings (GD4B) podpořeného programem Horizon 2020, který se nyní překlopil do své druhé poloviny. Jeho úkolem je vytipovat, projednat na otevřených fórech a najít podporu pro realizaci opatření, která povedou ke snížení energetické náročnosti budov. Motivační faktory pro zvýšení počtu hloubkových renovací hledá především ve financování.

 

Během čtyř kulatých stolů, kterých se účastnili zástupci ministerstev, finančních institucí, stavebních a ESCO firem, akademici, ale i představitelé oborových organizací, bylo dosud projednáno dvanáct okruhů z oblastí stavebnictví, energetiky a finančnictví a výsledkem jsou téměř tři desítky navržených opatření, která mohou zrychlit tempo úspor energie v ČR.

 

Hovořilo se zde mimo jiné o uplatnění vodíkových technologií v budovách, energetické chudobě, energetických komunitách, roli Národní rozvojové banky ve financování úspor, ESG a v neposlední řadě i o bariérách širšího využití energetických služeb se zárukou úspor (EPC), kde jsou investice do modernizace energetiky budov hrazeny ze smluvně garantovaných budoucích úspor energií, tedy bez nutnosti vstupní investice. „V současnosti tuto metodu nejčastěji využívají města, kraje a některé státní příspěvkové organizace a dlužno dodat, že úspěšně. Kdyby totiž úspory byly nižší, rozdíl doplatí poskytovatel, který tak přebírá většinu projektových rizik na svá bedra. Takto by se daly modernizovat i další objekty v majetku státu, tomu však brání stávající legislativa. Potenciál úspor energií v těchto budovách je však obrovský, proto věříme, že díky projektu GD4B se podaří najít společnou cestu, jak přispět ke snížení energetické náročnosti státních objektů bez nutnosti vstupní investice do potřebné modernizace, pro kterou státu zpravidla chybí prostředky v rozpočtu,“ říká výkonný ředitel Asociace poskytovatelů energetických služeb, která je jedním z řešitelů projektu, Radim Kohoutek.

 

Další kulatý stůl proběhne v Praze v pátek 3. března a bude věnován snižování energetické náročnosti v rezidenčních budovách. Další diskuse se postupně zaměří na problematiku nerezidenčních budov a snižování energetické náročnosti infrastruktury.

 

Výstupem z celkem osmi kulatých stolů bude cestovní mapa obsahující všechna navržená opatření, pro která budou členové projektového konsorcia, kde je kromě zmíněné APES také společnost SEVEn, ARI a SPS, hledat podporu pro jejich realizaci. Cílem je snížení spotřeby energie v budovách, jenž zároveň přispěje k plnění závazků státu v rámci Fit for 55.

 

Více o projektu na web GD4B

MODERNÍ OBEC REFERUJE O ODPADOVÉ ELEKTRÁRNĚ A TÝNCI

MODERNÍ OBEC REFERUJE O ODPADOVÉ ELEKTRÁRNĚ A TÝNCI07-01-2023

Časopis Moderní obec, který je distrubován na stovky radnic po celé ČR, referoval o návštěvě bavorské odpadové elektrárny v rámci projektu Přeshraniční výměna zkušeností se snižováním energetické náročnosti, jehož součástí je kromě UCEEB ČVUT a Technické univerzity v Ambergu také APES.

 

Lednové číslo obsahuje i informaci  o další aktivitě Sítí energetické účinnosti, a tou jsou odborné konzultace z oblasti energetické účinnosti. Článek je věnován středočeské obci Týnec nad Sázavou a problémům, které řeší v energetice: spolupráci se soukromou teplárnou, rozvoji komunitní energetiky, fotovoltaice, ale i energetickému managementu. Oba texty najdete zde

PF 2023

PF 202319-12-2022

Radostné prožití svátků vánočních a do nového roku mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti přeje APES

VÝSLEDKY 4. KULATÉHO STOLU PROJEKTU GD4B

VÝSLEDKY 4. KULATÉHO STOLU PROJEKTU GD4B13-12-2022

Projekt GreenDeal4Buildings se posouvá dopředu. Díky jednání 4. kulatého stolu, kde se řešila energetická chudoba, energetické komunity a energetické využití vodíku v budovách, máme prodiskutována další tři témata, která mohou Českou republiku posunout ke zvýšení energetické účinnosti budov. Zápis celého jednání je k dispozici zde.

MIROSLAV MARADA BYL ZVOLEN DO PŘEDSTAVENSTVA SME

MIROSLAV MARADA BYL ZVOLEN DO PŘEDSTAVENSTVA SME30-11-2022

Členové Svazu moderní energetiky po čtyřech letech zvolili nové představenstvo, ve kterém zasedne sedm předních osobností z firem a organizací zabývajících se energetickou soběstačností a dekarbonizací. Právě rozvoji moderní energetiky, snižování závislosti na ruských fosilních palivech a posunu Česka k bezemisní budoucnosti se zvolení členové chtějí v čele svazu věnovat.

 

Nově v představenstvu zasedne Miroslav Marada z Asociace poskytovatelů energetických služeb, Kamil Čermák z ČEZ ESCO, Pavel Doucha z advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti, Vladimír Hlavinka ze společnosti TEDOM a Alois Míka z ČSOB Advisory. Na svou práci v minulém trojčlenném představenstvu naváží i znovuzvolení členové Jan Fousek z AKU-BAT CZ a Marek Lang z Aliance pro energetickou soběstačnost.

 

Představenstvo Svazu moderní energetiky je voleno na nejdéle čtyři roky. Nově zvolení členové poprvé zasednou v prvním čtvrtletí tohoto roku, kdy si zvolí svého předsedu. Členové představenstva, kteří zastupují společnosti s odlišným zaměřením, budou během svého volebního období ve svazu přispívat svými poznatky k rychlejšímu a efektivnějšímu rozvoji obnovitelných zdrojů energie v České republice.

 

„V představenstvu Svazu moderní energetiky chci prosazovat integraci. Čím více unikátních technologií a postupů svých členů a partnerů Svaz moderní energetiky propaguje, tím důležitější je potřeba propagovat a podporovat způsoby a obchodní modely pro jejich vhodné spojování do komplexních a funkčních řešení,“ vysvětluje své cíle v představenstvu svazu Miroslav Marada, předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES).

 

“Svaz moderní energetiky stál během uplynulých čtyř let u základů restartu obnovitelných zdrojů v Česku. Současná solární vlna je toho dobrým důkazem. Před námi však stojí další výzvy. Je třeba vytvořit pravidla pro rozvoj komunitní energetiky, podpořit nástup ukládání energie či odblokovat dosud nečerpaný potenciál úspor energie. Nové představenstvo, které je složené ze všech průřezových oblastí moderní energetiky, bude velkou posilou pro silný hlas k úspěšnému rozběhu bezemisních řešení v Česku,” uzavírá Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

POZVÁNKA NA 4. KULATÝ STŮL GD4B

POZVÁNKA NA 4. KULATÝ STŮL GD4B15-11-2022

V pořadí čtvrtý kulatý stůl evropského projektu Green Deal for Buildings, jehož součástí je i APES, se bude věnovat opět energetice. Tentokrát se však odborníci podívají na celou problematiku z jiného pohledu, a to z pohledu občanů. Termín energetická chudoba začínají totiž skloňovat i české domácnosti a začínají si uvědomovat důležitost umět si vyrábět vlastní obnovitelnou elektřinu nebo teplo. Zapojit se do komunitní energetiky se tedy zdá být nezbytné, a to i pro pokračování rozvoje obnovitelných zdrojů, kterým může být i výroba čistého vodíku. Komunitní výroba energie má nejen velkou podporu, ale také obrovský potenciál.

 

Čtvrtý kulatý stůl ze série Smart Finance for Smart Buildings, který proběhne v pátek 2. prosince 2022, zahájí Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí pro řízení sekce ekonomiky životního prostředí.

 

Ve druhé části budou představena k diskuzi tři vybraná opatření, kterými jsou

 1. Nástup energetických komunit, které se rozvíjejí po celé Evropě a jasně se ukazuje, že když se vhodně nastaví pravidla kolektivní výroby a spotřeby a podpora ze strany státu, tak dochází k rychlému vývoji, který je velkým přínosem pro navýšení udržitelnosti a odolnosti energetiky;
 2. Energetická chudoba, neboť roste počet domácností, které mají finanční problém s úhradou svých závazků vůči energetickým společnostem; a
 3. Uplatnění vodíkových technologií v budovách, a to proto, že snaha o ukončení závislosti EU na fosilních palivech (REpowerEU) akcelerovaná válkou na Ukrajině staví do popředí zelený vodík.

Z tohoto kulatého stolu vyplynou další opatření a návrhy na praktické kroky, které se promítnou do cestovní mapy, shrnující opatření vzešlá z předešlých jednání. Kulatého stolu se opět zúčastní zástupci státních institucí, bank a dodavatelského sektoru. Ve třetí části společně nahlédneme do nadcházejících aktivit kulatých stolů v roce 2023.

APES JE SOUČÁSTÍ INICIATIVY OSVOBOĎME ČESKO

APES JE SOUČÁSTÍ INICIATIVY OSVOBOĎME ČESKO14-11-2022

Přední čeští experti na energetiku vyzývají vládní představitele k vytvoření podmínek pro sebevědomé a energeticky bezpečné Česko. Reagují tak nejen na klimatickou krizi, ale především na události navazující na ruský útok na svobodnou Ukrajinu, které ukázaly na potřebu urychlení proměny české energetiky. Specialisté na energie navrhují vhodná řešení, která povedou k nezávislosti na dovozu zemního plynu a ropy z Ruska. Cestou je podle nich například rychlejší rozvoj obnovitelných zdrojů energie a úsporných renovací, které zároveň pomohou zajistit dostupné ceny energie pro domácnosti, obce i firmy. V návaznosti na výzvu expertů vznikla iniciativa Osvoboďme Česko, která myšlenku energeticky nezávislého Česka podporuje.

 

Česko musí zapracovat na své energetické bezpečnosti a nezávislosti. Nutně totiž potřebuje plán, který zajistí domácnostem a firmám dostatek cenově dostupné energie i na příští roky. V tuto chvíli je třeba podpořit zvyšování energetické účinnosti i místní obnovitelné zdroje, a to jednoduchými kroky jako například posílením populárního programu Nová zelená úsporám nebo zjednodušením pravidel pro budování nových solárních či větrných elektráren. Jedině tak můžeme dlouhodobě vyhrávat souboj s Ruskem, které zneužilo evropskou závislost na dovozu plynu a ropy,“ osvětluje výzvu vládě Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

 

V posledních deseti letech se České republice dařilo snižovat spotřebu zemního plynu. Podíl na tom měly i investice do renovací energeticky úsporných budov, produkce biometanu či stavba nových solárních elektráren na střechách firem či rodinných domů. Dle dat ČSÚ využívá zemní plyn na 27,5 % českých domácností, nejčastěji pro vytápění.

 

„Nyní máme jedinečnou příležitost k nastartování vlastní energetické cesty za pomocí obnovitelných zdrojů a úspor v budovách. Apelujeme proto na vládu, o které věříme, že je s námi na jedné straně, k odstranění bariér, jež stojí v cestě rozvoje udržitelné energetiky pro domácnosti a obce,“ říká Petr Holub, ředitel poradenské společnosti Budovy21. Expertní výzvu podpořili profesní energetická sdružení, firmy i odborná veřejnost z řad energetických specialistů pod hlavičkou k tomu vytvořené iniciativy s názvem Osvoboďme Česko.

 

Možnou cestou, kterou by se nyní mělo Česko vydat, je například zjednoduší procesu povolování fotovoltaiky nejen na budovách a její ekonomické zvýhodnění. Důležitým článkem celého energetického ekosystému je pak nastavení legislativních pravidel pro sdílení energie mezi lidmi prostřednictvím tzv. energetických společností. Inspiraci a dobrou praxi v této oblasti lze čerpat například v zemích jako jsou Rakousko, Dánsko či Nizozemsko.

 

Cestou k energeticky suverénnímu státu je podle expertů zapotřebí minimálně trojnásobné navýšení prostředků pro investice do úspor energie v budovách. Mezi základní požadavek patří zajištění dlouhodobého financování programu Nová zelená úsporám, který podporuje energetickou soběstačnost domácností.

 

Dle zákona by do programu Nová zelená úsporám mělo každý rok přitéct na čtyři miliardy korun z výnosů z emisních povolenek. Letos však program získal jen několik stovek miliónů korun. Vláda se sice zatím snaží tento deficit doplnit prostředky z fondu obnovy, to ale k pokrytí poptávky, obzvlášť pak tento rok, absolutně nestačí. Pokud by do programu tekly veškeré prostředky z emisních povolenek, celkem by se do úsporné energetiky investovalo na 70 miliard korun. Za takovou částku je možné ze 60 až 80 tisíc budov udělat budovy energeticky úsporné. Tato investice by do roku 2030 mohla uspořit 1,8 miliardy kubíků plynu ročně,“ doplňuje Petr Holub.

 

Otevřeno výzvu vládě s požadavky na podporu úspor energie v budovách a rozvoje obnovitelných zdrojů podporuje aktuálně na 1 800 signatářů z řad odborné i laické veřejnosti. Široká veřejnost, která má zájem o energeticky bezpečné Česko, může expertní výzvu podepsat online na webu https://www.osvobodmecesko.cz/ či osobně 17. listopadu po celé republice v rámci Festivalu svobody.

KDE ODPADOVÁ ELEKTRÁRNA NEZNAMENÁ SPALOVNA ODPADU

KDE ODPADOVÁ ELEKTRÁRNA NEZNAMENÁ SPALOVNA ODPADU28-10-2022

V polovině října se se téměř tři desítky starostů, energetických manažerů, zástupců energetického průmyslu a manažerů českých zařízení na energetické využití odpadu vypravily do bavorského Schwandorfu, kde již 40 let funguje odpadová elektrárna. Akce se uskutečnila v rámci projektu Přeshraniční spolupráce v oblasti snižováním energetické náročnosti, podpořeného z německého programu nazvaného Evropská iniciativa na ochranu klimatu (EUKI).

 

Bavorský Schwandorf patří mezi větší okresní města, přesto zde velmi úspěšně už 40 let funguje odpadová elektrárna, která je technologicky téměř totožná s brněnským zařízením na energetické využívání odpadu, kapacitně je však téměř dvojnásobně větší. Spaluje totiž odpad z jedné pětiny Bavorska. To byl také důvod, proč se sem vydali mimo jiné starostové a energetičtí manažeři, které v rámci projektu přeshraniční spolupráce sdružuje Síť energetické účinnosti. Ukázalo se totiž, že otázky využití odpadu, ať už v souvislosti s koncem skládkování či nynějšími cenami energií, jsou nyní pro města a obce mimořádně aktuální téma.

 

Na konci 80. let patřil okres Schwandorf k nejchudším regionům v Bavorsku, navíc zde hrozilo zavření chemických závodů – jediného většího zaměstnavatele v regionu. Vedení město se proto rozhodlo založit komunální sdružení celkem 17 obcí, kterému Závod pro využití odpadu, jak se elektrárna oficiálně jmenuje, podléhá. Před ním stály dva úkoly: zajistit výhodnou likvidaci odpadu a vytvořit pracovní místa v oblasti, kde se nezaměstnanost šplhala k patnácti procentům. Sdružení se v rekordně krátkém čase podařilo získat veškerá povolení a stavba mohla začít. Již za tři roky byla zlikvidována první tuna odpadu.

 

Přestože v Bavorsku končí ve spalovnách 25–30 % veškerého odpadu, odpad je třeba svážet z území, které odpovídá rozloze České republiky. Aby zde svoz nezvyšoval emisní a hlukové zatížení, rozhodlo se vedení elektrárny pro železniční přepravu. Jen asi 20 % veškerého odpadu přijede po silnici. Jedná se především o komunální odpad ze Schwandorfu, kde by nemělo smysl jej překládat z kukavozů na železnici.

 

Srdcem elektrárny jsou 4 spalovací linky, které ročně přemění 455.000 tun komunálního odpadu od cca 1,8 mil. obyvatel na páru, elektřinu a teplo. Jen pro představu: pro roční spotřebu 4členné rodiny stačí spálit odpad o hmotnosti 3,5 tuny, což je objem jednoho drapáku jeřábu v bunkru.  Výhřevnost spáleného odpadu je díky plastům a biogenním látkám srovnatelná s výhřevností hnědého uhlí.

 

Jelikož ve Schwandorfu splňují nejvyšší požadavky na nízkoemisní spalovaní, likvidují často i poměrně kuriózní věci: kontrolní tisky z tiskárny cenin a bankovek, padělky originálních výrobků, tisíce vyřazených plastových lahví šamponu, ale i věci z likvidovaného policejního skladu, jako jsou drogy, důkazní materiály a vše co podléhá skartaci. Nevědomky, a hlavně nechtěně byly již také spáleny i ostré náboje, ruční granáty, a dokonce tankové střely z nedaleké americké vojenské základny. Jelikož se nejedná o ojedinělé excesy, je odpad z tohoto místa pro jistotu spalován ve zvláštním režimu.

 

Elektrárna disponuje dokonce zvláštním hasičským sborem, který je pravidelně cvičen k zásahům v elektrárně a sousední továrně. Bezpečnost provozu je zajištěna i na ostrovní systém v případě výpadku proudu a řeší i situace ohledně kybernetické bezpečnosti.

 

Vedení podporuje elektromobilitu svých zaměstnanců možností bezplatného dobití elektromobilů parkujících na pozemku elektrárny. Na území elektrárny funguje i školící středisko, kde si vychovávají budoucí zaměstnance.

 

Jen v roce 2021 zde vyprodukovali 1,6 mil. tun vysokotlaké páry, která pomocí tepelné sítě v celkové délce 69 kilometrů putuje do budov v okolních obcích a vytápí je, a také 213 GWh elektřiny, z toho 53 % obnovitelné energie díky podílu biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Teplo se přímo v elektrárně využívá i v sušárně kalů z vedlejší čističky odpadních vod.

 

Elektrárna si svou finanční bilanci, která je i díky státní podpoře v černých číslech, vylepšují prodejem kovů získaných ze strusky, a to až 1 milionem EUR ročně. Zbytkem strusky, což představuje asi 10 % původního objemu odpadu, se vyplňují štoly nedalekého dolu.

 

Zvláštní kapitolou je soužití odpadové elektrárny s okolím. Schwandorfská elektrárna je v těsném sousedství obytné čtvrti, kterou od elektrárny dělí jen protihlukový val. Na začátku byla samozřejmě nedůvěra a strach. I proto je vedení otevřeno všem exkurzím a akcím pro veřejnost, ročně zde projdou čtyři tisícovky návštěvníků. Mohou vidět bunkr s kapacitou 7 tisíc tun komunálního odpadu, kde je díky důmyslnému větrání nulová pachová zátěž. Emisní hodnoty v ovzduší elektrárny jsou tak nízké, že je často nelze ani měřit, navíc veškeré hodnoty jsou k dispozici v reálném čase online. Na webu je propagační film v češtině.

 

K akceptaci elektrárny lokální společností přispívá i fakt, že občané sem mohou svážet vlastní odpad svépomocí bez poplatků svozové společnosti.

 

Vedení závodu udržuje i čilé styky s podobnými závody v ČR.  Na exkurzi a pro radu sem jezdí například kolegové z Plzeňského kraje a Českých Budějovic.

JAK NA FINANCOVÁNÍ EPC S DOTACÍ Z OPŽP?

JAK NA FINANCOVÁNÍ EPC S DOTACÍ Z OPŽP? 17-10-2022

Trojdohoda umožnuje přeprodej pohledávek i u dotovaných projektů energetický služeb se zaručeným výsledkem. Energetické služby se zaručeným výsledkem (Energy Performance Contracting - EPC) umožňují klientovi spořit energii i bez čerpání vlastního kapitálu na investice. U typického projektu EPC jsou náklady vynaložené na úsporná opatření splaceny po dobu trvání smlouvy (nejčastěji  8-12 let) přímo z nákladů uspořených na základě realizace těchto opatření.

Výhodou modelu EPC pro klienta je služba na klíč, kde návrh koncepce, přípravu, vyprojektování, realizaci a zprovoznění úsporných opatření má na starosti jeden subjekt – poskytovatel EPC. Ten také přebírá většinu rizik spojených s realizací včetně garance výše dosažených úspor. Přes mnohé přednosti modelu EPC se v České republice využívá jen několik procent jeho potenciálu ve veřejných budovách, a to zejména z důvodu administrativních bariér a nároků na přípravu.

 

V České republice většina poskytovatelů po předání projektu získá investované prostředky zpět prodejem pohledávek po klientovi bance, aby tak mohli investovat do dalších projektů. To, že je nově možné prodat i pohledávky z projektů EPC dotovaných z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) zvyšuje zájem o tyto projekty na straně poskytovatelů. Na druhé straně, možnost získat dotaci na projekty EPC zvyšuje zájem o investice do úspor mezi potenciálními klienty.

 

Prodej pohledávek z projektů EPC je v České republice velmi úspěšným systémem, který byl využit k financování většiny projektů EPC ve veřejném sektoru dokončených od roku 2007. To je pravděpodobně hlavní faktor, proč je zde na rozdíl od mnoha jiných zemí EU přístup k financování považován za snadný a není uváděn mezi překážkami růstu trhu EPC.

 

Součástí komplexního balíčku energetických služeb modelu EPC je často i financování, což znamená, že poskytovatel EPC zpočátku investuje do energeticky úsporných opatření pro klienta na vlastní účet. Po předání projektu EPC prodá poskytovatel pohledávky bance, čímž eliminuje závazky ze své rozvahy, a může tak dál investovat prostředky do nových projektů. Další velkou výhodou je, že se tím poskytovatel EPC zbaví také kreditního rizika, jenž odkupem pohledávek přebírá na sebe banka. Dále nese poskytovatel pouze odpovědnost za technický stav projektu na základě smlouvy o EPC.

 

Dohoda o budoucím prodeji pohledávek mezi poskytovatelem EPC a bankou je obvykle podepsána před zahájením zadávacího řízení a obsahuje také výši diskontní sazby, za kterou bude banka pohledávku po dokončení EPC projektu odkupovat.

 

Prodej pohledávek ovšem ještě donedávna nebyl možný pro projekty, jenž využívaly dotace z OPŽP. Důvodem bylo, že dotační program, který financoval vždy jen část zakázky, striktně požadoval, aby po poskytnutí dotace byla do 10 dní proplacena zbývající část ceny projektu – tzv. dílčí úhrady. Přitom každá platba musela být doložena bankovním výpisem, který prokazoval, že doplatek zaplatil klient ze svého účtu. To ale v případě prodeje pohledávky nebylo možné, protože doplatek v takovém případě obdrží dodavatel od banky, jenž kupuje pohledávku a nikoliv od klienta.

 

Proto bylo snahou nalézt cestu, jak vyhovět požadavkům dotačního programu a zároveň umožnit poskytovateli, aby se zbavil mnohaleté zátěže dluhu. Po složitých jednáních byla navržena trojstranná dohoda mezi bankou, poskytovatelem EPC a klientem EPC, kterou poskytovatel dotace uzná jako náhradu za požadovaný doklad o proplacení doplatku nákladů klientem.

 

Tato dohoda zavazuje banku, poskytovatele EPC a klienta EPC ke společnému postupu v podobě přípravy přeprodeje pohledávky před vyplacením dotace a k převodu prostředků dodavateli nejpozději do 10 dní po obdržení dotace s potvrzením, že se jedná o platbu reprezentující doplatek klienta. Dohoda tří stran byla postupně projednána a upravena tak, aby ji poskytovatel dotace, Státní fond životního prostředí (SFŽP), mohl akceptovat jako náhradu dokladu o proplacení doplatku klientem. Následně byla SFŽP zařazena do pravidel pro příjemce dotace z OPŽP. Dohoda byla otestována na několika projektech a stala se standardní součástí dotačního programu.

 

Více o prodeji pohledávek v ČR i jiných Evropských zemích se můžete dočíst v Případových studiích Evropského projektu REFINE na jeho webové stránce https://refineproject.eu/refine-publications/.

SÍŤ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI POMÁHÁ VYTYČIT SMĚR 15 MĚSTŮM

SÍŤ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI POMÁHÁ VYTYČIT SMĚR 15 MĚSTŮM13-09-2022

Součástí projektu Přeshraniční výměna zkušeností v oblast zvyšování energetické účinnosti, podpořeného z prostředků EUKI, jsou kromě setkávání starostů, také odborné konzultace z oblasti energetiky, které členům Sítě energetické účinnosti poskytuje v rámci projektu Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB). Na projektu se podílí i univerzita v Ambergu (OTH Amberg) a Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES)

 

Během letních měsíců se zástupci UCEEB sešli se starosty Pilníkova, Sázavy, Jílového u Prahy, Bystříce, Letohradu či Mníšku pod Brdy, aby společně s nimi posoudili nastavení energetiky obce především v souvislosti s nynější situací na trhu s energiemi.  Ačkoli se liší počtem obyvatel, v této době řeší podobné problémy: Kde by se dalo ušetřit? Co s odpady? Máme jít do komunální energetiky? Decentralizovat vytápění, nebo se zkusit dohodnout s teplárnou?

 

V polovině záři tohoto roku proběhlo podobné setkání i v Týnci nad Sázavou, kde žije téměř 6.000 obyvatel, městě s velkou průmyslovou tradicí, působí zde Jawa a slévárna METAZ. Město zná také každý vodák, prázdninové víkendy tu jsou opravdu rušné. Dominantu města tvoří věž románského hradu.

 

Radnice má ve svém majetku školu, školku, kulturní dům a řadu bytových jednotek. Do těchto objektů, ale i do řady dalších dodává teplo a teplou vodu místní soukromá teplárna, kde město má jen symbolický podíl, s instalovaným tepelným výkonem 25 MW. Zásobuje celkem 74 odběrných míst a běží na plyn.

 

V těchto situacích města obvykle řeší, zda mají budovat fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla, hledat úspory ve vytápění či spotřebě teplé vody. Tyto kroky ovšem povedou ke snížení odběru tepla a teplé vody, takže teplárna pak  rozpouští svoje režijní náklady do menšího odběru, což znamená nárůst cen. Pokud město není podílníkem teplárny, či vlastníkem rozvodné sítě, jeho vyjednávací pozice je často slabá a občané se stávají rukojmími teplárny.

 

V Týnci je však spolupráce s teplárnou dobrá. Na jednání za účasti zastupitelů i vedení teplárny se mluvilo o trendech v energetice, ale klíčová byla praktická stránka věci. Vedení teplárny ujistilo starostu, že plyn mají nakoupen za velmi výhodné ceny, a tudíž v této topné sezoně nechystají žádné velké zdražení dodávek tepla. Nebrání se dílčím fotovoltaickým elektrárnám a dalším opatřením na úsporu energie, jejich největšími odběrateli jsou Lidl a slévárna METAZ. Klíčové bude, aby plyn vůbec byl. „Musím říci, že nám tato situaci vyhovuje. V současné době si neumím představit, že bychom se měli starat o technologie. Nemáme na to ani kapacity, ani odbornost,“ vysvětluje staronový starosta Týnce Martin Kadrnožka.

 

Kdo není připojen k místní teplárně jsou sídliště a rodinné domy. Tady by měla obec přijít s osvětou, a to dříve, než dorazí „obchodníci“, kteří budou přesvědčovat majitelé domů či SVJ, že mohou na FVE i vydělat prodejem přebytečné energie za dnešní ceny po dobu X let. „To má svá úskalí, zaprvé nikdo neví, jaké ceny energie budou za několik let, zda to od nich někdo koupí, a hlavně podle zákona č. 248/2000 Sb, energetický zákon, je vše konstruováno pro vlastní spotřebu v rámci komunity. Náklady na realizaci velkokapacitní fotovoltaiky by se tak nemusely vrátit. Cílem zde musí být soběstačnost a nikoli byznys,“ říká Jakub Maščuch, jeden z předních manažerů UCEEB.

 

Jedno je však jisté, teplárna zřejmě v souvislosti s energetickou dostane na řešení emisí odklad, ale pro město to neplatí, to musí jít v dekarbonizaci příkladem. Už teď se chystá využít dotace na zateplení a výměnu oken. Většina městských objektů je zapojena do energetického managementu, který sleduje okamžité spotřeby a pomáhá hledat místa s potenciálem úspor. A tak i při absenci energetického manažera v duchu hesla, kdo měří ten spoří, snižují celkovou spotřebu. Nyní stojí před otázkou, zda si nechat vypracovat energetický audit nebo získat certifikát ISO 50 001. „Za nás jednoznačně doporučuji získat ISO 50 001. Je to systematizovaná starost o energii, protože certifikát musíte aktualizovat a udržet ho. A to se vyplatí.  Audit vás k ničemu takovému nedonutí,“ popisuje Jakub Maščuch.

 

Nyní UCEEB v rámci projektu vypracuje doporučení, kam by se město v oblasti energetiky mohlo posunout. Bude zvažovat využití kogenerační jednotky a tepelného čerpadla voda země. Počítat bude i s řešením pro rozlehlý kulturní dům, který město loni koupilo. 

 

Týnec nad Sázavou je jen jedním z 15 měst zapojených do Sítě energetické účinnosti, která byla založena na konci minulého roku s cílem vytvořit platformu pro výměnu zkušeností. Zatím proběhla dvě setkání starostů, kde se mohli podělit svými poznatky a dozvědět se více o energetickém managementu, o fungování trhu s energiemi a také, jak si v této oblasti vedou jejich kolegové v bavorských městech a vesnicích. Na říjen je naplánována návštěva města Schwandorf včetně prohlídky unikátního zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO). Více o projektu zde 

ZELENÁ DOHODA PRO BUDOVY: 3. KULATÝ STŮL

ZELENÁ DOHODA PRO BUDOVY: 3. KULATÝ STŮL02-10-2022

Expertní skupiny v rámci evropského projektu Green Deal for Buildings spojují síly a již potřetí se sejdou u kulatého stolu, aby předali užitečná doporučení a zkušenosti z příkladů dobré praxe, která povedou ke zvýšení energetické účinnosti budov. Oblast úspor energie se aktuálně dostala do popředí zájmu EU v rámci iniciativ Renovation Wave a RePower EU, tedy plánu na renovaci budov a snížení spotřeby energie v budovách jako součást strategie odchodu od ruských fosilních paliv.

 

Třetí kulatý stůl, který proběhne v pátek 7. října 2022 s názvem Smart Finance for Smart Buildings, zahájí Miroslav Honzík, z Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky společně s Thanasis Manoloudisem z řecké energetické komunity INZEB.

 

Ve druhé části budou představena k diskuzi tři vybraná opatření, kterými jsou:

 1. Role NRB ve financování energetických úspor
 2. Osvěta v oblasti EU klimatické a energetické politiky
 3. Zvýšení povědomí o metodě Design & Build

 

Kulatého stolu se zúčastní téměř padesát odborníků, zástupců státních institucí, bank a dodavatelského sektoru.

 

Ve třetí části tohoto kulatého stolu bude poprvé prezentován návrh cestovní mapy, dokumentu shrnujícím opatření vzešlá z předchozích jednání. 

 

Příslušné strategie, cestovní mapy a akční plány vypracovaly pracovní skupiny, které jednotlivá opatření detailněji diskutují. APES je garantem pro oblast EPC obecně, EPC v OSS a Design & Build.

2. ZASTÁVKA NA ROAD MAP PROJEKTU GD4B: METODA PDB

2. ZASTÁVKA NA ROAD MAP PROJEKTU GD4B: METODA PDB16-09-2022

V těchto dnech probíhají na stavbě Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj, poslední práce, díky nimž se kapacita léčebny téměř zdvojnásobí. Nové prostory nabídnou ubytování až pro 78 osob. 

 

Specifikem léčebny je klimatická léčebná metoda zvaná speleoterapie, kdy pacienti tráví část léčebného pobytu v prostorách Císařské jeskyně. Již více než 35 let významně snižuje nemocnost dětem s chronickým onemocněním dýchacích cest. Jejími pacienty jsou děti ve věku od 4 do 18 let. Zájem o léčbu je však enormní, proto se zřizovatel rozhodl léčebnu rozšířit.

 

V komplexu celkem čtyř vzájemně propojených budov budou kromě pokojů pro dětské pacienty a jejich rodiče také tři školní třídy s družinou, zdravotnická část a rehabilitační oblast s bazénem přístupná veřejnosti. Komplex dále doplní dvě víceúčelová hřiště a arboretum.  

 

Nyní vše vypadá stejně jako na každé jiné stavbě. Zakázka však byla dodavateli zadána způsobem Performance Design Build (PDB), což znamená, že je vyprojektoval sám stavitel na nejnižší náklady životního cyklu tak, aby budovy splňovaly veškeré parametry zadavatele, a zároveň byly šetrné ke svému okolí, s nízkými nároky na provoz.

 

 Jedná se proto o unikátní projekt hned v několika ohledech:

 

1. Zadání

Při výstavbě dětské léčebny kraj na začátku vyspecifikoval základní požadavky na objekt, tedy kapacitu, cenu, nízké provozní náklady, termín dokončení, dopad na životní prostředí a další a úkolem soutěžících firem pak bylo vymyslet co nejlepší architektonické, stavební a energeticky úsporné řešení. Veškeré technologie budov musí odpovídat požadavkům na léčbu děti s dýchacími potížemi. Jelikož se stavba nachází v chráněné krajinné oblasti, logickým požadavkem jsou nejnižší ekonomicky dosažitelné emise CO2.

 

2. Výstavba

Součástí zadání byl i požadavek na zpracování projektové dokumentace včetně modelu skutečného provedení léčebny v BIM (Building Information Modeling). Výstavba už tak měla velmi přesné obrysy, které vylučovaly jakékoli vícenáklady či vícepráce. Navíc za harmonogram, kvalitu, náklady odpovídala jedna jediná společnost, která nesla zodpovědnost za celek.

 

3. Investice

Výše investice byla jedním z mála požadavků, které si vymínil investor hned na začátku celého procesu s tím, že se musí jednat o objekt stavěný s důrazem na co nejnižší náklady celého životního cyklu včetně jeho likvidace nebo recyklace, nikoliv jen na co nejnižší pořizovací náklady.

 

4. Úspora energie

Pro dodavatele energeticky úsporných řešení to znamenalo navrhnout stavebně konstrukční řešení i veškeré technologie budov v souladu s nejvyššími standardy pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

 

Použitá opatření:

 • Využití stropního chlazení / vytápění. Otopná plocha (strop) využívaná pro vytápění a chlazení eliminuje prašnost ve vnitřním prostředí a znemožňuje usazování prachu.
 • Instalace individuálního řízení teploty a vlhkosti.
 • Řízené větrání budovy je navrženo s ohledem na tichý a alergenů prostý provoz.
 • Veškerá odpadní tepelná energie větrání kuchyně bude stejně jako u ostatních systémů VZT rekuperována. Větrání bazénu bude regulačně uzpůsobeno aktuálnímu počtu návštěvníků.
 • Rozvod pitné vody bude navržen s ohledem na minimalizaci rizika výskytu legionelly.
 • Bude použito LED osvětlení s regulací intenzity osvětlení a individuální regulace.
 • Technologické rozvody budou vedeny převážně mimo pobytové místnosti, dále budou splňovat požadavek na snadnou výměnu bez nutnosti velkých stavebních zásahů, a tudíž zvýšené prašnosti.
 • Organický odpad bude kompostován.

 

Díky využití PDB vznikají objekty na míru budoucím uživatelům, které stojí tolik, kolik na ně investor může vynaložit a které jsou energeticky úsporné. I proto je metoda PDB součástí doporučených opatření, které jsou diskutovány v rámci kulatých stolů evropského projektu GD4B.

PŘIJĎTE NA OP TAK TOUR

PŘIJĎTE NA OP TAK TOUR01-08-2022

Dotační výzvy OPTAK zaměřené především na úspory energie a inovace právě startují. Společnost enovation, člen APES, proto připravila pro zájemce sérii konzultačních dní, na kterých představí všechny důležité informace, abyste mohli včas připravit úspěšný dotační projekt.

 

Na konzultačních dnech budou probrány:

 • detaily k letošním výzvám,
 • důležité termíny, změny oproti OPPIK,
 • srovnání s programy vyhlašovanými v NPO, Modernizačním fondu aj.,
 • specifika jednotlivých výzev.

 

Na konzultačním dni se dozvíte zásadní informace, které vám pomohou k získání dotace pro vaši firmu (není určeno pro subjekty veřejného sektoru). Akce proběhne formou krátkého semináře spojeného s konzultací a občerstvením. Zastávky OP TAK tour se nachází ve většině krajských měst, neváhejte se včas zaregistrovat podle toho, kam to máte nejblíž, kapacita je omezená.

 

Nemáte čas cestovat? Stačí Vám vše online? Zúčastněte se dne 7. 9. 2022 webináře. Přihlašovací formulář je na této adrese 

 

Více informací se dozvíte na webu této akce zde

 

Akce se koná pod patronací APES.

SCHULTE GREEN VSTUPUJE DO APES

SCHULTE GREEN VSTUPUJE DO APES20-07-2022

Novým členem Asociace poskytovatelů energetických služeb je od července 2022 společnost Schulte Green. Společně s dalšími členy asociace hodlá firma přispívat k vytváření prostředí motivujícího k využívání energetických služeb s garantovaným výsledkem při nízkoenergetické výstavbě a při snižování energetické náročnosti stávajících budov a technologických systémů jak ve veřejné, tak i v soukromé sféře. 

 

Společnost Schulte Group a.s. zajišťuje komplexní realizaci souborů TZB včetně předprojektové přípravy, záručního i pozáručního servisu, nákupu a dodávky materiálu, to vše v rámci dceřiných společností. Jednou z nich je i Schulte Green, která rozšiřuje rozsah činností o poskytování energetického poradenství, služeb a realizaci energetických projektů.

 

Členství v Asociaci poskytovatelů energetických služeb vnímáme jako důležitý milník při našem vstupu na trh energetických služeb. Jsme připraveni sbírat zkušenosti, ale i dělit se o poznatky z našich úspěšných realizací ve skupině Schulte,“ vysvětluje Václav Taubr, jednatel společnosti Schulte Green s.r.o.

 

APES založilo v roce 2010 sedm firem, dnes jich asociace sdružuje tři desítky. Jsou mezi nimi nejvýznamnější poskytovatelé energetických služeb, odborní poradci, technologické firmy, ale i zástupci akademické sféry.  

 

Během desetiletí své činnosti asociace výrazně napomohla rozvoji trhu s energetickými službami se zárukou úspor. Pro MPO připravila návrh vzorové smlouvy, zadávací dokumentace a metodiky výběrového řízení pro veřejné zadavatele.  Intenzivně pracuje na metodice a propagaci metody Performance Design Build. Přispívá k nastavování podmínek dotačních programů tak, aby se zvýšila energetická účinnost budov. Asociace je signatářem Evropského etického kodexu pro EPC. Pořádá také konference a její členové přednáší na řadě seminářů a školení s cílem propagovat energetické služby se zaručeným výsledkem jako jednu z významných cest ke zvyšování energetické účinnosti budov, které nyní spotřebovávají až 40 % veškeré energie.

 

DISKUZE O EPC V TVIZE.

DISKUZE O EPC V TVIZE.28-06-2022

Co je to EPC, kde jsou energetické služby se zárukou úspor vhodné, jak je to s financováním, lze využít i dotaci? Na tyto a další témata diskutovali přední odborníci na energetické úspory: Vladimír Sochor (Národní rozvojová banka), Petr Holub (Budovy21), Richard Čada (ČSOB) a Miroslav Marada (APES).  Pokud přemýšlíte o využití této metody při snížování nákladů na energie v objektech státní správy, krajů, měst či v průmyslu, určitě se podívejte.

 

Záznam diskuze je možné zhlédnout zde.

APES SE ÚČASTNIL JEDNÁNÍ THE GLOBAL ESCO NETWORK

APES SE ÚČASTNIL JEDNÁNÍ THE GLOBAL ESCO NETWORK15-06-2022

Na začátku června proběhlo setkání sdružení The Global ESCO Network, které zahájilo svoji činnost roce 2019 u příležitostí setkání skupiny G20 v Tokiu. Jeho zakladateli byli zástupci největších světových asociací sdružující ESCO (Energy Service COmpany) společnosti. Od května 2022 je jejím členem i APES.

 

Setkání bylo součástí sedmého ročníku významné celosvětové konference o energetické účinnosti (IEA), kterou tentokrát hostilo dánské město Sønderborg.

 

Nejdůležitějším výsledkem této třídenní konference bezpochyby bylo, že IEA (Mezinárodní agentura pro energii) vyhlásila roky 2020 až 2030 desetiletím energetické účinnosti. „Žádná z technologií na straně nabídky nedokáže v čase, který máme k dispozici, dosáhnout potřebného snížení emisí. Posílení rozvodné sítě nelze provést včas, abychom mohli přenést potřebnou energii, pokud zároveň nesnížíme poptávku. Energetickou účinnost lze realizovat s malým nebo žádným časovým předstihem; je to zdroj, který je k dispozici ve všech zemích a dodat je mohou ESCO firmy,“ připomněl při této příležitosti Søren Lütken, předseda The Global ESCO Network.

 

Z úst vedení sdružení The Global ESCO Network zaznělo, že v předchozích letech  – pandemii navzdory – se podařilo shromáždit 32 z celkem 38 významných světových asociací ESCO společností, uspořádat 13 webinářů, navázat partnerství s institucemi, jako je IEA a několika organizacemi OSN. Byly vydány také dvě publikace.

 

Na setkání byly vytyčeny cíle pro nadcházející léta, jako jsou definice ESCO, navázání spolupráce s finančními institucemi za účelem nastavení financování projektů EPC, podpora národních asociací při navazování kontaktů s vládami a úřady jednotlivých zemí, ale i spolupráce napříč agenturami OSN a jejich pobočkami v jednotlivých zemích. Důraz bude kladen i na sdílení osvědčených postupů na nových trzích a jejich prezentaci.

 

Za APES mohu říci, že účast na setkání měla smysl. Sešli jsme se zde jak s kolegy z evropských zemí, ale i z Asie a USA, kteří řeší energetickou účinnost v budovách a mnoho z nich, stejně jako my, naráží na různé bariéry v oblasti realizace EPC projektů pro veřejný sektor. Česká republika patří ke špičce v oblasti kvalitních projektů se zaručenou úsporou a v současné době, byť je z mnoha pohledů nelehká, se u nás daří stále více finančně podporovat technickou přípravu projektů prostřednictvím výzev Ministerstva průmyslu a obchodu a ve spolupráci se zkušenými poradenskými společnosti a Státním fondem životního prostředí připravovat zajímavé projekty s vysokou přidanou hodnotou. Ve srovnání s některými zahraničními zeměmi mají také naši klienti značnou výhodu v dostupnosti soukromých finančních zdrojů na financování a kofinancování úsporných opatření,“ vyzdvihuje Radim Kohoutek, ředitel APES.

 

Sdružení The Global ESCO Network se chce v budoucnu zaměřit i na vytváření a shromažďování údajů a informací o národních trzích ESCO.

 

Primárním cílem sdružení je být globální hnací silou a inspirovat vlády k opatřením pro zvýšení přínosu ESCO firem ke globální reakci na zmírnění změny klimatu a k cílům stanoveným Pařížskou dohodou.

 

Více info o setkání zde.

ŘADY APES SE ROZŠIŘUJÍ

ŘADY APES SE ROZŠIŘUJÍ19-06-2022

APES nyní sdružuje 29 společností: poskytovatelů a poradců z oblasti energetických služeb se specializací na energetické služby se zárukou úspor (EPC), ale i technologické firmy – výrobce zařízení, která umožnují dosahovat zaručených úspor elektřiny, plynu či tepla. Jednou z nich je od května 2022 i společnost Energy Benefit Centre a.s.

 

Značka Energy Benefit Centre působí na českém trhu v oblasti energeticky úsporného stavebnictví od roku 2007. V současné době patří k významným společnostem na českém trhu v oblasti architektury, projektování budov, projektování technických zařízení budov a inženýringu. Pro svoji práci využívá nejmodernější technologie 3D návrhů a BIM. Její klíčovou specializací je energeticky úsporné stavebnictví, úspory energie a obnovitelné zdroje energie.

 

Energy Benefit Centre a.s. se od svého vzniku v roce 2007 zaměřuje na projektování energeticky efektivních staveb ve spojení s financováním z dotačních programů. Máme za sebou přes tisíc takových projektů a věříme, že naše dlouholeté zkušenosti s čerpáním dotací v oblasti energetických úspor dokážeme přenést mezi členy APES. Zároveň pro nás vstup do APES představuje další možnost, jak se rozvíjet v oblasti, kde dlouhodobě působíme, přinést nové služby našim současným klientům a získat klienty nové, “ říká Libor Novák, ředitel společnosti Energy benefit Centre a. s.

 

Trh energeticky úsporných projektů je na vzestupu, protože vysoké ceny energie se nyní potkávají s podporou státu ve formě dotací. Jedním z prvků, které rozhodují o úspěšnosti těchto projektů, je kvalitní příprava. Tu mají na starosti právě specializované poradenské služby. Vítáme proto každou snahu o zkvalitnění poskytovaných poradenských služeb. Těšíme se také, že díky Energy Benefit Centre budeme mít větší přístup k novinkám v oblasti energeticky úsporného stavebnictví,“ pochvaluje si předseda APES Miroslav Marada.  

JAK NA ZARUČENÉ ÚSPORY ENERGIE S DOTACÍ

JAK NA ZARUČENÉ ÚSPORY ENERGIE S DOTACÍ29-04-2022

Ceny energií míří strmě vzhůru. Jednou z cest snižování nákladů na energie v objektech v majetku obcí, měst, krajů či státu mohou být energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC, tedy pomocí energetických služeb se zárukou úspor. Co je EPC, pro koho je tato metoda vhodná, jak takový projekt připravit, z jakých dotačních programů lze na modernizaci energetického hospodářství čerpat  a řadu dalších informací je možné získat na semináři, který chystá Asociace poskytovatelů energetických služeb ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou a projektem REFINE.  

 

Název:       Jak v budovách měst, krajů a státu snižovat náklady na energii se zárukou a

                   s dotací. Financování a refinancování projektů EPC

Termín:     středa 15. 6.  2022

Místo:        Nadace ABF, Václavské nám. 31, Praha 1

 

Program: 

09:30 – 10:00    Prezence

10:00 – 10:05    Přivítání, úvodní slovo, seznámení s programem

                           (R. Kohoutek/DSEC a V. Sochor/NRB)

10:05 – 10:30    Základní charakteristika energetických služeb se zárukou úspor,

                            smluvní ujednání, financování a refinancování

                            (R. Kohoutek/DSEC)

10:30 – 11:00    Jak připravit projekt EPC (R. Kohoutek/DSEC)

11:00 – 11:30    Program ELENA: Podpora přípravy projektu EPC (V. Sochor/NRB)

 

11:30 – 12:00    Přestávka a občerstvení 

 

12:00 – 12:25    Projekty EPC s dotací a jak je připravit. Financování a refinancování

                            (J. Maroušek/SEVEn a R. Čada/ČSOB)

12:25 – 12:35     Financování EPC projektů z NPO, OPŽP a dalších zdrojů

                            (P. Vrbska/enovation)

12:35 – 12:55    Příklady dobré praxe v oblasti EPC projektů - Od přípravy po prodej pohledávek 

                            (R. Kohoutek/DSEC)

12:55 – 13:00    Shrnutí, ukončení semináře (R. Kohoutek/DSEC a V. Sochor/NRB)

 

Moderuje: R. Kohoutek

Seminář je po předchozí registraci ZDE, příp. na office@apes.cz zdarma.

 

 

Projekt REFINE je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 894603. 

ZÁVĚRY 2. KULATÉHO STOLU PROJEKTU GD4B

ZÁVĚRY 2. KULATÉHO STOLU PROJEKTU GD4B30-05-2022

Druhý kulatý stůl k diskuzi a návrhu opatření k podpoře renovační vlny a financování energetické účinnosti v budovách proběhl ve čtvrtek 19. května 2022 v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Téměř 50 zástupců širokého spektra organizací z finanční sféry, veřejné správy, vysokých škol, stavebních firem, poskytovatelů energetických služeb a dalších se zabývalo otázkami, jestli je klíčovým problémem nedostatek financí nebo absence kvalitních projektů, jaké jsou dopady ESG na odvětví stavebnictví a problematikou veřejného dluhu a financování projektů energetických úspor se zárukou organizačními složkami státu.

 

Kulatý stůl zahájil náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha, který ve svém příspěvku informoval o navýšení alokace finančních prostředků v operačním programu OP TAK vyhrazených pro energetické úspory až na 10 miliard Kč. Spolupráce bank a ESCO firem na přípravě projektů je pro využití těchto prostředků nezbytná, MPO ji vítá a je připraveno ji podpořit zredukováním administrativy spojené s vyřizováním žádostí pro dobře připravené projekty. To je velká příležitost pro vhodně nastavený zásobník energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC.

 

Podrobnosti k projednávaným tématům a návrhy dalších opatření, které mohou pomoci zvládnout renovační vlnu, najdete v tiskové zprávě zde 

1. ZASTÁVKA NA ROAD MAP GD4B: EPC v OSS

1. ZASTÁVKA NA ROAD MAP GD4B: EPC v OSS18-07-2022

Jak snížit náklady na energie v budovách organizačních složek státu? Podle článku 5 evropské směrnice o energetické účinnosti označované jako EED 2012/27/EU má každý členský stát zajistit, aby byla každoročně renovována 3 % celkové podlahové plochy vytápěných nebo chlazených budov s celkovou užitnou podlahovou plochou nad 500 m2 ve vlastnictví a v užívání jeho ústředních vládních institucí s cílem splnit alespoň minimální požadavky na energetickou náročnost. České republice se tento požadavek daří plnit jen částečně.

 

 Jednou z metod vhodných k dosažení tohoto cíle, kterou doporučuje i výše zmiňovaná směrnice, jsou energetické služby se zárukou úspor (EPC). Důvodů je hned několik:

 

 1. Zákazník má smluvně garantovánu výši úspor. Pokud by ušetřil méně, rozdíl doplatí dodavatel.
 2. Zákazník nepotřebuje vstupní investici nad rámec současného rozpočtu. Investici zafinancuje dodavatel a cenu rozdělí do splátek, které zákazník splácí z garantovaných budoucích úspor.
 3. Návrh koncepce, přípravu, vyprojektování, realizaci a zprovoznění úsporných opatření má na starosti jeden dodavatel, který přebírá i většinu technických rizik.
 4. Nedílnou součástí je důsledný energetický managment a dohled.

 

Organizační složky státu (OSS), což jsou ministerstva, soudy, policie, finanční úřady, Kancelář prezidenta, Úřad vlády a řada dalších institucí, však nemohou čerpat finanční výhody této metody, protože přijímání tzv. dodavatelských úvěrů jim zakazuje zákon. Z celkového státního dluhu, který tímto vzniká, se sice jedná o jednotky až nižší desítky promile, ale zákon a metodika vykazování jsou neúprosné a z pohledu Ministerstva financí jakékoliv navyšování státního dluhu nežádoucí.

 

Přesto se objevují první projekty EPC i v této oblasti, ovšem z výše uvedeného důvodu bez služby financování. Příkladem může být modernizace objektu Okresního soudu v Plzni, díky niž ušetří každoročně více než čtvrtinu nákladů na vytápění a 18 % nákladů na elektrickou energii – v porovnání s cenami roku 2020, dnes to bude samozřejmě více. Realizace byla možná jen proto, že soud využil dotace z programu OPŽP v kombinaci s Novou zelenou úsporám a zbývajících 9 mil. korun vynaložil z vlastních prostředků. Bez dotace z OPŽP by byly požadavky na vlastní zdroje tak vysoké, že realizace projektu by z důvodu chybějících financí byla odkládána ještě mnoho let. Přitom dodavatelský úvěr, tedy využití komerčního financování jako služby financování, plně krytý budoucími garantovanými úsporami provozních nákladů, by neznamenal nárůst každoročních výdajů. Naopak – splátky již nemohou být ovlivněny nárůstem cen energií, pro budoucí rozpočty tedy projekty EPC mohou znamenat zmírnění rizik vyplývajících z cenových výkyvů u paliv a energie a tím žádoucí stabilizaci.

 

Jelikož budov v užívání OSS jsou v ČR řádově tisíce, jejich renovace a s ní spojené úspory energií nejsou zanedbatelné. Téma proto bylo zařazeno do programu 2. kulatého stolu evropského projektu Green Deal for Building (GD4B), jehož účastníci budou společně se zástupci ministerstev a Českého statistického úřadu hledat řešení, jak tuto bariéru odstranit. Problematika bude součástí Road Map projektu GD4B, jehož první verze bude k dispozici již na konci roku 2022.   

 

O energetických službách se zárukou úspor

 

Pojem „energetické služby“ má díky zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií přesně definovaný význam. Jsou to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie mimo jiné prostřednictvím instalace energeticky účinných technologií neboli ověřitelné a měřitelné zvýšení účinnosti užití energie. V celém světě je tento druh činností známý jako Energy Performance Contracting (EPC).

Typickými klienty energetických služeb se zárukou jsou státní instituce a organizace, kraje, města, obce a jejich příspěvkové organizace, ale i průmyslové podniky, hotely a další budovy vlastněné a provozované podnikatelskými subjekty. Od roku 1994, kdy byl realizován první EPC projekt je k dnešnímu dni evidováno více než 270 projektů za 4,9 mld. korun, které ušetřily energie za 5,3 mld. korun. Více info na apes.cz https://www.apes.cz/mapa-projektu.php 

MODERNÍ OBEC REFERUJE O SÍTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

MODERNÍ OBEC REFERUJE O SÍTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI03-04-2022

Časopis Moderní obec referoval ve svém dubnovém čísle také o prvním setkání starostů sdružených v Síti energetické účinnosti, která je součástí projektu Energy Efficiency Network (EEN). Ten je financován z programu European Climate Initiative EUKI po vzoru Německa, kde tyto sítě úspěšně fungují několik let. Jejich smyslem je předávání a získávání know-how a zkušeností mezi členy a dalšími do sítě zapojenými odborníky, vše s cílem podporovat přípravu a realizaci smysluplných projektů v oblasti úspor energie, využití OZE a inovací.

 

Více o projektu zde: https://energy-efficiency-network.cz/o-projektu/

GD4B: JAK SNIŽOVAT ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOV

GD4B: JAK SNIŽOVAT ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOV26-04-2022

Na konci dubna se sešly expertní skupiny evropského projektu Green Deal for Buildings (GD4B), jehož součástí je i APES, aby projednaly další možná opatření, která povedou ke zvýšení energetické účinnosti budov.

 

První skupina se zamýšlela nad problematikou zvýšení efektivity finančních nástrojů, zda klíčovým problémem je nedostatek financí nebo chybí kvalitní projekty? V prezentaci Michala Tobiáše z ČVUT zaznělo, že např. v OP ŽP je požadavek, aby finanční nástroj ve srovnání s dotací představoval vždy větší část investice. Tento požadavek považuje expertní skupina, kde je zastoupeno MMR a MPO, bankéři a další specialisté, za legitimní. Doporučují však v co největší míře odstranit bariéry soukromého financování do veřejných budov a dotace a finanční nástroje využívat v oblastech s vyšším rizikem, veřejným zájmem a jinak specifickými podmínkami. Určitou bariérou zde může být rostoucí úroková sazba a požadavek na minimálně 30% úsporu energie v modernizovaných objektech. Ten může být v případech, kdy se navazuje na předchozí úsporné projekty, jen těžko dosažitelný.

 

Tématem druhé skupiny byla problematika veřejného dluhu a financování projektů energetických úspor se zárukou organizačními složkami státu, které mají jen velmi omezené možnosti čerpání úvěru, tedy zadlužování se. Pro ně platí tzv. Maastrichtská kritéria, která však komplikují vztah mezi ESCO, klientem a bankou a v praxi EPC projektům pro OSS brání. Členové skupiny proto diskutovali možnosti, jak uvedená pravidla naplnit a zároveň udržet formu projektu metodou EPC. APES se zavázal připravit návrh Maastricht-neutrální smlouvy, která bude následně projednána s ČSU a MF.

 

Třetí skupina probírala téma dopadů ESG na odvětví stavebnictví. Na úvod byl fenomén ESG (Environmental, Social and corporate Governance) krátce představen a uvedeny souvislosti s povinným nefinančním vykazováním podle CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) pro společnosti s více než 500 zaměstnanci. Mnoho velkých stavebních firem, kterých by se povinnost vykazovat ESG týkala, jej vykazují už dnes. Motivují je k tomu požadavky (zahraničních) veřejných zadavatelů, ale také poptávka ze strany klientů – investorů.

Velké stavební firmy berou vykazování ESG jako trend a jeho naplňování jako příspěvek ke zvyšování konkurenceschopnosti v budoucnosti. Obavy však panují ohledně druhotného vlivu na menší firmy v hodnotovém řetězci, které se budou muset přizpůsobit podmínkám ESG velkých firem. Zde zůstávají nezodpovězené otázky: Budou požadavky ESG platit také pro subdodavatele a jaké náklady jim s tím vyvstanou? Bude se například uhlíková stopa vztahovat jen na činnost firmy nebo i na vzniklou stavbu (v celém jejím životním cyklu)? Tyto a další otázky už budou projednávány na 2. kulatém stolu, který se bude konat 19. 5. 2022 v Nadaci ABF. 

POZVÁNKA: JAK PŘIPRAVIT EPC S DOTACÍ

POZVÁNKA: JAK PŘIPRAVIT EPC S DOTACÍ 05-04-2022

Asociace poskytovatelů energetických služeb ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou a projektem REFINE srdečně zvou na seminář věnovaný energetickým službám se zárukou úspory - projektům EPC a možnostem jejich financování a refinancování. Jedna z prezentací bude věnovaná finanční podpoře přípravy projektu EPC z programu ELENA.

 

Název:       Jak v budovách měst, krajů a státu snižovat náklady na energii se zárukou a

                   s dotací. Financování a refinancování projektů EPC

Termín:     čtvrtek 28. 4. 2022

Místo:        Nadace ABF, Václavské nám. 31, Praha 1

 

Program: 

09:30 – 10:00    Prezence

10:00 – 10:05    Přivítání, úvodní slovo, seznámení s programem

                           (R. Kohoutek/DSEC a V. Sochor/NRB)

10:05 – 10:30    Základní charakteristika energetických služeb se zárukou úspor,

                            smluvní ujednání, financování a refinancování

                            (M. Hvozda/MVV Energie CZ)

10:30 – 11:00    Jak připravit projekt EPC (R. Kohoutek/DSEC)

11:00 – 11:30    Program ELENA: Podpora přípravy projektu EPC (V. Sochor/NRB)

 

11:30 – 12:00    Přestávka a občerstvení 

 

12:00 – 12:25    Projekty EPC s dotací a jak je připravit. Financování a refinancování

                            (J. Maroušek/SEVEn a R. Čada/ČSOB)

12:25 – 12:35     Financování EPC projektů z NPO, OPŽP a dalších zdrojů

                            (M. Kryková/enovation)

12:35 – 12:55    Příklady dobré praxe v oblasti EPC projektů - Od přípravy po prodej pohledávek 

                            (R. Kohoutek/DSEC)

12:55 – 13:00    Shrnutí, ukončení semináře (R. Kohoutek/DSEC a V. Sochor/NRB)

 

Moderuje: R. Kohoutek

Seminář je po předchozí registraci ZDE, příp. na office@apes.cz zdarma.

 

 

Projekt REFINE je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 894603. 

NEJLEPŠÍ EPC PROJEKT ROKU 2021 PŘIPRAVILA BŘECLAV

NEJLEPŠÍ EPC PROJEKT ROKU 2021 PŘIPRAVILA BŘECLAV28-03-2022

Vítězem jedenáctého ročníku soutěže o Nejlepší připravovaný energetický úsporný projekt se stalo město Břeclav, druhé místo připadlo projektu České pošty a třetí příčku obsadila Nemocnice Na Homolce. Čestné uznání si odnesla města Kladno a Aš. Vyhlašovatelem soutěže je Asociace poskytovatelů energetických služeb.

 

Jako nejlépe připravený energeticky úsporný projekt řešený metodou energetických služeb se zárukou úspor (EPC) v roce 2021 byl vyhodnocen projekt zahrnující osm objektů v majetku města Břeclav. Odborná porota ve složení Vladimír Sochor (Národní rozvojová banka), Petr Holub (Budovy21), Martin Sedlák (Svaz moderní energetiky) a Jan Kozák (MPO) ocenila komplexní řešení zahrnující využití obnovitelných zdrojů energie, vysokou rozpracovanost projektu, a především jeho replikovatelnost pro další města a obce ČR.

 

Aktivním energetickým managementem se zabýváme již několik let. Neinvestiční možnosti jsme vyčerpali, proto jsme během dvou let zpracovali tento pro Břeclav pilotní energeticky úsporný projekt, který nám umožní významně snížit náklady na elektřinu, plyn a vodu u našich vybraných škol, zimního stadionu a na objektech městského úřadu.  Kombinace EPC a OPŽP nám otevřela nové možnosti zejména s ohledem na rozpočet města. Překotný vývoj cen elektřiny a plynu dává této práci nový rozměr a jednoznačně ukazuje zvolenou cestu jako správnou. Během několika měsíců začne instalace fotovoltaických panelů, nové vzduchotechniky s rekuperací, LED osvětlení a řady dalších úsporných opatření.“ vysvětluje Martin Černý, vedoucí ekonomického odboru, který je hlavním nositelem energetického managementu.

 

Jako druhý nejlepší připravovaný EPC projekt loňského roku byl vybrán energeticky úsporný projekt v přepravních uzlech České pošty v Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích. Jedná se o pilotní projekt pro státní podnik, který je s téměř 30 000 zaměstnanci čtvrtým největším zaměstnavatelem u nás. Je to dobrý příklad, jak lze i ve státním sektoru zvyšovat energetickou účinnost objektů, a tedy snižovat náklady na energie a uhlíkovou stopu. Ze všech přihlášených řešení má tento projekt nejvyšší poměr úspor k investicím.

Rozhodli jsme se modernizovat zdroje tepla a související zařízení tepelného hospodářství, osvětlení a snížit spotřebu vody, jejíž cena vzrostla ze posledních dvacet let mnohonásobně. Vše je navrženo tak, aby se nám investice vrátila formou budoucích úspor energie, jejichž výši máme zaručenu ve smlouvě. Riziko za úspěch projektu tudíž ponese poskytovatel energetických služeb. Věřím, že se nám zvolený obchodní model na těchto dvou vybraných lokalitách osvědčí, a následně se stejným způsobem pustíme do dalších objektů,“ říká Stanislav Bock, energetický manažer České pošty s.p.

 

 

Třetí místo obsadil EPC projekt, který připravila Nemocnice Na Homolce. Předmětem je rozsáhlá revitalizace 3 areálů za téměř 300 mil. korun s mimořádně širokým spektrem energeticky úsporných opatření v kombinaci se zateplením objektů. Část nákladů bude pokryta dotací z OPŽP. Jedná se už o několikátý projekt tohoto rozsahu ve zdravotnickém zařízení. Je to pochopitelné, protože v nemocnicích, ve školách či v administrativních budovách je potenciál úspor energií velký, a proto se zde metoda EPC skutečně vyplácí.

 

“ K použití metody EPC jsme se rozhodli díky motivaci krytí způsobilých výdajů formou dotačního bonusu při OPŽP. Metodu EPC tedy aplikujeme bez finančního zapojení, „jen“ jako garanci energetických úspor, potažmo energetického managementu. Zásadní přínos projektu, když opomenu realizaci beztak nutných obměn technologických celků v rámci dotací z OPŽP, spatřujeme především ve standardizaci a postupné profesionalizaci našeho přístupu v hospodaření s energiemi pod dlouhodobým dohledem profesionálů poskytovatele energetických služeb; sekundárně nemocnice sleduje cíl nabyté zkušenosti zhodnotit plánovanou certifikací systému energetického managementu dle normy ISO 50001," doplňuje Petr Šanda, vedoucí odboru provozu Nemocnice Na Homolce.

 

Čestné uznání si odnáší města Aš a Kladno. Posledně jmenované město je 13. nejlidnatějším u nás, ale v oblasti zvyšování energetické účinnosti patří k těm nejprogresivnějším. Kromě aktivní účasti v projektu SPARCS, pomáhá i menším obcím v rámci projektu Sítí energetické účinnosti. Do soutěže O nejlepší připravovaný EPC projekt roku 2021 přihlásilo záměr energeticky úsporně modernizovat 23 městských budov za téměř 200 mil. korun.

Projekt, který vzniká v Aši, bude také skvělým příkladem pro menší města a potvrzením faktu, že i ony mohou významně ovlivnit svoji spotřebu energií a přispět k dekarbonizaci a lepší kvalitě ovzduší. Rozpočty menších měst jsou díky menším příjmům mnohem napjatější než velkých aglomerací a EPC je způsob, jak získat finance i na náročné investice do úsporných opatření. Kromě toho EPC je vždy připravováno s nejvyšší odborně garantovanou péčí, s garantovaným výsledkem a s energetickým následným managementem. Právě EPC tak obcím může pomoci s nedostatkem energetiků odborníků.

 

O EPC

 

Energetické služby se zárukou úspor (z angl. Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) zahrnují návrh úsporných opatření, jejich projektování a následnou realizaci. Tato opatření jsou realizována nejčastěji v budovách a zajistí úspory energie, paliv a vody. Pokud zákazník nemá k dispozici volné vlastní finanční zdroje, nebo je potřebuje použít na jiné účely, může poskytovatel energetických služeb nabídnout a poskytnout i financování úsporných opatření, přičemž zákazník tyto investice poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor. Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, hradí poskytovatel rozdíl. Metoda EPC je mimořádně výhodná pro subjekty s ročními platbami za energie ve výši minimálně 1,5 až 2 mil. korun bez DPH (dle typu budovy). Tam lze zaručit potenciál úspor, ze kterých bude pak postupně hrazena investice do modernizace. Investice realizované v rámci projektů EPC mají běžně návratnost 6 až 10 let.

 

Metoda EPC je v České republice používána od roku 1994. Během této doby bylo realizováno více než 270 projektů za celkem 4,6 mld. korun, které zákazníkům pomohly uspořit k dnešnímu dni 5,3 mld. korun. Roční souhrn uspořených nákladů na energie ve všech aktivních projektech v ČR činil v roce 2021 více než 400 mil. korun. Nejcitovanějšími projekty jsou realizace v objektech menz a kolejí ČVUT v Praze, Kongresovém centru Praha, v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí a řadě dalších veřejných institucí, ale i v průmyslových objektech. Více o EPC najdete v publikaci 25 let energetických služeb se zárukou úspor nebo na www.energetickesluzby.com

 

POZVÁNKA NA KONFERENCI ENER. MANAGEMENT PRO MĚSTA

POZVÁNKA NA KONFERENCI ENER. MANAGEMENT PRO MĚSTA 08-03-2022

Spotřeba energií a její řízení je jedním z nejpalčivějších problémů městské či obecní energetiky. Otazníky jsou i u výběru a realizace energeticky úsporných opatření a využívání OZE.

 

Na tyto a další otázky mohou městští či obecní zastupitelé nebo energetičtí manažeři najít  odpověď na konferenci nazvané Energetický management pro města a obce, která se bude konat 29. a 30. března 2022 v pražském hotelu DAB. 

 

Hlavními tématy konference budou:  

 • Vysoké ceny energií jako tlak na efektivní spotřebu energií ve městech a obcích? 
 • Energetické audity veřejných budov nebo ISO 50001? 
 • Certifikace ISO 50001 a zkušenosti s jejím zaváděním
 • Jak nakupovat energie za současné situace na trhu? 
 • EPC nyní s podporou z programu ELENA  
 • Fotovoltaika na veřejných budovách 
 • Zavádění energetického managementu 
 • Energetické komunity 

 

Na programu prvního dne konference bude i vyhlášení výsledků soutěže o Nejlepší připravovaný projekt EPC 2021, kterou již po jedenácté pořádá Asociace poskytovatelů energetických služeb. 

 

Bližší informace o programu najdete zde . Na stejném místě se také můžete registrovat na akci.

ZÁVĚRY 1. KULATÉHO STOLU EVROPSKÉHO PROJEKTU GD4B

ZÁVĚRY 1. KULATÉHO STOLU EVROPSKÉHO PROJEKTU GD4B01-03-2022

První kulatý stůl o podpoře renovační vlny a financování energetické účinnosti v budovách proběhl 15. února 2022 za účasti více jak 70 zástupců širokého spektra organizací z finančního a stavebního sektoru, veřejných institucí a veřejné správy, poskytovatelů energetických služeb, zájmových organizací a vysokých škol.

 

V úvodu kulatého stolu René Neděla, náměstek ministra průmyslu pro energetiku, zdůraznil princip energy efficiency first, tedy že úspory energie mají vždy přednost jako první opatření, které předchází hledání nových zdrojů. Potvrdil, že ministerstvo tento princip ctí a že je základem uplatňované energetické politiky.

 

Evropskou energetickou politiku prezentoval zástupce Generálního ředitelství pro energetiku při Evropské komisi (DG ENER) Radoš Horáček. Představil cíle iniciativy European Green Deal, evropské klimatické politiky a aktuálního balíčku Fit-for-55. Hovořil o navýšení finančních zdrojů EU určených k podpoře těchto cílů a představil také iniciativy renovační vlny (renovation wave) a Smart Finance for Smart Building.

 

Udržitelnost ve financování

Konsolidace vnímání a postoje vůči udržitelnosti ve finančním sektoru (sustainability) byla prvním tématem debaty. Petr Dovolil z české pobočky PwC ve své prezentaci uvedl širší souvislosti udržitelnosti ve finanční sféře, kdy ambiciózní politika světových leaderů včetně Evropské komise v oblasti ochrany klimatu zrcadlí změny na finančních trzích. Ty čím dál více vnímají rizika změny klimatu a nutnost transformace ekonomiky, a to se odráží v měnících se podmínkách a prioritách investic.

 

Tento trend se projevuje jak na globální, tak na regionální úrovni a rozměr udržitelnosti investic řeší jak Evropská unie, tak také jednotlivé státy okolo nás. Příkladem je nedávno německou vládou přijatá strategie udržitelného financování, která jasně vymezuje, jaké investice jsou a jaké nejsou udržitelné. Česká republika zatím tuto problematiku nijak neřeší, což pro tuzemskou ekonomiku, úzce spjatou s německou ekonomikou, představuje potenciálně hrozbu.

 

Hlasování mezi účastníky ukázalo že vytvoření vlastní národní strategie udržitelného financování je pro Českou republiku prioritou. Měla by reflektovat současné trendy a jasně formulovat cíle vlády vůči finančním trhům. Na podtržení významu zazněly úvodní věty Německé strategie udržitelného financování z roku 2021: „Národní strategie udržitelného financování se zaměřuje na politiku a regulaci finančního trhu. Rizika udržitelnosti jsou také investičními riziky. Z pohledu federální vlády je tedy samotná stabilita finančního trhu neodmyslitelným a hlavním cílem udržitelných financí.“

 

Prvním z navržených opatření je proto formulovat národní strategii financování udržitelnosti a vytvořit společné struktury mezi státem a finančními institucemi, která by se tímto tématem dlouhodobě zabývaly.

 

Podpora realizace EPC u veřejných institucí

Metodu energetických služeb se zárukou (EPC – Energy Performance Contracting) představil Radim Kohoutek, výkonný ředitel Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES). Zdůraznil její výhody oproti jiným modelům projektů energetických úspor a poukázal na výsledky dosažené za dobu využívání EPC v ČR a na spolehlivost této metody pro všechny zúčastněné strany včetně finančních institucí.

 

Účastníci kulatého stolu apelovali na vyšší zohlednění kvality energeticky úsporných projektů, ať už se jedná o výstavbu či renovaci budov, kde důležitou roli bude hrát zadávání na náklady životního cyklu budov, které splňuje státem požadovaný princip energy efficiency first, jak o tom mluvil René Neděla v úvodu setkání. Komplexní a kvalitně připravené projekty, které zajistí maximum úspor při stále přijatelné míře nákladů, by měly získat vyšší míru podpory, než projekty méně komplexní s menším počtem opatření a nižšími úsporami.

 

O toto se bude zasazovat APES a další oborové organizace ve spolupráci se zástupci MPO, tak aby výsledné řešení bylo přínosem pro zákazníky (vyšší dotace, nižší celkové náklady na výstavbu a provozování budovy), pro stát, který díky tomu bude plnit závazky v oblasti dekarbonizace a samozřejmě i pro stavební firmy a poskytovatele energetických služeb (ESCO).

 

Šíření a implementace SECAP

Posledního tématu se zhostil Jiří Karásek, senior konzultant SEVEn, který hovořil o šíření a implementaci akčních plánů energetiky a ochrany klimatu (SECAP). Města zapojená do Paktu starostů a primátorů se zavazují vytvořit a přijmout SECAP jako plán s konkrétními opatřeními, které municipalita ve věci podnikne. Dokument obsahuje klíčová opatření a bilanci základních emisí, která jsou podkladem ke sledování vlivu opatření ke zmírnění důsledků. Součástí je také posouzení rizik a zranitelnosti obce ve spojení se změnou klimatu. SECAP je obec zavázána vyhotovit do dvou let od signování Paktu starostů a primátorů, a poté každé dva roky je zavázána provést monitoring a reporting výsledků opatření.

 

Obce, které se připojí k iniciativě, získají praktickou podporu, materiály a nástroje k dosažení svých cílů. Je posílena spolupráce mezi obcemi a ostatními orgány. Pomocí SECAP si obec stanoví takové cíle, které budou pro ni věrohodnými závazky. Společně s vypracovanou energetickou strategií je možnost snadnějšího přístupu ke grantům a financování stanovených cílů.

 

V závěru diskuze se diskutovala další témata, která budou detailněji prezentována na příštím kulatém stole, který proběhne už za osobní účasti všech účastníků v průběhu druhé polovině května 2022

.

O projektu

Projekt Zelená dohoda pro budovy (Green Deal for Buildings) je součástí celoevropské iniciativy, financované z programu Horizon 2020. V rámci projektu bude v České republice a na Slovensku zorganizováno osm kulatých stolů za účasti odborníků ze soukromého i veřejného sektoru, na kterých budou prezentovány a projednávány nedostatky implementace energetických úspor, které limitují či omezují efektivitu veřejného financování a zapojení soukromého kapitálu. Společně budou hledány možnosti, jak ovlivnit národní politiku s cílem podpořit implementaci opatření. Konkrétně budou vypracovány cestovní mapy, akční plány a pokyny, na jejichž základě budou navržena opatření krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. Současně se předpokládá vznik zásobníku projektů, které lze efektivně financovat. Na projektu se podílí devět partnerských organizací z České a Slovenské republiky.

Více o projektu na www.greendeal4buildings.eu/cs/.

PROBĚHNE PRVNÍ KULATÝ STŮL EVROPSKÉHO PROJEKTU GD4B

PROBĚHNE PRVNÍ KULATÝ STŮL EVROPSKÉHO PROJEKTU GD4B12-02-2022

Dekarbonizace ekonomiky se neobejde bez snížení spotřeby energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na provozu budov a městské infrastruktury. Renovace budov v ČR a SR však nedosahuje potřebného tempa. Hlavními příčinami jsou neefektivní financování, nedostatek projektů a nedostatečné kapacity.

 

K uspíšení celého procesu vznikla iniciativa nazvaná Renovační vlna (Renovation Wave), jejíž součástí jsou národní kulaté stoly, do nichž je zapojeno více zainteresovaných stran jako jsou vláda, regionální a místní orgány, finanční instituce, poskytovatelé energetických služeb a majitelé a provozovatelé budov.

 

Úvodní kulatý stůl, který proběhne 15. února 2022 s názvem Smart Finance for Smart Buildings, otevře René Neděla, náměstek pro energetiku na Ministerstvu průmyslu a obchodu společně s Radošem Horáčkem z DG ENER. Následné debaty se zúčastní přes padesát odborníků, zástupců státních institucí, bank a dodavatelského sektoru.

 

Ve druhé části budou představena k diskuzi první tři vybraná opatření, kterými jsou (i) vznik národní strategie udržitelného financování pro Českou republiku, (ii) podpora Energetických služeb se zárukou úspor (EPC) v rámci veřejného sektoru či (iii) šíření a implementace Akčních plánů SECAP.

 

Nedílnou součástí kulatého stolu jsou setkání pracovních skupin, které jednotlivá opatření detailněji diskutují. Následně budou vypracovány příslušné strategie, cestovní mapy a akční plány.

"OBCE SE MUSÍ OSAMOSTATŇOVAT A SPOJOVAT MEZI SEBOU"08-02-2022

Po vzoru německých Sítí energetické účinnosti, kterých jen v Bavorsku aktivně funguje téměř 280, vzniká podobná síť nyní i u nás. První setkání členů této sítě proběhlo na začátku února 2022 v sídle Univerzitního centra  energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT v Praze. Sešlo se celkem 12 starostů, starostek, zastupitelů a pracovníků úřadů měst a obcí z celé ČR. Spojovalo je jediné téma: Jak efektivně hospodařit s energií.

 

V síti jsou zastoupeny menší obce jako je Bělá nad Radbuzou, Pilníkov, Sázava, Týnec nad Sázavou, Jílové u Prahy, Bystříce, Letohrad či Mníšek pod Brdy, ale i Kladno, Karviná či Děčín.  Různé jsou i problémy, před kterými každé z nich stojí. Síť energetické účinnosti, jejíž činnost bude v tomto roce hrazena z fondu EUKI (Evropská iniciativa na ochranu klimatu), může pomoci. Díky ní bude mít každý z účastníků zajištěnu podporu týmu odborníků z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, kteří pomohou městům a obcím s identifikaci vhodných opatření pro úsporu energie a vypracováním krátkého posudku, jehož závěrem bude doporučení opatření k realizaci. Tento dokument bude dále sloužit jako podkladový materiál pro následující studii proveditelnosti předcházející jeho realizaci. 

 

Cílem prvního setkání bylo seznámit se a ujasnit si očekávání. Mluvilo se o problémech se shromažďováním dat o spotřebě, o jejich dalším využití, o chybějících energetických managerech a legislativě ohledně energetických komunit, ale také o velkých plánech do budoucna v oblasti FVE a komunitní energetiky. Řeč byla i o zavádění energetického managementu (EM). Jeho důležitost na setkání zdůrazňoval  i Jakub Maščuch z ČVUT UCEEB: „Je dokázáno na řadě studií, že už samotné zavedení EM ušetří 5 – 20 % nákladů na energie jen proto, že si zaměstnanci dávají pozor, kolik energie spotřebovávají“ a dodal: “EM je však především o sledování a o „překládání“ informací o dění v energetice obecních objektů do jazyka zastupitelů a pracovníků úřadu, a to je pro město klíčové.“

 

Celkově bylo setkání a myšlenka Sítí energetické účinnosti hodnocena kladně jak starosty obcí, které s energetikou začínají, tak i zástupci větších měst. David Škorňa řekl:“ Díky zapojení do mezinárodního projektu SPARCS jsme se v Kladně velmi posunuli. Sdílení zkušeností je velkým přínosem“. Josef Wozniak z Karviné ocenil, že nyní už ví, komu zavolat ohledně energetického managementu. 

 „Je mimořádně důležité se propojovat s místními akčními skupinami, svazy obcí a dalšími iniciativami, tak abychom spojili své síly, dělili se našimi znalostmi a zkušenostmi. To nám umožní se osamostatnit od nadnárodních společností, které  logicky sledují jiné cíle,“ připomněla starostka Mníšku pod Brdy Magdalena Davis.

 

Druhé setkání účastníků sítě proběhne v dubnu, v jedné z účastnických obcí, tak aby si všichni mohli prohlédnout konkrétní energeticky úsporné řešení na místě.

ZHLÉDNĚTE DOKUMENT MĚSTA BUDOUCNOSTI

ZHLÉDNĚTE DOKUMENT MĚSTA BUDOUCNOSTI 05-02-2022

Jednou z příčin, proč se u nás nedaří reagovat dostatečně razantně na klimatické změny, je malý tlak "veřejnosti" na řešení těchto problémů. Důležitou roli hraje osvěta. Filmy jako Chytrá města - energie pro 21. století mohou pomoci tuto situaci pomalu měnit. 

 

Jedná se o pořad o energetice pro města, udržitelnosti a energetické účinnosti a efektivitě budov. Hovoří se zde o možnostech úspory energií a zvyšování energetické účinnosti ve městech a obcích. Film se zaměřuje zejména na inovativní přístupy a technologie, dopady na životní prostředí a veřejný prostor. Nechybí ani informace o možnosti financování, EPC projektech a legislativě. Zásadním tematickým motivem je úspora energií v budovách a technologie a přístupy vedoucí k energetické účinnosti starých i nových budov.
 

Dokument stojí za zhlédnutí a určitě by si zasloužil probojovat se do širší distribuce.

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY REFERUJÍ O EPC

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY REFERUJÍ O EPC31-01-2022

Energetické služby se zárukou úspor (EPC) mají poměrně široké uplatnění. Mimořádně přínosné jsou ve školách, v ubytovacích a kulturních zařízeních, ale také v nemocnicích.

 

Díky dotační podpoře, která zvýhodňuje metodu EPC, se nyní chystá modernizace řady velkých nemocnic s cílem snížit jejich spotřebu energie. Na jaké problémy však jejich vedení naráží, popisuje Zdravotnický deník.

DÍKY NOVÉ SÍTI MŮŽE ENERGIE UŠETŘIT I VAŠE OBEC

DÍKY NOVÉ SÍTI MŮŽE ENERGIE UŠETŘIT I VAŠE OBEC08-01-2022

 

První česká síť energetické účinnosti právě startuje. Díky ní si mohou zapojená města, městské části a obce předávat  odborné rady a zkušeností s cílem podporovat projekty v oblasti úspor energie, využití inovací a obnovitelných zdrojů. 

 

Projekt Energy Efficiency Network (EEN) – Síť energetické účinnosti je financovaný z programu European Climate Initiative EUKI a je zaváděn podle vzoru z Německa, kde tyto sítě úspěšně fungují už několik let. Jejich cílem je předávání a získávání know-how a zkušeností mezi jejich členy a dalšími zapojenými odborníky, vše v zájmu usnadnění přípravy a realizace smysluplných projektů v oblasti úspor energie, využití OZE a inovací, nejlépe za využití aktuálních dotací.

 

Více o projektu zde

 

Do aktivit první (pilotní) sítě energetické účinnosti v ČR by se mělo zapojit 6 až 10 subjektů, zejména obcí a měst, příp. městských částí. Garantem projektu je APES a České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (ČVUT UCEEB), které je zároveň manažerem a moderátorem sítě.

 

První setkání členů se uskuteční již 8. 2. 2022 v 10:00 v budově ČVUT UCEEB v Buštěhradě nebo online.

 

Další setkání proběhnou po dohodě jednotlivých členů, ale plánují se přibližně 4x ročně. Do konce roku 2022 je účast pro členy sítě zdarma pouze pod podmínkou aktivní účasti.

 

V případě zájmu nám co nejdříve potvrďte účast (počet členů v této pilotní síti je omezený) na emailu koordinátora prvního workshopu: office@apes.cz.

 

Budete-li mít k účasti v projektu EEN jakékoliv dotazy, jsme Vám k dispozici.

PF 2022

PF 202222-12-2021

Přejeme Vám krásné Vánoce a rok 2022 ať je konečně rokem návratu k tomu, čemu říkáme „normál“.

Tým APES

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ SE STREAMEM: EPC A DOTACE 2022

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ SE STREAMEM: EPC A DOTACE 202225-11-2021

Ceny energií míří strmě vzhůru. Snižování energetické náročnosti městských, krajských a dalších objektů se proto stává tématem č. 1. Jak snížit provozní náklady velkých budov díky jejich modernizaci, která se zaplatí z budoucích úspor energie, se můžete dozvědět na streamovaném semináři na téma Jak snižovat náklady na energii se zárukou a s dotací, který dne 7. 12. 2021  od 10.00 pořádá v Nadaci ABF, Václavské nám. 31, Praha 1 Asociace poskytovatelů energetických služeb.

 

Jeho cílem je předat konkrétní praktické informace o metodě EPC, jejich výhodách, kde je vhodné ji použít a hlavně, jak pro snížení energetické náročnosti vašich objektů využít dotační podporu. Jedna z prezentací bude věnována i finanční pomoci na analýzu vhodnosti EPC, která může dosáhnout až 90 % nákladů. 

 

Název: Jak snižovat náklady na energii se zárukou a s využitím dotací

Termín: 7. 12.  2021 | 10.00–14.00 hod. 

Program: 

9:30–10:00 Prezence

Metoda EPC obecně a podpora OPŽP

10:00–10:05 Přivítání, úvodní slovo, seznámení s programem (R. Kohoutek/DSEC)

10:05–10:30 Charakteristika energetických služeb se zárukou úspor (EPC) (M. Hvozda/MVV)

10:30–11:00 Proces přípravy projektu EPC obecně (R. Kohoutek/DSEC)

11:00–11:40 Výhody projektu EPC s dotací z OPŽP a jeho příprava (J. Maroušek/SEVEn)

11:40–11:55 Dotazy, diskuze

11:55 –12.00 Přeshraniční výměna zkušeností v oblasti snižování energetické náročnosti objektů (J.Špale/UCEEB)

12:00–12:30 Přestávka

 

Další možnosti financování a úspor

12:30–13:00 Dotační program ELENA: Finanční podpora přípravné fáze EPC (V. Sochor/ČMZR B a R. Kohoutek/DSEC)

13:00–13:30 Financování EPC projektů z Národního fondu obnovy, OPŽP a dalších zdrojů (M. Kryková/enovation)

13:30–13:50 Příklady dobré praxe v oblasti EPC projektů (R. Kohoutek/DSEC)

13:50–14:00 Shrnutí, ukončení webináře (R. Kohoutek/DSEC)

 

Moderuje: R. Kohoutek, DSEC

 

Registrujte se pomocí odkazu zde . Pokud by Vám odkaz nefungoval, pište na adresu  office@apes.cz

Akce bude streamována. Přihlašovací link na stream bude zaslán včas všem registrovaným.

Akce je díky podpoře programu EFEKT 2021 zdarma.

 

FINANCOVÁNÍ EPC S DOTACÍ +2021

FINANCOVÁNÍ EPC S DOTACÍ +202125-09-2021

Jaké jsou výhody metody EPC? Kde funguje nejlépe? Jak připravit EPC projekt s dotací? Jak bude vypadat dotační podpora energeticky úsporných projektů v následujících letech? O těchto a dalších tématech se bude hovořit na semináři  nazvaném Jak snižovat náklady na energii se zárukou a s využitím dotací. 

Termín: 6. 10.  2021 | 10.00–14.00 hod. 

Místo: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 31, Praha 1

 

Program: 

9:30–10:00 Prezence

Metoda EPC obecně a podpora OPŽP

10:00–10:05 Přivítání, úvodní slovo, seznámení s programem (R. Kohoutek/DSEC )

10:05–10:30 Charakteristika energetických služeb se zárukou úspor (EPC) ( M. Hvozda/MVV)

10:30–11:00 Proces přípravy projektu EPC obecně (R. Kohoutek/DSEC )

11:00–11:40 Výhody projektu EPC s dotací z OPŽP a jeho příprava (J. Maroušek/SEVEn)

11:40–12:00 Dotazy, diskuze

12:00–12:30 Přestávka

 

Další možnosti financování a úspor

12:30–13:00 Dotační program ELENA: Finanční podpora přípravné fáze EPC (V. Sochor/ČMZR B a R. Kohoutek/DSEC)

13:00–13:30 Financování EPC projektů z Národního fondu obnovy, OPŽP a dalších zdrojů (M. Kryková, enovation)

13:30–13:50 Příklady dobré praxe v oblasti EPC projektů (R. Kohoutek/DSEC)

13:50–14:00 Shrnutí, ukončení webináře (R. Kohoutek/DSEC)

 

Moderuje: R. Kohoutek, DSEC

 

Registrujte se pomocí odkazu zde 

Seminář je díky podpoře programu EFEKT 2021 zdarma.

 

 

NEJLEPŠÍ PŘIPRAVOVANÉ EPC PROJEKTY ROKU 2020

NEJLEPŠÍ PŘIPRAVOVANÉ EPC PROJEKTY ROKU 202023-09-2021

Vítězem jubilejního desátého ročníku soutěže o Nejlepší připravovaný energetický úsporný projekt se stal Středočeský kraj, druhé místo připadlo Okresnímu soudu Plzeň město a třetí příčku obsadila Městská část Praha 7. Čestné uznání bylo uděleno projektu v Českém statistickém úřadu v Praze a městu Chabařovice. Vyhlašovatelem soutěže je Asociace poskytovatelů energetických služeb.

 

Jako nejlépe připravený energeticky úsporný projekt řešený metodou energetických služeb se zárukou úspor (EPC) v roce 2020 byl vyhodnocen projekt pro hlavní budovu Krajského úřadu Středočeského kraje. Odborná porota ve složení Vladimír Sochor (MPO), Petr Holub (Šance pro budovy) a Martin Sedlák (Svaz moderní energetiky) ocenila technicky komplexní řešení, a především skvělý poměr investice a úspor. Energeticky úsporný projekt pro krajský úřad je prvním ze tří pilotních projektů EPC spolufinancovaných z Operačního programu životní prostředí, které tento největší kraj v ČR nyní připravuje k realizaci. Po nich by měly následovat desítky dalších, na kterých usilovně pracuje 5 vysoutěžených odborných poradenských týmů. Příprava těchto projektů je podporována z programu ELENA Evropské investiční banky.

 

„Krajský úřad se nachází na pražském Smíchově, kde je kvůli hustotě dopravy často špatná kvalita ovzduší. Při modernizaci jsme proto kladli velký důraz na ekologii. Nový plynový kotel bude splňovat nízkoemisní limity. Podle hesla, nejekologičtější energie je ta, která se nespotřebuje, zateplíme půdní prostory a vyměníme část osvětlení za úsporná LED svítidla. Celková úspora emisí CO2 by se díky tomu měla pohybovat kolem 245 tun ročně, což je snížení stávající úrovně o 24 %, “ vysvětluje Petr Barák, vedoucí odd. přípravy a realizace projektů Středočeského kraje.

 

Jako druhý nejlepší připravovaný EPC projekt loňského roku byl vybrán energeticky úsporný projekt v budově Okresního soudu v Plzni. Jedná se o historicky druhý projekt pro organizační složky státu, kde je kombinována metoda EPC s dotací z OPŽP, navíc v památkově chráněném objektu. Vzhledem k závazku českého státu ohledně každoroční renovace 3 % celkové podlahové plochy objektů vládních institucí, které nesplňují požadavky na energetickou náročnost, a těch je kolem 600, se v případě plzeňského soudu jedná o vzorový příklad řešení: Investice do snížení energetické náročnosti se zaplatí z dotací a budoucích úspor energie, využití metody EPC zajistí prokazatelné úspory a přesný obraz energetické účinnosti objektu, stát si může odškrtnout jeden objekt ze seznamu.

 

Investovat budeme především do obnovy či rekonstrukce vytápění, větrání a chlazení budovy, významné úspory energie však očekáváme i díky modernizaci osvětlení a realizaci úsporných opatření v oblasti spotřeby vody, jejíž cena se za poslední dvě desetiletí zvedla na trojnásobek,„ vysvětluje Josef Berka, správce budovy.

 

Třetí místo obsadil EPC projekt ve 12 objektech v majetku MČ Praha 7. Modernizace se dotkne 3 pečovatelských center, 7 základních škol a 1 mateřské, a sledován bude také provoz a spotřeba budovy radnice. V rámci projektu budou kompletně rekonstruovány tři plynové kotelny, nasazen chytrý systém regulace vytápění, vyměněno osvětlení, instalovány budou i spořiče vody. Na základě zpracované analýzy lze očekávat investiční náklady více než 17 mil. Kč. Projekt je plánován na 12 let a jeho poskytovatel bude smluvně ručit za dosažení roční úspory energie v hodnotě téměř 2 mil. Kč. Pokud by dosažená úspora byla nižší, rozdíl by musel doplatit.

 

Téma energeticky úsporných a dlouhodobě udržitelných řešení vnímáme v Praze 7 jako zásadní, i proto od roku 2019 odebíráme elektřinu se zárukami původu. Projekt EPC jednoznačně zapadá do naší koncepce v oblasti energetického managementu a navazuje na předchozí analýzu podpořenou z dotace MPO. Od projektu si slibujeme realizaci efektivních energeticky úsporných opatření a zvýšení komfortu užívání jednotlivých budov. Výhodou pro nás je i získání stálého partnera pro konzultace v oblasti energetických úspor po celou dobu projektu." doplňuje Kamil Vavřinec Mareš, místostarosta MČ Praha 7.

 

Čestné uznání si odnáší Město Chabařovice a Český statistický úřad. Posledně jmenovaný projekt se s investicí do modernizace za 150 mil. korun blíží těm největším, navíc je zde kladen důraz na využití obnovitelných zdrojů energie, konkrétně fotovoltaiky.  Město Chabařovice je příkladem, že šetřit náklady na energie mohou i menší města.

 

O EPC:

 

Energetické služby se zárukou úspor (z angl. Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) zahrnují návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a příp. zajištění financování projektu vedoucí k úsporám energie budov. Zákazník nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje, protože realizaci postupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor. Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, hradí poskytovatel rozdíl. Metoda EPC je mimořádně výhodná pro subjekty s ročními platbami za energie ve výši minimálně 1,5 mil. korun. Tam lze zaručit potenciál úspor, ze kterých bude pak postupně hrazena investice do modernizace. EPC projekty mají návratnost 6 až 10 let.

 

Metoda EPC je v České republice používána od roku 1994. Během této doby bylo realizováno více než 260 projektů za celkem 4,9 mld. korun, které zákazníků pomohly uspořit k dnešnímu dni 4,3 mld. korun. Roční souhrn uspořených nákladů na energie ve všech aktivních projektech v ČR činil v roce 2020 téměř 400 mil. korun a meziročně vzrostl o 16 %. Nejcitovanějšími projekty jsou realizace v ČVUT Praha, Kongresovém centru Praha, v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí a řadě dalších veřejných institucí, ale i v průmyslových objektech. Více o EPC najdete v publikaci 25 let energetických služeb se zárukou úspor nebo na www.energetickesluzby.com

POZVÁNKA NA KOMENTOVANOU 3D PROHLÍDKU

POZVÁNKA NA KOMENTOVANOU 3D PROHLÍDKU31-08-2021

Na středu 29. 9. od 13.30 je naplánována unikátní 360° virtuální komentovaná prohlídka celkem 8 objektů v České republice a v Bavorsku, kde úspěšně fungují energeticky úsporná opatření.

 

Během dvou hodin budete mít možnost zhlédnout chytrá řešení, která šetří náklady na energii a snižují uhlíkovou stopu ve východočeském městečku s 5.000 obyvateli, elektrárnu, která využívá akumulaci elektřiny do vodíku s využitím KVET technologie z bavorského Hassfurthu, ale i bayreuthskou univerzitní teplárnu s centrálním zásobováním teplem, elektřinou i chladem. Zajímavé může být i srovnání úsporných řešeních ve dvou aquaparcích: pražské Šutce a bavorském Freilassingu.  To vše včetně odborného komentáře a prostoru pro dotazy! Celý program je zde

 

Pokud Vás téma zaujalo, registrujte se prosím ZDE. Vlastní odkaz na online setkání obdrží všichni přihlášení v dostatečném předstihu. 

 

Překlad z němčiny je zajištěn.

 

Akce se koná v rámci projektu Přeshraniční výměna zkušeností v oblasti snižování energetické náročnosti, podpořeného z programu EUKI, na němž se za českou stranu podílí UCEEB a APES.

ZELENÁ DOHODA PRO BUDOVY PRÁVĚ STARTUJE

ZELENÁ DOHODA PRO BUDOVY PRÁVĚ STARTUJE 17-08-2021

Budovy a jejich energetické systémy představují 40 % spotřebované energie. Snižování jejich energetické náročnosti tak hraje hlavní roli ve snižování globálních emisí skleníkových plynů. Pro naplnění cílů Evropské zelené dohody, která se této otázce věnuje, je nevyhnutelné zvýšit roční míru renovace budov z dnešních 0,4 až 1,2 % na minimálně 2 % ročně, což z pohledu současné rychlosti renovací v České republice a na Slovensku představuje značnou výzvu pro všechny zapojené strany. Cestu k dosažení tohoto tempa bude hledat mezinárodní projekt nazvaný Zelená dohoda pro budovy, který byl spuštěn na začátku prázdnin.

 

Klíčem k dosažení požadovaného tempa renovace budov v České republice a na Slovensku je zajištění efektivního financování tohoto procesu. Důležitou roli zde bude hrát i soukromý kapitál a další zdroje financování. Jak sladit motivace a zájmy státu, vlastníků budov, nájemníků, developerů, finančních ústavů, měst a dalších zájmových skupin v této oblasti, tak aby se energeticky efektivní renovace vyplatila i jim? K vyřešení této otázky byl v České a Slovenské republice na začátku července spuštěn projekt Zelená dohoda pro budovy (Green Deal for Buildings), který je součástí celoevropské iniciativy, hrazené z programu Horizon 2020.

 

Základním úkolem projektu bude organizace Kulatých stolů za účasti špičkových odborníků ze soukromého i veřejného sektoru na téma:

 • efektivní financování,
 • zvýšení investic do energetické účinnosti a
 • zvyšování hodnoty a důvěry investorů.

 

Hlavním výstupem těchto setkání bude příprava návrhů opatření a akčních plánů s cílem ovlivnit směřování klíčových zúčastněných stran a podpory zavádění iniciativy Chytré finance pro chytré budovy (Smart Finance for Smart Buildings), zejména pokud jde o zlepšení efektivnosti veřejného financování a zapojení soukromého kapitálu.

 

Na projektu se podílí 9 partnerských organizací: SEVEn, The Energy Efficiency Center, Asociace pro rozvoj infrastruktury, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Asociace poskytovatelů energetických služeb, Slovenská inovačná energetická, Ústav vzdelávania a služieb, Prvá stavebná sporitelňa, Via Europa a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska jako hlavní partner projektu.

 

„Naším cílem je vypořádat se s touto výzvou zvýšením konkurenceschopnosti a s tím související inovační aktivity slovenského i českého stavebnictví a vytváření nových příležitostí pro rozvoj bydlení s pozitivním dopadem na kvalitu života a zaměstnanost. Jsme přesvědčeni, že toto je jedna z klíčových cest k obnově ekonomik obou států po krizi Covid-19“, uvedl prezident ZSPS Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA. na úvodním setkání partnerů projektu.

ŠÉFKA EK OBDIVOVALA EPC VE STÁTNÍ OPEŘE

ŠÉFKA EK OBDIVOVALA EPC VE STÁTNÍ OPEŘE16-07-2021

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová poprvé oficiálně navštívila Českou republiku. S premiérem ČR se setkala v budově Státní opery, kde už v roce 2009 fungoval energeticky úsporný projekt řešený metodou EPC, který snížil spotřebu energií za celkem 52 mil. korun.

 

Předsedkyně EK přivezla do Česka nejen schválený Národní plán obnovy ČR, který obsahuje projekty za 180 miliard korun, ale přijela také propagovat nový klimatický plán Evropy, který stojí na výrobě energie z obnovitelných zdrojů a energetických úsporách.Společně s premiérem si prohlédli také historickou budovu Národního muzea a Státní operu. Při nedávných rekonstrukcích obou budov totiž byly využity nejnovější technologie jak v energetické účinnosti, tak v digitalizaci. První dáma EU se totiž také přijela přesvědčit, jak Česká republika plní své klimatické cíle.

 

Právě projekt energetických úspor ve Státní opeře patří k těm nejúspěšnějším v Česku. Zajímavý je nejen ušetřenými penězi, ale také dokonalou souhrou moderního ekologického zázemí s historickým objektem. Státní opera navíc použila tzv. formát EPC, který má dvě výhody. Jednak jsou úspory zákazníkovi garantovány přímo ve smlouvě, jednak nemusí investovat z vlastního žádné peníze, protože se investice splácejí přímo z toho, co se ušetří za energie.

 

Jsem ráda, že jsem dnes měla možnost vidět renovaci klenotů z 19. století směrem k 21. století, ke klimatické neutralitě. Udělalo to na mě velký dojem a je to důkazem odhodlání České republiky pro udržitelnou budoucnost, kterou EU podpoří,“ uvedla Ursula von der Leyenová, kterou prováděl při její návštěvě v opeře Jan Burian, generální ředitel Národního divadla, jehož je opera součástí.Poskytovatelem projektu, který ve Státní opeře běžel v letech 2009 - 2019, byla společnost ENESA z ČEZ ESCO, poradenské služby měl na starosti SEVEn. Kotle dodala společnost Hoval. Všichni jsou nyní členy APES .
 

MILNIK V ZAVÁDĚNÍ EPC: PRVNÍ PROJEKT V OSS

MILNIK V ZAVÁDĚNÍ EPC: PRVNÍ PROJEKT V OSS16-07-2021

Okresní soud Plzeň-město se připojuje k řadě institucí veřejné správy, které snižují své náklady na energie pomocí progresivní metody EPC (Energy Performance Contracting). V ČR se jedná o vůbec první projekt EPC pro organizační složku státu (OSS). Dodavatel EPC projektu bude po dobu 10 let smluvně garantovat úsporu energetických nákladů.

 

Okresní soud do modernizace energetického systému investuje 9 mil. Kč, přičemž investovaná částka bude splácena z budoucích úspor. Ty činí v případě tepla 27 % a elektrické energie 18 %. Ulehčí se tak nejen rozpočtům, jejichž prostředky bude možné investovat jinam, ale zároveň dojde díky redukci CO2 k podstatnému snížení zátěže životního prostředí.

 

Vstupní náklady pro zadavatele jsou navíc v podstatě minimální – mimo jiné díky tomu, že většinové financování realizace opatření proběhne s využitím dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v kombinaci s Novou zelenou úsporám.

 

"Potenciál energetických úspor v budovách státního sektoru je obecně velmi vysoký. Komplexní technologickou a stavební revitalizací budov dosáhneme snížení jejich energetické náročnosti a tím i úspory provozních nákladů státu. Přispíváme tak k plnění environmentálních cílů, ke kterým se Česká republika zavázala," vysvětluje předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb Miroslav Marada.

 

Smlouva o energetických službách, garantující komplexní rozsah služeb dle principů metody EPC, byla podepsána na začátku července. Zahrnuje například projekční přípravu, realizaci všech navržených opatření a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků dosahovaných úspor.

 

Mezi konkrétní energeticky úsporná opatření bude patřit rekonstrukce plynové kotelny, modernizace vzduchotechnických jednotek, řízení vytápění v jednotlivých místnostech, ale také například využití tepelného čerpadla namísto stávajícího elektrokotle pro prostor archivu. V celém objektu dojde navíc k výměně svítidel za úsporná LED světla.

 

Projekt realizují členové APES. Poskytovatelem je společnost MVV Energie CZ a.s., přípravu zakázky kompletně zajišťovala poradenská firma ENVIROS, s.r.o.

JAK NA KOMBINACI EPC A DOTACE KROK ZA KROKEM

JAK NA KOMBINACI EPC A DOTACE KROK ZA KROKEM02-06-2021

Jak postupovat, pokud chcete podat žádost o dotační podporu energeticky úsporných opatření řešených metodou EPC, se dozvíte na webináři pořádaném ve středu 23. června od 10.00 hod.

 

Jeho cílem je předat konkrétní praktické informace o metodě EPC, jejich výhodách, kde je vhodné ji použít a hlavně, jak pro snížení energetické náročnosti vašich objektů využít dotační podporu. Jedna z prezentací bude věnována i finanční pomoci na analýzu vhodnosti EPC, která může dosáhnout až 90 % nákladů. 

 

Název: Jak snižovat náklady na energii se zárukou a s využitím dotací

Termín: 23. 6. 2021 | 10.00–13.00 hod. 

 

Program: 

9:30–10:00 Prezence

Metoda EPC obecně a podpora OPŽP
10:00–10:10 Přivítání, úvodní slovo, seznámení s programem (R. Kohoutek/DSEC )
10:10–10:30 Charakteristika energetických služeb se zárukou ús por (M. Hvozda/MVV )
10:30–11:00 Proces přípravy projektu EPC obecně (R. Kohoutek/DSEC )
11:00–11:25 Výhody projektu EPC s dotací z OPŽP a jeho příprava (J. Maroušek/SEVEn)
11:25–11:40 Dotazy, diskuze

 

Další možnosti financování a úspor
11:40–12:10 Podpora přípravy projektů EPC - program ELENA
(V. Sochor/ČMZR B, T. Konvička/ČMZR B a R. Kohoutek/DSEC )
12:10–12:30 Jak šetřit nejen energie díky cirkulárnímu zadávání (D. Milerová Prášková/INCIEN )
12:30–12:40 Shrnutí (R. Kohoutek/DSEC )
12:40–13:00 Dotazy, diskuze

 

Moderuje: R. Kohoutek, DSEC

 

Účast na semináři je zdarma.

Z důvodu omezené kapacity prostor je nutné se registrovat pomocí odkazu zde 
Odkaz na připojení na webinář: zde Passcode:541869Kontakt: Eva Ksiazczak, mail. office@apes.cz, tel. 603 894 354

 

POZVÁNKA NA WERBINÁŘ O PERFORMANCE DESIGN BUILD A BIM

POZVÁNKA NA WERBINÁŘ O PERFORMANCE DESIGN BUILD A BIM20-05-2021

Další webinář věnovaný tématu Performance Design Build a BIM, který proběhne 27. 5. od 9 - do 13 hod, se tentokrát zaměří  na aktuální trendy v této oblasti,  stanovení požadavků a hodnocení návrhů novostaveb přes LCC, využití certifikace LEED, uhlíkovou neutralitu, modelování pomocí BIM a samozřejmě na praktické příklady a zkušenosti.

 

PROGRAM:

9.00 – 9.25: Performance D&B (PDB) ve světle aktuálních trendů (Mgr. Aleš Chamrád, LL.M., Chamrád Legal)

 • Proč PDB
 • Inspirace EPC
 • Základní charakteristika – schéma
 • Zaměření na ověřování cílových parametrů při skutečném provozu
 • PDB - nástroj odpovědného zadávání
 • PDB a ESG?  

 

9.25 – 10.10: Příprava projektů Performance D&B (PDB) – Stanovení požadavků na funkci a výkon, hodnocení návrhů novostaveb přes LCC při zadávání zakázky (Ing. Miroslav Marada, MBA, předseda APES, Mgr. David Dvořák, Ph.D., LL.M./MT Legal)

 • Představení přístupů metodiky – využití varianty A) až C) se zaměřením na varianty bez kalibračního modelu
 • Způsob nastavení požadavků cílových parametrů
 • Nastavení hodnotících kritérií (nikoliv jen cena) – příklady
 • Průběh hodnocení nabídek v praxi
 • Pohled ZZVZ 

 

10.10 – 10.40: Využití certifikace LEED u projektů Performance D&B (DPB), PDB - cesta k uhlíkové neutralitě (Ing. Petr Vogel, tajemník představenstva České rady pro šetrné budovy, EkoWATT)

 • Zmínka z metodiky – o přístupu. Ověřování cílových parametrů v praxi
 • LEED cesta k nastavení a ověření cílových parametrů při skutečném provozu budovy popis/kalibrační model
 • Cesta k uhlíkové neutralitě v metodice PDB

 

10.40 – 11.20: Praktické zkušenosti z přípravy a realizace projektu Design & Build z pohledu zadavatele, příprava a realizace projektu (Ing. Alena Havlíčková/Mgr. Silvie Mádrová/Mgr. Jakub Váňa/Jihomoravský kraj)

 • Zkušenosti z praxe, a to jak z přípravy zadání projektu, tak ze samotné realizace
 • PDB nástroj odpovědného zadávání

 

11.20 – 11.35: BIM, veřejné zakázky a PDB – základní vymezení (Mgr. David Dvořák, Ph.D., LL.M./MT Legal)

 • Obecně k BIMU a jeho promítnutí do legislativy veřejných zakázek a metodiky PDB

 

11.35 – 12.30:  PDB a první zkušenosti z využití BIM v praxi (Tomáš Čermák – BIM specialista)

 • Blíže o procesech BIMU
 • Praktická ukázka použití BIM při přípravě a realizaci projektu PDB
 • Výhody využití BIMU u PDB, kdy se zhotovitel angažuje na stavbě i po přejímce díla

 

12.30 – 12.50: Jak skloubit architektonickou soutěž s konceptem Performance D&B - pohled architektů z praxe (Dipl. Ing. Mirko Lev, architekt, starchitects)

 • Architekti a PDB – fungujete to, lze to skloubit
 • Důvody, proč ano

 

Závěr a diskuse

 

Vstup na akci je zdarma, pro přístup do online rozhraní je nutná registrace zde

 

Akci pořádá Asociace poskytovatelů energetických služeb ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 na rok 2021.

 

JAK ŠETŘÍ ENERGIE V BAVORSKU A JAK TO DĚLÁME U NÁS?

JAK ŠETŘÍ ENERGIE V BAVORSKU A JAK TO DĚLÁME U NÁS?01-05-2021

Ve středu 19. května proběhne od 13.00 online setkání českých a bavorských poskytovatelů energetických služeb s cílem prezentovat inspirativní příklady dobré praxe, ale i problematická místa, která je třeba řešit vždy ku prospěchu zákazníka.

 

Akce je určena pracovníkům společností z oblasti energetických úspor, a to jak poradcům, tak i poskytovatelům. Přínosná může být i pro  zástupce municipalit a krajů, kteří se zde mohou inspirovat jak snižovat energetickou náročnost budov a na co dát pozor.

 

Název: Dobrá (i špatná) praxe v zavádění energeticky úsporných opatření

... aneb sdílení dobrých, ale i špatných zkušeností s těmito projekty mezi dodavatelskými a poradenskými společnostmi

 

Termín: 19. května 2021 od 13.00 - 15.40

 

Program workshopu:

 • 13.00 – 13.10 Úvodní slovo (Radim Kohoutek, APES/DSEC)
 • 13.10 – 13.30 Pokročilé zadávání stavebních zakázek formou Performance design build aneb Jak si to zhotovitel upeče… (Aleš Chamrád/Libor Prouza, Loyd Group)
 • 13.30 – 13.50 Factory district Munich – energeticky úsporná čtvrti o rozloze 60 fotbalových hřišť (Franz Völkl, Bayernwerk Natur GmbH)
 • 13.50 – 14.10 Modernizace vytápění, vzduchotechniky, osvětlení, MaR zaplacená z budoucích úspor energie čili snižování energetické náročnosti objektů pomocí metody EPC (Miroslav Marada, ENESA)
 • 14.20 – 14.40 Unikátní vytápění bytového komplexu v Osterfeld (Christopher Schneider, komunální společnost Haßfurt)
 • 14.40 – 15.00 Kde všude pomáhá energetický management (Martin Hvozda, MVV Energie)
 • 15.00 – 15.20 Přínos energetického managementu v 6 bavorských nemocnicích a návaznost na DIN EN ISO 50001 (Ingo Endres, Projektový inženýr na Institut für Energietechnik, Amberg)
 • 15.20 – 15.40 Diskuse a závěr

 

Online workshop bude probíhat dvojjazyčně se simultánním překladem mezi českým a německým jazykem prostřednictvím služby Zoom.

 

Registrujte se prosím zde

Odkaz na akci zde. (PIN: 604487)

 

Setkání pořádá Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ve spolupráci s ČVUT UCEEB (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov) a Technickou univerzitou Amberg-Weiden (OTH-AW) v rámci projektu Přeshraniční výměna zkušeností se snižováním energetické náročnosti podpořeného z výzvy EUKI 2020 (EUropean Climate Initiative/EUropäische KlimaschutzInitiative) pořádané německým Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti. 

Více informací na stránkách projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPODÁŘSKÝ RŮST ČESKA MOHOU ROZHÝBAT RENOVACE BUDOV

HOSPODÁŘSKÝ RŮST ČESKA MOHOU ROZHÝBAT RENOVACE BUDOV26-03-2021

Poslanci budou v pátek na mimořádné schůzi jednat o podobě Národního plánu obnovy. Minimálně 37 % z celkových 172 miliard korun má jít na udržitelnou transformaci země. Úsporné renovace budov a výstavba domů v pasivním standardu jsou přitom podle aliance Šance pro budovy, jejíž členem je i APES,  ideálním nástrojem pro nastartování české ekonomiky. Uvědomují si to i ministerstva, a proto na úspory energie z fondu míří 25 miliard korun. Chybí však jasná provázanost s ostatními finančními zdroji. Šance pro budovy upozorňuje, že fondů je velké množství a pro žadatele musí být jejich nastavení přehledné. Čas se přitom krátí. Česko musí do konce dubna Evropské komisi předložit jasný plán.

 

Renovace budov jako příležitost pro českou ekonomiku

 

Opozici zajímá, jak vláda v období 2021–2023 využije 172 miliard korun z evropského Fondu obnovy, který má pomoct lidem a firmám z krize. Česko nyní potřebuje nastartovat hospodářský růst, a právě energeticky úsporné renovace jsou vhodným nástrojem, jak oživit ekonomiku po pandemii a zároveň splnit evropské klimatické cíle. Každá miliarda investovaná z veřejných peněz totiž vyvolá celkové investice ve výši tří až čtyř miliard. Peníze přitom zůstávají doma, protože zakázky realizují místní firmy. Tím také vznikají nová pracovní místa.

 

„Do roku 2030 mohou renovace budov a využití obnovitelných zdrojů vytvořit v regionech až 80 tisíc pracovních míst a menším a středním firmám přinést zakázky ve výši 900 miliard korun,“ uvádí Petr Holub, ředitel Šance pro budovy a dodává: „Budovy mají obrovský potenciál jak ve snižování spotřeby energie, tak v redukci emisí. Kvalitní výstavbou a renovacemi je možné do roku 2030 snížit české emise CO2 o 13 %. Pro srovnání náhrada uhelných elektráren jaderným zdrojem uspoří 6 % českých emisí. Vláda by měla dát úsporám energie a renovacím budov alespoň srovnatelnou prioritu a tedy i politickou a manažerskou kapacitu jako přípravě nového jaderného zdroje. Přínosy pro české domácnosti a snižování emisí jsou totiž několikanásobně větší. Na úrovni náměstků vidíme velkou snahu a množství odvedené práce, ale to někdy nestačí.“

 

Koncepční přístup chybí. Žádosti o dotace by měl stát zjednodušit

 

Do českých domácností, které jsou také významným zdrojem znečištění ovzduší v Česku, by podle dosavadních plánů mělo z Národního plánu obnovy směřovat 19 miliard korun přes kapitolu MŽP (2.5) do programu Nová zelená úsporám a dalších 6 miliard na renovace vládních budov a veřejného osvětlení přes kapitolu MPO (2.2). Tuto částku je potřeba mezi žadatele rozdělit do roku 2023, čerpat ji mohou do konce roku 2026.

 

Nejedná se však o jediný zdroj financí pro úsporné renovace a stavby. Podporu lze čerpat také z Operačního programu Životní prostředí, který je zaměřen na veřejné budovy, jako jsou školy, školky, nemocnice nebo úřady, či Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost určený pro komerční a podnikatelské budovy, nebo také z Modernizačního fondu. Celkem bude z programů na zvyšování energetické účinnosti k dispozici asi 125 miliard korun z potřebných 150 až 200 miliard.

 

„Finančních zdrojů je, řekněme, dostatek, je však potřeba k renovacím a výstavbě přistupovat koncepčně. Musíme vytvořit přehledný systém, aby si žadatelé mohli pohodlně na jednom místě vybrat vhodný způsob podpory podle toho, zda se jedná o rodinný dům nebo školu. Není možné, aby musel vlastník budovy složitě dohledávat potřebné informace. Pak se stává, že se žádosti o podporu nahromadí těsně před ukončením programu, a na mnohé se už nemusí dostat,“ vysvětluje Holub.

 

„Ministerstva by také měla uvolňovat finance na projektovou přípravu bez závazku bezprostřední investice, to je důležité pro přípravu zásobníku kvalitních projektů a tedy ve výsledku pro efektivní čerpání všech fondů,“ uzavírá Holub.

 

Dle výpočtů Šance pro budovy bude do roku 2030 pro renovace optimálního počtu budov potřeba investic ve výši 600 miliard korun. Z toho 150 až 200 miliard je potřeba pokrýt z veřejných peněz, zbytek zajistí soukromé investice, ať už na úrovni programů, nebo u jednotlivých vlastníků budov.

ČMZRB POMŮŽE S EPC

ČMZRB POMŮŽE S EPC01-03-2021

Nejen podnikatelé, ale také kraje, města a další instituce veřejného sektoru budou moci prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) získat kompletní pomoc při přípravě energeticky úsporných projektů, a to s minimálními náklady. Projekt ELENA od letošního jara podnikatelům i municipalitám nabídne prostředky z programu HORIZON 2020 spravovaném Evropskou investiční bankou (EIB) a sníží množství administrativy spojené s přípravou takovýchto projektů.

 

ČMZRB v rámci projektu ELENA podnikatelům bez rozdílu velikosti zajistí vypracování energetického posudku jejich zamýšleného projektu. Podnikatel přitom uhradí pouze 10 % z jeho ceny. Základní podmínkou je, že se musí jednat o projekt, který přinese úsporu na energiích a bude se vztahovat k nemovitosti. „Typicky se může jednat například o rekonstrukci výrobní haly ve smyslu jejího zateplení, výměny oken, osvětlení, nové rozvody elektřiny a vody, využití odpadního tepla apod.,“ přibližuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, a dodává: „V první fázi podnikateli tedy pomůžeme s přípravou projektu, v druhé mu poskytneme bezúročné financování z našich stávajících programů, jakými jsou Úspory energie, resp. Energ. Podnikatel výrazně ušetří, ať už na samotném energetickém posudku či na úrocích, a zároveň mu ubyde administrativy spojené s přípravou a financováním projektu.“

 

Krajům, městům, obcím a dalším institucím veřejného sektoru ČMZRB v rámci projektu ELENA nabídne vypracování analýzy vhodnosti pro energeticky úsporné projekty EPC, přípravu zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem, který projekt zrealizuje a zajistí  přípravu podkladů pro případné podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí. „Jen náklady spojené s přípravnou takového projektu se mohou vyšplhat na částky kolem milionu korun. Pokud se municipality rozhodnou využít našich služeb, tyto náklady jim klesnou na desetinu. Vedle toho jim ubyde administrativy, což může být také významná pomoc,“ uvádí Jiří Jirásek.

 

 

ČMZRB bude poskytovat poradenství prostřednictvím vysoutěžených energetických poradců a EPC konzultantů. Pokud se bude jednat o projekty menšího rozsahu, tak využije svých vlastních odborníků. V současné době byla podepsána smlouva o přípravě dokumentace pro výběr poradců, kteří budou pomáhat s přípravou energeticky úsporných projektů. K samotnému spuštění projektu pak dojde na jaře letošního roku. Pokud by však zájemci chtěli konzultovat své projekty již nyní, mohou se obrátit na tým ELENA ČMZRB (kontakt pro podnikatele zde, kontakt pro municipality zde).

 

ELENA je projekt, jehož cílem je nabídnout komplexní servis při přípravě energeticky úsporných projektů a tím zvýšit investování do úspor energie. ČMZRB při tom využije prostředky EIB, které se jí na tento účel podařilo získat. Podpora z projektu ELENA tedy není běžnou veřejnou podporou a nevztahují se na ní limity de minimis

TRH EPC V ROCE 2020 VÝZNAMNĚ ROSTL

TRH EPC V ROCE 2020 VÝZNAMNĚ ROSTL22-02-2021

Loňský rok byl z pohledu trhu energetických služeb se zárukou úspor (EPC) rekordní. Aktivní projekty ušetřily zákazníkům, kterými jsou převážně města, kraje a jejich příspěvkové organizace, elektřinu, plyn, teplo a vodu za téměř 400 milionů korun. Jedná se o největší roční úsporu od roku 1994, kdy byly v ČR realizovány první EPC projekty.  Množství uspořené energie v těchto projektech stouplo oproti předloňsku o 15 %.

 

Trh dále roste. Loňská investice do nových projektů řešených metodou EPC, které budou spořit peníze v budoucnu, se vyšplhala na 523 milionů korun.  I toto číslo je nejvyšší v historii. 

 

„Loňský rok byl pro EPC velmi úspěšný. Šlo jednak o organický růst trhu, ale důležitým impulsem byla také nová možnost kombinovat výhody EPC s dotacemi z programů ministerstva životního prostředí a ministerstva průmyslu. Odstartovalo to realizaci řádově větších projektů, než tomu bylo doposud, a mohou se tak realizovat investičně náročnější opatření. Je to výhodné jak pro zákazníky a poskytovatele těchto služeb, tak i pro stát, který má díky EPC zajištěno, že dotace podpoří projekty, které přinesou reálnou úsporu energie,“ vysvětluje příčiny nárůstu Miroslav Marada, předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES). 

 

První projekty podpořené z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) již byly dokončeny. Od listopadu 2020 běží také dotační výzva na snížení energetické náročnosti objektů v průmyslu z programu OPPIK.

 

 „Podnikatelé potřebují výrazně kratší návratnost investic než veřejná sféra. Finance z OPPIK mohou pomoci návratnost zkrátit, a rozšířit tak v průmyslu zájem o projekty energetických úspor. Lze je využít například na zateplování a stavební úpravy, které nejsou součástí běžných EPC projektů, ale významně zvýší jejich efekt. Vyhlásili jsme tak pilotní výzvu ve výši 500 milionů korun a nové příležitosti přijdou v navazujícím programu OP TAK v dalším programovém období,“ upřesňuje náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha.

 

Realizaci energeticky úsporných projektů bude možné hradit i z dalších fondů. Například z Modernizačního fondu nebo Národního plánu obnovy, který počítá s investicemi ve výši několika miliard korun na energetickou rekonstrukci státních budov.

 

Největším novým loňským projektem byla investice 232 milionů korun do energetické modernizace 9 areálů kolejí a menz ČVUT Praha, kde opatření s delší dobou návratnosti byla realizována právě díky dotaci. 

 

„Jsem rád, že loňský rok i přes extrémní náročnost kvůli COVID potvrdil rostoucí důležitost projektů EPC a roste velikost úspor i objem investic. Dostat se na stavbu, obnovit pro techniky a dělníky potřebné kvalifikace, vyřídit věci na úřadech - řada běžných kroků byla zvlášť během jara takřka nadlidským úkolem. Přesto se nám podařilo včas dokončit modernizaci na ČVUT a dobře jsme zvládli řadu našich dalších projektů,“ říká Kamil Čermák, generální ředitel společnosti ČEZ ESCO, jejíž dcera ENESA má na trhu EPC v Česku největší podíl.

 

Projekty EPC jsou velmi efektivní ve školách, ale i v nemocnicích. Jeden z největších každoročně šetří v břeclavské nemocnici téměř 13 milion korun. „Právě během pandemie se ukazuje přínos chytrých investic, které šetří veřejné prostředky. V břeclavské nemoci jsme významně modernizovali vytápění i s rozvody, vzduchotechniku a osvětlení za téměř 70 milionů, které se jim však vrátí ještě před koncem projektu. Jsem si jist, že vedení nemocnice je rádo, že nyní nemusí řešit stav budov,“ upřesňuje Jan Palaščák, šéf skupiny Amper, dvojky na trhu EPC.

 

Nejčastějším zákazníkem je však stále komunální sféra. V těchto dnech bude spuštěn do provozu energeticky úsporný projekt ve dvanáctitisícovém Vrchlabí. Vlastní realizaci předcházela analýza stavu a spotřeby v jednotlivých městských objektech.  Z ní vyplynulo, že nejvyšších úspor lze dosáhnout ve dvou základních a jedné mateřské škole, zámku a radnici. „Dříve se roční náklady na energie těchto pěti objektů pohybovaly okolo 5,5 miliony korun s DPH. Od letošního roku to bude o 1 milion korun méně,“ vysvětluje starosta Jan Sobotka. Z těchto úspor se bude postupně splácet 8 nových kotlů, 700 LED svítidel, modernizace systému měření a regulace a také energetický management. 

 

„Komplexní technologická řešení zahrnující inovativní řešení s prvky čidel, měřicích a řídicích systémů na veřejných budovách, ve firmách, v průmyslu i v domácnostech jsou klíčovým nástrojem. Osobně jsem pevně přesvědčen, že tohle je cesta k rekonstrukci a modernizaci celého českého hospodářství v příštích minimálně 15-20 letech,“ dodává Martin Boruta, ředitel Národního centra energetických úspor. Navíc modernizace budov v majetku obcí a krajů pomocí metody EPC, kde se náklady splácí z úspor může být dobrým řešením výpadku způsobeného daňovým balíčkem schváleným na konci roku 2020. 

 

Snižování energetické náročnosti v soukromých, veřejných i komerčních budovách může mít velmi pozitivní přínos i pro postcovidový restart ekonomiky a boj s nezaměstnaností. „Investice do renovace budov se již jednou v Česku osvědčily. Po propadu ekonomiky před 12 lety pomohly zachránit české stavebnictví. Nyní mají osvědčené recepty z balíčku opatření energetických úspor v budovách opět šanci nastartovat českou ekonomiku a jako bonus snížit emise a zajistit snížení účtů za energie,” dodává Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. “Renovace budov spolu s investicemi do obnovitelných zdrojů jsou základem naplnění českých cílů v oblasti snižování emisí. Vytvoří desítky tisíc pracovních míst a přinesou investice v řádu stovek miliard. Jde o příležitost, která posílí konkurenceschopnost české ekonomiky, a tak bychom jejich rozvoj neměli minout,“ uzavírá Martin Sedlák.

 

TRH EPC 2020 v číslech:

 • Celková roční úspora energie ve všech EPC projektech: 399 mil. Kč
 • Investice do EPC projektů realizovaných v roce 2020: 523 mil. Kč

 

 

TRH EPC 2016 - 2020 v číslech:

 • Průměrná výše ročních úspor ve všech EPC 2016 - 2020: 351 mil. Kč
 • Průměrná roční výše investic do EPC 2016 – 2020: 255 mil. Kč 

 

 

O EPC:

Energetické služby se zárukou úspor (z angl. Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) zahrnují návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a příp. zajištění financování projektu vedoucí k úsporám energie budov. Zákazník nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje, protože realizaci postupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor. Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, hradí poskytovatel rozdíl. Metoda EPC je mimořádně výhodná pro subjekty s ročními platbami za energie ve výši minimálně 1,5 mil. korun. Tam lze zaručit potenciál úspor, ze kterých bude pak postupně hrazena investice do modernizace. EPC projekty mají návratnost 6 až 10 let. Model EPC je v ČR aplikován již 26 let a přinesl zákazníkům téměř 260 projektů úspory energie ve výši 4,9 mld Kč. Více info o EPC je obsaženo v publikaci ke 25 letům od spuštění prvního projektu 

APES SE ROZRŮSTÁ O AGENTURU EFA CZ

APES SE ROZRŮSTÁ O AGENTURU EFA CZ10-02-2021

V lednu 2021 se řady členů Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) rozšíří o společnost EFA CZ, která dlouhodobě pomáhá zajišťovat finance na energeticky úsporné projekty.  

 

Trh energetických služeb se zárukou úspor (EPC) je na vzestupu. Jednou z hlavních příčin je dotační podpora těchto projektů z OPŽP a nově i OPPIK. Ta je výhodná pro zákazníky, ale i pro stát, protože využití metody EPC v dotovaných projektech je zárukou transparentních a prokazatelných úspor energie, které přispívají k naplňovaní závazků ČR v oblasti zvyšování energetické účinnosti a ochrany klimatu. „Metoda EPC má pro zákazníky řadu výhod: nepotřebují žádné počáteční investice, na komplexní, často složité projekty mají jednoho dodavatele, který garantuje výši úspor a přebírá tak na sebe veškerá rizika projektu. Je jasné, že „ušít na míru“ dotaci v takovém projektu není jednoduché. Jsme moc rádi, že EFA CZ je připravena seznámit se s EPC detailně, co jí umožní maximalizovat výhody pro zákazníky,“ říká předseda APES Miroslav Marada.

 

Společnost EFA CZ je součástí celoevropské skupiny The European Funding Alliance se sídlem v Holandsku. Už více než 30 let pomáhá firmám v celé Evropě zajistit financování projektů prostřednictvím dotací, investičních pobídek a dalších finančních nástrojů, počínaje od identifikace projektového záměru a sestavení žádosti, přes výběrové řízení až po vlastní realizaci projektu a jeho financování. „Úspory energií, ekologie a obnovitelné zdroje jsou pro nás klíčovým tématem, a proto vnímáme vstup do APES jako logický krok. Vnímáme to jako příležitost rozšířit servis pro naše klienty a vnést na český trh přístup, který aplikujeme mezinárodně,“ komentuje vstup Michal Bartal, Managing Director EFA CZ.

 

Asociace poskytovatelů energetických služeb byla založena v roce 2010 celkem sedmi společnostmi. Za dobu svého působení na trhu energetických úspor přispěla ke standardizaci energetických služeb jejich ukotvením v zákoně o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. Stála u zrodu Vzorové smlouvy o energetických službách, která je dnes akceptovaným základem smluvního vztahu mezi poskytovateli služeb a veřejným sektorem. Je administrátorem Evropského etického kodexu pro EPC a každoročně pořádá či se účastní řady vzdělávacích seminářů na téma energetické úspory a pomáhá tak naplňovat závazky České republiky v oblasti zvyšování energetické účinnosti.

POZVÁNKA NA WORKSHOP SÍTĚ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

POZVÁNKA NA WORKSHOP SÍTĚ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 22-01-2021

Proč se v německých městech a průmyslových podnicích daří významně šetřit energie? Lze německý model využít i v České republice? Jak fungují energeticky úsporné projekty (EPC) v Čechách? Na všechny tyto otázky Vám odpovíme během našeho dopoledního workshopu.

 

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci s Asociací  poskytovatelů energetických služeb (APES) a Technickou univerzitou Amberg-Weiden (OTH-AW) pořádá on-line workshop na téma SÍTĚ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI, které v Německu sdružují průmyslové firmy, zástupce měst a obcí a poskytovatele energetických služeb s cílem snížit náklady na energie a emise CO2. Funguje zde více než 300 podobných sítí, díky kterým vzniká mnoho projektů energetických úspor s celkovým ekologickým přínosem přes 5 milionů tun CO2.

 

Stojíte před modernizací energetického hospodářství a chybí Vám potřebné know-how a finance na jeho získání? Přijďte se dozvědět více o výhodách Sítí energetické účinností, jejichž hlavní předností je právě výměna zkušeností o energeticky úsporných projektech napříč sektory.

 

Workshop se bude konat ve středu 3. února 2021 od 9:30 do 11:55 prostřednictvím on-line platformy ZOOM.

Účast na akci je bezplatná.

Registrační formulář a přihlašovací link na schůzku naleznete zde.

Workshop proběhne se simultánním překladem mezi českým a německým jazykem.

 

Program:

  9.30       Zahájení, uvítací slovo ředitele centra ČVUT UCEEB

  9.50       Sítě energetické účinnosti – představení konceptu a benefity pro účastníky

10.40     Zkušenosti a příklady dobré praxe z Bavorska

              - Dr. Raphael Lechner, OTH

              - Jens Machold, starosta, Wolnzach

11.10     Energetické služby se zárukou úspor (EPC) – 25 let zkušeností se snižováním spotřeby energií v českých městech a průmyslových podnicích (APES)

             - Radim Kohoutek, výkonný ředitel APES

             - Milan Vich, energetický manažer Pardubického kraje

             - Pavel Drahovzal, starosta, obec Velký Osek

11.40    Prostor na diskuzi a otázky

 

Workshop je součástí projektu Přeshraniční výměna zkušeností v oblasti zvyšování energetické účinnosti podpořeném z programu EUKI

 

PF 2021

PF 202119-12-2020

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2021.

Tým APES

OPPIK: DOTACE NA ÚSPORY ENERGIE A EPC

OPPIK: DOTACE NA ÚSPORY ENERGIE A EPC08-12-2020

Na začátku prosince bylo zahájeno přijímání žádostí o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) na projekty řešené metodou energetických služeb se zárukou úspor (EPC), které mají snížit konečnou spotřebu energie v podnikatelském sektoru.

 

Cílem této výzvy je snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity v průmyslu pomocí projektů řešených metodou EPC. Tato metoda přináší zákazníkům jistotu výše úspor energie, ze které se pak následně splácí investice do modernizace.  Pokud by úspory byly nižší, rozdíl doplatí dodavatel. Zákazník i dodavatel tak mají stejnou motivaci: maximalizaci úspor energie. Stejné kritérium platí i pro efektivní využití dotace. Proto Ministerstvo průmyslu a obchodu sáhlo u této výzvy po metodě EPC jako záruce prokazatelných a transparentních úspor, která může pomoci zajistit plnění závazků ČR v oblasti snižování emisí CO2.

 

Alokace dotační výzvy není velká, činí 500 mil. Kč. „Pokud se sejde kvalitních projektů více než za půl miliardy, můžeme alokaci navýšit. V každém případě bereme tuto výzvu jako pilotní. Získané zkušenosti využijeme při plánování a definici podmínek v dalším programovacím období,“ říká Ondřej Tomšej, vedoucí oddělení implementace OPPI a PO3 OPPIK na MPO.

 

Z pohledu OP PIK se jedná o inovativní přístup, kdy otevřeně podporuje projekty, ve kterých budou žadatelé vybírat dodavatele nikoliv na nejnižší cenu investice podle už někým připraveného projektu s položkovým rozpočtem, ale na nejlepší ekonomickou výhodnost pomocí zadání přes požadavky na výkon a funkci. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí podle absolutní hodnoty garantovaných úspor a podle poměru mezi garantovanou úsporou a cenou za realizaci projektu „Úkolem dodavatele je nabídnout vlastní koncepční řešení projektu, stanovit cenu i budoucí úsporu a vše finančně garantovat. Projekt (dokumentaci) si dodavatel vypracuje sám jako součást plnění, zajistí všechny potřebná povolení a po dokončení po dobu poskytování garancí za úsporu se bude starat i o energetický management,“ popisuje roli dodavatele předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb Miroslav Marada.

 

Podobných projektů funguje zatím spíše ve veřejné sféře již více než 250 za téměř 3,2 mld. korun, drtivá většina bez dotační podpory. Zákazníkům ušetřily energii za 4,5 mld. korun. Operační program ŽP, který dotuje v energetických úsporách veřejné instituce, projekty EPC podpořil již v posledních čtyřech řádných výzvách. První, kdo to využil a má již realizováno, jsou ČVUT a AVU. Teď se tedy dostalo i na soukromé podniky.

 

V této výzvě bude také poprvé uplatněna nová platební metodika. Způsobilým bude i výdaj, který za žadatele zaplatí někdo jiný, třeba banka. A to buďto z titulu poskytnutého úvěru, ale i z titulu odkoupené pohledávky dodavatele z dlouhodobého dodavatelského úvěru. Žadatel může splácet i dlouho po konci roku 2023 a nepřijde o způsobilost výdajů. U dobře připraveného projektu může s využitím dotace průběžně splácet i méně, než kolik bude průběžně spořit. Není to pro každého, finanční zdraví podniku je podmínkou, může s tím však vypomoci ČMRZB poskytnutím záruk na postoupenou pohledávku.

 

Nejzazší termín pro podání žádosti bude konec září 2021. Výhodou v bodovém ohodnocení bude podepsaná smlouva s dodavatelem EPC. Projekt musí být fyzicky realizován do konce března 2023.

 

Dotační výzva má pomoci v dekarbonizaci, tak jak po tom volá Evropská komise. A nejde jen o plnění závazků, pod kterými je Česká republika podepsána, investice do kvalitních budov jsou také výborným nástrojem pro oživení ekonomiky po koronakrizi. Renovace budov mohou podle odhadů aliance Šance pro budovy zaměstnat přes 43 tis. pracovníků, a to zejména v malých a středních firmách v regionech.

APES POMÁHÁ SNIŽOVAT ENERGETICKOU NÁROČNOST

APES POMÁHÁ SNIŽOVAT ENERGETICKOU NÁROČNOST10-12-2020

V říjnu letošního roku byl spuštěn česko-německý projekt na výměnu poznatků v oblasti zvyšování energetické účinnosti nazvaný Přeshraniční výměna zkušeností se zvyšováním energetické účinnosti.

 

Cílem projektu podpořeného z prostředků EUKI 2020 (EUropean Climat Initiative/Europäische Klimaschutzinitiative) je vytvořit v ČR síť či sítě spolupracujících subjektů v oblasti zvyšování energetické účinnosti a v rámci této sítě sdílet informace a zkušenosti a přispět tak ke vzniku dalších projektů zaměřených na úspory energie, využití OZE a inovace. Klíčové bude prokázat funkčnost těchto sítí a jejich přínos oproti individuálnímu řešení projektů energetických úspor.

 

Na projektu se společně s Asociací poskytovatelů energetických služeb (APES) významně podílí Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (ČVUT UCEEB) a Center for Excellence for Cogeneration Technologies při Ostbayerische Technische Hoschule Amberg Weiden (OTH-AW).

 

Německo je se svou národní politikou Energiewende lídrem v oblasti změny klimatu a energie v EU a má tudíž velké zkušenosti se snižováním energetické náročnosti budov. Právě sítě zainteresovaných subjektů, které mají v rámci projektu vznikat v Česku, jsou v Bavorsku velmi aktivní a generují zajímavé energeticky úsporné projekty. Posláním výzvy EUKI je zajistit, aby znalosti a zkušenosti nezůstaly pouze na národní nebo lokální úrovni, ale aby byly sdíleny napříč Evropou tam, kde s těmito projekty nemají mnoho zkušeností.

 

Jako příklad lze uvést síť LEENetzwerk, ve které se v roce 2015 spojilo 11 společností. Během 4 let bylo realizováno 36 opatření na úsporu energie a sníženy emise o téměř 10 000 tun CO2, což znamená průměrnou úsporu energie na jednu zapojenou společnost téměř 3 000 MWh. Většina členů této sítě hodnotí účast jako velmi přínosnou. Za projektem stojí Institut pro energetické technologie (IfE) na OTH-AM, který vede přibližně jednu třetinu všech bavorských sítí a poskytuje jim odborné know how. 

 

Čeští odborníci na úspory energie mohou nabídnout praktické zkušenosti s přípravou a realizací EPC projektů ve veřejných budovách a v průmyslu, ale i se standardizací energetických služeb. Pro německou stranu bude také přínosem přeshraniční spolupráce mezi podniky a univerzitami. 

 

Vzhledem k detailní znalosti trhu energetických úspor bude úkolem APES oslovovat poskytovatele energetických služeb, poradce a právníky specializované na tuto oblast, a především potenciální zákazníky s nabídkou na účast v české síti či sítích.

 

Účastníci projektu se budou scházet minimálně dvakrát ročně na workshopech v ČR i v Německu, kde si budou vyměňovat zkušenosti z oblasti efektivních řešení s využitím energetických služeb v průmyslu, municipalitách a veřejném sektoru po obou stranách hranice. Bude zde i prostor pro sdílení informací o státní podpoře pro dosahovaní úspor energie. První workshop proběhne už 3. února 2020. Během projektu se uskuteční také dva studijní pobyty s cílem navštívit úspěšné projekty na území ČR, ale i v Bavorsku.

 

V závěru projektu, tedy na konci roku 2022 připraví a předloží nově vytvořená česká síť návrh projektu/projektů na úspory energie v budovách či průmyslových odvětvích. To může být významná pomoc, protože dnes mají obce, malé a střední podniky nízkou informovanost, malé zkušenosti a často nedostatečné kapacity pro přípravu podobných projektů. Fungování a výsledky této sítě zainteresovaných budou poté prezentovány a nabídnuty další potenciálním zájemcům také v jiných regionech nebo průmyslových odvětvích.

10 LET PODPORY ENERGETICKÝCH ÚSPOR

10 LET PODPORY ENERGETICKÝCH ÚSPOR 01-11-2020

V říjnu 2020 uplynulo 10 let od založení Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES), jejímž posláním je podpora zvyšování energetické účinnosti budov pomocí energetických služeb se zárukou úspor (EPC). Asociace stála spolu s MPO za vzorovou smlouvou na EPC pro veřejný sektor, pomáhala při nastavování pravidel dotačních programů na úsporu energie a vytváření etických standardů v této oblasti. Budoucími klíčovými prioritami bude snaha o další rozvoj trhu s energetickými službami, tak aby přispěly k naplňování závazků České republiky ohledně zvyšování energetické účinnosti budov a snížení dopadu jejich užívání na klima.

 

O asociaci

 

APES, která byla založena v říjnu 2010, sdružuje nejvýznamnější hráče na poli energetických úspor se zaručeným výsledkem, ať už se jedná o poskytovatele těchto služeb, odborné poradce, kteří pomáhají zákazníkům s přípravou projektu, až po dodavatele technologií, specializované právní kanceláře a zástupce akademické sféry. V současné době má 27 členů.

 

Hlavní úspěchy APES

 

V minulých letech připravila asociace pro MPO návrh vzorové smlouvy, zadávací dokumentace a metodiky výběrového řízení pro veřejné zadavatele projektů využívajících energetické služby se zaručeným výsledkem (EPC). Díky tomu se podařilo zvýšit důvěryhodnost této metody ve veřejném sektoru, kde je nyní realizována většina energeticky úsporných projektů.

 

„APES je respektovaná organizace. Její hlas má svoji váhu při jednáních o vytváření a formování prostředí příznivého pro energeticky úsporná opatření,“ připomíná Miroslav Marada, předseda asociace a dodává „připomínkujeme nastavování dotačních programů tak, aby efektivně kombinovaly prostředky z veřejných zdrojů (fondy EU, národní zdroje, případně další zdroje dotací) se soukromými finančními zdroji a business modely EPC a Performance Design&Build s důrazem na prokazatelnost dosažených výsledků.“ Tato strategie je výhodná i pro stát: OP ŽP proto zvýhodňuje žadatele, kteří použijí metodu EPC, 5 % dotace navíc. V OP PIK je nyní nově kladen důraz na konkrétní výši úspory energie.

 

Díky aktivitám APES a aliance Šance pro budovy, které je APES členem, jsou energetické služby definovány v zákoně č. 46/2000 Sb., o hospodaření energií a v roce 2016 byl schválen zákon o zadávání veřejných zakázek, který umožňuje zadávání na výkon a funkci a odráží tak i specifika EPC.

 

Členové APES stáli u zrodu Evropského etického kodexu EPC, jehož je APES nyní národním koordinátorem.

 

Asociace také každoročně uděluji titul Nejlepší připravovaný EPC projekt roku s cílem povzbudit zadavatele z veřejné sféry k širšímu využití metody EPC při modernizaci energetického hospodářství jejich objektů. 

 

Spolek má za sebou řadu konferencí a seminářů na nichž propaguje energetické služby se zaručeným výsledkem jako jednu z významných cest ke zvyšování energetické účinnosti, jak je vnímá i směrnice evropské komise EED 2012/27/EU.

 

Kam míří asociace

 

„I v budoucnu chceme aktivně přispívat k prosazování garantovaných energetických služeb jako efektivního a výhodného způsobu snižování spotřeby energií ve stávajících, ale i nově stavěných komerčních a veřejných budovách, včetně využití obnovitelných zdrojů,“ vysvětluje Radim Kohoutek, výkonný ředitel APES.

 

Asociace chce dále významně podporovat hodnocení nabídek na dodávku stavby nejen podle investičních nákladů na její pořízení, ale podle nákladů celého životního cyklu, kde mají provozní náklady včetně nákladů na energie velký vliv. Nyní za přispění MPO a ČEZ ESCO pracuje na metodice zadávání výstavbových projektů metodou Performance Design&Build. „Našim cílem je společně s dalšími partnery pohybujícími se v oblasti šetrného stavebnictví zajistit dlouhodobou ekonomickou efektivnost a udržitelnost komplexních rekonstrukcí, ale i nových staveb,“ vysvětluje Martin Hvozda, místopředseda APES.

 

K tomu mají přispět i inovace: nové technologie, obchodní modely a inovativní financování, které zástupci asociace vnímají jako nezbytný předpoklad dalšího rozvoje energetických služeb.

 

V budoucnu se bude asociace i nadále zasazovat o stabilitu a transparentní nastavení podmínek pro podnikání v oblasti energetických služeb, které je zásadně ovlivňováno dlouhodobou energetickou politikou, nastavením priorit, legislativou a nastavením regulačního rámce (ceny, tarify, daně a další).

EPC V PRAXI - KROK ZA KROKEM

EPC V PRAXI - KROK ZA KROKEM22-11-2020

Zájemcům o modernizaci energetického hospodářství pomocí energetických služeb se zárukou úspor (EPC) je určena série 10 webinářů EPC v praxi, který s podporou APES organizuje BID.

 

Zájemci se zde postupně seznámí s jednotlivými fázemi celého procesu realizace EPC projektu a to jak z pohledu dodavatele - tzv. ESCO firmy, poradenské firmy, která zastupuje investora, tak z pohledu samotného investora - v tomto případě organizace veřejné správy.

 

Budou zde vysvětleny klíčové aspekty celého projektu jako jsou možnosti financování, verifikace projektů atd, prostor bude věnován i zkušenostem s již realizovanými projekty. Aktuální novinkou, která výrazně zatraktivňuje metodu EPC je možnost kombinace EPC s dotacemi z Operačního programu Životní prostředí.

 

12. 11. 2020 - 9,30 hod. : Úvodní webinář : Výhody EPC pro města a kraje 

• Proč je EPC pro realizaci energetických úspor výhodné
• Jak EPC funguje, jednotlivé fáze projektu, financování – základní přehled
• Zkušenosti z realizovaných projektů 
 

 19. 11. 2020 - 9,30 hod. : Kombinace EPC s OPŽP 

• Možnosti realizace společného projektu EPC a OPŽP (odděleně, společně)
• Specifika analýzy vhodnosti, požadavky OPŽP
• Podklady pro podání žádosti do OPŽP
• Požadavky na zadávací dokumentaci a zadávací řízení
• Realizace projektu, udržitelnost projektu, doba kontraktu
• Zkušenosti se stávajícími projekty EPC a OPŽP

 

24. 11. 2020 - 9,30 hod. : Analýza vhodnosti objektů a zařízení pro projekt EPC 

• Proč analýza vhodnosti objektů pro projekt EPC?
• Pro jaké cílové skupiny (budovy/projekty) je EPC vhodné?
• Podpora z programu EFEKT
• Proč využít facilitátora?
• Struktura a náplň analýzy vhodnosti, časová náročnost
• Zkušenosti facilitátora – návrh nastavení parametrů projektu EPC –  délka smlouvy, investice, přínosy, projednání financování, možnost využití dotací
• Způsoby financování analýzy vhodnosti

 

26. 11. 2020 - 9.30 hod. Zadávací dokumentace, zadávací řízení 

• Typ zadávacího řízení a nezbytná příprava
• Procesní postup zadávacího řízení
• Náležitosti a časový rámec
• Vzor smlouvy
• Výběr dodavatele ESCO - postup
• Úloha nezávislého poradce v zadávacím řízení 

 

26. 11. 2020 13.30 hod. Realizace projektu, doba trvání kontraktu 

• Realizace projektu z pohledu smluvních závazků
• Projektová dokumentace, fyzická realizace projektu EPC
• Peněžní transakce, odpisy, postoupení pohledávky
• Hodnocení přínosů projektu – způsob vyhodnocení úspor
• Energetický management po dobu trvání kontraktu
• Zkušenosti realizátora – společnosti ESCO
• Způsoby financování zadávací dokumentace, zadávacího řízení

 

2. 12. 2020:  Kombinace EPC a OPPIK

• Možnosti využití EPC pro energeticky úsporné projekty podpořené programem OPPIK - dle nové výzvy z  24.11.2020

 

 8. 12.  2020 - 9.30 hod.: Projekt EPC Pardubického kraje z pohledu poradce, ESCO firmy i investora  

• Podrobný popis projektu realizovaného na budovách Pardubického kraje
• Pohled dodavatele, facilitátora a zákazníka

 

8. 12. 2020 -  13.30 hod. Verifikace projektů EPC, Design & Build (& Operate)

• Verifikace projektů EPC – ochrana zadavatele
• Realizace výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build (& Operate) se zaměřením na minimalizaci celkových nákladů životního cyklu
• Zkušenosti poradců a dodavatelů

 

10. 12. 2020: EPC projekty v praxi  - zkušenosti s realizovanými projekty EPC

• Projekty realizované městy a kraji v administrativních objektech, ve školských objektech, domovech důchodců

 

15. 12. 2020: EPC projekty v praxi  - zkušenosti s realizovanými projekty EPC 

• Projekty realizované příspěvkovými organizacemi (nemocnice, kulturní zařízení, univerzitní zařízení)

 

Přednášející: 
Vladimír Sochor, ředitel odboru energetických úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Martin Hvozda, manažer divize energetických služeb, MVV Energie CZ, a.s.
Josef Pikálek, senior manažer, energetický specialista, Enviros, s.r.o.
Radim Kohoutek, jednatel, DS Energy Consulting, s.r.o.
Milan Vich, energetický manažer, Pardubický kraj
další přednášející v jednání 

 

Více informací o akci je na webu BID
 

WEBINÁŘ ENERGETICKÉ ÚSPORY A DOTACE

WEBINÁŘ ENERGETICKÉ ÚSPORY A DOTACE25-11-2020

Energetické služby se zárukou úspor (EPC) se již více než čtvrtstoletí úspěšně používají při revitalizaci budov a technologických systémů, kde náklady na revitalizaci zaplatí dodavatel; vlastník předmětné budovy a/nebo systému tyto náklady pak po sjednanou dobu splácí z garantovaných úspor energie.

 

Na pokrytí nákladů je nyní možné získat zvýhodněnou dotaci z OPŽP. Také OP PIK otevírá v listopadu výzvu na úspory energie. Jak využít dotace na financování energetických úspor u Vás se dozvíte na webináři: 

 

EPC a dotace – efektivní cesta ke snížení spotřeby energie        

Termín: 25. 11. 2020, 10.00 – 12.30 hod.

Registrace: zdeOdkaz na připojení na webinář obdržíte v potvrzovacím mailu registrace. 

POZOR: Doporučené prohlížeče: Google Chrome, Firefox nebo Safari.  Přes Internet Explorer spustit nelze.

 

Program:

Metoda EPC obecně a podpora OPŽP

10:00 – 10:05     Přivítání, úvodní slovo, seznámení s programem (R. Kohoutek/DSEC)

10:05 – 10:20     Charakteristika energetických služeb se zárukou úspor (M. Hvozda/MVV)

10:20 – 10:40     Proces přípravy projektu EPC obecně (R. Kohoutek/DSEC)

10:40 – 11:00     Výhody projektu EPC s dotací z OPŽP a jeho příprava (J. Maroušek/SEVEn)

11:00 – 11:15     Dotazy, diskuze

 

EPC a OPPIK, příklady úspěšných EPC projektů

11:15 – 12:15     Nová výzva v OP PIK na podporu projektů EPC (M. Ciniburk/enovation a M.                                    Marada/ENESA)

12:15 – 12:25    25 let projektů EPC v ČR – Příklady dobré praxe (R. Kohoutek/DSEC)

12:25 – 12:30    Shrnutí, ukončení webináře (R. Kohoutek/DSEC)

12:30 – 13:00    Dotazy, diskuze

 

Moderuje: R. Kohoutek, DSEC

 

Akce je zaměřena na všechny pracovníky soukromé i veřejné sféry, kteří mají ve své gesci energetiku a investice, a hledají možnosti úspory nákladů na energie.

 

Pořádá Asociace poskytovatelů energetických služeb.

Seminář je realizován s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021 – Program EFEKT 2 na rok 2020.

 

APES POSÍLÍ ODBORNÍCI NA DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

APES POSÍLÍ ODBORNÍCI NA DOTAČNÍ PORADENSTVÍ30-09-2020

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) sdružuje téměř tři desítky ESCO společnosti, poradenských a právních firem z oblasti energetických služeb, dodavatelů technologie a nově i lídra na trhu dotačního poradenství společnost enovation.

 

Ještě před několika lety panoval ve veřejném sektoru, ale i v průmyslu, názor proč modernizovat vytápění, vzduchotechniku, osvětlení a další součásti energetického hospodářství objektů pomocí energetických služeb se zárukou úspor (EPC), když lze použít dotaci? Proč se zatěžovat analýzou potenciálu energetických úspor? Stačí jednoduše nakoupit nové kotle za dotace a je problém vyřešen. Situace se však pomalu mění. MŽP i MPO si začínají významně uvědomovat výhodu transparentních a prokazatelných úspor energie, které dotovaným projektům zaručuje metoda EPC, a její využití zvýhodňují v rámci operačních programů OPŽP i OPPIK. „Nyní je důležité, aby tento trend zachytily i poradenské společnosti v oblasti dotací, protože už na konci listopadu by měl být otevřený nový program OP PIK nazvaný Úspory energie, který se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Jsme proto velmi rádi, že můžeme v našich řadách přivítat poradenskou společnost enovation,“říká Miroslav Marada, předseda Rady APES.

 

Společnost enovation za 12 let svého působení realizovala více než 1 000 projektů a pomohla tak klientům především z řad výrobních, technologických i ICT podniků s projekty za 24 miliard Kč. Nyní zaměstnává více než 40 specialistů.

 

„enovation s.r.o. je dlouhodobě jedničkou v dotačním poradenství pro podnikatelský sektor. Jednou z klíčových oblastí, na které mohou podniky čerpat evropské dotace jsou energetické úspory. Proto si velmi vážíme příležitosti vstoupit do APES, spojit síly s předními poskytovateli energetických služeb a přispět ke snaze o nastavení co nejefektivnějších podmínek pro využití EU fondů v této problematice.“

 

Asociace poskytovatelů energetických služeb byla založena v roce 2010 celkem sedmi společnostmi. Za dobu svého působení na trhu energetických úspor se jí podařilo přispět ke standardizaci energetických služeb jejich ukotvením v zákoně o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. Stála u zrodu Vzorové smlouvy o energetických službách, která je dnes akceptovaným základem smluvního vztahu mezi poskytovateli služeb a veřejným sektorem. Je administrátorem Evropského etického kodexu pro EPC a každoročně pořádá či se účastní řady vzdělávacích seminářů na téma energetické úspory a pomáhá tak naplňovat závazky České republiky v oblasti zvyšování energetické účinnosti. 

JAK VYUŽÍT DOTACE KE SNIŽOVÁNÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ?

JAK VYUŽÍT DOTACE KE SNIŽOVÁNÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ?25-08-2020

EPC a dotace - efektivní cesta ke snížení spotřeby energie v budovách je název semináře, který je naplánován na středu 23. 9. v Praze. Kromě výhod a možnosti využití energetických služeb se zárukou úspor (EPC), informací o energetickém managementu a příkladech úspěšných projektů EPC v majetku obcí, krajů a ministerstev, si účastníci odnesou především návod jak při  modernizaci technologií budov využít dotace z OPŽP včetně aktuálních změn v nových dotačních titulech podporujících snižování energetické náročnosti budov.

 

Akci pořádá Asociaxe poskytovatelů energetických služeb s podporou prgramu EFEKT. Seminář je zdarma. 

 

 Název: EPC a dotace - efektivní cesta ke snížení spotřeby energie v budovách

Termín: středa 23. 9. 2020, 9.30 - 14.30 hod.

Místo: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, V áclavské náměstí č. 833/31, Pr aha 1 (v průchodu)

Program:  Ke stažení zde

Registrace: online, příp. mail office@apes.cz

 

Seminář je zdarma.  

Akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021 – Program EFEKT 2 na rok 2020.

 

ADVENCE ENERGO ROZŠÍŘÍ ŘADY APES

ADVENCE ENERGO ROZŠÍŘÍ ŘADY APES01-09-2020

Novým členem Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) je od srpna společnost Advance Energo. Společně s dalšími členy asociace hodlá firma přispívat k vytváření prostředí motivujícího k využívání energetických služeb s garantovaným výsledkem při nízkoenergetické výstavbě a při snižování energetické náročnosti stávajících budov a technologických systémů jak ve veřejné, tak i v soukromé sféře.

 

APES založilo v roce 2010 celkem 7 firem, dnes jich asociace sdružuje 26. Jsou mezi nimi nejvýznamnější poskytovatelé energetických služeb, odborní poradci, technologické firmy, ale i zástupci akademické sféry. 

 

Advance Energo je nově založená společnost orientující se na řešení a realizaci projektů energetických úspor. Impulsem k založení této společnosti byly praktické zkušenosti a dosažené výsledky při návrhu a realizaci opatření v rámci holdingů Czechoslovak Group, MSM a CE-Industries, tedy pro více než 170 malých, středních a velkých podniků. Již během roku 2019, kdy byl tento projekt spuštěn, byly připraveny projekty s úsporou téměř 200 mil. Kč.

 

„Žádná společnost, která se chce seriózně zabývat energeticky úspornými projekty metodou EPC by neměla stát stranou APES. To je také náš důvod vstupu do asociace, od které čekáme, že nám pomůže kultivovat prostředí pro vznik nových projektů EPC v ČR, “ vysvětluje Tomáš Schmied, člen představenstva vedení společnosti Advance Energo a.s.

 

Asociace za 10 let činnosti výrazně napomohla rozvoji trhu s energetickými službami se zárukou úspor na českém trhu. Pro MPO připravila návrh vzorové smlouvy, zadávací dokumentace a metodiky výběrového řízení pro veřejné zadavatele.  Intenzivně pracuje na metodice a propagaci metody Performance Design Build. Přispívá k nastavování podmínek dotačních programů tak, aby se zvýšila energetická účinnosti budov. Asociace je signatářem Evropského etického kodexu pro EPC. Pořádá také konference a její členové přednáší na řadě seminářů a školení s cílem propagovat energetické služby se zaručeným výsledkem jako jednu z významných cest ke zvyšování energetické účinnosti, jak je vnímá i směrnice evropské komise EED 2012/27/EU.

PERFORMANCE DESIGN BUILD - PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ

PERFORMANCE DESIGN BUILD - PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ08-08-2020

V odborných médiích, která se věnují energeticky úspornému stavebnictví,  se stále častěji skloňuje termín Design&Build (DB) nebo PDB (Performance Design&Build).  Jde o v ČR doposud málo využívaný způsob zadávání a smluvního zajištění stavebních zakázek formou dodávky staveb „na klíč“, který je charakteristický tím, že odpovědnost za zpracování prováděcí projektové dokumentace celé stavby a veškeré další činnosti, které povedou k dokončení stavby,  je zcela přenesena na zhotovitele stavby. Důraz je kladen na zohlednění dlouhodobých provozních nákladů, tj. nejenom nákladů na energie, ale i nákladů na údržbu, opravy a výměnu instalovaných zařízení, a ověření plnění uživatelských parametrů budov (např. kvalita vnitřního prostředí). 

 

Tuto metodu si vybral Jihomoravský kraj k výstavbě nových pavilonů Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy.  Jedná se o projekt, který bude nastavovat  tento projekt nastavuje budoucí standardy metody PDB, která díky permanentnímu tlaku na zvyšování energetické účinnosti budov, může být  pro zadavatele stále atraktivnější. 

 

Cestu k efektivní, úsporné, ale i krásné budově může dalším stavebníkům usnadnit web věnovaný metodě PDB z dílny APES. Členem týmu řešitelů je Miroslav Marada z ENESA. Jsou zde srozumitelně a přehledně vysvětleny základní charakteristiky PDB, výhody a srovnání PDB s klasickým výstavbovým modelem. Web se věnuje i popisu vhodných projektů, složení expertního týmu a nevyhýbá se ani úskalím. Najdete ho na www.p-db.eu.

 

Zde uvedené informace jsou obšírně rozpracovány v Návodu možného postupu pro zadavatele při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build (& Operate) se zaměřením na minimalizaci celkových nákladů životního cyklu, který je stažení na  webu APES a v jeho rozšířené verzi, jenž bude k dispozici na konci roku 2021.

 

Kromě finanční podpory ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021 – Program EFEKT 2 pro rok 2020, se na projektu podílí i ČEZ ESCO. 

BALÍČEK COVID EU MŮŽE POMOCI ZVÝŠIT ENERGETICKOU ÚČINNOST

BALÍČEK COVID EU MŮŽE POMOCI ZVÝŠIT ENERGETICKOU ÚČINNOST27-07-2020

Andrej Babiš chce využít COVIDový balíček EU i na zvyšování energetické účinnosti. Oborové asociace mu nabízí recept na jejich rozhýbání.

 

Předseda vlády spolu s experty z NERV ve středu 22. července 2020 okomentovali možnosti využití evropských prostředků, které získá Česká republika na podporu ekonomického oživení. Přidělených 182 miliard korun by Česká republika podle premiéra měla investovat především do digitalizace, vzdělávání, péče o děti, zdravotnictví či právě do zvyšování energetické účinnosti. Plán, kam peníze konkrétně nasměrovat, by měl být hotov do konce do konce září.

 

Je to v podstatě 182 miliard korun, které my musíme předložit, jakým způsobem tyto peníze utratíme. Mělo by to být hlavně o digitalizaci ve vzdělávání, péči o děti, zdravotnictví, samozřejmě energetická účinnost a další věci. Je tam samozřejmě ještě další, Just Transition Fund, to je fond transformace z uhlíkové ekonomiky na bezemisní,” uvedl na tiskové konferenci Andrej Babiš. 

 

Energetická efektivita by se podle oborových asociací měla stát základním kamenem modernizace české ekonomiky. Vláda by neměla zapomínat ani na rozvoj obnovitelných zdrojů, které jsou také potřebným impulsem k naplňování evropských cílů v dekarbonizaci.

 

“Jde o investice s multiplikačními efekty, které stimulují soukromé investice do stavebnictví a českých technologických firem. Podpora investovaná na zvyšování energetické účinnosti nejen budov, ale také průmyslu se do státní kasy vrátí v podobě sociálního a zdravotního pojištění, daní zaměstnanců a firem,” říká k možnostem využití evropských prostředků Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. 

 

Výměna osvětlení, zateplení budovy, optimalizace zdroje energie nebo výrobní technologie patří mezi cesty, které mohou zvýšit konkurenceschopnost českých podniků a snížit částky na fakturách za teplo nebo elektřinu. Využití příležitostí modernizace fabrik zlepší také pracovní prostředí zaměstnancům a dostane Česko do klubu odpovědných států, které myslí na budoucnost a zaměřují se na ekologii a inovace - přesně v duchu strategie Country for the Future,” dodává Sedlák.

 

Masivní program energetické renovace vládních budov

 

Stát by měl jít v oblasti zvyšování energetické účinnosti příkladem. Vlastní a spravuje velké množství administrativních budov, které jsou často ve stavu, kdy potřebují zásadní změnu energetického řešení. Faktem je, že v současné chvíli stát energetickou obnovu svých budov v podstatě vůbec nerealizuje. Zásadní změna je proto na místě. Proto je potřeba připravit k investici do upgradu státní budov každoročně alespoň 5 % z nich. Dá tak práci stavebních a technologickým firmám na 20 let. Většina budov ústředních institucí (ministerstva nebo státní úřady) nesplňuje požadavky na energetickou náročnost. Na základě výpočtu Deloitte stát utratí za energie zbytečně 500 mil. Kč za rok. Pokud by podobný poměr platil pro všechny veřejné budovy, jde o ztrátu 12 mld. Kč ročně. 

 

Jako vhodná metoda, která může dobře doplnit investiční podporu z evropských zdrojů, se jeví vypsání výběrových řízení na snížení energetických ztrát ve vládních budovách formou energetických projektů se zárukou (EPC). Souběžně je potřeba odstranit určité legislativní a administrativní překážky, které vypsání a realizaci těchto projektů v určitém ohledu brání.

 

Stát už nemá čas ztrácet čas - zásadní změna v pohledu státu na energetickou účinnost jeho vlastních budov je zcela na místě a nyní je proto ta nejvhodnější chvíle, kterou je potřeba využít. Je skvělé, že se vládě podařilo vyjednat více peněz a je proto neoddiskutovatelné, že s příchodem nových EU fondů se zde pro stát a veřejný sektor otevírá doslova masivní potenciál s obrovskými synergickými efekty. Stát a celá veřejná správa by měli tuto situaci využít k možnosti zásadně snížit své provozní výdaje, dát zároveň trhu a podnikatelskému sektoru impuls k investičním aktivitám, byli by schopni velice efektivně a účelně čerpat tyto nabízené EU dotace, ukázali by, že naplňují deklarované cíle v oblasti snižování uhlíkové stopy a v neposlední řadě by moderně obnovili a zhodnotili svůj vlastní majetek. Jako ideální řešení se mi pro to jeví EPC metoda - tedy provedení energeticky efektivního řešení formou garantované služby, pro které jsou vhodné v podstatě všechny veřejné budovy,” říká Martin Boruta, výkonný ředitel Národního centra energetických úspor.

 

Vhodnými budovami pro projekty energetických úspor jsou například radnice, školy, divadla, zimní stadiony či plavecké bazény nebo například nemocnice, které současná pandemie COVID po finanční stránce obzvláště zasáhla. Právě nemocnice mají rozsáhlé areály s řadou budov náročných na spotřebu, kde lze uspořit na energiích vysoké částky. Mezi úspěšné projekty EPC v nemocnicích patří vedle mnoha dalších:

 

 • Nemocnice Jihlava (garance úspory 13 mil. Kč ročně, cena za Evropský projekt roku)

 • Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa (garance úspory 13,5 mil. Kč ročně)

 • Nemocnice Břeclav (garance úspory 12,8 mil. Kč ročně)

 

Energetické služby pro moderní ekonomiku

 

Podle dat Eurostat patří Česká republika mezi energeticky nejnáročnější země EU. Více energie na jednotku HDP spotřebovává pouze Bulharsko a Estonsko. I přes výrazný pokles v posledních let byla v roce 2015 energetická intenzita ekonomiky ČR o více než polovinu vyšší než evropský průměr. Zvyšování energetické účinnosti budov a podniků je tak dobrou cestou k modernizace české ekonomiky. Podniky mohou vyrábět více s menší spotřebou energie.

 

Řešením může být právě energetické služby se zárukou. Podobných projektů se za uplynulé dvě dekády realizovalo v Česku více než 250. Svým majitelům přináší úsporu energie za 4,1 miliardy korun. Velký efekt mají pro úspory energie v průmyslových podnicích. Například průmyslový podnik Gumotex v Břeclavi díky modernizaci vytápění, spotřeby technologické páry pro výrobní účely a spotřeby elektrické energie snížil své provozních náklady o téměř dvanáct milionů korun za rok.

 

Zvyšování energetické efektivity budov formou garantovaných energetických služeb je moderní a léty osvědčená metoda investování, kterou v České republice využívá hlavně veřejná správa a veřejnoprávní instituce už od roku 1993. Ať už je vlastníkem budovy stát, státní příspěvková organizace, krajská či obecní instituce, a nebo i soukromý vlastník, využití energetických služeb dává všem jistotu dosažení plánovaného technického, ekonomického i environmentálního výsledku. Při navrhování způsobu a rozsahu revitalizace budov a jejich technologických systémů je důraz je kladen na ekonomickou efektivnost investic. Doba návratnosti investic do technologických úsporných opatření je většinou do deseti let. Je tomu tak díky garantovaným úsporám provozních nákladů na energie vzniklým po provedené revitalizaci budovy. Garanci za dosažení úspor dává investorovi kvalifikovaný dodavatel revitalizace budovy, který s využitím svých znalostí a inovačního potenciálu navrhne a dodá to nejlepší řešení. Vynaložené prostředky se tak investorovi po čase s jistotou vrátí zpátky,” říká Miroslav Marada, předseda  Asociace poskytovatelů energetických služeb.

 

Místní zdroje energie 

 

Důležitým impulsem pro ekonomiku jsou i investice do rozvoje moderní energetiky. Pokud bychom během tohoto desetiletí zvýšili podíl obnovitelných zdrojů jména investicemi do výroben elektrické energie – tedy solárních a větrných elektráren – přinese to růst HDP ve výši 7 % a vznik více než 30 tisíc pracovních míst

 

Ekonomický potenciál obnovitelných zdrojů může vést k výstavbě více než 5 000 MW solárních elektráren na střechách budov (obytných i průmyslových) či na průmyslově znečištěných lokalitách (bývalé skládky, plochy po těžbě, další typy brownfieldů). Dvě třetiny ekonomických investic do fotovoltaiku zůstávají v ČR v podobě projekčních stavebních prácí, výroby konstrukcí nebo vývoje akumulačních systémů. Lze uvažovat také o výstavbě více než 1000 MW větrných turbín. Výhodou větrné energetiky jsou domácí producentu tubusů a gondol pro větrné elektrárny, ale i převodovek a hřídelí. Ideálním opatřením na podporu nové výstavby nových obnovitelných zdrojů je vhodně nakombinovaný mix investičních podpor a technologicky neutrálních aukcí.

 

WEBCAST DELOITTE NA TÉMA EPC

WEBCAST DELOITTE NA TÉMA EPC01-07-2020

Přemýšlíte nad energetickou bilancí a náročností Vašich provozů? Chtěli byste snižovat provozní náklady a zároveň modernizovat své budovy a provozy? Plánujete realizovat investice do energeticky úsporných opatření a hledáte další zdroje k jejich financování? Ptáte se, jaké jsou výhody technologií moderní energetiky v době ekonomického útlumu nebo jak na smluvní ujednání metody EPC?

 

Podívejte se na webcast, kde s Václavem Pelouchem, technicko-provozním ředitelem Národního divadla, které je vlajkovou lodí EPC, diskutují odborníci na energetické služby z přední poradenské společnosti Deloitte. 

 

Program

V rámci webcastu jsou probrány následující okruhy:

 • Výhody technologií moderní energetiky v době ekonomického útlumu
 • Náročnost přípravy projektů energetických úspor a vhodnost komplexního poradenství
 • Energetické úspory a metoda EPC
 • Možnosti financování v rámci dostupných dotačních programů
 • Smluvní ujednání metody EPC, resp. komplexních projektů na dodávku technologií
 • Příklady úspěšně realizovaných projektů

 

Přednášející

Václav Pelouch – technicko-provozní ředitel, Národní divadlo
Josef Kotrba – chairman, Deloitte
Ivan Telecký – advokát, Deloitte Legal
Miroslav Lopour – manažer, Deloitte
Martin Šindler – senior konzultant, Deloitte

APES MÁ NOVÉ VEDENÍ

APES MÁ NOVÉ VEDENÍ23-06-2020

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) má od června novou pětičlennou Radu. Ta na svém prvním zasedání zvolila do funkce předsedy APES Miroslava Maradu, ředitele pro strategii a rozvoj společnosti ENESA a.s. z ČEZ ESCO.  Klíčovými prioritami Rady bude nejen snaha o další rozvoj trhu s energetickými službami, ale také důraz na zachování vysoké úrovně kvality poskytovaných služeb a dodržování Evropského etického kodexu pro EPC a norem, které tento trh v ČR charakterizují.

 

APES, která byla založena v říjnu 2010, sdružuje nejvýznamnější hráče na poli energetických úspor se zaručeným výsledkem, ať už se jedná o poskytovatele těchto služeb, odborné poradce, kteří pomáhají zákazníkům s přípravou projektu, až po dodavatele technologií, specializované právní kanceláře a zástupce akademické sféry. V současné době má 25 členů. Jejím cílem je aktivně přispívat k dlouhodobému rozvoji energetických služeb, jako metodě doporučované Evropským parlamentem ke zvyšování energetické účinnosti objektů, a k určování a slaďování standardů energetických služeb v ČR i zahraničí.

 

APES je respektovaná organizace. Její hlas má svoji váhu při jednáních o vytváření a formování prostředí příznivého pro další zvyšování energetické účinnosti v budovách a technologických provozech. Nová Rada bude proto klást na své členy ještě vyšší nároky v oblasti dodržování etických norem regulujících trh energetických služeb, jak je definuje zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií. Každá společnost, která je připravena tyto normy v zájmu dalšího rozvoje tohoto trhu dodržovat, bude v APES vítána,“ vysvětluje Miroslav Marada (ENESA a.s.), předseda APES.

 

Na post místopředsedů APES byli zvoleni Martin Hvozda (MVV Energie CZ a. s) a Libor Prouza (LOYDGROUP s.r.o.). „Velice podstatná je kontinuita činnosti APES, protože před námi nyní stojí několik velmi důležitých úkolů, nejen již zmíněná standardizace, ale například i edukace. Budeme nadále pokračovat v organizaci vzdělávacích seminářů, ať už pro potenciální klienty, nebo i pro zástupce nových firem, které na trhu s EPC chtějí působit.“ doplňuje Martin Hvozda (MVV).  

 

Pětičlenný tým doplňují Jaroslav Maroušek (SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.) a Eduard Paulík (D-energy s.r.o.).

 

Pro nastartování ekonomiky po koronavirové krizi budou klíčové finance a pracovní příležitosti. Oboje energeticky úsporné projekty nabízí. APES se také podílí na vzniku investiční platformy iniciované Evropskou investiční bankou a podporovanou Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Platforma by kromě výhodnějšího financování realizace energeticky úsporných projektů měla zjednodušit i proces přípravy projektů zvyšujících energetickou účinnost,“ dodává Radim Kohoutek, výkonný ředitel APES.

 

Rada byla zvolena na 3 roky.

 

O APES:

V minulosti asociace připravila ve spolupráci s MPO vzorové smlouvy o energetických službách pro veřejné poskytovatele. Dlouhodobě připomínkuje nastavení dotačních programů tak, aby efektivně kombinovaly prostředky z veřejných zdrojů (fondy EU, národní zdroje, případně další zdroje dotací) se soukromými finančními zdroji a business modely (EPC, Performance Design&Build) s cílem, co nejlepší alokace těchto zdrojů s důrazem na prokazatelnost dosažených výsledků. APES je garantem projektu Podpora a propagace metody Performance Design&Build, na kterém pracuje společně s odborníky z řady organizací (ŠPB, CZGBC, UCEEB a komerční subjekty). Asociace pořádá každoročně semináře o metodě EPC v kombinaci s dotací z OPŽP a uděluje titul Nejlepší připravovaný EPC projekt roku. 

VIDEOZÁZNAM ČERVNOVÉHO SEMINÁŘE EPC A DOTACE

VIDEOZÁZNAM ČERVNOVÉHO SEMINÁŘE EPC A DOTACE14-06-2020

V polovině června proběhl v Praze seminář věnovaný kombinaci EPC a dotace, kterého se zúčastnily více než čtyři desítky zájemců.

Pro ty, kteří se zúčastnit nemohli, a přesto je toto téma zajímá, byl vytvořen video záznam, který najdete zde: https://drive.google.com/drive/folders/1ruy9pi47pEAY60BOS3-bB1Zrb161eTbv?usp=sharing

 

Fotogalerie z akce je umístěna https://drive.google.com/drive/folders/12krjL1GEBD9AoSwsNdlk7zMgQZicRTgx?usp=sharing

 

Pokud chcete toto téma vyslechnout naživo, zarezervujte si prosím termín 23. 9. nebo 11. 11., kdy se bude seminář opakovat s aktualizovanými informacemi z OPŽP.  V případě zájmu pište na office@apes.cz

JAK NA KOMBINACI EPC A DOTACE

JAK NA KOMBINACI EPC A DOTACE17-05-2020

Asociace poskytovatelů energetických služeb srdečně zve na seminář věnovaný kombinaci metody EPC a dotace z OPŽP, který se bude konat dne 10. června v pražském Impact HUB.

 

Víte, co spojuje  Šluknov, břeclavskou nemocnici  a Pardubický kraj? Jejich spotřeba energie klesla o desítky procent díky modernizaci energetického hospodářství pomocí energetických služeb se zárukou úspor (EPC).  Využitím metody EPC získává zákazník, kromě smluvně garantované výše energie, také  5 % dotace z OPŽP navíc. Další výzva k podávání žádostí o dotaci na snížení energetické náročnosti veřejných budov se otevírá už 1. 7. 2020.

 

Pokud stojíte před nutností rekonstrukce vytápění, vzduchotechniky či osvětlení ve vašich objektech a zároveň chcete snížit náklady na teplo, elektřinu, plyn nebo vodu, pak může být spojení dotace a EPC to správné řešení.

 

Jak na to se dozvíte na semináři nazvaném:

EPC a dotace – efektivní cesta ke snížení spotřeby energie v budovách

 

Termín: 10. června, 9 – 15 hod.

Místo: Impact HUB, Drtinova 10, Praha 5

Program: zde:

Online registrace na seminář:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5eD1j8Cou4K4dkKxqzitOEED62D70Xv0o21yIH3hO6VwMyg/viewform?usp=sf_link

 


Seminář je zdarma.

Akce je určena zástupcům veřejné správy, kteří mají na starosti energetiku a investice, ale užitečné informace si z něj odnesou i zaměstnanci komerční sféry.

 

Více informací o asociaci najdete na www.apes.cz.

Seminář se koná díky podpoře programu EFEKT 2020.

U MACOCHY SE RODÍ UNIKÁTNÍ PROJEKT DESIGN&BUILD

U MACOCHY SE RODÍ UNIKÁTNÍ PROJEKT DESIGN&BUILD14-05-2020

V květnu 2020 byly zahájeny projekční práce pro výstavbu nové Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy, jejíž výstavba bude řešena metodou Design&Build.. Dokončení stavebních prací je naplánováno na konec roku 2022. Jihomoravský kraj jako zadavatel a investor v jediném zadávacím řízení vybral současně dodavatele projekčních prací i zhotovitele stavby.

Unikátní dětská léčebna se již více než 35 let ve stávajících „provizorních“ prostorech věnuje dětem s chronickým onemocněním dýchacích cest. V prostředí CHKO Moravský kras v blízké Císařské jeskyni probíhá speleoterapie dětských pacientů, která nyní získá novou moderní budovu šitou na míru jejímu provozu.

„Kapacita léčebny se oproti dnešnímu stavu téměř zdvojnásobí. Nové prostory nabídnou ubytování až pro 78 osob – dětí a jejich doprovodu. Bude tedy možné ve větší míře uspokojit poptávku po účinné léčebné metodě, kterou léčebna nabízí. Samozřejmostí je i vybudování kvalitního zázemí pro její personál. Na pokrytí celkových nákladů akce v předpokládané výši 206 milionů korun využije Jihomoravský kraj i úvěr od Evropské investiční banky,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Jak uvedl náměstek hejtmana Petr Hýbler, výstavbu nové léčebny lze považovat v mnoha ohledech za pilotní projekt. „Jihomoravský kraj v rámci zadávacího řízení využil neobvyklé kombinace jednacího řízení s uveřejněním a architektonické soutěže podle Soutěžního řádu České komory architektů. V jejím rámci stanovil pevnou cenu a hodnotil nabídky pouze podle kvalitativních kritérií. Na definování požadavků a posouzení nabídek z hlediska kvality energetického a technologického řešení se podílelo též České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov. Nezávislá porota vybrala jako vítěznou nabídku, která nejlépe splnila požadavky na vybudování architektonicky zajímavé, moderní a efektivní stavby zapadající do chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Budova má být současně šetrná ke svému okolí i k uživatelům, s nízkými provozními náklady a využíváním obnovitelných zdrojů energie při provozu,“ konstatoval náměstek Petr Hýbler

Jihomoravský kraj rovněž poprvé v plném rozsahu využil mezinárodní smluvní standard FIDIC v režimu Design & Build (Žlutá kniha). Dodavatelské sdružení tak zajistí v rámci jediné smlouvy projekční práce i vlastní výstavbu léčebny. V obou klíčových fázích se také počítá s plnohodnotným využitím modelu BIM včetně společného datového prostředí v nástroji společnosti DALUX ApS. pro efektivní sdílení všech informací a jejich následné využití při správě budovy.

Prvním úkolem, který má tým zhotovitele před sebou, je dopracování architektonické studie představené v průběhu zadávacího řízení. Jejím autorem je brněnská projekční kancelář Adam Rujbr Architects s.r.o.

Výsledkem bude budova s vysokým podílem obnovitelných zdrojů energie a téměř nulovou spotřebou. „Dokončení projekčních prací a zahájení výstavby je naplánováno na jaro 2021. Vznikne komplex celkem čtyř vzájemně propojených budov. Kromě pokojů pro dětské pacienty a jejich rodiče vzniknou v areálu také tři školní třídy s družinou, zdravotnická část a rehabilitační oblast s bazénem přístupná veřejnosti. Komplex dále doplní dvě víceúčelová hřiště, arboretum a prostor pro hippoterapii,“ popsal podrobnosti stavby náměstek Petr Hýbler.

Již v přípravné fázi zadávacího řízení byla do role správce stavby vybrána společnost INVIN, s.r.o., která v této pozici spolupracovala na vypracování podkladů pro zadávací dokumentaci. Následně bude zajišťovat projektový management a technický dozor nad projekčními pracemi a stavební realizací a předáním díla.

Na pozici BIM Manažera, který bude poskytovat podporu činností spojených s metodikou BIM, byla v samostatném výběrovém řízení vybrána společnost BIM Consulting, s.r.o.

Vizualizace a všechny soutěžní návrhy Dětské léčebny budou prezentovány na webových stránkách České komory architektů, a jakmile to karanténní opatření umožní, tak i v prostorách brněnského sídla Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

 

JAK NA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA EPC PROJEKTY

JAK NA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA EPC PROJEKTY09-04-2020

V těchto dnech vychází unikátní příručka o úskalích výběrových řízení na projekty energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) a energetického contractingu (ESC) podpořená z projektu QualitEE. Jejím cílem je informovat účastníky procesu jak na straně poptávky po zvyšování energetické účinnosti (EES), tj. veřejné i soukromé zadavatele a facilitátory (poradce zadavatelů), tak i na straně nabídky,  tedy poskytovatele energetických služeb. Důraz je kladen na uplatňování kritérií kvality energetických služeb ve fázi výběrového řízení. Tato příručka popisuje obecné pozadí, ale nabízí i rady ohledně využívání kritérií kvality při zadávání zakázek.

 

Poskytovatelé i klienti EES čelí nejasným legislativním a správním předpisům pro veřejné organizace. Odpovědné osoby ve veřejném sektoru se obávají složitosti procesu hodnocení nebo tvrzení, že je tento proces v rozporu s požadavky zákona o veřejných zakázkách. Pokud princip nejnižších investičních nákladů je nahrazen procesy výběrových řízení založených na kritériích kvality EES, zvýší se kvalita těchto projektů a dosažené úspory energie.

 

Tato příručka pro výběrová řízení navazuje na Evropská pravidla technických kritérií kvality, které vyvinul tým odborníků pracující na projektu QualitEE (Leutgöb et al. 2019).

 

Příručku si můžete stáhnout zde, více informací najdete na webové stránce projektu QualitEE.

RENOVACÍ BUDOV K EKONOMICKÉMU OŽIVENÍ

RENOVACÍ BUDOV K EKONOMICKÉMU OŽIVENÍ30-03-2020

Česko, stejně jako celá Evropa a svět, čelí velké zdravotnické a vnitřně-bezpečnostní krizi, která se brzy přehoupne do výrazného ekonomického útlumu. Urgentně je třeba zajistit firmám hotovost pro pokrytí výpadku tržeb, aby nemusely propouštět a zachovaly si možnost opětovného rozjezdu. Hned poté je třeba připravit balíček ekonomického oživení, který ve středním horizontu postaví ekonomiku na nohy,  apelují  Petr Holub, Lukáš Ferkl a Vladimír Kubeček ve zprávě vydané alancí Šance pro budovy. 

 

Co bude, až klesne křivka nakažených

Důležité je, aby stát při očekávaném ekonomickém útlumu působil proticyklicky, tedy navýšil investice z veřejných prostředků a snažil se nastavením ekonomického rámce maximálně vybudit i ty soukromé všude tam, kde je to možné. Zároveň, to ale musí být investice, které budou smysluplné, udržitelné a povedou k vyšší konkurenceschopnosti. Jednou z oblastí, která tyto podmínky splňuje, jsou kvalitní energeticky úsporné renovace budov.

 

Renovace jsou vhodnou příležitostí pro investici státu

Budovy v Česku spotřebují více jak 40 % energie a nevyužitý ekonomický potenciál energetických úspor je v této oblasti obrovský. Výdaje domácností na bydlení a energie činí více jak 20 % z celkových nákladů a u nízkopříjmových domácností je to více jak čtvrtina. Investice do renovace budov nejenže díky sníženým provozním nákladům uvolní peníze domácnostem, a to především těm nejslabším, ale také mají pozitivní dopad do ekonomiky, díky zajištění práce pro živnostníky a malé a střední firmy v oblasti stavebnictví a vzhledem k širokému dodavatelskému řetězci i do ostatních odvětví ekonomiky. Stimulace domácí poptávky je to, co je ve střednědobém horizontu potřeba. Budovu neuříznete a neodvezete k renovaci do Číny, stavební práce probíhají tam, kde budova následně slouží lidem.

 

Typická míra podpory od státu je 25 až 50 % z celkových investičních nákladů. Jedna koruna ze státní pokladny vybudí investici 2 až 4 koruny. Energeticky úsporné stavebnictví je přitom sektorem s jedněmi z nevyšších multiplikátorů na makroekonomické finanční ukazatele. Jedna miliarda v programu znamená 3 miliardy na HDP. A do státní kasy se celá vrátí v podobě sociální a zdravotního pojištění, daní zaměstnanců a firem [1]. Potenciál těchto aktivit je přitom přes 1 % k HDP.

 

Energeticky úsporná renovace má typicky roční výnos z investice 4 až 6 % a je tedy pro domácnosti a instituce zajímavá, firmy pak mohou u sebe najít i rychleji návratná opatření. Také jsou to investice, které zhodnocují nemovitosti a zlepšují komfort jejich užívání. A v budovách lidé tráví i mimo tuto pohnutou dobu přes 90 % svého času. Co je ale potřeba, jsou vstupní investice, které nejsou úplně malé, a také překonání tzv. transakčních nákladů. Vlastník musí získat informace, co a jak může na budově provést a jaké to bude mít přínosy. Nezastupitelná je pak kvalitní projektová příprava.

 

České renovační programy už fungují na jedničku

K překonání finančních i jiných bariér může pomoci stát a už s tím má dobrou zkušenost. Po počátečních rozpacích se v Česku rozjely programy úspor energie ve všech sektorech – Nová zelená úsporám u rodinných domů financovaná z výnosu emisních povolenek od znečišťovatelů, z evropských fondů financovaný Operační program Životní prostředí pro veřejné budovy, Integrovaný regionální operační program pro renovace bytových domů a Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro podnikatelskou sféru.

 

Některé dobře fungují pět let a jsou na jedničku, některé roky dva jsou na dvojku a potřebovaly by drobně vylepšit, ale žádný z nich už není ani na trojku. V nových zemích EU jsme jednoznačně nejlepší a sneseme srovnání i s některými programy na západ od nás. Tuto výhodu bychom si měli udržet.

 

Co má vláda dělat

Paradoxně, v době konjunktury bylo složité celý potenciál využít. Chyběli totiž lidé, a to jak projektanti a specialisté při přípravě projektů, tak i  profese přímo na stavbě. Stavebnictví však nyní může vykrýt kapacitu a zaměstnat pracovníky z jiných sektorů, kde se krize může projevit silněji.

 

Vláda musí udělat minimálně šest kroků:

 1. Dát jasný signál, že se všemi programy podpory úspor energie a renovace budov nadále počítá. Současné programy mají alokaci, kterou do konce tohoto programového období evropských fondů vyčerpají, nelze z nich tedy odčerpávat peníze na akutní pomoc. Samostatnou kapitolou jsou prostředky pro Novou zelenou úsporám, které nyní v rozpočtovém rámci pro rok 2021 nejsou dostatečné. Její alokaci je potřeba navýšit alespoň na 4 miliardy korun.
 2. To samé platí i o budoucím programovém období od roku 2021 (či 2022 při předpokládaném zpoždění), chystané programy musí plynule navázat na stávající. Stabilita ekonomického prostředí je nedocenitelná pro zachování důvěry možných žadatelů, ale i pro celý hodnotový řetězec ve stavebnictví, od výrobců materiálů pro montážní firmy.
 3. Vzhledem ke kapitálové náročnosti renovací a omezeným prostředkům ze strany státu, je vhodné začít používat i jiné než dotační nástroje. Dobrým příkladem jsou bankovní garance na renovační úvěry, které domácnostem nebo firmám pomohou zajistit výhodné bankovní financování.
 4. Větší měrou je pak vhodné podpořit kvalitní renovace budov do pasívního či nulového standardu a tím pádem zajistit využití technologií s vysokou přidanou hodnotou a zároveň technologicky připravit budovy na digitální éru v energetice.
 5. Výrazně podpořit přípravu profesí pro výstavbu a renovace budov. Nejpřímější cestou je podpora pro kvalitní projektovou přípravu, která ale bude poskytnuta hned po jejím dokončení, ne až společně s investicí do renovace. Za relativně malé prostředky tak bude dosaženo toho, že tu bude kvalitní příprava pro skutečné investice.
 6. Neodkladně spustit cílenou komunikační kampaň o možnostech a přínosech kvalitních renovací budov v různých sektorech. Jinou motivaci mají starostové pro zhodnocení školky v obci a jinou rodina pro opravu svého rodinného domu. Návrh této kampaně má Ministerstvo průmyslu a obchodu připraven, teď jde o to urychlit její realizaci.

 

 

Pokud se podaří tyto body splnit, pak energeticky úsporné stavebnictví bude tvořit část záchranné ekonomické sítě. Zároveň se ukáže, že pokud se k podpoře zelených investic přistoupí chytře, pak evropský Green Deal nebude rizikem, ale příležitostí znovu nastartovat ekonomiku. Obdobně to koneckonců vidí i Mezinárodní energetická agentura.[2]

 

Petr Holub je ředitel Šance pro budovy, profesního svazu energeticky úsporného stavebnictví, před tím sloužil jako ředitel odboru udržitelné energetiky Ministerstva životního prostředí

Lukáš Ferkl je ředitelem Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, předního výzkumného ústavu v oboru energeticky efektivního stavebnictví v ČR

Vladimír Kubeček je energetický expert působící v Centru ekonomiky regulovaných odvětví na Vysoké škole ekonomické, je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při RVUE a dříve byl ředitel sekce statistiky uhlí, elektřiny a obnovitelných zdrojů v  Mezinárodní energetické agentuře v Paříži

 

[1] Miroslav Zámečník, Tomáš Lhoták: Analýza ekonomických nákladů a přínosů adaptace budov na změnu klimatu, https://sanceprobudovy.cz/budovy-adaptovane-na-zmenu-klimatu-se-vyplati-i-statu/

[2] Fatih Birol: Put clean energy at the heart of stimulus plans to counter the coronavirus crisis, https://www.iea.org/commentaries/put-clean-energy-at-the-heart-of-stimulus-plans-to-counter-the-coronavirus-crisis

OPŽP: ŠANCE PRO VEŘEJNÉ BUDOVY

OPŽP: ŠANCE PRO VEŘEJNÉ BUDOVY15-03-2020

V březnu 2020 byla vyhlášena výzva na podávání žádostí o dotace na energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC.

 

Celkem 2 mld. korun je určeno na dotace, které mají pomoci zvýšit energetickou účinnost objektů ve vlastnictví krajů, obcí, měst, OSS, příspěvkových organizací států, státních podniků, vysokých škol a církví. 

 

Dotaci lze získat na: 

 • zateplení obvodového pláště budovy,
 • výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
 • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání),
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
 • instalace fotovoltaického systému,
 • instalace solárně-termických kolektorů.

 

Dále jsou podporovány samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění, chlazení nebo příprava teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Dotována je i výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.

 

Forma a výše podpory:

 • Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH.
 • Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 100 tis. Kč (bez DPH).
 • Základní výše podpory je odstupňována 30 – 50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách.
 • Bonifikace pro žadatele (5 %) v případě:
  • realizace projektů metodou EPC nebo Design&Build,
  • kdy obnovitelné zdroje energie pokryjí alespoň 40 % celkové spotřeby energie v budově po realizaci opatření.
 • V případě samostatné instalace zdroje tepla nebo zdroje TV je výše podpory 40 – 60 % ze způsobilých výdajů projektu.
 • V případě instalací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla nebo instalace fotovoltaického systému, realizované současně se systémem nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, dosahuje max. výše podpory 70 % ze způsobilých výdajů projektu.
 • V případě realizace nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu dosahuje základní výše podpory 30 % ze způsobilých výdajů projektu, max. však do výše 50 mil. Kč.

 

Specifika a omezení:

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.

 

Detail výzvy se nachází na webu OPŽP

ŘADY APES LETOS POSÍLÍ HOVAL

ŘADY APES LETOS POSÍLÍ HOVAL15-02-2020

Asociace poskytovatelů energetických služeb sdružuje v současné době 25 společností: poskytovatelů a poradců z oblasti energetických služeb, ale i technologické firmy – výrobce zařízení, která umožnují dosahovat zaručených úspor elektřiny, plynu či tepla.

 

Jednou z nich je od Nového roku i společnost Hoval spol. s r.o., renomovaný dodavatel zařízení pro vytápění a klimatizaci, který má zastoupení ve více než 50 zemích světa na 4 kontinentech. Kotle, vzduchotechnické jednotky a další výrobky Hoval lze nalézt ve Vatikánu či v útrobách anglického národního fotbalového stánku Webmley . V České republice jsou součástí řady energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC (Národní divadlo, Kongresové centrum Praha, Státní opera a další).

 

„Chceme být blíže poskytovatelům a poradcům z oblasti EPC, abychom měli šanci nejen jim představit naše technická řešení, ale především chceme být součástí nových trendů z oboru energetické účinnosti budov, které APES sleduje a pomáhá nastavovat,“ shrnuje motivy pro vstup do APES Jan Metlický, jednatel společnosti Hoval.

 

V loňském roce vstoupila do asociace také obchodně projektová společnost Colmark trade s.r.o., která se zabývá osvětlovacími soustavami SITECO, Osram a Traxon, což jen potvrzuje fakt, že modernizace osvětlení patří v současné době k nejefektivnějším opatřením zacíleným na snížení spotřeby energie a je nedílnou součástí téměř každého nového projektu EPC.  Colmark navrhuje světelně technická řešení a výpočty osvětlení do průmyslových, kancelářských a obchodních celků, školních zařízení, sportovišť, ale i  veřejné osvětlení, vše  s důrazem na kvalitu, úsporu elektrické energie a maximální návratností investic, šetrné k životnímu prostředí.

 

S APES se loni rozloučily společnosti ENACO a DEA, které se rozhodly zaměřit na jiné oblasti v rámci energetických úspor.

 

 

ČVUT PŘIPRAVILO LONI NEJLEPŠÍ EPC PROJEKT

ČVUT PŘIPRAVILO LONI NEJLEPŠÍ EPC PROJEKT 21-01-2020

Asociace poskytovatelů energetických služeb letos již po deváté vyhlašovala výsledky soutěže o nejlepší připravovaný energeticky úsporný projekt řešený metodou EPC. První místo si odnáší ČVUT, druhé připadlo Ústeckému kraji a třetí příčku obsadila Městská část Praha 14. Čestné uznání bylo přiznáno Vězeňské službě České republiky za energetickou modernizaci v pěti vězeních po celé ČR.

 

Nejlepší připravovaný EPC projekt roku 2019 je nyní realizován v 9 kolejních areálech ČVUT. Odborná porota ve složení Vladimír Sochor (MPO), Petr Holub (Šance pro budovy) a Martin Sedlák (Svaz moderní energetiky) ocenili na dosud investičně největším energeticky úsporném projektu, kde třetina nákladů bude hrazena z dotace z OPŽP, jeho komplexnost. Součástí jsou nejen energeticky úsporná opatření ve třiceti objektech po celé Praze, ale i zateplení a výměna oken za celkem 220 mil. korun. Ty budou splaceny postupně ze smluvně zaručených úspor energie, které činí 20,5 mil. korun ročně po dobu jedenácti let.

 

„Náklady na energie a vodu se sníží o 26 %.  Při modernizaci našich objektů je pro nás důležitý i ekologický přínos projektu. Ročně díky tomuto projektu uspoříme více než 4100 tun CO2 a také 29 olympijských bazénů vody,“ sděluje rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

 

Mimořádně příznivý poměr investice k roční úspoře energie vynesl druhé místo v letošní soutěži Ústeckému kraji. Radní zde chystají energeticky úsporná opatření v sedmi školách a třech objektech sociálních služeb. Plánovaná investice do modernizace bude 43 mil. korun, garantované úspory energie však tuto částku převýší o 20 mil. korun. 

 

„Vzhledem ke stavu budov, které byly začleněny do projektu, jsme měli na vybranou. Buďto je zmodernizujeme dodavatelsky, což znamená, že nakoupíme a instalujeme nové kotle a další nezbytně nutná zařízení a úpravy, aniž bychom přihlíželi k potenciálu úspor energie a vody, nebo modernizaci provedeme komplexně a navíc ji uhradíme z budoucích úspor, které jsou skutečně zajímavé,“ vysvětluje Zdeněk Matouš, náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro regionální rozvoj, proč se rozhodli pro metodu EPC. 

 

Třetí příčku obsadil EPC projekt, který intenzivně připravuje městská část Praha 14. Cílem je revitalizace budov úřadu za více než 100 mil. korun. Výsledkem bude úspora primární energie o 48 %. Navíc oba administrativní objekty budou splňovat kritéria pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

 

„Díky své poloze nedaleko stanice metra Rajská zahrada je radnice sice dobře přístupná, ale to je tak jediný její momentální benefit. Chceme, aby i budova odrážela to, kam se městská část v posledních letech posunula a o co usiluje mimo jiné i v oblasti udržitelného rozvoje. Vedle zvýšení komfortu pro návštěvníky je hlavním cílem snížit energetickou náročnost budov, a to nejen s ohledem na životní prostředí, ale i na úsporu nákladů. Uspořené prostředky budeme moci investovat smysluplněji – například do rozvoje zeleně v městské části, doplňuje Radek Vondra, starosta MČ Praha 14.

 

Čestné uznání si odnáší Vězeňská služba České republiky, která připravuje modernizaci v pěti vězeňských areálech za téměř 450 mil. korun. Investice by se měla vrátit během 10 let formou garantovaných úspor energie.

 

„Realizace projektů EPC v podmínkách Vězeňské služby nebude jednoduchá, protože v našich objektech platí různá bezpečností opatření, ale jsme si vědomi nutnosti snižování energetické náročnosti našich objektů. Projekty zahrnují rekonstrukci tepelného hospodářství, vnitřního i venkovního osvětlení, zateplení objektů a řadu dalších energeticky úsporných opatření,“ objasňuje náměstek generálního ředitele VS ČR Miroslav Zábranský.

 

Metoda EPC je v České republice používána od roku 1994. Během této doby bylo realizováno více než 250 projektů za celkem 3,6 mld. korun, které zákazníkům pomohly uspořit k dnešnímu dni 4,1 mld. korun. Roční souhrn uspořených nákladů na energie ve všech aktivních projektech v ČR je pro rok 2019 odhadován na 350 mil korun a meziročně roste v průměru o 10 %. Nejcitovanějšími projekty jsou realizace v Národním divadle, Kongresovém centru Praha, v Ústavu péče o matku a dítě v Praze Podolí a řadě dalších veřejných institucí, ale i v průmyslových objektech.

 

Výhodou energetických služeb se zárukou úspor (EPC) je, že investice do modernizace vytápění, chlazení či osvětlení je splácena z úspor nákladů na energie, jejichž výši má zákazník smluvně zaručenu.

 

Bližší informace o metodě EPC obsahuje publikace 25 let energetických služeb se zárukou úspor  a web www.energetickesluzby.com

 

Fotografie z předávání jsou uloženy zde

PF 2020

PF 202018-12-2019

Vážení a milí příznivci EPC, 

děkujeme za Vaši přízeň v  letošním roce, kdy jsme společně oslavili 25 let EPC,  a do nového roku  přejeme mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě, zdraví a spokojenost. Tým APES

PF 2020

 

VÝVOJ EVROPSKÝCH TRHŮ ENERGETICKÝCH SLUŽEB V ROCE 2019

VÝVOJ EVROPSKÝCH TRHŮ ENERGETICKÝCH SLUŽEB V ROCE 201917-12-2019

Nový průzkum trhu přináší zajímavý přehled vývoje národních trhů s energetickými službami v oblasti energetické efektivnosti v Evropě. Konkrétně byly zkoumány  energetické služby  se zaručeným výsledkem (Energy Performance Contracting - EPC) a energetický kontrakting (Energy Supply Contracting - ESC). Tento průzkum z roku 2019 je opakováním průzkumu projektu QualitEE z roku 2017, který byl financován Evropskou komisí. V roce 2019 otázky zodpovědělo 173 respondentů (97 poskytovatelů a 76 poradců) v 15 členských státech EU, v České republice jich bylo 14 (8 poskytovatelů a 6 poradců).

 

Interaktivní prezentace výsledků online nabízí příležitost prohlédnout si zvlášť odpovědi vztahující se k EPC a ESC a porovnat výsledky z různých zemí. K dispozici je také Zpráva o  energetických službách v oblasti energetické efektivity na evropských trzích z 15 zemí, které zahrnují Rakousko, Belgii, Bulharsko, Českou republiku, Francii, Německo, Řecko, Itálii, Lotyšsko, Nizozemí, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Velkou Británii.

 

Trhy EPC zaznamenaly mírný růst

Dle výsledků průzkumu trh EPC v České republice roste a následuje tak obecný trend růstu na evropských trzích. V České republice uvádí růst v posledních 12 měsících 67 % respondentů oproti 57 % všech respondentů napříč 15 zeměmi EU. Přitom 25 % českých respondentů uvádí, že národní trh EPC zaznamenal velký růst, zatímco 42 % z nich pouze růst mírný. Tyto výsledky jsou celkově pozitivnější než výsledky z roku 2017, kdy růst uvádělo pouze 45 % českých respondentů a 53 % všech respondentů v evropských zemích.

 

Rozvoj trhu EPC brzdí administrativní bariéry ve veřejném sektoru

Respondenti v České republice se shodují se svými evropskými kolegy na tom, že nejvíce brzdí rozvoj trhu EPC administrativní bariéry ve veřejném sektoru a komplexnost celého konceptu / nedostatek informací. Dalšími významnými překážkami je nedostatek důvěry v poskytovatele a nízká poptávka.  Zatímco v zemích EU označilo administrativní bariéry jako klíčové 42 % respondentů, v České republice to bylo až 67 %. Ještě větší roli hrají tyto bariéry v Řecku (80 %) a Portugalsku (71 %).

 

Tlak na snižování výdajů za energie pohání trh EPC

Pokud se díváme na faktory podporující růst trhu EPC, nejdůležitějším aspektem se ukázalo být garantování energetických úspor, což uvádí 75 % respondentů v České republice a 66 % respondentů ze všech zemí zapojených do průzkumu. Všichni se shodují také na tom, že dalším významnými faktory rozvoje trhu jsou rostoucí ceny energie, omezené rozpočty ve veřejném sektoru a tlak na snížení nákladů. Zajímavé je, že čeští respondenti dávají výrazně větší důraz na přínos EPC v podobě externí expertízy/služby na klíč (55 %) oproti respondentům ve všech zemích (34 %).

 

Dále lze zmínit několik pozorovaných trendů na českém trhu EPC:

 • Většina projektů EPC je realizována ve veřejném sektoru. Většina poskytovatelů a poradců EPC v České republice (75 %) i napříč všemi zeměmi (65 %) uvádí, že jejich klienty jsou nejčastěji obce.
 • Nejčastější investice do EPC projektů je respondenty v České republice (59 %) i ve všech zemích (62 %) uváděna investice menší než 1 milion EUR. Rozsah investice mezi 1 až 5 miliony EUR uvedla zhruba třetina dotázaných v ČR i napříč všemi zeměmi zapojenými do průzkumu.
 • Nejběžnější délka EPC smlouvy je mezi 5 a 10 lety, a to pro dvě třetiny dotázaných v České republice a polovinu dotázaných ve všech zkoumaných zemích. Jako typickou délku trvání smlouvy mezi 11 a 15 lety označila zhruba čtvrtina respondentů v ČR i ve všech zemích.

 

Trh ESC ve České republice roste

Tři čtvrtiny českých respondentů uvedlo, že trh energetického kontraktingu (ESC) rostl v roce 2019, což je o něco více než v případě trhu EPC. Naopak, ve všech sledovaných zemích byl růst trhu ESC uveden nižším počtem dotázaných poskytovatelů a poradců (49 %) než bylo tomu u trhu EPC.

 

Podobnosti a rozdíly mezi trhy EPC a ESC v České republice

 • Podobně jako v případě trhu EPC, čeští respondenti uvedli, že tlak na snižování cen a rostoucí ceny energií jsou největšími tahouny trhu ESC.
 • Čeští poskytovatelé a poradci identifikovali jako nejvýznamnější bariéry rozvoje trhu ESC  administrativní bariéry, nedostatek podpory ze strany vlády a nejistotu ohledem dotační politiky v oblasti energetických úspor.  Administrativní bariéry byly vybrány jako klíčové polovinou respondentů, tj. podstatně méně než tomu bylo u trhu EPC. Tento rozdíl lze vysvětlit tím, že oproti projektům EPC je proces přípravy a implementace ESC projektů většinou méně komplexní a neobsahuje záruku úspory energie, tudíž tyto projekty méně zápasí s komplikovanou administrativou a účetními pravidly ve veřejném sektoru.

 

Závěr

Z analýzy a vývoje trhu EPC a ESC v České republice lze vyvodit doporučení ohledně podpory jejich růstu. Mezi hlavní bariéry rozvoje trhu EPC v České republice patří komplexnost konceptu, nedostatek informací, chybějící důvěra v poskytovatele EPC a nízká poptávka. Proto šíření informací, vzdělávání a vyšší kvalita služeb by potenciálně mohly zvýšit důvěru klientů, a tudíž také poptávku po projektech EPC. Navíc trh EPC i ESC by významně vytěžil z odstranění administrativních bariér ve veřejném sektoru. Určitě by pomohly podpůrné programy úspor a větší stabilita v dotační politice, jejichž potřeba byla poskytovateli a poradci identifikována zejména u ESC. Na druhé straně, respondenti průzkumu se shodli, že mezi klíčové faktory růstu trhu EPC a ESC patří tlak na snižování cen a rostoucí ceny energií. To znamená, že tyto energetické služby by profitovaly ze zahrnutí environmentálních nákladů do ceny energií. 

 

Jana Szomolányiová

Jana.szomolanyiova@svn.cz

SEVEn – The Energy Efficiency Center, z.ú. Americka 17, Prague, Czech Republic

www.svn.cz

PUBLIKACE 25 LET EPC PRÁVĚ VYCHÁZÍ

PUBLIKACE 25 LET EPC PRÁVĚ VYCHÁZÍ18-11-2019

V listopadu 2019 uplyne 25 let od zahájení prvního energeticky úsporného projektu řešeného metodou energetických služeb se zárukou úspor (EPC).  K této příležitosti připravila Asociace poskytovatelů energetických služeb ( APES)  publikaci nazvanou 25 let energetických služeb se zárukou úspor. Obsahuje pohled do historie formou rozhovorů se šesti klíčovými aktéry, stručnou informaci o základních principech metody EPC a také přehled nejzajímavějších projektů.

 

Jak se realizovaly energeticky úsporné projekty v dobách, kdy cena elektřiny byla desetkrát nižší než dnes a snižování energetické náročnosti budov nebylo aktuální téma? Odkud k nám vlastně metoda EPC přišla?  V čem je její kouzlo? Jaká je současnost a budoucnost snižování energetické náročnosti budov u nás? To jsou klíčová témata rozhovorů s Ivo Slavotínkem, předsedou APES, Vladimírem Sochorem, ředitelem odboru energetické účinnosti a úspor na MPO, Jaroslavem Marouškem, ředitelem společnosti SEVEn, a Jiřím Kalenským, ředitelem jilemnické nemocnice, kde byl realizován první EPC projekt v ČR.  O financování EPC projektů mluví Richard Čada, manažer pro exportní a obchodní financování ČSOB. Dva rozhovory jsou věnovány přípravě a realizaci projektů. Václav Taubr ze společnosti ENESA seznamuje s klíčovými projekty a Martin Hvozda z MVV Energie CZ mluví o symbióze EPC a SmartCity a připomíná roli důsledného energetického managementu.

 

Další kapitola publikace je o milnících EPC v ČR, kterými jsou schválení zákonů o rozpočtových pravidlech, hospodaření energií, ale i zákon o veřejných zakázkách. Zmíněna je také evropská směrnice o energetické účinnosti z roku 2012, kde bylo EPC poprvé zmíněno, jako jedna z doporučených cest ke snižování energetické náročnosti budov. Zatím posledním milníkem je bonifikace žádostí o dotaci z OPŽP využívajících metodu EPC pěti procenty navíc. Díky tomu už dnes vznikají EPC projekty o řád větší než doposud.

 

Závěr publikace tvoří přehled výjimečných projektů. Nechybí mezi nimi Národní divadlo, vlajková loď EPC, Kongresové centrum Praha, zatím investičně a technologicky nejnáročnější projekt a nejefektivnější EPC v průmyslu, které vzniklo závodě Siemens, Elektromotory Mohelnice. Je zde zmíněn i městský projekt v Písku, který je příkladem nejčastěji zastoupeného typu realizovaných projektů, kterých v současnosti eviduje APES více než sedm desítek, dalších deset měst podobný projekt připravuje.

 

Publikace je ke stažení zde. Součástí komunikace 25 let EPC je i microsite www.energetickesluzby.com , kde jsou v kostce shrnuty základní principy a výhody metody EPC.

 

 • Položka 1
 • Položka 2

 

Web i publikace vznikly díky finanční pomoci ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017 – 2021 – Program EFEKT 2 pro rok 2019.

logo EFEKT 2019

APES OCEŇOVAL VÝJIMEČNÉ PROJEKTY A OSOBNOSTI EPC

APES OCEŇOVAL VÝJIMEČNÉ PROJEKTY A OSOBNOSTI EPC19-11-2019

Za účasti Karla Havlíčka, ministra průmyslu a obchodu, a řady dalších významných hostů, udělila Asociace poskytovatelů energetických služeb tři tituly Výjimečný EPC projekt. Získalo jej Město Písek za spojení EPC a Smart City, Nemocnice Jihlava za příkladný projekt ve zdravotnictví a Siemens elektromotory Mohelnice za projekt s úsporou více než 50 % původních nákladů, navíc v průmyslu, kde si metoda EPC svoji cestu stále hledá.  Oba posledně jmenované projekty mají na svém kontě i titul Nejlepší evropský energeticky úsporný projekt roku.  Předáno bylo i ocenění EPC projekt roku 2019, který si odnesla Nemocnice Břeclav, za výši dosažené úspory energie v prvním roce fungování projektu. Díky této pozitivní zkušenosti se vedení Jihomoravského kraje, které nemocnici spravuje, rozhodlo využít EPC i v dalších objektech. 

 

Oceněny byly i osobnosti: Dana Kolářová, ředitelka PN Kosmonosy, za osobní nasazení, s nímž realizuje už třetí EPC projekt zahrnující 18 budov, které budou díky modernizaci šetřit energie a zvyšovat kvalitu vnitřního prostředí pacientům a zaměstnancům psychiatrické nemocnice. Titul byl udělen i Miroslavu Růžičkovi, který se významně přičinil ke vzniku EPC v Národním divadle. Tento první projekt nastartoval energeticky úsporné projekty v dalších objektech patřících do „skupiny“ ND (Stavovské divadlo, Státní opera, Anenský areál, Ateliéry a dílny ND) a inspiroval i další mimořádné projekty: Rudolfinum, Akademie výtvarných umění nebo Kongresové centrum Praha.  Cenu Osobnost EPC si odnesl také Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu. Díky jeho předchozím zkušenostem a znalostem z oboru se nyní daří využívat tuto metodu jako jeden z nástrojů naplňování cílů ČR v oblasti snižování energetické náročnosti. Ocenění obdržel i Michal Votřel, který se zasloužil o mimořádně široké uplatnění EPC v Pardubickém kraji, jenž je nejaktivnějším krajem v oblasti garantovaného snižování spotřeby energie ve svých budovách v ČR.

 

Při této příležitosti ministr Havlíček zdůraznil, že MPO má na rozvoji projektů EPC velký zájem. Nyní připravuje projekt EPC v budovách Na Františku a Politických vězňů, který by měl snížit provozní náklady MPO o více než 1,5 mil. Kč ročně.

 

Fototgrafie z udílení cen najdete zde

 

EPC v číslech:

 • Termín zahájení prvního EPC projektu v ČR: 15. 11. 1994
 • Počet projektů za 25 let: více než 250
 • Počet objektů: 1100
 • Průměrná délka projektu: 8 let
 • Největší projekt: Kongresové centrum, investice 150 mil. korun
 • Investice do EPC projektů: 3,6 mld. korun
 • Úspory energie, které tyto projekty přinesly: 4,1 mld. korun
 • Ekologický přínos: 820 000 tun CO2 = emise jedné větší uhelné elektrárny = roční spotřeba 230 000 domácností

 

 

 

EPC SLAVÍ ČTVRTSTOLETÍ

EPC SLAVÍ ČTVRTSTOLETÍ 15-11-2019

Na letošek připadá 25 let  využívání energetických služeb se zárukou úspor na území ČR.  Celkem bylo realizováno více než 250 projektů za 3,6 mld. korun, které zákazníkům ušetřily energii v hodnotě 4,1 mld. korun. Projekty uspořily celkově 820 000 tun ekvivalentu emisí CO2, což se rovná zhruba tomu, co vypustí za rok jedna větší uhelná elektrárna.

 

První projekt řešený metodou EPC, která umožňuje modernizaci vytápění, vzduchotechniky, osvětlení a dalších technologií hradit z budoucích, smluvně zaručených úspor energie, vznikl v jilemnické nemocnici. „Nemocnice neměla peníze a věděli jsme, že musíme během několik měsíců zajistit vytápění celého areálu a zásobování teplou vodu. EPC bylo jasnou volbou,“ vzpomíná na začátky Jiří Kalenský, ředitel Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici.

 

Podobných projektů je dnes více než 250.  Typickým zadavatelem je město či kraj, který modernizuje školy, kulturní a sportovní objekty, nemocnice a další objekty, jenž spravují.  Jen v posledních letech se pro snížení provozních nákladů ve svých objektech formou EPC rozhodly Klatovy, Praha, Kolín, Jilemnice, Litoměřice a další desítky měst a obcí.  Není to však řešení jen pro velká města „Metoda EPC se nám vždy líbila, ale říkali jsme si, že to u nás nebude fungovat. Nakonec ukázalo se, že když do projektu EPC zapojíme všechny budovy v majetku města a přidáme veřejné osvětlení, můžeme šetřit 1 milion korun ročně,“ říká Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek, která má 2.400 obyvatel.

 

V poslední době však vznikají i velké EPC projekty. „Kongresové centrum Praha pro nás bylo a je mimořádnou výzvou. Co do výše investice, a hlavně technologické složitosti se jedná o největší projekt svého druhu u nás,“ říká Václav Taubr, ředitel ENESA a. s. z ČEZ ESCO, a dodává: „Realizace projektu probíhala za plného provozu a komplex opatření přinese za 10 let úsporu ve výši 213 mil. Kč, což představuje snížení spotřeby elektrické energie, plynu a vody o 30 %. Jen každoroční úspora vody představuje tři naplněné olympijské bazény. Díky EPC projektu tento kolos snížil emise CO2 o 726 tun ročně.“

 

Co se týče krajů, nejdále jsou v Pardubickém, kde ročně šetří více než 48 mil. korun. Do projektu EPC je tam zapojeno přes 50 organizací, které kraj zřizuje, jako například školy, domovy sociální péče a nemocnice. „Výhoda projektu EPC spočívá v tom, že kraj jako zadavatel není nucen investovat ani korunu ze svého rozpočtu. Investice je zaplacena ze smluvně daných a prokázaných úspor, za které nese odpovědnost poskytovatel energetických služeb,“ vysvětluje Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje.

 

Nejčastějším energeticky úsporným opatřením je již mnoho let modernizace a doplnění systémů měření a regulace, které umožňují on-line kontrolu nad provozem energetických zařízení, jako jsou zdroje tepla a chladu, vzduchotechnika a kogenerační jednotky. Často bývá součástí také instalace IRC systému (Individual Room Control), který umožnuje nastavení rozdílných teplot v jednotlivých místnostech. Z těchto údajů pak vychází doporučení energetického managementu na další úspory. Nedílnou součástí je výměna osvětlení na LED svítidla, která může přinést úsporu až 60 % nákladů.  Překvapivých úspor lze dosáhnout i instalací WC stop splachovačů a perlátorů.  U větších projektů se vyplatí kogenerační jednotka nebo fotovoltaika.  „Během čtvrtstoletí došlo v oblasti technologií k výrazné proměně. Na začátku bylo především potřeba vyměnit „hardware“, dnes je to více o sofistikovaných modelech sběru dat, jejich vyhodnocení a využití při řízení provozu energetických systémů v objektu,“ vysvětluje Ivo Slavotínek, předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb.

 

Od 90. let se změnil i postoj státu. Metoda EPC byla v roce 2012 uváděna v evropské směrnici jako doporučený prostředek ke snižování spotřeby energie v objektech, v roce 2015 byly energetické služby definovány zákonem o hospodaření energií a od roku 2017 OPŽP účinně zvýhodňuje projekty využívající EPC 5 % dotace navíc. Nyní se za podpory MPO rodí metodika modelu Performance Design&Build, který aplikuje principy EPC při výstavbě nových budov, kde dodavatel neodpovídá pouze za návrh a výstavbu budovy, ale i za její provozní efektivnost.

 

EPC v číslech:

 • Termín zahájení prvního EPC projektu v ČR:15. 11. 1994
 • Počet projektů za 25 let: více než 250
 • Počet objektů: 1100
 • Průměrná délka projektu: 8 let
 • Největší projekt: Kongresové centrum, investice 150 mil. korun
 • Investice do EPC projektů: 3,6 mld. korun
 • Úspory energie, které tyto projekty přinesly: 4,1 mld. korun
 • Ekologický přínos: 820 000 tun CO2 = emise jedné větší uhelné elektrárny = roční spotřeba 230 000 domácností

 

Více informací k tomuto tématu najdete v publikaci 25 let energetických služeb se zárukou úspor, kterou k této příležitosti vydává APES.

 

POZVÁNKA NA INTENZIVNÍ EPC

POZVÁNKA NA INTENZIVNÍ EPC 15-10-2019

Stojíte před možností modernizovat energetické hospodářství pomocí EPC a potřebujete si rozšířit znalosti? Nebo hodláte podnikat v oboru energetických služeb? Pak právě Vám je určena pozvánka na intenzivní vzdělávací kurz pro poskytovatele garantované energetické služby (ESCO) a poradce/facilitátory klientů EPC, který v úterý 22. října pořádá Asociace poskytovatelů energetických služeb v prostorách Etnosvěta, Legerova 25, Praha 2.

 

Kurz je koncipován jako intenzivní s individuálním přístupem, kapacita je proto omezena na 15 osob. 

 

Termín:           úterý 22. října 2019,  9.30 – 17.00 hod (registrace od 9,00 hod.)

Registrace:    online zde, nebo mail office@apes.cz

Kurzovné:      členové APES 300 Kč/osoba, zaměstnanci veřejného sektoru 1 500 Kč/osoba,

                        ostatní 3 000 Kč/osoba

Program:       ke stažení zde.

 

Kurz je podpořen z projektu 

25 LET EPC A BUDOUCNOST ENERGETICKÝCH SLUŽEB

25 LET EPC A BUDOUCNOST ENERGETICKÝCH SLUŽEB11-09-2019

V listopadu uplyne 25 let od spuštění prvního energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC. K tomuto tématu se bude dne 14. 11. konat v Praze odborná konference 25 let EPC a budoucnost energetických služeb.

 

V roce 1994 byl v jilemnické nemocnici spuštěn první projekt využívající energetické služby se zárukou úspor ( EPC). Na začátku byla investice do energeticky úsporných opatření v hodnotě 22 mil. Kč, která se však nemocnici za dobu trvání projektu, což bylo 8 let, vrátila ve formě ušetřené energie a moderního energetického hospodářství.  Podobných projektů bylo od té doby realizováno více než 250 a zákazníkům, tedy školám, nemocnicím, hotelům divadlům přinesly úsporu nákladů na energie za více než 4,1 mld. korun.

 

Od 90. let se změnilo mnohé, od  technologií až po přístup státu. Metoda EPC se objevuje v roce 2012 v evropské směrnici EED 2012/27/EU jako doporučený prostředek ke snižování spotřeby energie v objektech, v roce 2015 jsou energetické služby definovány zákonem o hospodaření energií 406/2000 Sb. a v roce 2018  zvýhodňuje OPŽP projekty využívající EPC 5 % dotace navíc. Je jasné, že zvyšování energetické účinnosti v budovách je téma, o kterém se bude mluvit. Jedním z příspěvků do diskuse bude i konference, kterou pořádá APES. 

 

Název:  25 let EPC a budoucnost energetických služeb

Termín: 14. 11. 2019, 9.30 - 13.00

Místo: Kongresové centrum Praha, 5. května 65, Praha 4, Klub ZOOM, vchod 5, 1. patro 

Program: ke stažení zde

Registrace: online, příp. tel. 603 894 354, nebo mail na office@apes.cz

Vstup zdarma

 

Konference je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci státního programu na úsporu energie na období 2017 - 2021 / EFEKT 2 pro rok 2019.

ECONOMIA REFERUJE O METODĚ DESIGN & BUILD

ECONOMIA REFERUJE O METODĚ DESIGN & BUILD11-09-2019

Redakční materiál věnovaný realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build nyní přineslo vydavatelství Economia. Je zde srozumitelně přiblížen princip této metody a její konkrétní využití. V současné době se s její pomocí rodí dětská léčebna v Macoše, ale také oprava mostu v Týnci nad Labem. Článek najdete zde

ENERGIE PRO MĚSTA 21. STOLETÍ

ENERGIE PRO MĚSTA 21. STOLETÍ28-05-2019

Energeticky úsporným opatřením ve městech a obcích je věnován cyklus seminářů, který proběhne v červnu a září letošního roku. Organizátorem je Národní centrum energetických úspor za podpory programu EFEKT. 

 

Komu je akce určena?
Seminář může být přínosem pro vedení měst/obcí, energetické manažery, vedoucí příslušných odborů měst/obcí a pracovníky krajských, městských, obecních úřadů i organizací jimi zřizovaných.

 

Stěžejní témata seminářů:

 

Energetická účinnost ve městech a obcích ČR

Podpora udržitelné energetiky

Energetická management - Od plánu k úsporám

Je chytrá energetika podmínkou chytrého města?

Dotační tituly a budoucnost finančních nástrojů v ČR

Aktuální vývoj evropské energetiky

Projekt Zdravá škola

 

Harmonogram a místa konání:

 

20. 6. Zlín

17. 9. Hradec Králové

 

Seminář je zdarma.

 

Další informace a přihlašovací formulář najdete na webu NCEÚ zde 

ROSTE POČET PASIVNÍCH DOMŮ, ALE I GARANTOVANÉ ÚSPORY V EPC

ROSTE POČET PASIVNÍCH DOMŮ, ALE I GARANTOVANÉ ÚSPORY V EPC 16-05-2019

Energeticky úsporné stavebnictví nadále mírně roste. Kladný trend ve výstavbě pasivních domů, který započal v minulých letech, zůstal zachován. Garantovaná roční úspora v projektech EPC oproti loňsku vzrostla o 20 %. 

 

Aliance firem oboru energeticky úsporného stavebnictví Šance pro budovy představila na výroční tiskové konferenci vývoj trhu za rok 2018, které ukazují, že Česko zůstává ve střední a východní Evropě v tomto odvětví ekonomiky lídrem.

 

Energeticky úsporné stavebnictví nadále mírně roste. Přispívá k tomu i stabilita podpůrných programů ze strany státu. Aby byl pozitivní trend zachován, potřebujeme k tomu pevný rámec financování i po roce 2020,“ říká ředitel Šance pro budovy Petr Holub.

 

Daří se certifikaci administrativních budov, která prokazuje ekologičnost a úspornost stavby. „Novým přírůstkem mezi environmentálně certifikované budovy je například projekt Visionary v pražských Holešovicích, který obdržel nejvyšší stupeň LEED a zároveň novou certifikaci WELL na úrovni Gold,“ vysvětluje Petr Holub.

 

Projekty energetických služeb se zárukou (EPC) ročně už spoří zejména veřejným institucím 389 milionů korun, což je nárůst o 20 % oproti předchozímu roku. "V minulém roce přibyly 4 nové projekty, v letošním jich bude rozhodně více. Jen do června je vypsáno 9 výběrových řízení na energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC, " zdůrazňuje Ivo Slavotínek, předseda rady Asociace poskytovatelů energetických služeb a dodává: "toto číslo už bude kopírovat trend, který lze sledovat při pohledu na vývoj za uplynulých 25 let, kdy se EPC v ČR využívá."

 

Kladný trend lze vysledovat i u výstavby energeticky pasivních domů. Těch se postaví 6 % novostaveb všech rodinných domů. Státní fond životního prostředí v roce 2018 evidoval 550 žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám, mimoto odhadujeme, že alespoň 350 se postavilo bez podpory. „V minulém roce se začala také připravovat výstavba pasivních základních a mateřských škol, nemocnice, obecních úřadů, domů dětí a mládeže,“ říká Petr Holub.

 

Petr Holub také informoval o závěrech rozsáhlém průzkumu, který zpracovala aliance ŠPB na podnět MPO a který měl ozřejmit, jaké povědomí mají vlastníci budov o možnostech úspor energie. Výzkumníci se však ptali i  na motivaci a bariéry pro renovaci. Výzkum byl zcela unikátní a doposud nikdo tak rozsáhlý analytický materiál nesestavil. Řekl mimo jiné: „Z průzkumu vyplývá řada možných řešení. Například nutnost kvalitní projektové přípravy. To je jednoznačná cesta ke kvalitní renovaci. Dále je vidět potřeba obsáhlé komunikační kampaň, která lidem možnosti a přínosy kvalitní renovace vysvětlí. Dlouhodobá stabilita financování je další z klíčových bodů."

BUDOVY JSOU KLÍČEM K ČISTÉ ENERGETICE

BUDOVY JSOU KLÍČEM K ČISTÉ ENERGETICE12-04-2019

Budovy hrají klíčovou roli v přechodu k čisté energetice a snížení globálních emisí, říká nová studie, kterou tento týden vydala Mezinárodní energetická agentura. Zároveň to přinese zvýšení komfortu a kvality vnitřního prostředí pro uživatele. Domácnosti také mohou globálně uspořit na nákladech za energie do roku 2050 o pět tisíc miliard dolarů více, pokud se s přechodem k vysoce energeticky účinným budovám začne co nejdříve.

 

„Vysoce kvalitní budovy mohou nejen výrazně snížit spotřebu energie a emise skleníkových plynů, ale zároveň jsou velkou příležitostí pro energeticky úsporné stavebnictví, především pro místní malé a střední firmy. Zvyšují kvalitu a zdraví vnitřního prostředí a snižují náklady na energie. V kancelářích znamenají vyšší produktivitu práce,“ vyjmenovává Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy.

 

Podobné scénáře zpracovala Šance pro budovy pro Česko. V progresivním scénáři lze v budovách do roku 2030 uspořit 65 PJ, tedy naplnit zhruba 75 % českého cíle na zvyšování energetické účinnosti. „Je to snížení spotřeby v budovách o 20 %. Kumulovaná úspora nákladů na energie je za toto období 250 miliard Kč. Potřebné investice ve výši 584 miliard Kč, které budou zčásti státní a zčásti privátní, indukují 578 miliard pro HDP,“ dodává Holub.

 

V horizontu do 2050 pak může spotřeba podle tohoto scénáře, který předpokádá, že kvalitní budovy budou pro stát prioritou, klesne až na téměř polovinu.

 

Vybrané závěry studie Mezinárodní energetické agentury:

Dostupná stavebně-technická opatření mohou snížit emise CO2 z budov a zároveň zlepšit komfort a kvalitu vnitřního prostředí. I přes takřka dvojnásobný globální nárůst podlahové plochy do roku 2050 lze díky výstavbě budov s nulovou spotřebou energie a důkladné renovaci stávajících budov snížit spotřeby energie o 30 %. Další snížení spotřeby přinese zvýšení účinnosti klimatizací, a to přesto, že klimatizaci bude využívat dalších 1,5 miliardy domácností.

 

Nárůst investic do úspor energie sníží na polovinu podíl výdajů domácností na energii. Výstavba a renovace udržitelných budov znamená navýšení investic o 27 miliard dolarů, což je poměrně malý přírůstek k 4900 miliardám dolarů, které se již nyní celosvětově ročně vynakládají v sektoru budov. Nicméně to přinese do roku 2050 kumulovanou úsporu výdajů na energie až 5000 miliard dolarů.

 

Vliv vládních politik, regulace a ekonomických pobídek, je pro přechod k udržitelným budovám rozhodující. Státy mohou při bezodkladném přijetí závazných standardů spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti. Politická podpora zajistí jednodušší přístup k financování, sníží rizika pro investice do úsporných budov a tím nižší náklady pro přechod k čisté energetice.

 

Oddalování podpory energeticky úsporných budov má významné ekonomické dopady. Zejména v rozvojovém světě má přibýt 2,5násobek podlahové plochy současného fondu budov v Číně. Otálení s kvalitní výstavbou a renovacemi znamená více než 2 gigatuny dodatečných emisí CO2 a zbytečnou spotřebu energie 145 tisíc PJ.

 

Nová studie Mezinárodní energetické agentury je volně ke stažení (v angličtině) zde: https://www.iea.org/publications/reports/PerspectivesfortheCleanEnergyTransition/

 

Graf scénářů spotřeby energie v budovách (Šance pro budovy, 2017):

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ O EPC A DOTACI

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ O EPC A DOTACI09-03-2019

Komplexní renovace budov se zaručeným výsledkem - 25 let projektů EPC v České republice je název semináře, který se bude konat dne 17. 4. v Impact Hub na Praze 5.

 

Co spojuje Písek, Klatovy, Moravskou Třebovou a Pardubický kraj? Jejich spotřeba energie klesla o desítky procent díky využití energetických služeb se zárukou úspor (EPC). Tuto metodu zvýhodňuje OPŽP 5 % dotace navíc a to už od 15. dubna, kdy bude spuštěna 134. výzva k podávání žádostí o dotaci na snížení energetické náročnosti veřejných budov. 

 

Pokud tedy stojíte před nutností modernizace vytápění, vzduchotechniky a osvětlení ve vašich objektech a chcete  snížit náklady na teplo, elektřinu, plyn či vodu, pak se přijďte se dozvědět více o metodě EPC, o jejich výhodách a nevýhodách, spojení EPC a dotace a také o úspěšných projekech, kterých za posledních 25 let vzniklo v České republice více než 250. 

 

Program je ke stažení zde.

Odkaz na online přihlašování je zde. Seminář je díky podpoře z programu EFEKT zdarma.

 

Akce je určena pracovníkům veřejné správy, kteří mají energetiku a investice ve své gesci, ale užitečné informace si z něj odnesou i zaměstnaci komerční sféry.

 

 

EPC NA BRNĚNSKÉM VELETRHU AMPER

EPC NA BRNĚNSKÉM VELETRHU AMPER22-02-2019

Součástí 27. mezinárodního veletrhu AMPER, který se bude konat 19. – 22. března na brněnském výstavišti, bude i téma energetických služeb se zárukou úspor.

 

Již tradiční akcí veletrhu AMPER, věnovaného elektrotechnice, energetice a automatizaci, je Fórum energetiky. Jeho záběr je široký: od blackoutu, přes energetickou soběstačnost a akumulaci až po budoucnost naší energetiky. Podrobný program akce najdete na webu veletrhu.

 

Asociace poskytovatelů energetických služeb zde v úterý 19. 3. od 14.00 bude prezentovat základní principy energetických služeb se záruku úspor (EPC) a příklady měst a obcí, kde byla tato metoda úspěšně využita. Pokud stojíte před nutností modernizace energetického hospodářství ve vašich objektech a zvažujete metodu EPC, pak si tuto přednášku nenechte ujít.

Máte-li zájem o volnou vstupenku, pište na office@apes.cz.

 

NEJLEPŠÍ PROJEKT EPC PŘIPRAVILA PŘÍBRAM

NEJLEPŠÍ PROJEKT EPC PŘIPRAVILA PŘÍBRAM12-02-2019

 Letos již po osmé ceny byly udíleny za nejlepší energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC. První místo obsadilo město Příbram, na druhé příčce se umístil projekt Hlavního města Prahy a třetí skončila Akademie výtvarných umění v Praze. Čestné ocenění si odnáší Psychiatrická nemocnice Kosmonosy.

 

Titul Nejlepší Energeticky úsporný projekt řešený metodou EPC si za rok 2018 odnáší příbramská radnice. Hodnotící komise ocenila, že jedna koruna úspor je vygenerována pouhými 3,40 korunami investice do energeticky úsporných opatření, což znamená, že investice se za 3,5 roku splatí. „Náš projekt může být důkazem, že i při relativně investičně nenáročných opatřeních lze dosáhnout zajímavých úspor energie. Za modernizaci vytápění, měření a regulace zaplatíme 5,2 mil. korun, ty však budeme splácet z budoucích úspor energie ve výši 1,5 mil. korun ročně,“ vysvětluje Jindřich Vařeka, starosta města Příbrami. Ačkoli podobných městských či krajských EPC projektů funguje na území ČR téměř 40, nevyužitý potenciál úspor je stále velký. Základním předpokladem je roční spotřeba energie za min. 1 až 1,5 mil. korun.

 

Druhý nejlepší výsledek podle kritéria cena úspor měl EPC projekt Hlavního města Prahy, který zahrnuje Obecní dům, Výstaviště Praha, sídlo Technické správy komunikací a další objekty, kde dojde ke snížení spotřebu elektřiny, plynu, tepla a vody nejméně o 11 %.  „Energetické úspory jsou jednou z priorit strategie Smart Prague 2030, která se mimo jiné zaměřuje na projekty a řešení týkající se udržitelné energetiky a inteligentních veřejných budov. Považuji za správný krok to, že se magistrátu podařilo tento projekt připravit a připojit se tím k řadě dalších zadavatelů, které energetické služby se zaručeným výsledkem využili. Praha jako metropole má potenciál, aby se stala příkladem pro ostatní města a městské části,“ uvedl Vladimír Zadina, ředitel úseku Smart Prague městské společnosti Operátor ICT, a.s., která má v Praze na starosti testování a zavádění inteligentních řešení v městském prostředí.

 

V loňském roce byli žadatelé o dotaci, kteří využijí EPC zvýhodněni 5 % navíc. To se odrazilo v počtu projektů, které nyní díky spojení metody EPC a dotace vznikají. Třetí příčku obsadila Akademie výtvarných umění v Praze. Zde téměř 40 % investice činí náklady na výměnu či repasi oken, které tvoří dominantu objektu a podléhají schválení odborem památkové péče. „Spojení dotace na nová okna a EPC je výhodné hned dvakrát. Objekt „utěsněný“ novými okny bez investice do vzduchotechniky, rekuperace a důsledného energetického managementu, ne vždy přinese úspory energie v předpokládané výši. Z druhé strany renovace vybraných výplní otvorů a střešního pláště pomůže výrazně zvýšit energetickou účinnost opatření v rámci EPC.“ dodává kvestor AVU Evžen Mrázek.

 

Čestné ocenění si odnáší Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, která po dvou úspěšných projektech EPC realizovaných v letech 2003 až 2017 připravuje již třetí projekt řešený touto metodou, tentokrát v kombinaci s dotací z OPŽP, zejm. kvůli stavebním opatřením s dlouhou dobou návratnosti. „Chceme ocenit zejména vytrvalost a proaktivní přístup managementu nemocnice při opakovaném využívání metody EPC,“ vysvětluje Vladimír Sochor, ředitel Odboru energetické účinnosti a úspor na MPO, jeden z členů hodnotící komise. Po výběru ESCO a uzavření smlouvy na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem se PN Kosmonosy stane po Pardubickém kraji klientem s druhým nejvyšším počtem uzavřených smluv na projekty EPC v ČR.

 

Metoda EPC je v České republice používána od roku 1993. Během této doby bylo realizováno více než 250 projektů za celkem 3,6 mld. korun, které zákazníků pomohly uspořit k dnešnímu dni 4,1 mld. korun. Roční souhrn uspořených nákladů na energie ve všech aktivních projektech v ČR je pro rok 2018 odhadován na 350 mil a meziročně roste v průměru o 10 %. Nejcitovanějšími projekty jsou realizace v Národním divadle, Kongresovém centru Praha, v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí a řadě dalších veřejných institucí, ale i v průmyslových objektech.

VZNIKÁ INVESTIČNÍ PLATFORMA NA PODPORU EPC

VZNIKÁ INVESTIČNÍ PLATFORMA NA PODPORU EPC24-01-2019

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) podepsala smlouvu s Evropskou investiční bankou (EIB) o poskytování poradenských služeb s cílem vytvoření investiční platformy v oblasti energetické efektivnosti. Jejím úkolem bude stimulovat potenciál energeticky úsporných projektů realizovaných metodou EPC (Energy Performance Contracting) a PBC (Performance Based Contracting).

 

Na základě této smlouvy ve spolupráci s Centrem evropského investičního poradenství (EIAH – subjekt spadající pod EIB) vznikne investiční platforma, která bude za využití zdrojů EU realizovat energeticky účinná opatření.

 

Investiční platforma bude kromě podpory prostředí pro vznik nových projektů typu EPC a PBC také reagovat na hlavní překážky na trhu tím, že poskytne dlouhodobé udržitelné financování ESCO společností, což bude důležité zvláště při realizaci projektů pro organizační složky státu. Zároveň bude pokrývat rizika související s EPC a PBC, jakož i podporou osvědčených postupů a standardizace smluv.

 

 

Více o chystané platformě na webu CMZRB

 

MNOHO ZDARU V NOVÉM ROCE 2019

MNOHO ZDARU V NOVÉM ROCE 201917-12-2018

Děkujeme za Vaši přízeň a do nového roku přejeme mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v osobním i pracovním životě. 

 

POZVÁNKA NA KONFERENCI O ENERG. MANAGEMENTU

POZVÁNKA NA KONFERENCI O ENERG. MANAGEMENTU12-12-2018

Dne 12. 2. 2019 proběhne v Praze již 10. ročník konference věnovaný energetickému managementu ve veřejné správě. Jeho součástí bude již potřetí předávání cen za nejlepší energeticky úsporný projekt roku 2018. 

Konference bude opět zaměřena na energeticky úsporná opatření ve veřejné správě – zavádění energetického managementu, energetika budov, financování projektů, využívání obnovitelných zdrojů (fotovoltaika) a nově přibude také téma elektromobility a dodávek tepla ve městech.

I tentokrát organizátoři oslovili množství zkušených praktiků z měst a obcí i specialistů na energetické úspory. Program konference se právě připravuje, ale již brzy se na webu konference objeví první přednášející. Informace najdete zde Web konference.

EUROPEAN ENERGY SERVICE AWARD 2019

EUROPEAN ENERGY SERVICE AWARD 201921-11-2018

Také letos bude Berlínská energetická agentura a Evropská komise udělovat ceny za nejlepší evropský energeticky úsporný projekt a další ceny European Energy Service Award (EESA)  společnostem a projektům z oblasti energetických služeb, které mohou být příkladem dobré praxe v Evropě

 

 • Jste organizace, která se významně přičinila o rozvoj služeb EPC na českém trhu?
 • Jste poskytovatel energetických služeb (ESCO) nebo prosazujete energeticky úsporné projekty?
 • Realizovali jste úspěšně inovativní projekt zaměřený na udržitelnou energii? 

 

Využijte možnost a přihlaste své projekty!

 

Můžete se přihlásit do následujících kategorií:

 1. Nejlepší evropský propagátor energetických služeb

Kategorie je určena společnostem, institucím nebo jednotlivcům, kteří výrazně a pomocí nestandardních řešení přispěli k rozvoji trhu s energetickými službami.

 1. Nejlepší evropský poskytovatel energetických služeb

Tato kategorie je určena společnostem poskytujícím služby v oblasti energetiky, přispívajícím k vývoji trhu, a které přejímají rizika a realizují inovativní technická řešení, jež mohou sloužit jako příklad úspěšného projektu.

 1. Nejlepší evropský projekt zaměřený na úspory energie

Předkládané projekty mohou pocházet ze všech sektorů a měly by vykazovat vynikající výsledky v oblasti ochrany klimatu, používání inovativních technologií nebo řešení přizpůsobených konkrétním potřebám zákazníků. V této kategorii budou uděleny ceny maximálně třem projektům.

 

Přihlášky a další informace naleznete na www.guarantee-project.eu.

Uzávěrka přihlášek je 15. ledna 2019

Pro další informace kontaktujte partnera guarantEE v ČR na emailu: zuzana.lhotakova@enviros.cz

 

Vítěz je vybírán mezinárodní odbornou porotou. Ceny budou předány na slavnostním ceremoniálu, který se bude konat v roce 2019 v Bruselu.

 

Cena je udělena v rámci projektu Horizon 2020 "guarantEE", který je koordinován Berlínskou energetickou agenturou.

Mediálním partnerem EESA 2019 je Euro Heat & Power.

MODERNÍ ENERGETICKÁ SANACE BUDOV

MODERNÍ ENERGETICKÁ SANACE BUDOV12-11-2018

UCEEB, člen APES, zve na odborný seminář věnovaný nejnovějším trendům v oblasti energetické sanace budov, který se bude konat 29. listopadu v Buštěhradě.

 

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT pořádá dne 29. 11. ve svém sídle v Buštěhradě, nedaleko Kladna, dvě prezentace. Dopoledne bude věnováno navrhování, zkoušení a výrobě prefabrikovaných systémů pro energetické rekonstrukce budov. Součástí bude i exkurze do experimentálních objektů na pozemku UCEEB souvisejících s tématem semináře. Odpoledne pak proběhne prezentace o vlastnostech přídavných tepelně-izolačních materiálů pro rekonstrukce za požáru. 

 

Seminář je zdarma. Pozvánku najdete zde. V případě zájmu kontaktujte Martina Volfa z UCEB.

 

Akce se koná díky podpoře rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace (H2020).

 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ EPC PROJEKT 2018

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ EPC PROJEKT 2018 14-11-2018

Asociace poskytovatelů energetických služeb vyhlašuje 8. ročník soutěže o nejlepší projekty řešené metodou EPC (Energy Performace Contracting). Jejím cílem je pomoci zájemcům s rekonstrukcí energetického hospodářství ve vlastních objektech a zároveň iniciovat zájem o metodu EPC.

 

Soutěž je určena pro připravovatele projektů metodou EPC jako jsou státní organizace, krajské a městské úřady, velké nemocnice, školy, ale i průmyslové podniky.

Do soutěže lze přihlásit projekty řešené metodou EPC, které jsou v roce 2018 ve fázi přípravy nebo ve fázi zadávacího řízení veřejné zakázky příp. probíhá instalace energeticky úsporných opatření.

Projekty bude hodnotit odborná komise podle následujících kritérii:

 • průměrný objem očekávaných úspor energie,
 • poměr vynaložených investic na objem úspor provozních nákladů na spotřebu energie
 • rozsah záruk, které jsou navrženy poskytovatelem energetických služeb.

 

Uzávěrka přihlášek je 15. 1. 2019. 

 

Zde je ke stažení přihláška a specifikace podmínek soutěže.

 

Vítězné projekty budou slavnostně vyhlášeny na pražské konferenci o energetickém managementu, který je nedílnou součástí projektů EPC, dne 12. 2. 2019. 

 

Oceněné projekty 2017

V loňském roce první příčku obsadila Univerzita Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem (UJEP). Komise ocenila, že 1 koruna vložená do projektu přinese úsporu ve výši 1,54 Kč ročně. Úspory bude dosaženo jak modernizací energetického hospodářství, tak i pomocí stavebních opatření.

 

Druhé místo si odneslo město Horní Slavkov, které je důkazem toho, že i malá města s 5.000 obyvateli mohou modernizovat vytápění, rozvody a osvětlení a díky systému individuální regulace teploty a důslednému energetickému managementem ušetřit náklady na energie.

 

Třetí příčku obsadila Psychiatrické nemocnice v Bohnicích, kde je využita kombinace EPC s dotací z OPŽP. Očekávaná úspora energií pak dosáhne více než 31 % proti současnému stavu.

 

Metoda EPC je v České republice používána od roku 1993 a roce 2019 uplyne čtvrtstoletí od předání prvního projektu řešeného metodou EPC. Během této doby bylo realizováno více než 250 projektů za celkem 3,3 mld. korun, které zákazníků pomohly uspořit k dnešnímu dni 3 mld. korun. Nejcitovanějšími projekty jsou realizace v Národním divadle, Kongresovém centru Praha, Ústavu péče o matku a dítě v Podolí a v řadě dalších veřejných institucí, ale i v průmyslových objektech.

 

Kontakt: Eva Ksiazczak, mail: office@apes.cz, tel. 603 894 354

O EPC V KOMBINACI S DOTACÍ TENTOKRÁT V PRAZE

O EPC V KOMBINACI S DOTACÍ TENTOKRÁT V PRAZE01-10-2018

Co je EPC a jak zažádat o dotaci na celkovou nebo dílčí renovaci veřejných objektů bude tématem semináře, který na podzim pořádá APES.

 

Přijímání žádostí o dotaci z výzvy č. 100 zaměřené na energetické úspory sice končí 31. 1. 2019,  ale vzhledem ke zjednodušené dokumentaci je šance na úspěšné podání žádosti stále reálná. A ve hře je díky využití energetických služeb se zárukou úspor (EPC) dalších 5 % podpory navíc.

 

Seminář je určen zástupcům veřejné správy, ale užitečné informace si z něj odnesou i zaměstnaci komerční sféry.

 

Název:

Úspory energie a nákladů: smluvně zaručené úspory v kombinaci s dotační podporou z OPŽP

 

Termín a místo:

17. 10. 2018  - HUB, Drtinova 10, Praha 5.  Pozvánka je ke stažení zde.

 

On line registrace zde, příp. na office@apes.cz

 

Díky podpoře z programu EFEKT 2018 je seminář zdarma.

 

centre

DOTAČNÍ PROGRAM EFEKT PODPOŘÍ I OSS A SPO

DOTAČNÍ PROGRAM EFEKT PODPOŘÍ I OSS A SPO29-08-2018

Z programu EFEKT, jehož vyhlašovatelem je MPO, lze čerpat na modernizaci veřejného osvětlení obcí. Dotace v celkové výši 150 mil. korun, ale budou moci kromě samosprávy využít i komerční subjekty. Konkrétně až 500 tisíc korun na zavedení energetického managementu, až 200 tisíc na komplexní posouzení budovy pro podnikatelské účely v podobě studie proveditelnosti či až 200 tisíc korun na ověření, zda jsou jejich objekty vhodné pro projekt, řešený metodou EPC (Energy Performance Contracting).

 

Nově pak lze z EFEKTU financovat také zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt organizační složky státu (OSS) či státní příspěvkové organizace (SPO), který bude řešený metodou EPC. I zde může být poskytnutá podpora až do výše 200 tisíc korun. A až 800 tisícovou dotaci mohou získat kraje včetně hlavního města Prahy a statutárních měst na zpracování územní energetické koncepce.

 

 

Více informací o programu EFEKT a podmínkách podpory najdete na stránkách  www.mpo-efekt.cz

 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ O EPC A DOTACI

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ O EPC A DOTACI15-07-2018

Přijímání žádostí o dotaci z výzvy č. 100 zaměřené na energetické úspory sice končí 31. 1. 2019,  ale vzhledem ke zjednodušené dokumentaci je šance na úspěšné podání žádosti stále reálná. A ve hře je díky využití energetických služeb se zárukou úspor (EPC) dalších 5 % podpory navíc.

Co je EPC a jak zažádat o dotaci na celkovou nebo dílčí renovaci veřejných objektů bude tématem dvou seminářů, které na podzim pořádá APES.

 

Název:

Úspory energie a nákladů: smluvně zaručené úspory v kombinaci s dotační podporou z OPŽP

 

Termín a místo:

19. 09. 2018 Jihlava pozvánka

17. 10. 2018 Praha pozvánka

 

On line registrace zde, příp. na office@apes.cz

 

Díky podpoře z programu EFEKT 2018 je seminář zdarma.

 

centre

E15 INFORMUJE O EPC V BOHNICÍCH

E15 INFORMUJE O EPC V BOHNICÍCH 22-06-2018

Díky dotacím z OPŽP se rodí hned několik významných EPC projektů ve veřejném sektoru. Jedním z nich je i rekonstrukce areálu Psychiatrické nemocnice v Bohnicích za tři čtvrtě miliardy korun.

Více než dvě třetiny půjdou na stavební úpravy a zbytek představuje investici do modernizace energetického hospodářství několika desítek objektů. Ta se však nemocnici vrátí v budoucích úsporách energie, plynu a vody.

 

Více o projektu si můžete přečíst zde.

 

TRH ENERGETICKÝCH ÚSPOR SE VYVÍJÍ POZITIVNĚ

TRH ENERGETICKÝCH ÚSPOR SE VYVÍJÍ POZITIVNĚ29-05-2018

Aliance Šance pro budovy uspořádala 29. května 2018 výroční tiskovou konferenci k vývoji trhu v oblasti energeticky úsporného stavebnictví. Z ní vyplynulo, že český trh se postupně stabilizoval a ve střední a východní Evropě patříme v tomto odvětví k lídrům. Důležité však bude nezaspat s přípravou zvýhodněného financování v období po roce 2020.

 

V oblasti projektů energetických úspor se zárukou (ang. EPC, Energy Performance Contacting) bylo loni předáno celkem 9 nových projektů s 39 objekty po celé republice za celkovou investici 248 679 793 Kč. Projekty přinesou roční garantované úspory energie ve výši 17 019 797 kWh a související finanční úspory 38 754 442 Kč. Mezi nejvýznamnější z nich patří Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, která byla také oceněna jako nejlepší energeticky úsporný projekt roku 2017. V letech 1994 až 2017 bylo odhadem uspořeno 3,3 mld. Kč.

 

 

V roce 2017 požádalo o podporu z programu Nová zelená úsporám 481 stavebníků novostaveb rodinných domů v pasivním standardu. To je v meziročním srovnání o 30 % více než v předešlém roce. Za devítileté období trvání dotačního titulu tak v Česku bylo podpořeno téměř 3 400 těchto budov. Pokud k nim odvodíme srovnatelné domy postavené výhradně z prostředků jejich vlastníků, dostáváme se k hranici 5 000 pasivních rodinných domů. Podle odhadů německého Passivhaus Institutu tak s 8,3 % světovým podílem patříme k předním hráčům ve střední a východní Evropě.

Environmentálně certifikovaných budov v loňském roce přibylo 21. Nově se začaly certifikovat také bytové projekty – Botanica K v Jinonicích a Modřanka Tower v Modřanech byly oceněné certifikátem BREEAM. „U certifikovaných budov došlo v roce 2017 k poklesu. Jde o důsledek zdlouhavého a složitého povolovacího procesu, jenž se dotýká i výstavby administrativních objektů, které oblasti certifikací dlouhodobě vévodí. Nyní však dochází opět k mírnému vzestupu, což je dáno postupným dokončováním staveb dosahujících na některé z hodnocení udržitelnosti budov v podobě certifikací BREEAM či LEED. Vedle těchto dnes již etablovaných systémů se pomalu začíná prosazovat certifikace WELL,“ uvádí Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy. Ta vznikla v roce 2014 v USA a zaměřuje se na kvalitu vnitřního prostředí a jeho dopadů na samotné uživatele. Hodnotí celkem sedm kritérií: vzduch, světlo, vodu, stravu, tělesnou kondici, duševní zdraví a pohodlí lidí, kteří v budově pracují nebo žijí. V České republice jsou zatím první tři kancelářské projekty, které na tuto certifikaci aspirují (projekty Visionary a Praga Studios od společnosti Skanska a projekt HB Reavis ve Vinohradské ulici).

Spotřeba pěnového polystyrenu zaznamenala meziroční nárůst. Loni ho v Česku bylo využito 60 100 tun, což je o 3,8 % více než v roce 2016. Po propadu v roce 2016 tak jeho spotřeba znovu vzrostla, zejména díky využití polystyrenu jako tepelného izolantu fasád. Za uvedeným nárůstem spotřeby stojí stále sílící snaha o snížení energetické náročnosti domů a rozpohybování podpory z IROPu.

Boom v Česku zažívají také zelené střechy, kterých v loňském roce vyrostlo o polovinu víc než v roce 2016. Konkrétně to bylo 195 000 m2, což je plocha odpovídající přibližně 18 fotbalovým hřištím. Zelené střechy a fasády byly dlouho vnímány především jako estetický a nikoli funkční prvek, to se však v souvislosti s klimatickými změnami začíná měnit, protože účinně ochlazují a zvlhčují své okolí. Díky speciální minerální izolaci by v budoucnu mohlo zazelenat daleko více budov na našem území, včetně panelových domů.

Důležitým faktorem pro stabilizaci energeticky úsporného stavebnictví doposud byly podpůrné programy. Ty přinášejí již nyní do stavebnictví až 30 mld. Kč celkových investic ročně, jejich potenciál je však ještě 2,5 násobně vyšší. Aktuálně české programy na jednu vynaloženou korunu z veřejných rozpočtů vybudí 3 koruny celkové investice, v Německu je tento podíl 1 ku 18. Postupně se k této hodnotě můžeme blížit. „Hospodářství České republiky vykazuje rychlý růst, proto lze očekávat, že v rámci kohezní politiky již v příštím víceletém období nebudeme disponovat tak štědrou alokací jako doposud,“ sdělil Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy. „Proto je třeba koncentrovat stávající programy podpory a začít připravovat jejich doplnění tzv. finančními nástroji, tedy zvýhodněným financováním. S jeho přípravou je však zapotřebí začít již nyní, aby po roce 2020 nevznikl výpadek,“ doplnil závěrem.

 


 

EPC A DOTACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

EPC A DOTACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ15-05-2018

Další seminář věnovaný energetickým službám se zárukou úspor (EPC)s důrazem na dotační zvýhodnění projektů, které tuto metodu využívají, proběhne na začátku června, tentokrát v Olomouci. 

 

Termín: 6. 6. 2018,  9.00  – 15.00

Místo:  Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, Olomouc 

Program: viz pozvánka

Online registrace je zde, příp na mail office@apes.cz Seminář je zdarma.

 

Cílem semináře je seznámit účastníky s metodou EPC, se základními aspekty zadávacího řízení na poskytovatele energetických služeb a výhodami tohoto přístupu ke zvyšování energetické účinnosti v budovách. V současné době je možné umocnit pozitivní efekty metody EPC jejím spojením s dotační podporou poskytovanou v rámci Operačního programu životní prostředí a maximalizovat tak dosažitelné úspory energií a peněz.

 

 

Přijďte si poslechnout zajímavé informace, které vám mohou pomoci na cestě k modernizaci vašich objektů a nižším nákladům na jejich provoz. Přednášet budou odborníci s mnohaletými zkušenostmi s aplikací metody EPC v ČR a zahraničí.

 

 

Seminář se koná díky podpoře programu EFEKT 2.​

PŘÍPRAVA EPC PROJEKTŮ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PŘÍPRAVA EPC PROJEKTŮ PRO ZAČÁTEČNÍKY 06-05-2018

Dne 19. června proběhne v sídle společnosti ENVIROS školení zaměřené na přípravu projektů EPC, tzv. facilitaci projektů EPC. Zkušení poradci  a energetičtí specialisté provedou účastníky školení všemi fázemi přípravy projektu EPC - od analýzy potenciálu energetických úspor objektu až po výběrové řízení na poskytovatele projektu energetických služeb se zaručenou úsporou. 

 

Termín:         Úterý 19. června od 10:00 do 14:30

Místo:           ENVIROS, Dykova 53/10, Praha 10 - Vinohrady

Registrace:  Registrujte se, prosím, do 5.6.2018 na https://goo.gl/forms/zgsgT35Dh4QmCuSt1.

                      Počet míst je omezen.

 

Školení je financováno z evropského projektu guarantEE, zaměřeného na podporu a rozvoj projektů EPC v soukromém i veřejném sektoru v Evropě.

 

JAK BUDOU VYPADAT DOTACE PO 2020?

JAK BUDOU VYPADAT DOTACE PO 2020? 02-05-2018

Evropská komise dnes zveřejnila návrh pro tzv. víceletý finanční rámec pro období 2021 až 2027. Přestože se snižují prostředky pro Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti, z nichž jsou v současném období mimo jiné financované programy podpory úspor energie v budovách v Česku, jedním z investičních cílů pro země EU zůstává „zelenější a bezuhlíková Evropa“. Zároveň je nově navýšené účelové navázání 25 % rozpočtu EU (cca 320 mld. EUR) právě na klimatické cíle. Toho by Česká republika měla využít, aby skrze další možné úspory energie v budovách zároveň mohla plnit klimaticko-energetické cíle pro rok 2030.

 

Aliance Šance pro budovy, jejímž členem je APES, věří, že Česká republika se na národní úrovni zasadí o zajištění dostatečného financování pro pokračování úspěšných programů na podporu energetických úspor v sektoru budov. „Podle našich analýz lze, při odstranění stávajících bariér a vhodném nastavení, ještě navýšit roční absorpční kapacitu těchto programů,
která v současnosti dosahuje 12 mld. Kč, a zajistit tak plnění nejen cíle povinných úspor, ale i přispět ke snižování emisí a adaptaci budov a měst na změnu klimatu,“ vysvětluje Tomáš Trubačík, analytik Šance pro budovy.

 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ O EPC A DOTACI

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ O EPC A DOTACI19-03-2018

Víte, že v otevřené výzvě OPŽP jsou připraveny 3 mld. korun na podporu snižování energetické náročnosti veřejných budov? Navíc nově se zde objevuje až 5% zvýhodnění na energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC, neboli energetickými službami se zárukou úspor. 

 

Zajímá vás toto téma? Pak se přijďte dozvědět více o EPC a jak dosáhnout na vyšší dotace na seminář Úspory energie a nákladů: smluvně zaručené úspory v kombinaci s dotační podporou z OPŽP.

 

Termín: 18. 4. 2018,  9.30 – 13.00

Místo:  NODE5, Radlická 50, Praha 5 (U metra Anděl)

Program: viz pozvánka

Online registrace je zde. Seminář je zdarma.

 

Cílem semináře je seznámit účastníky s metodou EPC, se základními aspekty zadávacího řízení na poskytovatele energetických služeb a výhodami tohoto přístupu ke zvyšování energetické účinnosti v budovách. V současné době je možné umocnit pozitivní efekty metody EPC jejím spojením s dotační podporou poskytovanou v rámci Operačního programu životní prostředí a maximalizovat tak dosažitelné úspory energií a peněz.

 

Přijďte si poslechnout zajímavé informace, které vám mohou pomoci na cestě k modernizaci vašich objektů a nižším nákladům na jejich provoz. Přednášet budou odborníci s mnohaletými zkušenostmi s aplikací metody EPC v ČR a zahraničí.

 

JAK S POMOCÍ DESIGN & BUILD STAVĚT ENERGETICKY ÚSPORNĚ

JAK S POMOCÍ DESIGN & BUILD STAVĚT ENERGETICKY ÚSPORNĚ16-03-2018

V odborných médiích, které se věnují energeticky úspornému stavebnictví,  se stále častěji skloňuje termín Design &Build (DB). Co se kryje za tímto názvem, objasňuje publikace Návod možného postupu pro zadavatele při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build (& Operate) se zaměřením na minimalizaci celkových nákladů životního cyklu, kterou zpracoval APES.

 

Kromě definice DB, výhod a kritérií na výběr poradců a zhotovitelů, je zde popsáno, jak využít výkonové parametry energetické efektivnosti k definici zadávacích podmínek, k hodnocení nabídek na principech nejnižších nákladů životního cyklu i ke kontrole energetické efektivnosti hotového díla realizovaného metodou DB.

 

 

Design and Build (D&B) je v ČR doposud málo využívaný způsob zadávání a smluvního zajištění stavebních zakázek formou dodávky staveb „na klíč“, která je charakteristická tím, že odpovědnost za zpracování prováděcí projektové dokumentace celé stavby a veškeré další činnosti, které povedou k dokončení stavby je zcela přenesena na zhotovitele stavby.

 

 

Investor/zadavatel zodpovídá za přípravu zakázky, kde je třeba upřesnit účel investice, technické, ekonomické, materiálové a architektonické požadavky. Zajišťuje i přípravu výběrového řízení na stavební práce.

 

 

 

Zhotovitel podle tohoto zadání nejprve vypracuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení a po jeho získání i prováděcí projektovou dokumentaci (DESIGN), podle které následně dílo zhotoví (BUILD), příp. se o efektivní provoz budovy bude po dobu poskytování záruk sám starat (OPERATE).

 

 

Tento systém umožňuje zhotoviteli provádět stavební práce v souladu s vizí investora, ale s poměrně širokými mantinely při výběru nejvhodnějších a osvědčených stavebních nebo technologických řešení.  Díky tomu dochází k optimalizaci stavebních nákladů.

 

 

V rámci výběrového řízení na zhotovitele metodou D&B pak zadavatel posuzuje nejen investiční náklady na výstavbu, ale i ekonomickou výhodnost podle nákladů celého životního cyklu včetně nákladů na provozování.

 

 

Cena je obvykle stanovena paušální cenou bez vymezení soupisu stavebních prací, dávek a služeb, tj. bez položkového rozpočtu s výkazem výměr.

 

 

Proč využívat metodu D&B?

 

 • Odpovědnost za projektovou dokumentaci a provedení díla je přenesena částečně nebo zcela na zhotovitele.
 • Základem je kvalitní zadání a výběr zhotovitele projektu - ideálně ve spolupráci s externími poradci.
 • Metoda DB nezná pojem vícepráce. Jelikož zhotovitel je současně autorem projektu, má zadavatel vyšší jistotu dodržení nabídkové ceny z titulu změn v projektu v průběhu výstavby.
 • Investor nemůže požadovat konkrétní výrobky nebo technologii, což výrazně snižuje riziko diskriminačního zadání díla.
 • Při DB lze zahájit stavbu a současně pracovat na projektové dokumentaci, což může přinést zkrácení času na dokončení.
 • DB poskytuje větší prostor pro využití inovativního potenciálu zhotovitele.
 • DB umožňuje důvodný přenos rizik a odpovědnosti za dosažení požadovaných výkonových parametrů při následném provozu na zhotovitele.

 

 

 

Příkladem projektů D&B je i EPC, to je však obsahově omezeno jen na rekonstrukce technologických zařízení budov. V tomto smyslu lze každý  EPC projekt chápat jako specifickou variantu DB. Studie dává návod, jak principy garantovaného ekonomického výsledku známé u EPC uplatnit u DB na novou výstavbu nebo velké rekonstrukce.

 

 

Publikaci, kterou najdete zde vydává Asociace poskytovatelů energetických služeb ve spolupráci s aliancí Šance pro budovy díky podpoře programu EFEKT 2017 a OPŽP.

 

ÚSTECKÝ DENÍK REFERUJE O VÍTĚZNÉM EPC PROJEKTU

ÚSTECKÝ DENÍK REFERUJE O VÍTĚZNÉM EPC PROJEKTU 12-02-2018

Ústecký deník přináší článek o vítězném projektu soutěže o nejlepší energeticky úsporný projekt řešený metodou EPC v roce 2017, který by měl být do konce roku realizován na kolejích Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Článek najdete zde

NEJLEPŠÍ EPC 2017

NEJLEPŠÍ EPC 2017 01-02-2018

Titul nejlepší energeticky úsporný projekt řešený metodou EPC (energy performance contracting) za rok 2017 si ze sedmého ročníku soutěže odnáší Univerzita Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem (UJEP). Druhé místo obsadilo město Horní Slavkov a třetí příčka patří Psychiatrické nemocnici Bohnice.  Byla udělena také dvě čestná ocenění: za projekt v českolipské nemocnici a Pardubickému kraji. Organizátorem soutěže je Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES).

 

Metoda EPC si klade za cíl vyhledávat, navrhovat a realizovat ekonomicky optimální opatření, proto si odborná komise ve složení Vladimír. Sochor (ředitel odboru energetické účinnosti a úspor z Ministerstva průmyslu a obchodu), Petr Holub (ředitel aliance Šance pro budovy) a Radim Kohoutek (místopředseda APES) zvolila jako hlavní hodnotící kritéria cenu úspor a komplexnost navrhovaných energeticky úsporných opatření.

 

 

U vítězného projektu pro UJEP, který je ve fázi přípravy a bude stát celkem 14 mil. korun, jenž se však za 10 let vrátí v budoucích úsporách energie, ocenila komise, že 1 koruna vložená do projektu přinese úsporu ve výši 1,54 Kč ročně. Úspory bude dosaženo jak modernizací energetického hospodářství, tak i pomocí stavebních opatření.

 

 

Město Horní Slavkov je dobrým příkladem, že i malá města s 5.000 obyvateli mohou modernizovat vytápění, rozvody a osvětlení a díky systému individuální regulace teploty a důslednému energetickému managementem ušetřit náklady na energie. Z garantovaných úspor se bude splácet investice do modernizace, která se městu vrátí za 11 let a i v dalším období zajistí potřebný komfort a efektivní hospodaření s energií v městských budovách.

 

 

Cílem energeticky úsporného projektu v areálu Psychiatrické nemocnice v Bohnicích je kombinovat projekt EPC s podporou z OPŽP a dosáhnout tak maximalizace provozních úspor. Dotační prostředky by měly být využity jak na stavební opatření (zejm. výměna oken v budovách), tak i na některá technologická opatření. Očekávaná úspora energií pak dosáhne více než 31 % proti současnému stavu. Očekávaná investice je 121 mil. korun a přinese úspory v celkové hodnotě 14 , resp. se započtením přínosů stavebních opatření až 19 mil. Kč ročně.

 

 

Ocenění si odnáší i Pardubický kraj za strategii a vytrvalost. Loni připravoval kraj již 8. projekt EPC pro své objekty. První vznikl v roce 2006, od té doby zde bylo do energetických úspor na základě sedmi smluv nainvestováno více než 300 mil. korun, které kraji umožňují šetřit 45 mil. korun ročně.

 

 

Metoda EPC je v České republice používána od roku 1993. Během této doby bylo realizováno více než 250 projektů za celkem 3,3 mld. korun, které zákazníků pomohly uspořit k dnešnímu dni 3 mld. korun. Nejcitovanějšími projekty jsou realizace v Národním divadle, Kongresovém centru Praha, Ústavu péče o matku a dítě v Podolí a v řadě dalších veřejných institucí, ale i v průmyslových objektech.

 

KRITÉRIA KVALITY A CERTIFIKACE EPC

KRITÉRIA KVALITY A CERTIFIKACE EPC25-01-2018

Na konci ledna proběhl v Praze pod patronací společnosti SEVEn, českého partnera projektu QualitEE, diskusní seminář  na téma kvality a certifikace energetických služeb se zárukou (EPC).

 

Dopolední část programu byla věnována tématům facilitace a příkladům dobré praxe z oblasti EPC, odpoledne pak certifikaci a výběru kritérií kvality relevantních pro oblast energetických služeb, čímž akce navázala na mezinárodní workshop k tématu certifikace, který se konal v listopadu 2017.

 

 

V rámci odpolední části semináře prezentovala Jana Szomolányiová spolu s Jaroslavem Marouškem (oba ze společnosti SEVEn) návrh Evropských kritérií kvality pro energetické služby, včetně detailnějšího pohledu na aplikaci těchto kritérií v Rakousku. Ve druhé části svého vystoupení pak oba představili obdobná kritéria pro hodnocení a certifikaci projektů EPC, využitelná v České republice.

 

 

Dalšími mluvčími na semináři byli Jaroslav Knápek z ČVUT (hovořil o obecném systému zajištění kvality pro produkty a služby v České republice) a Vladimír Sochor z Ministerstva průmyslu a obchodu (věnoval se programu Úspory energie s rozumem, což je český certifikát kvality pro energeticky úsporné projekty).

 

 

Blok prezentací uzavřeli opět Jana Szomolányiová s Jaroslavem Marouškem, kteří prezentovali výsledky nedávného průzkumu trhu pro projekt QualitEE (se zaměřením na Českou republiku a kritéria hodnocení kvality projektů EPC) a zároveň představili návrhy systému certifikace firem v oblasti ESCO.

 

 

Následně na místě proběhla plodná a věcná diskuze na téma představených kritérií a schémat. Podněty a připomínky získané během této diskuse budou do návrhů kritérií a schémat zapracovány.

 

 

Prezentace ze semináře najdete ke stažení zde.

 

POZVÁNKA NA KONFERENCI O EM

POZVÁNKA NA KONFERENCI O EM11-01-2018

Energetický management pro veřejnou správu je název konference, kterou již podeváté pořádá v Praze společnost BIDS dne 30. ledna v pražském hotelu DAP.

 

Důsledný energetický management je zárukou každoročních úspor energie. Proto je stěžejním tématem konference, ale zazní tu i prezentace o roli státu při dosahování energetických úspor,  jak "sexy" jsou úspory pro města a obce a co dnes motivuje města k úsporám energií. Součástí budou i poznatky z praxe.

 

 

Pokud stojíte před nutností modernizace energetického hospodářství a přemýšlíte o zavedení EM, využijte příležitost dozvědět se o tomto nástroji dosahování energetických úspor více, navštivte konferenci Energetický management pro veřejnou správu a seznamte se odborníky a zástupci veřejné správy, kteří vám mohou předat svoje zkušenosti. 

 

 

Více informací o konferenci  najdete zde.

 

PF 2018

PF 201820-12-2017

Přejeme Vám i Vašim blízkým poklidné svátky vánoční a v novém roce zdraví, štěstí a spokojenost.

Rada APES

HN REFERUJÍ O ENERGETICKY ÚSPORNÉM STAVEBNICTVÍ

HN REFERUJÍ O ENERGETICKY ÚSPORNÉM STAVEBNICTVÍ06-12-2017

V Olomouci vzniká první zdravotnický objekt v pasivním energetickém standardu. Pro tento typ výstavby se v zahraničí často používá metoda Design&Build využívající společného zadání projektové přípravy a stavebních prací či technologických dodávek. I když se v Olomouci staví tradičním způsobem, velkým příslibem do budoucna je důraz na náklady během celého životního cyklu budovy. Článek HN o novém pavilonu olomoucké fakultní nemocnice najdete zde, příp. tady.

 

ENERGETICKÝ MANAGEMENT V KOSTCE

ENERGETICKÝ MANAGEMENT V KOSTCE25-10-2017

Energetický management vyžaduje multidisciplinární přístup. Proto každá srozumitelná a přehledně napsaná publikace na toto téma je přínosem. Díky programu EFEKT 2016  jedna taková vznikla.

 

Není podstatné, zda za základ  energetického managementu použijeme elektroenergetiku, elektrotechniku nebo stavební obory, protože k nim je třeba přidat oblast hygieny práce ve vztahu ke kvalitě prostředí na pracovištích, ve školských i zdravotnických zařízeních. Důležitá je také práce s lidmi, manažerské schopnosti jsou vítány, vhod přijdou i znalosti z oboru psychologie a vyjednávání. Schopnost jednat s lidmi je klíčová, v oblasti motivace a chování uživatelů budov a zařízení spočívá více než 50 % veškerého potenciálu úspor. Energetický manažer se také nezřídka musí orientovat v otázkách ekonomiky i práva.

 

O tom všem je publikace zpracovaná díky podpoře programu EFEKT 2016 specialisty ze společnosti Porsenna o.p.s. Najdete ji na webu APES v sekci Ke stažení 

 

APES SE ROZRŮSTÁ

APES SE ROZRŮSTÁ21-09-2017

Řady APES se v září rozšířily o dva členy: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT a DS Energy Consulting. Celkem nyní APES sdružuje 27 společností z oblasti energetických úspor.

 

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) vzniklo v roce 2012 jako samostatný vysokoškolský ústav ČVUT. Je odezvou na jednu z nejvýznamnějších priorit Evropské unie - energetické úspory v budovách (40% veškeré energie spotřebují právě budovy). Sdružuje špičkové akademiky ze čtyř fakult – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství, kteří se společně zabývají udržitelnými budovami. Klade si za cíl přirozeně sladit vědce, kteří mají k energeticky úsporným budovám blízko a danou problematiku řešit komplexně. Více na www.uceeb.cz

 

DS Energy Consulting (DSEC) je nová poradenská společnost, která se věnuje elektroenergetice, obnovitelným zdrojům, akumulaci elektřiny a energetickým službám, zahrnujícím EM, EC, EPC a jejich kombinace. V portfoliu DSEC jsou analýzy stavu, studie proveditelnosti navrhovaných opatření (nejen primárně úsporných), včetně ekonomického posouzení budoucích efektů, a dále organizace zadávacích řízení na výběr dodavatele (zhotovitele) a/nebo poskytovatele služeb v rámci dotačních programů, nebo mimo ně.

Profesní odbornost DSEC je založena na znalostech a zkušenostech vlastního týmu a unikátním spojení s právníky advokátní kanceláře Doucha Šikola, kteří se specializují na právní podporu podnikání v energetice.

 

 

Oba noví členové budou nepochybně přínosem pro naplňování cílů APES.

 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ08-09-2017

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek platí už téměř rok a tak přibývá projektů, které podle něj byly vysoutěženy. Přesto praxe přináší nové otázky. Právě těm je věnován seminář, kde se bude diskutovat využití metody EPC, metody Design & Build (& Operate) nebo možnosti financování projektů.

 

Česká rada pro šetrné budovy ve spolupráci s právní kanceláří Frank Bold pořádá podzimní sérii seminářů k zadávání veřejných zakázek. Přijďte se dozvědět více o tom, jak zadávat veřejné zakázky na nové budovy nebo rekonstrukce. Dostanete informace o nástrojích nové právní úpravy, které umožňují zadavatelům vysoutěžit kvalitní veřejné zakázky na šetrné budovy. Dozvíte se, jak vypisovat veřejné zakázky tak, abyste dosáhli kvalitních řešení šetrných budov dodaných v řádném termínu.

 

Termín Místo
19. 10. Pardubice  (budova Pardubického kraje)
1. 11.  Brno (administrativní a školící centrum Jihomoravského kraje)
7. 12.  Praha (v budově Nadace ABF)

 

 

Informace budou užitečné nejen pro veřejné zadavatele, energetické manažery nebo zástupce měst se „smart“ iniciativami, ale také pro potenciální uchazeče o veřejné zakázky.

V případě zájmu kontaktujte organizátora, kterým je  Česká rada pro šetrné budovy.

 

STÁT NESMÍ ZASPAT S NEDOTAČNÍ PODPOROU

STÁT NESMÍ ZASPAT S NEDOTAČNÍ PODPOROU11-08-2017

Souhrnnou zprávu o stavu dotačních programů pro energeticky úsporné stavebnictví, kde mj. představuje i nový program ENERG, vydala nedávno Aliance Šance pro budovy (ŠPB), jejímž členem je i APES.

 

Zpráva upozorňuje, že problémem českého systému čerpání dotací na energetické úspory je jeho složitost „V současnosti podpora úspor energie v budovách běží v devíti programech řízených čtyřmi úřady. To je ukázka resortismu na vládě, která trhu neprospívá,“ vysvětluje Petr Holub, ředitel ŠPB. Například v Německu je program jeden, řízený národní rozvojovou bankou KfW.

 

Nyní je klíčové, aby se stát začal připravovat na období, kdy dotačních prostředků bude výrazně méně, tedy na období po roce 2020. „Zdá se to daleko, ale příprava nedotační podpory pro jednotlivé segmenty budov v reálu zabere několik let, je s tím potřeba začít už nyní. Energeticky úsporné renovace jsou ekonomicky přínosné a banky jsou ochotny do nich přinést soukromý kapitál. Potřebují však ze strany státu vytvořit pro toto zapojení dlouhodobý rámec." V Německu vyvolá 1 euro státních prostředků celkovou investici ve stavebnictví 18 euro. Česká republika by se měla inspirovat.

 

 

„U nás může energeticky úsporné stavebnictví přinést až 1,5 % procento HDP a 55 tisíc pracovních míst ročně. Je ale potřeba koordinace ze strany státu,“ konstatuje ve zprávě Holub.

 

 

První vlaštovkou je program ENERG, který vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a Českomoravská záruční a rozvojová banka v polovině června. Nabízí bezúročný úvěr, dotaci na zpracování energetického posudku a bonus v případě dosažení předpokládaných úspor energie, to vše pro malé a střední podniky v Praze. Může být poskytnut jako podřízený úvěr doplňujícímu komerčnímu úvěru, má tedy potenciál přilákat další soukromé financování.

 

VYHRAJE EPC E.ON ENERGY GLOBE?

VYHRAJE EPC E.ON ENERGY GLOBE? 28-06-2017

Po letech se do finále soutěže E.ON ENERGY GLOBE opět probojoval projekt řešený metodou energetických služeb se zaručeným výsledkem v kombinaci s dotací na zateplení z OPŽP. Projekt v Hronově je  dobrým příkladem, jak obce s 5 -10 tisíci obyvateli mohou šetřit na energii až 1,5 mil. korun ročně.

 

Na snižování energetické náročnosti městských budov pracují v Hronově už od roku 2011. Dosud se obci podařilo zateplit mateřské a základní školy a modernizovat devět zdrojů tepla včetně kotelny v budově Jiráskova divadla. Díky tomu město ušetří na energiích 1,5 milionu korun ročně a do ovzduší vypustí o 187 tun méně emisí CO2.

 

Modernizace technologií přitom město financuje metodou EPC, tedy formou financování z budoucích úspor na nákladech za energie. Tyto projekty se nehradí ihned, ale naopak se postupně splácí z budoucích smluvně zaručených úspor. 

 

 

Během druhé etapy úsporných projektů chce letos město Hronov modernizovat také veřejné osvětlení. Stávající pouliční lampy by měla nahradit moderní LED světla s výrazně nižšími energetickými nároky a autonomní regulací světelného toku v nočních hodinách. Nové veřejné osvětlení by mělo ušetřit 78 % nákladů na energie a město bude jeho výstavbu realizovat rovněž pomocí metody EPC.

 

 

Zaujal vás tento projekt? Hlasujte na něj na stránkách soutěže E.ON ENERGY GLOBE zde

 

O EPC SE MLUVÍ

O EPC SE MLUVÍ11-06-2017

EPC bylo jedním z klíčových témat, kterým byla věnována tisková konference aliance Šance pro budovy v Kongresovém centru Praha, kde nyni  probíhá realizace jednoho z nejzajímavějších EPC projektů v ČR. Informace z tiskové konference uveřejnily ČTK, MFDNES, Český rozhlas a další média. 

 

Trh energeticky úsporného stavebnictví loni mírně poklesl. Dařilo se ale velkým projektům.

 

 

V roce 2016 se prodalo o 6,8 % méně polystyrenu, počet nových pasivních domů si zachoval úroveň předchozího roku. Zato se ale dařilo projektům se zaručenou úsporou energie, takzvaným EPC projektům, rekord zaznamenaly také certifikované budovy.

 

 

Kongresové centrum v Praze loni prošlo rozsáhlou rekonstrukcí. Modernizací prošla kotelna, strojovna chlazení a celého systému vzduchotechniky a také kompletně celý systém měření a regulace. Cílem bylo ušetřit energii, které se v tak rozsáhlém komplexu spotřebuje skutečně mnoho. Úpravy byly součástí energeticky úsporného projektu v hodnotě 126 milionů korun. To představuje snížení spotřeby elektrické energie, plynu a vody o téměř 30 %.

 

 

Projekt byl řešen pomocí energetických služeb se zárukou úspor (angl.EPC ). Kongresové centrum Praha má proto díky využití metody EPC jistotu, že se mu nejpozději do 10 let vrátí 213 milionů, ať už ve formě ušetřených provozních nákladů, nebo od poskytovatele projektu, který se smluvně zavazuje uhradit případný rozdíl mezi garantovanou a skutečnou úsporou.

 

 

EPC projekty v roce 2016 dokonce zaznamenaly rekord. „V roce 2016 bylo předáno celkem 9 nových projektů EPC za 259 milionů korun, což je oproti loňsku (201 mil. korun) zvýšení o 28 %. Projekty přinesou roční úsporu energie ve výši 41 milionů korun. Přepočteno na jednotky energie je to 9 000 MWh. Nejvýznamnější z nich je právě Kongresové centrum,“ komentuje čísla předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) Ivo Slavotínek.

 

 

 

Dařilo se také certifikacím budov, většinou jde o větší administrativní budovy. Rok 2016 byl co do počtu certifikovaných budov rekordní s 37 budovami. V prvním čtvrtletí roku 2017 jejich počet v Česku dosáhl 150. „Nejčastěji se certifikují administrativní budovy v Praze, v roce 2016 to byly například Butterfly, BLOX, Florenc Office Centre nebo City Tower systémem BREEAM nebo Aviatica či Corso Court. Máme ale radost, že se postupně certifikují i budovy v regionech. V roce 2016 to byly například Forum Nová Karolina v Ostravě, CTPark Brno, OC Nisa v Liberci nebo OC Haná v Olomouci,“ vyjmenovává Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy.

 

 

 

Méně se loni dařilo výrobcům izolačních materiálů. „Spotřeba po třech letech propadla pod úroveň 60 tisíc tun na 57 900 tun. Meziročně se jedná o 6,8 % pokles. Právě stavebnictví se podílí z 85 % na celkové spotřebě pěnového polystyrenu, 15 % z roční výroby najde uplatnění v obalovém průmyslu,“ vysvětluje předseda Sdružení EPS ČR Pavel Zemene.

 

Hlavním faktorem poklesu je špatné čerpání evropských peněz. Vliv na nižší spotřebu má zejména pomalý rozjezd čerpání peněz na energetické úspory v bytových domech mimo Prahu v Integrovaném regionálním operačním programu spravovaném Ministerstvem pro místní rozvoj. „Loňské nastavení programu bylo pro žadatele velmi administrativně náročné, počet realizovaných projektů byl velmi nízký. Po naší intervenci nyní na jaře ministerstvo program administrativně výrazně zjednodušilo, tak věříme, že se čerpání již v tomto roce zvýší,“ doplňuje k tomu ředitel aliance Šance pro budovy Petr Holub.

 

Počet pasivních rodinných domů podpořených z programu Nová zelená úsporám také zaznamenal mírný pokles. Loni bylo podpořeno o 12 % méně projektů než v roce 2015, celkem 368 žádostí. Podle odhadů Centra pasivního domu ale naopak roste počet pasivních domů postavených bez podpory a dorovnává tak celkový počet stavěných domů. „Celkově odhadujeme z konzultací, které poskytujeme my a naši členové, že bylo v roce 2016 bylo postaveno 600-650 domů splňujících kritéria Nové zelené úsporám. Na únorovém veletrhu FORPASIV byl zájem o poradenství a o naše členské firmy výrazně vyšší než v předchozím roce. Zájem o úsporné stavby tedy nepochybně roste,“ říká ředitel Centra pasivního domu Jan Bárta.

 

 

Přínosy energeticky úsporného stavebnictví jsou už notoricky známé. Podle aktualizované ekonomické studie Miroslava Zámečníka a jeho týmu může obor při využití svého potenciálu vytvořit až 55 000 tisíc nových pracovních míst a zvýšit HDP o 1,5 % ročně. „Je ale potřeba vytvořit předvídatelné podnikatelské prostředí a lepší koordinovanost státu v této oblasti,“ míní Holub.

 

PRŮMYSL CHCE ŠETŘIT

PRŮMYSL CHCE ŠETŘIT15-04-2017

Průzkum, jehož cílem bylo zmapovat energetickou efektivitu a budoucnost českého průmyslu v této oblasti ukázal, že firmy vidí úspory energie pozitivně a čím dál více jich zvažuje implementovat energeticky efektivní opatření.

 

MPO bylo zadavatelem zajímavého výzkumu z oblasti energetických úspor. Vyplynulo z něj, že 22 % firem plánuje rekonstrukci osvětlení, dalších 18 % chystá investice do efektivnějších výrobních technologií, 17 % chce lépe využívat odpadní teplo a 14 % plánuje zateplovat objekty. 12 % firem také chystá zavést automatickou regulaci energetických zařízení. To je dobrá zpráva nejen pro poskytovatele energeticky úsporných projektů.

 

Informaci včetně řady dalších čísel publikoval server O energetice.

 

PRESTIŽNÍ EVROPSKÉ TITULY

PRESTIŽNÍ EVROPSKÉ TITULY16-03-2017

Již po desáté vyhlašuje Berliner Energieagentur GmbH (BEA) soutěž o významná evropská ocenění v oblasti energetických služeb. Uzávěrka přihlášek je 7. dubna.

 

Cílem soutěže je propagace energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Soutěží se ve třech kategoriích: 

 • Nejlepší evropský projekt energetických služeb 
 • Nejlepší evropský poskytovatel energetických služeb 
 • Nejlepší evropský promotér energetických služeb 

 

Výsledky budou vyhlášeny 31. května v Berlíně. Vítězné firmy a jednotlivci si tituly převezmou z rukou Marie C. Donnelly, ředitelky Generálního ředitelství Evropské komise pro energetiku. 

 

 

V předchozích letech si ocenění odnášely hojně i firmy působící na českém trhu. V roce 2014 to byla ENESA a COFELY, v přechozích letech se dostalo také na Siemens.

 

 

Akce se koná za podpory evropského programu Horizon 2020. 

 

Přihlášky a další informace najdete zde

ZMĚNY V APES

ZMĚNY V APES21-02-2017

Na začátku  nového roku rozšířila Asociace poskytovatelů energetických služeb své řady o Výzkumné energetické centrum při VŠB Ostrava a sdružení advokátů Mareš Partners. 

 

Mareš Partners je přední nezávislou advokátní kanceláří v České republice poskytující od roku 2003 právní poradenství svým klientům ze všech oblastí obchodu, průmyslu a služeb související s jejich podnikatelskou činností. Jednou z jejich specializací je rovněž energetika. Zastupováním Mareš Partners  v APES byl pověřen pan Aleš Chamrád, renomovaný odborník pro oblast energetiky a energetických služeb, spoluautor odborného komentáře k zákonu o hospodaření energií.

 

Výzkumné energetické centrum (VEC) vzniklo v roce 1999 za podpory vedení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Náplň činnosti VEC je velmi široká, prioritou je především výzkum a vývoj v oblasti energetiky spolupráce s průmyslovými partnery. Spolupráce s průmyslem je orientována mj. na monitorování a optimalizaci energií. VEC by tak mohl spolupracovat na ověřování parametrů budov, které jsou součástí projektů EPC. Naopak přínosem pro VEC by mohlo být zapojení jeho zaměstnanců či studentů do přípravy konkrétních projektů EPC ve zkušených poradenských firmách.

 

 

Svoje členství v APES naopak ukončila společnosti Green Energy Investments a firma AKTE. Děkujeme zvláště panu Polínkovi za jeho aktivní účast na dění APES.

 

BILANCE ROKU 2016

BILANCE ROKU 201610-01-2017

Jaký byl loňský rok pro APES a jeho členy? Velmi činorodý: pořádali jsme konference, přednášeli na seminářích, psali jsme publikace a zasazovali se o legislativu na podporu zvýšení energetické účinnosti.

 

O co se jednalo konkrétně?

 

 

 

PF 2017

PF 201722-12-2016

Veselé Vánoce, šťastný a úspěšný nový rok.

 

Vážení členové APES, milí kolegové, fanoušci EPC,

dovolte, abychom vám poděkovali za spolupráci v uplynulém roce a do roku nového vám popřáli hodně spokojenosti a úspěchů a zároveň také prožití klidných a šťastných vánočních svátků.

Ať spokojenost a štěstí jsou po celý rok 2017 nablízku Vám všem.


Rada APES

TITUL EPC PROJEKT 2016 PUTUJE DO BŘECLAVI

TITUL EPC PROJEKT 2016 PUTUJE DO BŘECLAVI14-11-2016

Již pošesté byly letos udíleny ceny za nejlepší energeticky úsporný projekt řešený metodou EPC. Udílení ocenění bylo součástí programu konference věnované širšímu využití energetických služeb s garantovaným výsledkem ve veřejné správě, kterou organizoval APES.

 

Odborná komise, které předsedal Vladimír Sochor (MPO), hodnotila projekty podle objemu investic do úsporných opatření, podle výše úspor, počtu objektů a také podle ceny úspor. Na prvním místě se umístila Nemocnice Břeclav. Jedná se o komplexní projekt v hodnotě 65 mil. korun ve zdravotnickém zařízení s předpokládanou úsporou vyšší než 25% a také první projekt svého druhu v Jihomoravském kraji. „Nemocnice Břeclav se rozhodla k realizaci projektu kvůli vysokým provozním nákladům. K jejich snížení jsme zvolili metodu EPC, díky níž je investice hrazena ze smluvně garantovaných úspor energií až po realizaci energeticky úsporných opatření“ vysvětlil ředitel Nemocnice Břeclav, p.o. MUDr. Jiří Jurník. 

 

Druhé místo obsadil projekt Hlavního města Prahy, zahrnující mj. Staroměstskou radnici, Městskou knihovnu a další objekty patřící MHMP. Projekt si vyžádá investici ve výši 45 mil. korun, ta však bude splácena z dosažených úspor, které budou činit minimálně 5 mil. korun ročně.

 

 

Třetí ceny byly tentokrát uděleny dvě. Odnáší si je Město Skuteč a Město Přelouč. Skuteč chystá energeticky úsporný projekt za více než 10 mil. korun, který velmi dobře kombinuje EPC s dotací.  Modernizací projde několik škol, bazén a domov pro seniory. V Přelouči se připravují na spuštění menšího projektu v hodnotě 3mil. korun, který však může být příkladem pro obdobně velká města, jak snižovat provozní náklady.

 

 

Projekty hodnotila komise ve složení:  Vladimír Sochor (ředitel odboru energetické účinnosti a úspor, MPO), Richard Čada (ČSOB), Petr Holub (ředitel aliance Šance pro budovy) a Radim Kohoutek (místopředseda APES). 

 

 

Cílem této soutěže je pomoci zájemcům řešit rekonstrukci energetických systémů ve vlastních objektech a zároveň iniciovat zájem o metodu EPC. Její výhodou je, že se dodavatel smluvně zavazuje k dosažení úspor energie, ze kterých pak zákazník financuje investice do moderních úsporných technologií, které úspory přináší. Soutěž je určena pro připravovatele projektů metodou EPC, jako jsou krajské a městské úřady, velké nemocnice, školy a další.

 

ZPRÁVA Z KONFERENCE O EPC

ZPRÁVA Z KONFERENCE O EPC12-11-2016

Konference věnovaná Energetickým službám s garantovým výsledkem a jejich využití ve veřejné správě se konala 9. listopadu v pražské City Tower. Zúčastnila se jí téměř  stovka  zástupců municipalit, krajských úřadů, OSS a ministerstev si vyslechla 7 přednášek.

 

První blok zahájil Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor z Ministerstva průmyslu a obchodu prezentací na téma Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou úspor. Zhodnotil plnění NAPEE a jednotlivých dotačních programů. Zdůraznil rozdíly mezi očekávanými úsporami, které měly programy přinést a současným stavem. Zmínil však také posun ve formě vyhlášení veřejné soutěže na modernizaci energetické infrastruktury ve třech objektech ve vlastnictví státu, řešených právě metodou EPC.  Realizace opatření by měla být zakončena v polovině roku 2017. STÁHNOUT PREZENTACI

 

Dalším přednáška se týkala Nové Zelené úsporám. O dotacích pro budovy veřejného sektoru mluvil Pavel Nejedlý, vedoucí oddělení programu Nová zelená úsporám z Ministerstva životního prostředí. Byl také zmíněn zdánlivý rozpor mezi výší dotace, kterou může získat soukromý majitel objektu (45 %) a stát (85 %).  „Částka na opravu státních budov nepůjde ze Zelené úsporám, „domkaři“ tedy nic neztratí a stát musí své budovy opravit tak či tak,“ vysvětlil Pavel Nejedlý. STÁHNOUT PREZENTACI

 

Ivo Slavotínek, předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) uzavíral první blok. V přednášce nazvané Energetické služby se zaručeným výsledkem: příležitost pro modernizaci energetické infrastruktury státní správy, mluvil o historii EPC, o principech a přínosech v oblasti ekonomiky i ekologie. “Pro EPC je charakteristická vyváženost mezi investicemi a úsporami a princip win to win, kde zákazník i poskytovatel jsou zainteresováni na stejném cíli, kterým je maximalizace úspor,“ shrnul Ivo Slavotínek.  STÁHNOUT PREZENTACI

 

V diskusi po této přednášce zazněla také informace o bariéře, která brání v širším využívání metody EPC v organizačních složkách státu, které si nesmí vzít úvěr, protože tím zvyšují zadluženost státu.  Není to ryze český problém, na stejnou překážku naráží obě strany po celé Evropě. Proto nyní Slovensko, jako stát předsedající EU, iniciovalo jednání, kde by se tato otázka měla diskutovat na úrovni EU. Zaznělo zde také, že úspory energie nejsou prioritou pro občany a tudíž ani pro vládu. Dokud se tato situace nezmění, nezmění se ani pohled na zvyšování energetické náročnosti, kterou ČR ukládá Směrnice EED, pod níž je český stát 

NENECHTE SI UJÍT KONFERENCI O EPC

NENECHTE SI UJÍT KONFERENCI O EPC19-10-2016

Dne 9. 11. se v Praze bude konat konference věnovaná širšímu využití energetických služeb se zárukou úspor ve státním sektoru. Čeká vás modernizace energetického hospodářství? Přijďte si pro informace do City Tower.

 

RENOVACE. MODERNIZACE ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ.

To jsou úkoly, před kterými dnes stojí řada státních institucí. Potřebují nahradit často dosluhující technologická zařízení za nová, účinnější, s nižšími nároky na provoz a údržbu a pozitivním vlivem na kvalitu vnitřního resp. pracovního prostředí. Nejedná-li se o akutní potřebu, pak se každopádně jedná o závazek vyplývající z evropské Směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU (EED), která ukládá státu povinnost renovovat ročně 3 % podlahové plochy ve vlastnictví anebo užívání ústředních státních institucí s cílem zvýšit jejich energetickou účinnost.  Jak hodlá stát tyto cíle naplnit?  Dnes se rýsuje několik cest.  EED nabízí a podporuje jednu z nich:  Energetické služby se zaručeným výsledkem (angl. zkratka EPC – Energy Performance Contracting).

 

PROČ JSOU ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZARUČENÝM VÝSLEDKEM VHODNÉ ŘEŠENÍ?

 

 

Při využití energetických služeb  se zaručeným výsledkem jsou realizovaná energeticky úsporná opatření „splácena“ z dosažených úspor, jejichž výši má zákazník dlouhodobě garantovánu ve smlouvě. Dalším důvodem je komplexní energetický management, který je nedílnou součástí služby a zárukou prokazatelnosti a dlouhodobosti úspor.  Zákazník má jistotu návratnosti investice do modernizace díky službě, kterou už více než 20 let s úspěchem využívají stovky organizací v majetku krajů a měst, ale také státních příspěvkových organizací jako jsou např. Národní divadlo, Stavovské divadlo, Česká filharmonie, fakultní a psychiatrické nemocnice a které jsou dnes pevně zakotveny v novele zákona o hospodaření energií a mají podporu MPO.

 

 

Konference, jejímž pořadatelem je Asociace poskytovatelů energetických služeb, je příležitostí dozvědět se více o energetických službách se zárukou úspor, setkat se se zástupci institucí, které EPC již řadu let využívají, poradit se, v čem mohou být v konkrétním případě přínosem.

 

 

Konference je určena představitelům ústředních státních institucí (OSS i SPO), krajským a městským zastupitelům a všem dalším zájemcům o energetické služby se zaručeným výsledkem.

 

 

Program je zde.

Zaujalo Vás toto téma? Přihlaste se k účasti zde.

 

PŘIJĎTE NA ENERGY TOUR

PŘIJĎTE NA ENERGY TOUR06-10-2016

Poskytování energetických služeb se zárukou je jedním z témat Energy Tour, která se bude konat v Praze, Jihlavě a Olomouci během října a listopadu. Odborným garantem této akce je APES. 

 

České ekologické manažerské centrum, z.s. ve spolupráci s APES srdečně zvou na seminář „Poskytování energetických služeb se zárukou (EPC) nejen ve veřejném sektoru“. Cílem akce je podpora metody EPC jako efektivního nástroje pro realizaci úsporných opatření v budovách. 

Tématiku budou prezentovat přední odborníci na tuto problematiku v ČR. Úvodní slovo slovo bude patřit Vladimíru Sochorovi, řediteli odboru energetické účinnosti a úspor na MPO. 

Semináře proběhnou na třech místech: 


Termín  Místo 
11. 10. 2016 Praha 
25. 10. 2016 Jihlava
16. 11. 2016 Olomouc

 

Vložné: zdarma

Více zde: http://www.tretiruka.cz/energie/energy-tour-2016/epc/

Akce  je spolufinancována z projektu EFEKT 2016. 

 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ O EPC

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ O EPC15-09-2016

 

Během října a listopadu proběhnou v Praze, Brně a Olomouci půldenní semináře věnované zavádění energetických služeb se zárukou.  Přednášet budou členové APES a další odborníci.  

 

České ekologické manažerské centrum je pořadatelem semináře nazvaného „Poskytování energetických služeb se zárukou (EPC) nejen ve veřejném sektoru“.  Cílem akce je podpora metody EPC jako efektivního nástroje pro realizaci úsporných opatření v budovách.

Akce probíhá pod záštitou Středočeského kraje, Kraje Vysočina a Olomouckého kraje.

TERMÍN A MÍSTA KONÁNÍ:       

 • 11. 10. 2016 – PRAHA

Krajský úřad Středočeského kraje - místnost č. 1015 (Zborovská 11, 150 21 Praha 5)

 • 25. 10. 2016 – JIHLAVA

Krajský úřad Kraje Vysočina – Kongresový sál (Žižkova 57, 587 33 Jihlava)

 • 16. 11. 2016 – OLOMOUC

Krajský úřad Olomouckého kraje – Kongresový sál (Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc)

 

PROGRAM:

8,30       Zahájení                                                             

8,35       EPC z pohledu státní správy                          

vývoj v ČR, právní rámec a směrnice EED, nejvýznamnější bariéry, podpůrné dokumenty a metodiky

9,30       Metoda EPC                                                                    

historie, princip, přínosy, rizika, cílové skupiny, vhodné projekty

10,00     Realizace EPC projektů ve veřejném sektoru   

specifika veřejného sektoru, příprava projektů, výběr dodavatele (ESCO), smluvní vztahy, realizace, sledování a hodnocení

10,30     Přestávka

10,45     Financování projektů a využití dotací                  

možnosti financování, bariéry, zaúčtování, zkušenosti a doporučení

11,00     Dotační programy                                                         

přehled, podmínky, alokace, zkušenosti.

11,15     Úspěšně realizované projekty                                

osobní zkušenosti s realizací EPC projektu - administrativní a časová náročnost procesu, výběr dodavatele, řešení financování, spolupráce s ESCO, dosažené výsledky a doporučení

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

 • PRAHA - Ing. Vladimír Sochor (MPO), Ing. Libor Prouza (Loyd Group)/Ing. Vladimíra Henelová (Enviros), Ing. Ivo Slavotínek (ENESA)/Ing. Radim Kohoutek (Amper Savings)
 • JIHLAVA - Ing. Vladimír Sochor (MPO), Ing. Vladimíra Henelová (Enviros)/Ing. Jaroslav Maroušek (SEVEn), Ing. Ivo Slavotínek (Enesa), Ing. Alexander Filip (nemocnice Jihlava)
 • OLOMOUC - Ing. Vladimír Sochor (MPO), Ing. Vladimíra Henelová (Enviros)/Ing. Jaroslav Maroušek (SEVEn), Ing. Radim Kohoutek (Amper Savings)/Ing. Leoš Aldorf (Amper Savings), Ing. Roman Melo (Olomoucký kraj)

 

CÍLOVÁ SKUPINA: zástupci státních institucí a organizací, krajů, měst a obcí, firem

VLOŽNÉ: zdarma

REGISTRACE A VÍCE INFORMACÍ: http://www.tretiruka.cz/energie/energy-tour-2016/epc/

POŘADATEL:

České ekologické manažerské centrum, z.s.

28. pluku 524/25,

101 00 Praha 10

Tel.: 274 784 417,

http://www.cemc.cz, cemc@cemc.cz

IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

ODBORNÍ PARTNEŘI: Asociace poskytovatelů energetických služeb (www.apes.cz) a Asociace energetických specialistů (www.asociacees.cz)

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: internetový portál o životním prostředí Třetí ruka a odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii Odpadové fórum.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ EPC PROJEKT 2016 JE VYHLÁŠENA

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ EPC PROJEKT 2016 JE VYHLÁŠENA09-09-2016

APES vyhlašuje 6. ročník soutěže o nejlepší projekty řešené metodou EPC.  Cílem této soutěže je pomoci zájemcům s rekonstrukcí energetického hospodářství a zároveň iniciovat zájem o metodu EPC.

 

Soutěž je určena pro připravovatele projektů metodou EPC jako jsou státní organizace, krajské a městské úřady, velké nemocnice, školy a další.

 

V loňském roce první příčku obsadil Pardubický kraj, kde kromě jiného porotci ocenili příkladnou dlouhodobou snahu o komplexní zlepšení hospodaření energií v objektech v majetku kraje. Celková úspora stávajících projektů představuje 44,4 mil korun ročně. „Náš kraj byl prvním, který využil metodu EPC ke snižování energetických nákladů. Protože s vyžitím energetických služeb se zaručeným výsledkem máme dobré zkušenosti, využili jsme metodu EPC již po sedmé,“ vysvětlovala Ludmila Navrátilová, radní Pardubického kraje pro majetek a investice.

 

 

Do soutěže lze přihlásit projekty řešené metodou EPC, které jsou v průběhu daného roku ve fázi přípravy nebo ve fázi průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky nebo dokonce ve fázi instalace energeticky úsporných opatření. Detailní podmínky soutěže jsou k dispozici zde.

 

 

Projekty bude hodnotit odborná komise podle následujících kritérii:

 

a)      průměrný objem očekávaných úspor energie na jednu veřejnou zakázku,

b)      poměr vynaložených investic na objem úspor provozních nákladů na spotřebu energie,

c)       rozsah záruk, které jsou navrženy poskytovatelem energetických služeb.

 

Tři projekty, které budou vyhlášeny za nejúspěšnější, obdrží hodnotné ceny v případě, že dojde k jejich skutečné realizaci.

 

 

Přihlašovací formulář najdete zde.

 

 

Uzávěrka přihlášek je 20. října 2015.

 

 

Vítězné projekty budou slavnostně vyhlášeny po vyjádření odborné komise na konferenci o EPC , která proběhne 9. 11. 2016 v Praze.

 

 

Kontakt: Eva Ksiazczak, mail: office@apes.cz, tel. 603 894 354

 

MŽP A MPO ZAŠTÍTÍ KONFERENCI APES

MŽP A MPO ZAŠTÍTÍ KONFERENCI APES31-08-2016

Konference APES o energetických službách se zaručeným výsledkem a jejich širším využití ve veřejném sektoru získala záštitu ministrů MPO a MŽP.

 

"Jsem rád, že mohu záštitou Ministerstva životního prostředí podpořit konání konference nazvané Energetické služby se zaručeným výsledkem: příležitost pro modernizaci energetické infrastruktury státní správy. Věřím, že tato konference bude přínosem pro všechny účastníky a přispěje k předání nových poznatků v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem," napsal v průvodním dopise ministr Richard Brabec. 


V podobném duchu se vyjádřil i Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu.


Obě ministerstva však podpoří konferenci především aktivní účastí kompetentních osob. 


Záštity MPO a MŽP. 

POZVÁNKA NA KONFERENCI APES

POZVÁNKA NA KONFERENCI APES12-08-2016

Energetickým službám se zaručeným výsledkem a jejich využití ve veřejné správě je věnována konference, která proběhne ve středu 9. 11. 2016 v City Tower v Praze. 

 

RENOVACE. MODERNIZACE ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ.


To jsou úkoly, před kterými dnes stojí řada státních institucí. Potřebují nahradit často dosluhující technologická zařízení za nová, účinnější, s nižšími nároky na provoz a údržbu a pozitivním vlivem na kvalitu vnitřního resp. pracovního prostředí. Nejedná-li se o akutní potřebu, pak se každopádně jedná o závazek vyplývající z evropské Směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU (EED), která ukládá státu povinnost renovovat ročně 3 % podlahové plochy ve vlastnictví anebo užívání ústředních státních institucí s cílem zvýšit jejich energetickou účinnost.  Jak hodlá stát tyto cíle naplnit?  Dnes se rýsuje několik cest.  EED nabízí a podporuje jednu z nich:  Energetické služby se zaručeným výsledkem (angl. zkratka EPC – Energy Performance Contracting).


PROČ JSOU ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZARUČENÝM VÝSLEDKEM VHODNÉ ŘEŠENÍ?


Při využití energetických služeb  se zaručeným výsledkem jsou realizovaná energeticky úsporná opatření „splácena“ z dosažených úspor, jejichž výši má zákazník dlouhodobě garantovánu ve smlouvě. Dalším důvodem je komplexní energetický management, který je nedílnou součástí služby a zárukou prokazatelnosti a dlouhodobosti úspor.  Zákazník má jistotu návratnosti investice do modernizace díky službě, kterou už více než 20 let s úspěchem využívají stovky organizací v majetku krajů a měst, ale také státních příspěvkových organizací jako jsou např. Národní divadlo, Stavovské divadlo, Česká filharmonie, fakultní a psychiatrické nemocnice a které jsou dnes pevně zakotveny v novele zákona o hospodaření energií a mají podporu MPO.


Konference, jejímž pořadatelem je Asociace poskytovatelů energetických služeb, je příležitostí dozvědět se více o energetických službách se zárukou úspor, setkat se se zástupci institucí, které EPC již řadu let využívají, poradit se, v čem mohou být v konkrétním případě přínosem.


 Konference je určena představitelům ústředních státních institucí (OSS i SPO), krajským a městským zastupitelům a všem dalším zájemcům o energetické služby se zaručeným výsledkem.


Program je ke stažení zde.


Zaujalo Vás toto téma? Přihlašte se k účasti zde.

MILIARDY NA RENOVACI VEŘEJNÝCH BUDOV

MILIARDY NA RENOVACI VEŘEJNÝCH BUDOV28-07-2016

Ministerstvo životního prostředí spolu se SFŽP vyhlásilo další výzvu zaměřenou na projekty energetických úspor a lepší využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách.

 

Dotace v celkovém objemu tří miliard korun pomůžou především městům a obcím významně snížit výlohy za energie ve veřejných budovách. Své žádosti mohou podávat od 1. září do 20. prosince 2016.

Nová výzva Operačního programu Životní prostředí se zaměřuje na projekty energetických úspor veřejných budov, a to realizací celkových nebo dílčích energeticky úsporných renovací a také zvýšením využití obnovitelných zdrojů energie včetně projektů využívajících energetické služby se zárukou (EPC). Dotaci mohou získat majitelé veřejných budov na území celé České republiky.

„Podpora energeticky úsporných opatření je důležitá zejména proto, že realizací těchto projektů dojde ke značnému snížení nákladů na provoz budov, což je nejen prospěšné vůči životnímu prostředí, ale znamená to i značnou finanční úlevu pro rozpočty měst a obcí,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec a dodává, že energeticky úsporné renovace budov hrají významnou roli také v boji proti klimatickým změnám. „Díky projektům podpořeným z OPŽP v oblasti energetických úspor veřejných budov v letech 2007 – 2013 jsme tak uspořili už více než 3,5 milionu GJ energie,“ doplnil ministr Brabec.

Finanční podpora je určena konkrétně na zateplení obvodového pláště budovy, výměnu a renovaci otvorových výplní, realizaci opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí. Podpořeny budou i projekty nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, projekty na výměnu zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW a projekty na využívání obnovitelných zdrojů energie.

„Zájem o dotace na energetické úspory veřejných budov je opravdu veliký. V předchozí výzvě jsme přijali 650 žádostí o podporu s celkovými náklady přesahujícími 7 miliard korun,“ komentuje výsledky předchozí výzvy ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. „Díky intenzivní práci se nám podařilo spolu s MŽP vše připravit tak, abychom mohli výzvu vyhlásit v předstihu již na začátku léta. Žadatelé tak mohou už teď začít připravovat své projektové náměty. Posuzovat u nich budeme zejména konečné snížení spotřeby energie v budově, odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů nebo množství vyrobeného tepla z obnovitelných zdrojů,“ upřesnil ředitel Valdman.

Žadatelé, kteří podají svou žádost v rámci 39. výzvy, mohou současně čerpat zvýhodněný úvěr z Národního programu Životní prostředí. Na tyto úvěry Státní fond životního prostředí ČR vyčlenil půl miliardy korun a žadatelé díky nim mohou pokrýt až sto procent celkových způsobilých výdajů na jimi realizovaný projekt. Žádat o něj mohou až do konce roku 2016.

Žádosti o podporu budou přijímány elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+. Žádost je třeba podat včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020.

Informace k aktuální 39. výzvě.

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/regenerace-domu/119401-dalsi-moznost-usetrit-za-energie-ve-verejnych-budovach-nova-vyzva-opzp

MPO UZAVŘELO DOHODU S APES

MPO UZAVŘELO DOHODU S APES15-07-2016

MPO uzavřelo s Asociací poskytovatelů energetických služeb (APES) dobrovolnou dohodu o spolupráci v oblasti snižování energetické náročnosti a dosahování úspor energie.  Ministerstvo se v ní zavazuje k vytváření vhodných legislativních podmínek a k podpoře širšího uplatnění energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) především ve státním sektoru.


Před Českou republikou stojí v nejbližších letech několik významných úkolů v oblasti zvyšování energetické účinnosti.  Jedná se o snížení energetické náročnosti o 51 PJ do roku 2020 a každoroční renovaci 3 % podlahové plochy ve vlastnictví a užívání ústředních státních institucí.


Tyto závazky by mohla pomoci naplnit dobrovolná dohoda, kterou v červnu podepsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) s profesní Asociací poskytovatelů energetických služeb (APES).  MPO v ní deklaruje podporu  širšímu využití energetických služeb se zaručeným výsledkem, jejichž výhodou je především dlouhodobá smluvní garance výše dosahovaných energetických úspor podpořená poskytováním komplexního energetického managementu. Tyto služby už s úspěchem využívají  stovky organizací v majetku krajů a měst, ale také státní organizace fakultních a psychiatrických nemocnic, divadel, filharmonie nebo vysokých škol. „Od této dobrovolné dohody očekáváme na jedné straně podporu plnění závazků vyplývající ze směrnice o energetické účinnosti pro státní instituce a na druhé straně dobré příklady hospodaření se spotřebovávanou energií ve státních budovách“ říká Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor, MPO.


„EPC se ve veřejném sektoru s úspěchem využívá už 21 let. Každý z více než 300 realizovaných projektů, které přinesly úspory energie za 3 mld. Kč, dosáhl očekávaných úspor pro své zákazníky“ vysvětluje Ivo Slavotínek, předseda APES a dodává „ pokud se i díky snahám MPO podaří podpořit širší uplatnění EPC ve státních organizacích, jedním z efektů by mohlo být významné snížení provozních nákladů a zhodnocení budov v majetku státu“.


Pro MPO je podpis dobrovolné dohody součástí širších snah v oblasti snižování energetické náročnosti. V současné době připravuje MPO pravidla pro pilotní projekty využití energetických služeb s garantovaným výsledkem pro organizační složky státu (OSS).  Probíhají práce na vzorové zadávací dokumentaci pro tyto veřejné zakázky. Součástí zadávací dokumentace bude i vzorová smlouva o energetických službách, které musí odpovídat novele zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb.  Vyhlášení prvních veřejných zakázek se dá očekávat již před koncem roku 2016.

ČT REFEROVALA O EPC

ČT REFEROVALA O EPC08-06-2016

V pořadu Události z regionů informovala Česká televize o setkání zástupců zdravotnických zařízení v jihlavské nemocnici, kde proběhla prezentace úspěšného EPC projektu, který v Jihlavě šetří provozní náklady od roku 2013.

 


Jihlavská nemocnice nebylo pro představení výhod EPC ve zdravotnictví vybrána náhodně. V roce 2014 putoval právě sem titul za nejlepší evropský projekt energetických služeb. V reportáži ČT jsou podrobně vysvětleny přínosy metody EPC pro klienty, ale i dobrovolná dohoda mezi MPO a APES, týkající se započítávání úspor z projektů EPC k závazkům vyplývajícím z Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR.


Reportáž můžete zhlédnout zde (stopáž 9:30 - 11:00).

VÝSLEDKY PROJEKTU TRANSPARENSE

VÝSLEDKY PROJEKTU TRANSPARENSE15-05-2016

Transparense je název mezinárodního projektu, jehož cílem bylo zvýšení transparentnosti a důvěryhodnosti evropských trhů s EPC. Nyní je k dispozici závěrečná zpráva.

 


Jedním z hlavních výstupů projektu byl Evropský etický kodex pro realizaci EPC projektů, jenž byl aplikován ve všech zemích zapojených do projektu.  Národním administrátorem v ČR je APES. V rámci projektu byly také provedeny dva průzkumy trhu EPC ve všech 20 zemích účastnících se projektu. Českou republiku zde velmi aktivně zastupoval SEVEn. 


Zde se můžete seznámit s výsledky projektu: Towards Transparent Energy Performance Contracting Markets. Dozvíte se, jak lze využít etický kodex pro EPC a jaké jsou nejnovější trendy na Evropských trzích s EPC.

ENERGETICKY ÚSPORNÉMU STAVEBNICTVÍ SE DAŘÍ, ALE...

ENERGETICKY ÚSPORNÉMU STAVEBNICTVÍ SE DAŘÍ, ALE...03-05-2016

Rok 2015 byl rekordní. Jen úspory v nových EPC projektech meziročně vzrostly o 40 %. Potenciál úspor je však stále využíván jen zčásti. Hlavně kvůli špatné koordinaci na vládní úrovni a nedokonalostem v nastavení některých programů podpory.

 

 

 

Pěnový polystyren zaznamenal v minulém roce historicky nejvyšší spotřebu – o celých sto tun překonal dosavadní rekord z roku 2011 (62 000 tun). V uplynulém roce se spotřebovalo celkem 62 100 tun tohoto nejpoužívanějšího izolačního materiálu, tedy o 2,1 % více v porovnání s předešlým rokem 2014. Na celoevropsky vysokém odbytu EPS má zásluhu oživení ekonomiky i celého průmyslu včetně stavebnictví. „Na příznivém vývoji se podílí především růst pozemního stavitelství, který byl meziročně 5,5 procenta. K tomu se přidává rozjezd některých programů podpory úspor energie,“ komentuje vývoj Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS, členské asociace Šance pro budovy.

 

Roste i počet EPC projektů, tedy projektů  energetických služeb  se zárukou úspor.1Loni subjekty v Česku investovaly do tohoto typu úsporných opatření téměř 380 milionů korun. „To jim zaručí, že ročně ušetří téměř 57 milionů korun. Celková roční výše úspor z nových, ale i starších EPC projektů tak loni překročila čtvrt miliardu korun. Dohromady už v Česku bylo tímto způsobem realizováno  více než 200 projektů za 3,2 mld. korun, které už přinesly úspory energie za téměř 3 mld. Kč. To znamená, že bylo modernizováno 1000 objektů, u nichž se investice zaplatily z uspořených provozních nákladů,“ vysvětlil  předseda sdružení APES Ivo Slavotínek.

 

 

Také počet certifikovaných budov2 se každoročně zvyšuje. Od roku 2010, kdy v ČR byly pouze tři certifikované budovy, se počet dostal na 87. Mezi roky 2014 a 2015 jejich počet vzrostl o 50 procent. Celková plocha certifikovaných budov je dnes přes 2,1 mil. m2, což je více než čtyřnásobná rozloha celé Prahy. „Jednoznačně vedou komerční prostory, už se objevují budovy s nejvyšším certifikačním ohodnocením. Developeři si uvědomují dlouhodobou vyšší hodnotu šetrné budovy a proto investují do technologií i materiálů. Řada firem v rámci svých CSR strategií vyžaduje kvalitní a udržitelné kanceláře a zvyšuje tak jejich poptávku,“ komentuje situaci výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda.

 

 

Stále větší oblibě se těší také pasivních či pasivnímu standardu blízké byty. Společnost JRD, jednička na poli nízkoenergetického a pasivního bydlení, v loňském roce postoupila do první desítky předních rezidenčních developerů. V roce 2015 zrealizovala prodeje v objemu přes 600 mil. Kč a prodala více než 130 energeticky úsporných bytů.

 

 

Nadále přetrvává také zájem veřejnosti o výstavbu pasivních domů. Na základě údajů ze schválených dotací v rámci Nové zelené úsporám, bylo v roce 2014 postaveno kolem tisíce pasivních rodinných domů, loni to bylo zhruba 600. „Musím však zdůraznit, že uvedená čísla jsou čistě orientační. V České republice neexistuje centrální evidence pasivních domů a my můžeme vycházet pouze z údajů z Nové zelené úsporám. Pokud si někdo postaví pasivní dům mimo tento dotační program, nikde evidován není. Nárůst takové výstavby, tedy mimo podporu z Nové zelené úsporám, vnímáme jako stále silnější. Nicméně pro nás je nejdůležitější, že si lidé začínají uvědomovat přínosy kvalitních energeticky úsporných domů pro svoje bydlení,“ vysvětluje Jan Bárta, ředitel Centra pasivního domu.

 

 

Podle ředitele aliance Šance pro budovy, která energeticky úsporné stavebnictví zastřešuje, jsou čísla pozitivní. Potenciálu úspor ale Česko zdaleka nevyužívá. „Budovy při renovaci nemůžete uříznout, odvézt do Číny a pak vrátit. Práce a materiály jsou na místě, kde budovy budou sloužit. Proto má tento sektor jedinečnou schopnost podporovat naší ekonomiku3. Potřebuje však politickou záštitu a hlavně koncepční přístup ze strany státu, stavební trh pak potřebuje předvídatelnost a stabilitu,“ podotýká ředitel aliance Petr Holub.

 

 

H
lavní problém je podle něj v tom, že vláda v oblasti úspor energie v budovách není koordinovaná, hlavně v oblastech podpory. „V současnosti podpora úspor energie v budovách běží v osmi celostátních i evropských programech řízených čtyřmi úřady.4Některé běží dobře, jako například Nová zelená úsporám, nebo OPŽP. Některé programy, například IROP, ale mají pro žadatele velmi složitou administrativu. Jiné, například OP PIK, mají špatně nastavena hodnotící kritéria,“ vyjmenovává Petr Holub konkrétní problémy, které je potřeba akutně řešit.

 

 

Pokud by však vláda zaspala, nejen že plýtvá potenciálem, ale hrozí i například nedočerpání operačních programů či nesplnění cíle Národního akčního plánu pro energetickou účinnost (NAPEE)5, ke kterému se Česko zavázalo. „Renovacemi budovlze přitom dosáhnout splnění až 80 procent celkového cíle do roku 2020. Pokud se nepodaří úspor dosáhnout, hrozí Česku sankce ze strany Evropské komise,“ dodává Holub.

 

 

Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti na Ministerstvu průmyslu a obchodu, které má koordinaci plnění českého cíle na starosti, k tomu dodává: „Úspory energie v budovách jsou určitě pro plnění českého cíle důležité. Řekl bych ovšem, že úspory v budovách jsou důležitější z hlediska přínosů, které úspory mají vlastníkovi budovy přinášet v podobě snížení budoucích provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie. Za sebe mohu prohlásit, že mou prioritou je pomoci hladkému rozběhu a efektivitě programů podpory. Nicméně zodpovědnost leží na jednotlivých resortech, které je řídí. Rád bych ovšem dodal, že nás stále více zajímají úspory energie, které přináší opatření realizovaná bez dotační podpory.“

 

 

EPC projekty - Projekty se smluvně zaručeným výsledkem, tzv. metodou EPC, jsou zaměřeny na snižování provozních energetických nákladů ve stávajících budovách. Neinvestiční a investiční opatření (od instalace nových technologií až po modernizaci energetického hospodářství) zákazník postupně splácí až z dosahovaných úspor.

 

Environmentální certifikace budov jsou v podstatě nezávislé audity budov v různých fázích jejich životního cyklu. Tyto certifikace jsou pro komerční sféru dobrovolné a fungují jako transparentní důkaz kvality budov. Posuzuje se jejich dopad na životní prostředí, například jak kvalitní mají energeticky úsporná opatření nebo jak hospodaří s vodou. Certifikace mají několik stupňů.

Energeticky úsporné stavebnictví může např. Podle studie Miroslava Zámečníka přinést až 1 procento HDP a 35 tisíc pracovních míst ročně.


Konkrétní přehled programů podpory pro renovace domů a bytů lze najít na stránce www.renovujdum.cz


Národní akční plán energetické účinnosti Česko zavazuje, že musí do roku 2020 uspořit 51 PJ (petajoulů) energie. Vláda NAPEE právě projednává.

ŠANCE PRO BUDOVY OSLAVILA PÁTÉ VÝROČÍ EXISTENCE

ŠANCE PRO BUDOVY OSLAVILA PÁTÉ VÝROČÍ EXISTENCE31-03-2016

Krátkými přednáškami na téma energetických úspor a následnou diskuzí začala oslava pátého výročí aliance Šance pro budovy, jejímž členem je také APES. Akce se konala 23. března na Žižkovském vysílači. 

 

Kromě zástupců Šance pro budovy vystoupili například náměstci klíčových ministerstev: Jan Kříž (MŽP), Zdeněk Semorád (MMR) či Jiří Koliba (MPO) a ředitelé významných členských firem. Následovalo neformální setkání a networking v posledním patře věže. APES reprezentovali Ivo Slavotínek, Radim Kohoutek a Václav Taubr. 

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK JE SCHVÁLEN

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK JE SCHVÁLEN09-03-2016

Poslanecká sněmovna dnes schválila ve třetím čtení zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Usnadní využívání energetických služeb se zárukou (EPC projektů) a při výběru dodavatele veřejné zakázky se bude nově klást větší důraz na hodnocení kvality a provozních nákladů.

 

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) schválení zákona velmi oceňuje. Jedna ze změn, které zákon přináší se týká právě energetických služeb se zárukou, tedy takzvaných EPC projektů. „Očekáváme od nového zákona především zjednodušení prostředí pro poskytování energetických služeb. Součástí smluv na realizaci energeticky úsporných projektů, které jsou uzavírány obvykle na 10 let, je kromě poskytování garance za dosaženou úsporu i energetický management. Výsledkem těchto činností je i návrh dalších úsporných opatření na zvýšení energetické účinnosti budov ve vlastnictví zadavatele. Nový zákon by měl usnadnit realizaci těchto dodatečných opatření, z čehož budou mít prospěch především zadavatelé,“ vysvětluje předseda APES Ivo Slavotínek.

POZVÁNKA NA 16. ENERGETICKÝ KONGRES ČR

POZVÁNKA NA 16. ENERGETICKÝ KONGRES ČR01-03-2016

Na začátku dubna letošního roku proběhne v Praze 16. energetický kongres ČR s mezinárodní účastí na téma Transformace energetiky II. Účast potvrdila řada významných prelegentů. Jedním z okruhů bude i energetická efektivita a účinnost. 

 

Transformace energetiky a decentrální energetika budou nejskloňovanějšími pojmy 16. energetického kongresu ČR, který se bude konat 5. a 6. dubna pod záštitou premiéra ČR, MPO a MŽP. 

Druhý den kongresu bude věnován energetické efektivitě a účinnosti. Přednášet budou mj. Vladimír Sochor z MPO, Martin Cmíral z ČEZ ESCO, Ivo Slavotínek (ENESA) a řada dalších odborníků. 

Akce proběhne v prostorách OKsystem na Praze 4. 

Podrobný program najdete zde.

Přihláška je stažení zde.

TARIFNÍ STRUKTURA ERÚ K ÚSPORÁM NEMOTIVUJE

TARIFNÍ STRUKTURA ERÚ K ÚSPORÁM NEMOTIVUJE01-02-2016

Česká republika se zavázala do roku 2020 uspořit 48 PJ. Nová tarifní struktura, jak ji navrhuje ERÚ, však k úsporám příliš nemotivuje. Dosažení dlouhodobých cílů v oblasti energetické účinnosti by tak mohlo být značně ztíženo. 

 

Nový systém placení elektřiny, který připravil Energetický regulační úřad (ERÚ) počítá s tím, že velká část plateb za energii se bude odvíjet od velikosti jističe, nikoliv od spotřeby. To ale podle aliance Šance pro budovy dopadne na domácnosti a firmy, které elektřinou spoří. S vymizením ekonomické motivace se pak může zvrátit i mírně klesající trend české spotřeby.


Národní akční plán pro energetickou účinnost z dubna 2014 počítá s tím, že Česká republika naplní národní cíl pro energetickou účinnost tzv. alternativním schématem, tedy zejména programy podpory úspor energie v budovách a průmyslu. Pokud se ale ukáže, že do roku 2017 není na cestě k jeho naplnění, dokument říká, že v ten moment se zváží zavedení povinnosti na energetické firmy.


„Pokud bude velká část plateb za elektřinu záviset na velikosti jističe a ne spotřebovaných kilowatthodinách, budou znevýhodněné domácnosti a firmy, které se rozhodly energii spořit. Věřím, že ERÚ jen vypustilo balónek a sonduje reakci trhu. Proto se také Šance pro budovy, jako aliance asociací realizujících úspory energie v budovách, přidává k výtkám ostatních subjektů,“ říká Petr Holub, ředitel aliance, jejíž členem je také APES. 

ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY K DOTACÍM Z OPŽP

ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY K DOTACÍM Z OPŽP26-01-2016

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo novou výzvu z OPŽP společně s výzvou z Národního programu Životní prostředí. Obě výzvy podpoří projekty na realizaci energetických úspor u veřejných budov. Na zvýhodněné úvěry půjde až 0,5 miliardy korun. 

 

Nová výzva Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) se zaměřuje na projekty přinášející energetické úspory díky realizaci celkových nebo dílčích energeticky úsporných renovací a zvýšením využití obnovitelných zdrojů energie. Podporu lze získat také na projekty využívající energetické služby se zárukou (EPC). Alokace výzvy činí tři miliardy korun. Dotaci mohou získat majitelé veřejných budov na území celé České republiky.


Souběžná výzva z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) pak nabízí zvýhodněné úvěry na kofinancování projektů podpořených Výzvou (č. 19) z OPŽP. Příjemci dotací z OPŽP mohou díky ní pokrýt až sto procent celkových způsobilých výdajů na jimi realizovaný projekt. Roční úroková míra u úvěru je stanovena fixně na jedno procento bez dalších poplatků. Maximální délka splatnosti úvěru je 10 let, přičemž bude umožněn odklad splátek až do 12 měsíců po realizaci projektu. Na zvýhodněné úvěry bylo z prostředků státního fondu vyčleněno půl miliardy korun.


Obšírněji o obou výzvách informuje MŽP na svém webu.

VESELÉ VÁNOCE, ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK

VESELÉ VÁNOCE, ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK22-12-2015

Všechno nejlepší v novém roce
Best wishes for the New Year


Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků 
a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce 2016.

APES

JAK ODSTRANIT ROZPOČTOVÉ RESTRIKCE EUROSTAT?

JAK ODSTRANIT ROZPOČTOVÉ RESTRIKCE EUROSTAT?08-12-2015

EFIEES a eu.esco jsou iniciátory marketingového šetření, jehož cílem je získat celoevropskou podporu pro změnu v účtování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Připojte se i Vy!

 

Evropské asociace ESCO společností  eu.esco (the European Association of Energy Services Companies) a EFIEES (European Federation of Intelingence Energy Eficiency Services), dvě nejvlivnější evropské  asociace v oboru energetických služeb, se rozhodly zorganizovat výzkum vnímaní postojů ke stanovisku  EUROSTAT  na účtování energetických  služeb  se zaručeným výsledkem. V ČR to mimo jiné souvisí s požadavkem, aby organizační složky státu vykazovaly  náklady projektů EPC jako položku navyšující státní zadluženost.

 

P
okud i Vy tuto situaci vnímáte jako výraznou překážku v širším uplatňování metody EPC ve veřejném sektoru, hlasujte prosím zde.

 

 

Více informací na toto téma obsahují stránky projektu Transparense.

 

Stejné problematice byla věnována také podzimní konference APE. Podrobnější informace o akci najdete zde.

ETICKÝ KODEX PRO EPC OBRAZEM

ETICKÝ KODEX PRO EPC OBRAZEM01-12-2015

Podívejte se na nové video o etickém kodexu pro EPC, které vzniklo v rámci projektu Transparense. Je zde stručně vysvětlen princip EPC, smysl etického kodexu a jeho využití v praxi. 

 

Více informací o kodexu najdete zde.

 

BLAHOPŘEJEME MT LEGAL

BLAHOPŘEJEME MT LEGAL24-11-2015

Advokátní kancelář MT Legal, která je od roku 2012 členem APES, získala již podruhé titul Právnická firma roku v kategorii Veřejné zakázky. Letošní osmý ročník firemního žebříčku proběhl pod záštitou ministra spravedlnosti ČR JUDr. Roberta Pelikána a České advokátní komory.

 

Advokátní kancelář MT Legal s.r.o. se řadí mezi přední kanceláře působící na trhu a v soutěži se pravidelně umisťuje mezi nejlepšími kancelářemi jak pro oblast veřejných zakázek, tak pro oblast práva informačních technologií, kde se i v tomto roce zařadila mezi doporučované kanceláře. V kategorii „Regionální kancelář“ se letos umístila mezi velmi doporučovanými kancelářemi. Na sestavení žebříčku Právnická firma roku 2015 se podílely nezávislá skupina hodnotitelů z řad firem a institucí čítající 250 respondentů a EPRAVO.CZ.

"Za APES mohu jen potvrdit vysokou odbornost a profesionalitu MT Legal. Společně jsme připravovali vzorovou smlouvu o energetických službách určených veřejnému zadavateli, která patří k nejpropracovanějším smlouvám v našem oboru v celé Evropě. I díky ní jsou energetické služby se zaručeným výsledkem pro veřejnou správu důvěrohodné," vysvětluje přínos MT Legal pro poskytovatele energetických služeb v ČR Ivo Slavotínek, předseda APES. 

Právní služby MT Legal jsou dostupné klientům po celém území České republiky, a to prostřednictvím kanceláří v Praze, Brně a Ostravě. Tomuto faktu pak samozřejmě odpovídá široké spektrum klientů z celé republiky, mezi které patří jak soukromé společnosti či jednotlivci, tak města, obce i instituce státní správy.

TITUL EPC PROJEKT 2015 SI ODNÁŠÍ PARDUBICKÝ KRAJ

TITUL EPC PROJEKT 2015 SI ODNÁŠÍ PARDUBICKÝ KRAJ13-11-2015

U příležitosti mezinárodní konference věnované využití energetických služeb ve veřejné správě byly vyhlášeny letošní nejlepší projekty využívající energetické služby s garantovanou úsporou (EPC).Soutěž se konala již popáté.

 

 

Odborná komise, které předsedal Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor na MPO, hodnotila projekty podle objemu investic do úsporných opatření, podle výše úspor, počtu objektů a také podle ceny úspor. První místo si odnáší Pardubický kraj, kde kromě jiného porotci ocenili příkladnou dlouhodobou snahu o komplexní zlepšení hospodaření energií v objektech v majetku kraje. Letošní projekt, kde v současné době dochází k výběru poskytovatele energetických služeb, je již sedmým za posledních 10 let. Celková úspora stávajících projektů představuje 44,4 mil korun ročně a predikovaná roční úspora nového projektu bude na základě analýzy představovat 5,7 milionu. „Náš kraj byl prvním krajem, který využil metodu EPC ke snižování energetických nákladů. Protože s vyžitím energetických služeb se zaručeným výsledkem máme dobré zkušenosti, využili jsme metodu EPC již po sedmé,“ vysvětluje Ludmila Navrátilová, radní Pardubického kraje pro majetek a investice. „Výhoda projektu EPC spočívá v tom, že kraj jako zadavatel není nucen investovat ani korunu ze svého rozpočtu. Investice je zaplacena ze smluvně daných a prokázaných úspor, za které nese odpovědnost poskytovatel energetických služeb,“ zdůraznil pozitiva těchto projektů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

 

 

Letošním druhým nejlepším energeticky úsporným projektem je právě nyní zahajovaná rekonstrukce energetického hospodářství Kongresového centra Praha (KCP). Je to co do výše investice (126 mil. korun) jeden z největších a technicky nejsložitějších projektů svého druhu v ČR. Po jeho dokončení by měly provozní náklady KCP klesnout o 21,6 mil. Kč ročně. „Modernizace se dotkne téměř všech energetických technologií KCP. Jedná se o nejrozsáhlejší obnovu technologie od dokončení KCP v 80. letech. Úpravy budou probíhat pouze s minimálním omezením našeho běžného plného provozu,“ doplňuje Luděk Bednář, technicko-provozní ředitel KCP, největšího kongresového centra v ČR.

 

 

Třetí místo si odnáší Statutární město Jablonec nad Nisou. Zahájilo snižování provozních nákladů včetně zlepšení stávajícího energetického managementu celkem v 15 školách, školkách a sportovních objektech. „Po spuštění projektu uspoříme ročně minimálně 12,5 % nákladů na energie a díky využití metody EPC máme úsporu po dobu 10 let garantovánu smluvně,“ pochvaluje si výhody EPC náměstek primátora Miloš Vele.

 

 

Cílem této soutěže je pomoci zájemcům řešit rekonstrukci energetických systémů ve vlastních objektech a zároveň iniciovat zájem o metodu EPC. Její výhodou je, že se dodavatel smluvně zavazuje k dosažení úspor energie, ze kterých pak zákazník financuje investice do moderních úsporných technologií, které úspory přináší. Soutěž je určena pro připravovatele projektů metodou EPC, jako jsou krajské a městské úřady, velké nemocnice, školy a další. 

 

STŘÍPKY Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE APES

STŘÍPKY Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE APES13-11-2015

Dne 12. 11. se Praze konala mezinárodní konference věnovaná energetickým službám se zárukou úspor (EPC). O jejich výhodách, ale i překážkách, které brání jejich širšímu využití ve veřejném sektoru, diskutovali zástupci domácí veřejné správy a evropských institucí.


 

Využití energetických služeb se zaručeným výsledkem přináší především jasnou prokazatelnost úspor, po které tak volají právě vyhlašované dotační programy EU. Další jejich výhodou je, že investice do energeticky úsporných zařízení jsou spláceny z budoucích, smluvně garantovaných úspor. Díky aplikaci této metody bylo z budoucích úspor modernizováno energetické hospodářství např. v Národním divadle, psychiatrických nemocnicích v Dobřanech, Kosmonosech, Jihlavě a Kroměříži, školách MČ Prahy 13, desítkách objektů v Pardubickém kraji, v Moravské Třebové, Písku či Klatovech. 


Energetické služby se zaručeným výsledkem představují podle evropské směrnice o energetické účinnosti jednu z klíčových cest, jak naplnit cíle EU v oblasti snižování spotřeby energie. A stát zde má jít příkladem.


ROZPOČTOVÉ RESTRIKCE: BRZDA MODERNIZACE ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VE VEŘEJNÉM SEKTORU (OSS) NEBO OCHRANA PŘED DALŠÍM ZADLUŽOVÁNÍM?


Širšímu využití EPC u organizačních složek státu však brání stávající legislativa. Zástupci MF, MPO, MZ, MPSV, Úřadu vlády a dalších státních institucí diskutovali s panelisty o možných cestách k jejich odstranění.  Timothée Noël, zástupce Evropské komise, řekl: „Projekty EPC by bylo možné financovat jako projekty PPP (Public Private Partnership), případně jako operační leasing.“ Václav Rybáček z Českého statistického úřadu však upozornil na problematický, pro EPC prakticky nesplnitelný požadavek na PPP projekty, kdy výše investice do modernizace energetického hospodářství, což je cíl projektů EPC, musí přesáhnout 50 % hodnoty objektu. Z pohledu ČSÚ však nelze použít ani operační leasing, protože veškeré finanční závazky organizačních složek státu (OSS) znamenají navýšení státního dluhu, což je pro ministerstvo financí nepřijatelné.


Peter Barton-Wood, zastupující Department of Energy and Climate Change UK zmínil, že metoda EPC není ve Velké Británii ani zdaleka tak rozšířená jako v ČR a nabídl srovnání, jak jsou EPC projekty financovány zde. Nejčastěji jsou využívány vnitřní zdroje zadavatelů, dále pak zvýhodněné půjčky či granty. O situaci na Slovensku hovořila Kvetoslava Šoltésová zeSlovenské inovačné a energetické agentúry. Poslední prezentaci I. bloku přednesl Vladimír Sochor z MPO. Mluvil o historii metody EPC v ČR, o tom, že je vypracována a používána vzorová smlouva EPC, existuje etický kodex a že energetické služby se zaručeným výsledkem jsou dnes součástí zákona č.406/2000 o hospodaření energií. Připomněl také, že do současnosti bylo v ČR realizováno několik stovek projektů EPC, v jejich rámci proinvestováno několik miliard korun a smluvně garantováno a postupně dosahováno obdobné výše úspor. To vše přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti této metody v očích zadavatelů včetně orgánů státní správy. Většímu rozšíření metody EPC, kde zadavatel i poskytovatel mají stejný cíl, kterým je úspora energie, by přispěla změna přístupu k veřejným zakázkám. Nyní se dbá na výši investice, ale projekty je třeba posuzovat podle celkových nákladů za dobu životního cyklu, tzn. včetně následné výše úspor resp. provozní náročnosti.


Součástí konference bylo vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší energeticky úsporný projekt řešený metodou EPC v tomto roce. Prvenství si odnesl Pardubický kraj za dlouholetý komplexní důraz na snižování energetické náročnosti v budovách, které vlastní. Druhé místo získalo Kongresové centrum Praha a.s. a jako třetí nejlepší projekt tohoto roku byl vybrán energeticky úsporný projekt v Jablonci nad Nisou. Podrobnou zprávu najdete zde.


JAK VYUŽÍT EPC VE VEŘEJNÉM SEKTORU: REALIZACE A FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ KOMPLEXNÍ RENOVACE BUDOV


Financování energetických služeb byl věnován druhý blok konference. Již dlouhou dobu se hovoří o zvýhodňování projektů kombinujících zateplení s metodou EPC. Podle Ondřeje Vrbického ze SFŽP budou letos dotační pravidla OPŽP poprvé tuto kombinaci upřednostňovat. Důvodem bude prokazatelnost úspor a využití energetického managementu, který je nedílnou součástí metody EPC.


Isidoro Tapia z Evropské investiční banky si ve své prezentaci položil otázku proč investovat do snížení spotřeby energie, když Evropa je největším dovozcem energie na světě?  Odpověď z pohledu EIB je jednoduchá. Jedině zvyšování energetické účinnosti může vést ke zvýšení energetické bezpečnosti, konkurenceschopnosti a snížení emisí CO₂ současně. Zkušenosti s investicemi do energetické efektivnosti v Česku shrnul Richard Čada z ČSOB. Uvedl mimo jiné, že za 10 let, kdy banka pomáhá EPC projekty financovat se nestalo, že by se vyskytly opožděné platby či dokonce platební neschopnost.


ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZARUČENÝM VÝSLEDKEM VE VEŘEJNÉM SEKTORU V ZEMÍCH EU


Jak je uplatňována metoda EPC v Evropě přiblížil třetí diskusní panel, kterého se účastnili zástupci národních a evropských asociací poskytovatelů energetických služeb.V úvodu prezentoval Radim Kohoutek, zastupující českou APES, výběr z výsledků mezinárodního projektu Transparense a některá fakta ze zprávy Joint Research Centre zaměřených na využívání metody EPC v evropských zemích a identifikaci hlavních překážek v jejím širším uplatnění. Marcel Lauko ze slovenské APES, Werner Kerschbaumer z rakouské DECA, Volker Dragon zastupující eu.ESCO a Javier Siguenza ze španělské AMI pak prezentovaná fakta doplňovali o vlastní zkušenosti zástupců vybraných evropských zemí. Zároveň potvrdili, že přetrvávající bariéry jsou neopodstatněné a je žádoucí společně usilovat o jejich odstranění, aby metoda EPC mohla v členských státech EU účinně přispívat k naplnění národních cílů v oblasti energetické účinnosti.


Všechny prezentace jsou ke stažení na webu organizátora konference BIDs, kde po levé straně je odkaz na stažení sborníku. Po vložení hesla APES2015 se otevře stránka s jednotlivými prezentacemi. 


ZÁVĚR:


Smyslem konference bylo upozornit na legislativní a rozpočtové překážky pro širší využití energetických služeb se zaručeným výsledkem, jak je definuje zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, a to v celoevropském kontextu. Zástupci MF, MZ, MPSV a dalších státních institucí byli seznámeni s problematikou, jak ji vidí Evropská komise, MPO a obdobný úřad v UK, Slovenská inovačná a energetická agentura, Český statistický úřad a v neposlední řadě i poskytovatelé energetických služeb. Stanoviska nejsou jednotná. Všichni účastníci debaty se však shodují, že prokazatelnost úspor a smluvní garance za dosahování úspor, jako hlavní principy energetických služeb se zaručeným výsledkem, mohou být základními kameny při naplňování národních cílů EU v oblasti energetické účinnosti. Cíle v oblasti odstraňování legislativních a rozpočtových bariér jsou formulovány v dokumentu nazvaném Závěry konference Energetické služby se zaručeným výsledkem: příležitost pro modernizaci energetické infrastruktury státní správy, 12. 11. 2015.


Další kroky k odstranění bariér budou projednávány na schůzce národních a evropských asociací poskytovatelů energetických služeb, která je plánována na první polovinu roku 2016.


NOVÁ JMÉNA V PROGRAMU KONFERENCE APES

NOVÁ JMÉNA V PROGRAMU KONFERENCE APES03-11-2015

Seznamte se s programem a hosty této akce!


 

Program konference 


ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZARUČENÝM VÝSLEDKEM: PŘÍLEŽITOST PRO MODERNIZACI ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY STÁTNÍ SPRÁVY

konané pod záštitou Jana Mládka, ministra průmyslu a obchodu ČR a
Richarda Brabce, ministra životního prostředí ČR

12. 11. 2015, Hotel Jalta Praha

Jazyk konference: ČJ, AJ, simultánní tlumočení

 

 

9:00 – 9:30 Registrace
 
9:30 – 10:15

Úvodní sekce

   
  Úvodní slovo
Pavel Šolc, náměstek ministra průmyslu a obchodu
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí
Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice
   
  Úvodní prezentace - Energetické služby se zaručeným výsledkem: příležitost pro modernizaci energetické infrastruktury státní správy
Ivo Slavotínek, předseda APES
   
10:15 – 10:30 Přestávka na kávu
   
10:30 – 12:30 Panelová diskuze
   
  Rozpočtové restrikce: brzda modernizace energetického hospodářství ve veřejném sektoru (OSS) nebo ochrana před dalším zadlužováním?

Moderuje: Ivo Slavotínek, předseda APES

Panelisté: Vladimír Sochor, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Timothée Noël, Evropská komise, Peter Barton Wood, Head of Public Sector Energy at the Department of Energy and Climate Change (DECC) UK, Václav Rybáček, ředitel odboru vládních a finančních účtů, Český statistický úřad, Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentura, Ondřej Šrámek, předseda výboru aliance Šance pro budovy
   
12:30 - 13:30 Oběd
   
13:30 - 14:30 Vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší EPC projekt roku 2015
   
14.00 – 15.00 II. Sekce - Jak využít EPC ve veřejném sektoru: realizace a financování projektů komplexní renovace budov
  Moderuje: Jaroslav Maroušek, místopředseda APES
   
  Kombinace energetických služeb a dotací: Transparentnost a efektivita především
Ondřej Vrbický, zástupce vedoucího odboru ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie Státního fondu životního prostředí ČR
   
 

Zkušenosti EIB s investicemi do energetické efektivnosti v Evropě 

Isidoro Tapia, European Investment Bank, Luxembourg

   
   
  Úloha banky při financování energetických služeb ve veřejném sektoru
Richard Čada, Československá obchodní banka a.s.
   
15:00 – 15:15 Přestávka na kávu
   
15:15 – 17:00 Panelová diskuze
   
 

Energetické služby se zaručeným výsledkem ve veřejném sektoru v zemích EU: příležitosti a bariéry
Moderuje: Radim Kohoutek, místopředseda APES

   
  Úvodní prezentace - Stav EPC v členských státech EU
Radim Kohoutek, místopředseda APES
   
  Panelisté: Marcel Lauko, APES, Slovensko, Werner Kerschbaumer, DECA, Rakousko,Volker Dragon, eu.ESCO, EU, Javier Siguenza, AMI, člen EFFIES, Španělsko
   
17:00 – 18:00 Rautové pohoštění, závěr konference

 


Přihlašovat se lze zde. 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ O ZÁKONU 406/2000 SB.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ O ZÁKONU 406/2000 SB.12-10-2015

Energetickým specialistům a projektantům je určen seminář pořádaný Asociací energetických specialistů. Jedním z témat budou i novinky vyplývající z naplňování cílů EU v oblasti energetických úspor, které budou prezentovat členové Rady APES.

 

Ve dnech 20. až 22. 10. proběhnou v Praze, Brně a Ostravě semináře určené energetickým specialistům a projektantům,  zaměřené na nová důležitá témata:

 • kontroly PENBů a dalších energetických dokumentů ze strany SEI a možné pokuty
 • novinky v projektování od roku 2016
 • novinky ve vztahu SEI a energetických specialistů
 • novela zákona 406/2000 Sb. platná od 1.7. 2015
 • novela vyhlášky o Energetické náročnosti budov, která vyjde ve sbírce v září či říjnu 2015
 • novela vyhlášky o energetických auditech a energetických posudcích
 • novinky v souvislosti s plněním plánu EU na úspory energií

 

Přihlášovat se lze na stránkách Asociace energetických specialistů.

 

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O EPC

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O EPC15-09-2015

Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 se v pražském hotelu Jalta bude konat konference nazvaná Energetické služby se zaručeným výsledkem: příležitost pro modernizaci energetické infrastruktury státní správy. Záštitu nad konferencí převzali Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu a Richard Brabec, ministr životního prostředí.

 

Cílem této mezinárodní konference je diskutovat se zástupci nejenom domácí veřejné správy a evropských institucí o výhodách komplexní modernizace energetického hospodářství budov s využitím energetických služeb se zaručeným výsledkem, ke které se členské země zavázaly, ale i o legislativních překážkách a možných cestách k jejich odstranění. 

 

Více o akci najdete v konferenční brožuře. 

 

 

Here you can find The Conference Brochure.

 

 

Přihlašovat se lze zde. 

 

ENERGETICKÉ ÚSPORY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ

ENERGETICKÉ ÚSPORY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ04-09-2015

Ve středu 7. října proběhne v Praze workshop „Energetické úspory v městské zástavbě 2015“věnovaný novým technologiím a softwaru pro energeticky efektivní vytápění, klimatizaci, větrání a inteligentní budovy. 

 

Česko-německá obchodní a průmyslová komora ve spolupráci se Společností na podporu hospodářství Saska srdečně zve na česko-saský workshop věnovaný energetickým úsporám v městské zástavbě. Součástí workshopu bude kooperačního setkání se zástupci saských firem z oblasti technologických zařízení, softwaru a řídicích systémů pro energetické úspory v budovách. 

Termín: středa 7. 10. 2015,  workshop 9:30 – 15:00 hod. /kooperační setkání 15:00 – 18:00 

Místo: NH-hotel Praha, Mozartova 1, Praha 5

Program a přihlášku na konferenci a kooperační setkání najdete na webu Česko-německé obchodní a průmyslové komory.

Účast na konferenci a kooperačních rozhovorech je včetně občerstvení a tlumočnického servisu bezplatná.

APES PŘEBÍRÁ ETICKÝ KODEX PRO EPC

APES PŘEBÍRÁ ETICKÝ KODEX PRO EPC08-08-2015

APES se od července letošního roku stává národním administrátorem Evropského etického kodexu pro EPC. Kodex, který vznikl v rámci evropského projektu Transparense, doposud signovala polovina členů APES.

 

Na vzniku dokumentu  se podílela řada zainteresovaných organizací z celé Evropy  a konečný text schválily dvě největší evropské asociace firem energetických služeb. Šíření  odsouhlaseného kodexu bylo svěřeno národním administrátorům. V České republice se  jim stal profesní spolek APES, který nyní sdružuje 24 společností z tohoto oboru.

 

ÚČEL KODEXU

 

 

Obsahem kodexu jsou hodnoty a principy, které jsou považovány za zásadní pro úspěšnou realizaci projektů EPC v evropských zemích. Kodex není právně závazný, přesto může pomoci jako  indikátor kvality EPC. Klient se díky němu dozví, kterých principů by se měl držet pro dosažení očekávaných úspor energie a s tím spojených výhod.  Je také dobrým vodítkem při sepisování smlouvy, jejíž rámcovou podobu vymezuje zákon o hospodaření energiemi  č. 406/2000 Sb.   

 

 

SIGNATÁŘI

 

 

Signatáři etického kodexu jsou především poskytovatelé energetických služeb (Amper Savings, a.s., COFELY a.s., D-energy s.r.o., ENESA, a.s., MVV Energie CZ a.s., Siemens, s.r.o., Veolia Energie ČR, a.s.), ale i poradenské společnosti (C.E.I.S CZ, s.r.o., Comfort Space a.s., SEVEn - Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., PORSENNA o.p.s). Podpis pod etický kodex pro EPC připojilo také Kongresové centrum Praha, kde se chystá spuštění největšího energeticky úsporného projektu v ČR. 

 

 

JAK SE PŘIPOJIT? 

 

 

Pokud se i vy chcete podepsat pod Evropským etickým kodexem pro EPC, bližší informace najdete zde.

 

JAK SE PŘIPRAVUJE EPC V DUBLINU

JAK SE PŘIPRAVUJE EPC V DUBLINU27-07-2015

Krátké video o tom, jak Dublinská městská rada ve spolupráci se společností CODEMA připravuje EPC projekt na snížení spotřeby energie ve třech městských volnočasových objektech, bylo nedávno zvěřejněno na stránkách EESI2020. 

 

 

Obrazový materiál vznikl v rámci projektu EESI2020, jehož cílem je širší využití metody EPC v EU. Proto je zde kladen důraz také na vysvětlení obecných principů EPC a výhod pro poskytovatele i zákazníka. Při bližším pohledu lze konstatovat, že projekty, které na území ČR realizují poradenské a ESCO společnosti jsou na velmi dobré úrovni. 

 

 

Přehrát video

 

NA MPO VZNIKL NOVÝ ODBOR ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

NA MPO VZNIKL NOVÝ ODBOR ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI13-07-2015

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a jeho náměstek pro energetiku Pavel Šolc v červnu na ministerstvu zřídili nový odbor energetické účinnosti. Ředitelem odboru byl jmenován Vladimír Sochor.

 


Před MPO stojí již několik let řada závažných úkolů nezbytných pro splnění evropského cíle pro úspory energie, kdy má Česko do roku 2020 uspořit 48 PJ. Donedávna se však ministerstvo právě v této oblasti potýkalo s nedostatečnými kapacitami. Proto APES vznik odboru energetické účinnosti velmi vítá. 


Další pozitivní zprávou je, že řízením odboru byl pověřen Vladimír Sochor, který se energetickými úsporami dlohodobě a hlavně prakticky zabývá. Vladimír Sochor stál také stál u zrodu Asociace poskytovatelů energetickych služeb a významnou měrou přispěl k implementaci energetických služeb do současné legislativy.  

AKTUÁLNÍ SMLOUVA O ENERGETICKÝCH SLUŽBÁCH

AKTUÁLNÍ SMLOUVA O ENERGETICKÝCH SLUŽBÁCH09-07-2015

Novela zákona o hospodaření energií přinesla v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem řadu závažných změn. Ty nyní našly svůj odraz ve vzorové smlouvě o energetických službách pro veřejné zadavatele, jejíž aktuální verze je zde ke stažení. 


Dne 1. 7. 2015 nabyla účinnosti novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření  energií, jejíž součástí je vymezení energetických služeb se zaručeným výsledkem, seznam poskytovatelů energetických služeb a především náležitosti  smlouvy o energetických službách. APES proto provedl analýzu, zda  stávající vzorová smlouva odráží  minimální náležitosti novely zákona o hospodaření energií  a nové požadavky zohlednil.  


Přehlednou tabulku těchto  minimálních zákonných náležitostí  a místo a podobu, kde se  konkrétně projevují ve vzorové smlouvě,  najdete zde.


Aktuální Vzorová  smlouva  o energetických službách určených veřejnému zadavateli  a náležitosti příloh, které vznikly díky projektu EFEKT jsou ke stažení zde:


APES JE ČLENEM VÝBORU PRO EN. ÚČINNOST

APES JE ČLENEM VÝBORU PRO EN. ÚČINNOST08-07-2015

Dnes se konalo nulté jednání Koordinačního výboru pro plnění Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR. APES byl přizván k účasti na sérii jednání, jejichž cílem bude společně najít optimální cesty ke splnění úkolů vyplývajících z tohoto plánu.

 

 

Na programu nultého jednání koordinačního výboru byl přehled cílů a cest k naplnění Národního akčního plánu energetické účinnosti (zkr. angl. NAPEE). Velká část setkání byla věnována Zprávě o stavu plnění českého cíle NAPEE a očekávanému rozsahu úspor. Ten by podle schématu využití inovativních přístupů měl být dosahován také pomocí finančních nástrojů a EPC. Dalším bodem jednání byla metodika vykazování úspor energie z alternativních politických opatření podle článku 7 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (EED).

 

 

Členy Koordinančního výboru jsou kromě zástupců zainteresovaných ministerstev, SEI a SFŽP také MHMP a největší profesní asociace (Svaz průmyslu a dopravy, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, ŠPB a další). Přizvání k účasti na tak významných strategických jednáních je pro APES výrazem ocenění jeho dosavadního aktivního přístupu při implementaci směrnice EED v ČR.

 

NOVELA ZÁKONA O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ

NOVELA ZÁKONA O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ25-06-2015

Od 1. 7. 2015 nabývá účinnosti novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, jejíž součástí je historicky první právní úprava energetických služeb.

 

Cílem novelizace bylo začlenit evropskou legislativu, a konkrétně směrnici o energetické účinnosti EED 2012/27/EU, do českého právního řádu. Proto je nově součástí zákona o hospodaření energií také definice energetických služeb, náležitosti smlouvy o energetických službách, ale i seznam poskytovatelů energetických služeb. 


Asociace poskytovatelů tuto změnu velmi vítá, protože jednou z bariér pro větší využívání energetických služeb se zárukou úspor ve veřejném sektoru je nízká důvěra. Právní úprava energetických služeb může přispět k jejímu zvýšení. 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PROJEKT ŘEŠENÝ METODOU EPC

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PROJEKT ŘEŠENÝ METODOU EPC09-06-2015

APES vyhlašuje 5. ročník soutěže o nejlepší projekty řešené metodou EPC (Energy Performace Contracting). Cílem je pomoci zájemcům s rekonstrukcí energetického hospodářství ve vlastních objektech a zároveň iniciovat zájem o metodu EPC.

 


V loňském roce se mezi vítězi umístilo město Litomyšl s projektem na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení a sedmi budov v majetku města pomocí energetických služeb se zárukou úspor (EPC) za téměř 28 mil. korun. „Město Litomyšl od počátku preferovalo nabídku vyšších investic do městského majetku. Samozřejmě se zárukou úspor. Součástí projektu jsou nová LED svítidla veřejného osvětlení v celém městě, ale také čtyři nové plynové kotelny, dvě vzduchotechnické jednotky či moderní systémy regulace vytápění,“ shrnuje Drahoslav Chudoba, jednatel společnosti D-energy s.r.o., dodavatel projektu.


KOMU JE SOUTĚŽ URČENA?


Především připravovatelům projektů metodou EPC, jako jsou krajské a městské úřady, velké nemocnice, školy a další.

JAKÉ PROJEKTY LZE PŘIHLAŠOVAT? 


Do soutěže lze nominovat projekty řešené metodou EPCkteré jsou v průběhu daného roku ve fázi přípravy nebo ve fázi průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky nebo dokonce ve fázi instalace energeticky úsporných opatření.


KRITÉRIA HODNOCENÍ


Projekty bude hodnotit odborná komise podle následujících kritérii:

a)      počet úspěšně zadaných veřejných zakázek,

b)      průměrný objem očekávaných úspor energie na jednu veřejnou zakázku,

c)       poměr vynaložených investic na objem úspor provozních nákladů na spotřebu energie,

d)      rozsah záruk, které jsou navrženy poskytovatelem energetických služeb.

Tři projekty, které budou vyhlášeny za nejúspěšnější, obdrží hodnotné ceny v případě, že dojde k jejich skutečné realizaci.


JAK SE PŘÍHLASIT


Přihláška je ke stažení zde. 


Specifikace soutěže si můžete stáhnout tady.


Uzávěrka přihlášek je 30. září 2015.

Vítězné projekty budou slavnostně vyhlášeny na konferenci věnované tomuto tématu v druhé polovině října 2015.  


 

Kontakt: Eva Ksiazczak, mail: office@apes.cz, tel. 603 894 354

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE O OPŽP

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE O OPŽP04-06-2015

Pro účastníky Valné hormady APES byla zorganizována diskuse na téma kombinace podpory v rámci operačních programů s aplikací metody EPC. Aktuální informace o operačních programech zde představili zástupci MŽP, SFŽP a další hosté. Seznamte se s jejich prezentacemi.

 

V pátek 29. května proběhla velmi otevřená a konstruktivní diskuse o možnosti kombinací dotací s projekty EPC v rámci OPŽP.

 

Aktuální stav tohoto programu představil Michal Daňhelka z odboru energetiky a ochrany klimatu na MŽP. Pro zahájení diskuse využil prezentaci nazvanou Možnost kombinace dotací s EPC v rámci OPŽP 2014 - 2020.

 

 

O pravidlech získání podpory z OPŽP v rámci prioritní osy 5 a možnosti kombinace s uplatněním EPC mluvil Ondřej Vrbický, vedoucí oddělení IV, odbor ochrany ovzduší a OZE, SFŽP ČR. Současný stav shrnuje tento podkladový materiál.

 

 

Právě spuštěný OPPIK zde komentoval Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy a člen přípravných komisí tohoto programu. 

 

 

Pohled Hospodářské komory ČR ke snižování energetické náročnosti a aplikaci EPC prezentoval Jaroslav Maroušek, předseda pracovní skupiny „Spotřeba energie“ při Hospodářské komoře ČR a ředitel SEVEn Energy s.r.o.

 

 

Z diskusních příspěvků vyplynulo, že některé otázky ještě nejsou dořešeny. APES proto nabídl pomoc formou odborných publikací, konzultací či školení. O konkrétní podobě této pomoci se bude jednat v nejbližších dnech.

 

OPPIK JE SPUŠTĚN!

OPPIK JE SPUŠTĚN!03-06-2015

Dne 28. 5. 2015 zveřejnilo MPO první výzvy pro předkládání projektů do vybraných programů podpory Operačního programu Podnikání a inovace 2014 - 2020. Příjem předběžných žádostí do programu Úspory energie potrvá do srpna 2015. Alokováno je 5 mld. korun.

 


"Tlak na snižování energetické náročnosti je v souladu s cíli, které si vytyčila Česká republika v oblasti energetické efektivity. Signálem, že stát tyto závazky myslí vážně, může být i důraz na výhodnost zavedení energetického managementu v rámci operačních programů pro léta 2014 - 2020," komentuje výzvu I programu podpory Úspory energie OPPIK Ivo Slavotínek, předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb.


Výzva Úspory energie je kontinuální a plné žádosti bude možné zasílat od září do konce listopadu 2015.


Podrobné informace o výzvě I jsou na webu ministerstva obchodu a průmyslu a zde.


Na toto téma budetaké  probíhat řada seminářů a prezentací. Pozvánky najdete v aktualitách na webu APES.

SIGNATÁŘŮ ETICKÉHO KODEXU PRO EPC PŘIBÝVÁ

SIGNATÁŘŮ ETICKÉHO KODEXU PRO EPC PŘIBÝVÁ21-05-2015

Konečná podoba Evropského etického kodexu pro EPC byla odsouhlasena v červenci loňského roku. Od té doby se k němu přihlásilo 120 signatářů. Seznam nově rozšířily také Amper Savings a Comfort Space.

 

Evropský etický kodex vznikl v rámci projektu Transparense s cílem představit EPC jako spolehlivý obchodní model zahrnující poskytování energetických služeb. Text schválily dvě největší evropské asociace firem energetických služeb. 


ZÁVAZEK PRO POSKYTOVATELE 


Etický kodex definuje sadu hodnot a zásad, které jsou považovány za zásadní pro úspěšnou, profesionální a transparentní realizaci projektů energetických služeb se zaručeným výsledkem v evropských zemích. Etický kodex určuje zásady chování zejména na straně poskytovatelů energetických služeb se zaručeným výsledkem.


DOPORUČENÍ PRO KLIENTY


Zároveň je etický kodex kvalitativním ukazatelem pro klienty - co by měli očekávat a vyžadovat od poskytovatelů EPC a jaké zásady by sami měli dodržovat, aby mohli dosáhnout očekávaných úspor energie a s tím spojených výhod.

Plné znění Evropského etického kodexu pro EPC najdete zde.


SIGNATÁŘI


V současné době jej v Evropě podepsalo 120 signatářů, z toho 88 poskytovatelů EPC, 10 asociací poskytovatelů energetických služeb a 22 dalších subjetků působících na trhu s EPC. V ČR svůj podpis připojili:

 • APES
 • D-energy s.r.o.
 • ENESA, a.s.
 • MVV Energie CZ a.s.
 • Veolia Energie ČR, a.s.
 • Amper Savings, a.s.
 • PORSENNA o.p.s
 • C.E.I.S CZ, s.r.o.
 • Comfort Space a.s.

Evropský etický kodex pro EPC představuje dobrovolný závazek a není právně závazný. 


JAK SE PŘIPOJIT? 


Poskytovatel EPC se může stát signatářem etického kodexu když odešle podepsané prohlášení dle instrukcí ve formuláři elektronicky na adresu code@svn.cz 


Veškeré dotazy či připomínky lze směřovat na národního administrátora kodexu, kterým je SEVEn - Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. 

Kontakt